Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
25/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г.
  Д О К Л А Д

  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14.11.2019г., Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г.
  На заседанието присъстваха от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ г-н Станимир Пеев – председател и г-жа Койна Харбова – началник-сектор „Правно-нормативно обслужване“.
  Законопроектът беше представен от г-н Пеев. Той запозна народните представители с внесения проектозакон, който транспонира изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, наричана по-нататък „Директива за изпълнение”. Адресати по нея са държавите членки, които трябва да приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за хармонизирането на националното им законодателство с изискванията и.
  С оглед на изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”(ДА „ДРВВЗ”), като отговорна институция за прилагането на този европейски нормативен акт, предприе съответните мерки и действия за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, с който да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на Директивата за изпълнение.
  Поставен е акцент върху актуализиране на позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“ и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.
  Възприета е и представената промяна на Приложение I на Директивата, като методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите са представени по-ясно, а сумата на нетния внос на първичните компоненти се намалява с най-голямата от съответно представените три възможни величини.
  Прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по закона, които задължените лица трябва да създават и поддържат:
  - предвидено е автоматично изчисляваният нетен внос и вътрешнообщностни пристигания чрез софтуерния продукт на ЕК за докладване на Генерална дирекция „Евростат“ към Европейската комисия относно достигнатите нива на запаси от нефт и/или петролни продукти да бъде представян на ДА „ДРВВЗ” от Националния статистически институт; чрез промяната ще се избегнат отчетени различия между изчисленията, правени до момента от агенцията, и тези на европейския софтуерен продукт; ще се постигне пълно съответствие по отношение на методите за изчисляване, които следва да се прилагат от държавите членки;
  - при изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, с включени всички енергийни продукти, посочени в приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008г., и тежки горива при изчисляване по метода на нетния внос – съгласно изискванията на Директивата; чрез тази промяна се постига пълно съответствие с методите за изчисляване, представени в Директивата за изпълнение;
  - променя се периодът, в който задължените лица трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси, така, както е посочено в Директивата за изменение, като се осигурява по-дълго технологично време за задължените лица за организиране на изпълнението на задълженията им;
  - след общественото обсъждане и проведени обществени консултации със заинтересовани лица е предложена възможност за по-гъвкава промяна от един вид запас в друг вид запас по закона, с което се счита, че се създава по-рационална възможност за изпълнение на задълженията.
  Предложените промени ще доведат до изпълнение на задълженията на страната ни като пълноправен член на ЕС, в областта на създаването и поддържането на запаси от нефт и нефтопродукти за минимум 90 дни, за случаите на затруднения и/или значителни прекъсвания на снабдяването, в контекста на сигурността на доставките, попадащи в приоритетите на енергийните политики на ЕС и спазване на изискванията на правото на ЕС.
  При проведеното обсъждане се дискутира и предложи създаването на нов чл. 21а, регламентиращ случаите на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване и/или снижаване на риска от прекъсване на производствения процес, при които задължените лица да могат да извършват замяна, без разрешение по предложения в законопроекта чл.21, ал. 16, само ако са възникнали в неработен ден, за срок не повече от 10 календарни дни. В рамките на деня, в който е извършена замяната задълженото лице уведомява писмено председателя на Агенцията и прилага всички изискуеми документи. Предложено беше и създаването на ал. 3 в чл. 68, където се определят размерите на глобата и имуществените санкции при нарушение на чл. 21а. Г-н Емил Димитров заяви, че подкрепя направените предложения на заседанието и пое ангажимент да ги внесе между първо и второ гласуване на законопроекта.
  В дискусията взеха участие и народните представители Стефан Бурджев, Кольо Милев и Христиан Митев.
  След обсъждането и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС СИВАТА
  ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА :

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума