Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
19/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, №802-01-32, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 13.09.2018 г. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Комисията) разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 802-01-32, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.

  На заседанието присъстваха представители на: Министерство на отбраната: г-н Анатолий Величков, заместник-министър, полк. Йосиф Атанасов, директор на дирекция „Сигурност“ и г-н Димитър Димитров, юрист; Държавна агенция „Национална сигурност“: г-н Димитър Георгиев, председател и г-жа Виолета Кръстева, директор на дирекция; Държавна комисия по сигурността на информацията: г-н Иван Павлов, заместник-председател и г-жа Камелия Василева, началник на отдел.
  Председателят на Комисията г-н Димитър Лазаров даде думата на заместник-министъра на отбраната г-н Анатолий Величков, за да представи законопроекта от името на вносителя.
  В изложението си г-н Величков обърна внимание, че изменението и допълнението на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) е свързано с необходимостта от синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО, от усъвършенстване на законовата уредба, свързана със сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация, както и от допълване на непълноти, регулиращи свързаността между автоматизираните информационни системи (АИС) за обработка на класифицирана информация с АИС за некласифицирана информация, в т.ч. с публични мрежи.
  Действащото законодателство съдържа изрична забрана за междусистемна свързаност на АИС или мрежи за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана, както и връзка с публични мрежи, като интернет и други подобни електронни комуникационни мрежи (чл. 94 от ЗЗКИ). Тази забрана възпрепятства създаването на връзки между КИС (комуникационни и информационни системи), обработващи различна информация, независимо че същите може да имат едно и също предназначение. Взаимосвързани КИС предоставят възможност за интегриране и ефективно използване на създавания комуникационен и информационен ресурс с цел обмен на данни, информация, услуги и бизнес. За решаване на този проблем е създадена междуведомствена експертна работна група, която е изготвила и настоящия законопроект.
  Предлаганите промени за осигуряването на свързаност на АИС за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана информация или интернет ще дадат възможност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функционални задължения на организационните единици, включително по осигуряване на националната сигурност и отбраната на Република България и изпълнението на конкретни задачи, свързани с членството в ЕС и НАТО (например при участие в съвместни мисии и/или операции). Редът за свързване на АИС или на мрежи за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана информация или интернет ще бъде строго определен.
  Към законопроекта е приложен формуляр за частична предварителна оценка на въздействието и справка от Министерство на правосъдието относно съответствието му с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
  Подкрепа за законопроекта изразиха председателят на ДАНС, г-н Димитър Георгиев и заместник-председателят на ДКСИ, г-н Иван Павлов.
  Уточняващ въпрос относно обхвата на сертифицирането зададе народният представител Цветан Цветанов. Той обърна внимание, че много добър е моделът, установен в Германия и препоръча неговото проучване.
  Категорично подкрепи законопроекта народния представител Димитър Лазаров като констатира необходимост от съгласуване на терминологията в законопроекта с проекта на Закон за киберсигурност.

  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията с 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, №802-01-32, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума