Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
08/02/2019

  П Р О Т О К О Л
  № 25

  На 8 февруари 2019 г., петък, от 10, 15 ч. се проведе извънредно заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители, членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, се прилага към протокола.
  Заседанието се ръководи от председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина господин Андон Дончев.
  * * *

  ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Колеги, имаме необходимия кворум и можем да започнем.
  Предлагам днешното извънредно заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина да протече при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.
  2. Разни.
  Други предложения? Няма.
  Приема се дневният ред.

  По първа точка от дневния ред:
  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019 Г., № 902-00-3, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 24 ЯНУАРИ 2019 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2019 Г.
  Поводът на днешното извънредно заседание е необходимостта от разглеждане на Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 г. в съответствие с чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България, чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.
  Предполагам, че сте се запознали с документа, който Ви изпратихме преди два дни по пощите Ви.
  Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях.
  Програмата е изготвена от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към Министерския съвет и е основана на предложенията на работни групи по чл. 7, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 85 от 2007 г.
  Приоритетните теми и позиции, включени в Програмата, са разработени и обсъдени в рамките на Координационния механизъм по европейските въпроси на Република България.
  Програмата е изработена при отчитане на работната програма на Европейската комисия за 2019 г. и приоритетите на „тройката“ председателства на Съвета на Европейския съюз: Румъния – Финландия – Хърватия, от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2020 г. и Програмата на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2020 г.
  На базата на този документ се изработват и шестмесечните програми с приоритетите за Република България по време на румънското и финландското председателство на Съвета на Европейския съюз.
  Уважаеми колеги, Програмата обхваща широк кръг от въпроси, някои от които частично касаят и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина. Елементи на разглежданите теми са: управление на миграцията, трудова миграция и трудовата мобилност.
  Считам, че тези проблеми са достатъчно добре разработени и достатъчно задълбочено в самата програма. С тяхното обсъждане и решаване ще се допринесе за ускоряването на процеса за вземане на адекватни решения в тази посока от Европейския съюз.
  Ако някой от Вас има някакви забележки, предложения, допълнения по така представената Програма от Министерския съвет, има думата.
  ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Господин Председател, само да допълня, че в тази програма е засегната и темата „синя карта“, което си спомням, че променихме законодателно в България – въпросите, свързани със „синята карта“, като дадохме по-голяма възможност на българите по произход зад граница по-лесно да кандидатстват за „синя карта“, за по-дълъг период за работа в България. Това също пряко касае и нашата Комисия, включително и темата за „синята карта“.
  ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Други колеги има ли?
  Ако няма други предложения, подлагам на гласуване така предложената Програма.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  С това изчерпахме първата точка от дневния ред.

  По втора точка:
  РАЗНИ
  Има ли предложения? Няма.
  Поради изчерпване на дневния ред, обявявам заседанието за закрито.
  (Закрито в 10,35 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  АНДОН ДОНЧЕВ
  Стенограф:
  Стефка Аличкова
  Форма за търсене
  Ключова дума