Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
25/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-62, внесен от Министерски съвет на 14.11.2019г.
  Д О К Л А Д

  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-62, внесен от Министерски съвет на 14.11.2019г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21.11.2019г., Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-62, внесен от Министерски съвет на 14.11.2019г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-жа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, г-жа Ирена Христова – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“ и г-жа Анна Бъчварова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Петкова. Основната му цел е въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. Директивата е приета по време на Българското председателство на Съвета през 2018 г. Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 г.
  Целта на новите правила е противодействие на пренасочването на печалби към юрисдикции с по-благоприятен данъчен режим, както и на практиките за цялостно намаляване на данъчните задължения. Предложените промени отговарят на необходимостта от прозрачност в областта на данъците, която е предварително условие за ефективна борба срещу избягването и отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. Липсата на прозрачност улеснява дейността на определени лица, които участват в създаването, предлагането и прилагането на агресивни схеми за данъчно планиране с трансгранични ефекти. Получаването на информация за предоставяните данъчни схеми на ранен етап, още преди започване на тяхното прилагане, ще позволи на държавите членки да анализират своевременно вредните данъчни практики и да отстранят пропуските или недостатъците в законодателството си. Засилването на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и подобряването на правилата за данъчна прозрачност са сред политическите приоритети на Европейския съюз.
  В тази връзка се въвежда механизъм за предоставяне на информация на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за трансгранични данъчни схеми, при които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане, от консултанти или данъчно задължени лица. Предоставената информация за схемите ще бъде обменяна по реда на автоматичния обмен на информация с компетентните органи на другите държави членки на Европейския съюз. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е компетентен орган за Република България, по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за целите на автоматичния обмен на информация, осъществяван между държавите членки.
  Информация за целите на автоматичния обмен по ДОПК ще се предоставя само за трансгранични данъчни схеми, които попадат в поне една от категориите, описани в законопроекта чрез характеристики, които определят схемите като потенциално свързани с агресивно данъчно планиране. Важен елемент на данъчната схема е трансграничният ѝ характер, т.е. схемата да засяга повече от една държава членка или държава членка и трета държава.
  Задължени да предоставят информация за трансгранични данъчни схеми са консултантите, които изготвят, предлагат, организират или управляват прилагането на трансгранична данъчна схема с потенциален риск от избягване на данъчно облагане или които са поели задължение да предоставят пряко или чрез други лица помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема. В определени случаи задължението за предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема възниква за данъчно задълженото лице, на което е предоставена за прилагане такава схема, има готовност да я приложи или е изпълнило първата стъпка от данъчната схема.
  Със законопроекта се предлагат и административнонаказателни разпоредби за неизпълнение на задължението за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, които са в значителен размер, предвид изискването на Директива (ЕС) 2018/822 тези санкции да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  След обсъждането и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-62, внесен от Министерски съвет на 14.11.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС СИВАТА
  ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА :

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума