Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
06/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018г.

  На свое заседание, проведено на 31.10.2018 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.

  На заседанието присъстваха от Министерство на външните работи: Георг Георгиев – заместник-министър, Елена Шекерлетова – постоянен секретар и Жасмина Ананиева – директор на дирекция „Бюджет и финанси“; от Министерство на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Маргарита Васева – директор на дирекция „Бюджет и финанси“; от Министерството на образованието и науката: Борис Шейкин – главен експерт в дирекция „Образование зад граница и училищна мрежа“ и Ваня Балчева - главен експерт в дирекция „Образование зад граница и училищна мрежа“; от Министерство на финансите – Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“.

  Проектобюджетът на Министерство на културата беше представен от заместник-министър Амелия Гешева. Тя заяви, че в частта, която касае функция „култура“, са заложени приблизително 194 млн. лв. за 2019 г., от които 38 млн. лв. са за училищата, завишава се и подкрепата, която Министерството на културата традиционно оказва при провеждането на национални международни фестивали и събития, като са осигурени 500 хил. лв. Увеличен е и Национален фонд „Култура“, като предвидените увеличения са със милион и петстотин хиляди, или ръстът е приблизително 100% спрямо бюджета от предходната – 2018 г. Предвижда се и увеличение на бюджета в секторите „Библиотечно информационно обслужване“, където се предвижда да бъдат осигурени 2 млн. лв.
  Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от заместник-министър Георг Георгиев, който обяви, че разходният таван за 2019 г. е увеличен със 6 млн. 699 хил. и 200 лв., което прави 132 млн. 669 хил. и 200 лв
  Заместник-министърът посочи областите и политиките, върху които ще се акцентира през 2019г. Това са: „Политики в областта на развитието на ефективната дипломатическа служба“; „Политики в областта на публичната дипломация“; „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, като политиката в областта на развитие на ефективната дипломатическа служба и средствата, предвидени по това перо, са 110 млн. 295 хил. и 500 лв., като в нея ще бъдат реализирани две програми: Администриране и осигуряване на дипломатическата служба и Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина.
  По направлението „Политики в областта на публичната администрация“ са предвидени 853 хил. и 200 лв. със следните две програми: за публични дейности и за културна дипломация.
  По третото направление: „Политиката в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“ са предвидени 21 млн. 520 хил. лв.
  Към г-н Георгиев беше зададен въпрос от народния представител Георги Йорданов относно капиталовите разходи за имотите в чужбина.
  Заместник-министър Георг Георгиев отговори, че има увеличение в сравнение с 2018 г., от 8 млн. 63 хил. лв на 8 млн. 203 хил., като това включва 84 задгранични представителства.
  Проектобюджетът за 2019 г. от Министерство на образованието и науката бе представен от г-жа Ваня Балчева – главен експерт в дирекция „Образование зад граница и училищна мрежа“. Тя обясни, че за реализиране на политиките за българите в чужбина от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката са планирани 13 млн. 336 хил. и 900 лв., като най-голямото перо и тази година е за българските държавни и неделни училища в чужбина – 11 млн. 336 хил. и 900 лв. Също така, са планирани средства за командироване на преподаватели по Постановление на Министерския съвет № 103 по българки език, литература, история и география за осигуряване на литература за преподавателите в чуждестранните средни училища, както и за тяхната квалификация.
  Народният представител Георги Йорданов зададе въпрос към г-жа Балчева каква е бройката неделни училища в чужбина и предвижда ли се увеличаване на техния брой. В отговор на зададения въпрос г-жа Балчева съобщи, че към миналата учебна година са започнали общо 361 училища. От тях по ПМС – 207, и бенефициенти по националната програма – 154. Увеличението е с 33.
  Народният представител Борис Вангелов зададе въпрос към г-жа Балчева в какъв размер е стипендията за българите в чужбина за тази година. Г-жа Ваня Балчева отговори, че няма промяна на сумата от 200 лв.
  Проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина за 2019 г. бе представен от г-н Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“, по молба на председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина г-н Андон Дончев.
  Г-н Танев информира народните представители, че проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина е в общ размер на 994 хил. лв.
  В хода на дискусията председателят на Комисията и народните представители обсъдиха въпросите за възможността за осигуряването на средства по програмата за подпомагане на българските организации и медии в чужбина.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:

  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 6 народни представители, „Против“ -няма „Въздържали се”- 10 народни представители;

  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2 - „За” – 9 народни представители, „Против”– 7 народни представители, „Въздържал се“ – 1.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по политиките за българите в чужбина предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10. 2018 г.

  АНДОН ДОНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума