Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
E-mail: cpba@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 224
Телефон: 00359 2 939 35 11;
Лидия Малинова
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А
за организацията и дейността на
Комисията по политиките за българите в чужбина


Чл. 1. С тези правила се определят организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина в 44-то Народно събрание, наричана по-нататък Комисията.

Чл. 2. Комисията се състои от 19 народни представители, в това число председател и двама заместник-председатели.

Чл. 3. Комисията осъществява дейността си съобразно Конституцията и законите на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и неговите решения, както и тези правила.

Чл. 4. Комисията осъществява наблюдение по въпросите на българите в чужбина, като:
1. наблюдава дейността на Държавната агенция за българите в чужбина и взаимодейства с ръководството й;
2. провежда публични дискусии по теми от особена важност, свързани с политиките за българите в чужбина;
3. поддържа контакти с държавни и местни органи, неправителствени организации и други физически и юридически лица, свързани с политиките за българите в чужбина и изисква от тях всякаква информация, необходима за работата й;
4. изслушва на свои заседания длъжностни лица, експерти и граждани;
5. предоставя на интернет страницата си и чрез други подходящи средства актуална информация, отнасяща се до работата на Народното събрание, свързана с въпросите на провежданите политики за българите в чужбина.

Чл. 5. (1) Комисията по политиките за българите в чужбина разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118 от ПОДНС и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвя доклади, предложения и становища по тях, в съответствие със сроковете, предвидени в ПОДНС.
(2) Ръководството на Комисията при необходимост изисква писмени становища по предвидените за обсъждане документи от съответните държавни органи, министерства, ведомства или длъжностни лица в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма или приетата седмична програма за работа на Народното събрание. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на Комисията.

Чл. 6. Председателят на Комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание.
(1) Комисията по политиките за българите в чужбина провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат всяка сряда от 16:00 часа по време на сесиите на Народното събрание.
(3) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина.
(4) С решение на Комисията, по изключение, може да се провеждат заседания и извън гр. София.
(5) Заседанията се свикват:
1. председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник- председател;
2. по искане на една трета от членовете на Комисията;
3. при условията на чл. 21, ал. 5, изречение второ от ПОДНС – при липса на упълномощаване.

Чл. 7. (1) Народните представители, които не са членове на Комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(2) В заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.

Чл. 8. (1) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на заседанията се обявяват писмено на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на Комисията.
(2) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провежда извънредно заседание на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването ѝ.
(3) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на Комисията по електронен път. При поискване от член на Комисията същите могат да се предоставят и на хартиен носител, като предварително се уведомява секретариата на Комисията.

Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието, кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен лист. За заседанията на комисията се води пълен аудио запис и стенографски протокол, който се подписва от председателстващия и водещия протокола.
(4) Редът за изказване на членовете на Комисията по точките от дневния ред на заседанието се определят в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 57, ал. 1 от глава седма „Сесии и заседания на Народното събрание” на ПОДНС.
(5) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. При съвместните заседания се изготвя съвместен доклад на двете комисии.

Чл. 10. Решенията на Комисията по политиките за българите в чужбина се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 11. (1) Комисията може да образува постоянни и временни работни групи, които в определен срок проучват и разработват становища, доклади и предложения по конкретни проблеми.
(2) Съставът и правилата за работата на всяка работна група се определят с решение на Комисията.
(3) Временните работни групи прекратяват дейността си с изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са създадени, освен ако Комисията реши друго.

Чл. 12. (1) Заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина са открити, освен ако с оглед защитата на националните интереси и сигурност Комисията реши друго.
(2) Членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент от Република България и участващите в заседанието експерти и представители на институции и организации са длъжни да спазват изискванията за опазване на държавна и служебна тайна.

Чл. 13. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 14. (1) Председателят и заместник-председателите на Комисията по политиките за българите в чужбина имат право да поканят за участие в заседание на Комисията отделни граждани или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.
(2) Представители на граждански и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на Комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища по разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват.

Чл. 15. Комисията по политиките за българите в чужбина се представлява от своя председател, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател или от специално упълномощен за случая неин член.

Чл. 16. Документите, приети от Комисията по политиките за българите в чужбина и изходящата кореспонденция, се подписват от председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател.

Чл. 17. (1) Бюджетът на Комисията по политиките за българите в чужбина се утвърждава от председателя на Народното събрание.
(2) Бюджетът се изпълнява от председателя или от определен от него заместник-председател.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по енергетика, проведено на 18 май 2017 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията.Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина са приети единодушно с 18 гласа „за” на заседание, проведено на 31 май 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ПОЛИТИКИТЕ
ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА:


АНДОН ДОНЧЕВ