Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
12/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019г
  Д О К Л А Д

  за първо гласуване

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019г.

  На свое редовно заседание, проведено на 06 октомври 2019 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм, обсъди и гласува законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-жа Маринела Петрова – зам. министър, г-жа Петя Кузева – директор на Дирекция „Държавен дълг“ и г-н Георги Чукалев – началник на отдел в Дирекция „Икономическа и финансова политика“; от Министерство на икономиката: г-н Емил Караниколов – министър на икономиката, г-жа Емилия Янева – директор на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и г-жа Елена Карапаунова – началник на отдел „Финанси и бюджет“ в Дирекция „Финанси и управление на собствеността“.
  Общата рамка и приоритетите в Законопроекта на Бюджет 2020 бяха представени от г-жа Маринела Петрова, която запозна членовете на комисията с мерките, свързани с продължаване на реформите в секторите образование, социална политика, здравеопазване, повишаване на доходите, отбрана и сигурност и усвояване на средства от европейските фондове.
  Основните цели на данъчната политика през периода са повишаване на бюджетните приходи и борба с данъчните измами, подобряване на събираемостта на приходите, намаляване на сивата икономика, както и административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Инструменти за постигане на поставените цели са реализирането на законодателни промени и административни мерки за ограничаване на данъчните измами, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане. Предлагат се прецизиране на разпоредбите , свързани със затруднения по връчването на актовете, издадени от директора на Агенция „Митници“, които подлежат на предварително изпълнение и промени в нормите свързани с акцизните стоки и техните пределни размери на естествените фири. Въвеждане на регламентация относно взаимодействието между митническите органи и пощенските оператори, целяща да забрани възможността лицата да изпращат и получават акцизни стоки, чрез пощенски пратки, освен в предвидените от закона случаи. Предлага се и промяна свързана с предотвратяване на възможностите за прехвърляне на собственост от проверявани лица с установени данни за нарушаване на акцизното законодателство. Предвиждат се и административни мерки за физически лица, които пренасят или превозват акцизни стоки с търговски характер за друга държава членка на ЕС, превишаващи нормата за лична употреба.
  Продължава взаимодействието между Агенция „Митници” и НАП, с цел засилване на контрола върху движението на рискови стоки през българските граници и извършване на съвместни контролни действия в рамките на регионалните координационни центрове.
  Акцент беше поставен върху заложените средства в Проектобюджет 2020 за политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи в размер на 369 453 300 лв. и 52 364 700 лв. за защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма.
  Предвидените средства са насочени към осигуряване условия за функционирането на администрациите с оглед изпълнение на възложените им дейности и задачи, свързани с провеждане на вътрешната и външната политика на страната във всичките им аспекти. Обезпечава се функционирането на устойчивата система за постигане на максимална ефективност при събирането на данъците и осигурителните вноски, намаляване на корупцията, повишаване качеството на административните услуги, подобряване на митническия контрол, борбата срещу митническите и валутните нарушения, контрабандата и други.
  След направеното обсъждане се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 0 гласа, „Против” – 6 гласа и „Въздържали се” – 13 гласа.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 11 гласа, „Против” – 8 гласа и „Въздържали се” – 0 гласа.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание:
  1. да не приема на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет за 2020 г., с включен проект за бюджета на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2
  2. да приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет на Република България, със становище на Министерски съвет по чл.1. и чл.2 , № 902-01-57, внесен на 31.10.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума