Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
23/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018г.
  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018г.
  На две редовни заседания, проведени на 15 и 22 март 2018г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 20.03.2018г.
  На заседанието, проведено на 15 март 2018г., присъстваха от Министерство на финансите: Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, Татяна Накова – държавен експерт в Дирекция „Данъчна политика“, Виолета Баева - главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“; от Агенция „Митници“: Светла Генова – директор на Дирекция „Акцизна дейност и методология“, Светослав Владимиров – началник отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения“; от Националната агенция за приходите (НАП): Васил Панов – директор на Дирекция „Контрол“; от Министерство на вътрешните работи: ст.комисар Стоян Темелакиев – зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Георги Чергов – началник на 09 отдел в ГДБОП и ръководител на Международния координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари; от Министерство на енергетиката: Красимир Първанов – заместник – министър и Владимир Янков – експерт; от Министерство на икономиката: Теменужка Янкова – съветник и Иван Павлов – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ангел Попов – заместник-министър; от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ : Станимир Пеев – Председател и Румен Младенов – главен секретар.
  Законопроектът беше представен от народния представител Емил Димитров, който акцентира върху необходимостта от нормативна уредба, която да регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти в Република България. Проектозаконът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.
  Министерството на финансите и приходните агенции - НАП и Агенция „Митници" към момента не могат да решат проблема с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство - Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за данък върху добавената стойност, както и нормативните актове по прилагането им, което регулира множество дейности, без да отчита спецификата им. В този смисъл се налага необходимостта от специфично регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет.
  Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса, каквато би се създала с лицензионен режим. Въвеждането на складови наличности за съхраняване на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на равни и ясни критерии към всички икономически оператори са основните мерки, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара. За първи път се въвеждат определения за понятия като „търговия на едро“, „търговия на дребно“, „съхранение на нефтопродукти“, „транспорт на нефтопродукти“ и „бензиностанция“.
  Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от нарочно специализирано звено.
  За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона и представител на браншови организации, на лица осъществяващи икономическите дейности по чл.2, ал.1.
  Становище от Министерство на финансите представи г-жа Людмила Петкова, която изрази принципна подкрепа за създаването на нормативна уредба, която да регулира икономическите отношения, свързани с търговията на продукти от нефтен произход. Законопроектът създава ясни правила и правна сигурност за икономическите оператори и предотвратява възможностите за злоупотреби с горива.
  Едновременно с това, наличието на специализирано законодателство, ще подпомогне и компетентните органи от двете приходни агенции – Агенция „Митници“ и НАП да осъществяват по-ефективен превантивен и последващ контрол и превенция и борба срещу укриването на данъци и намаляване на дела на сивата икономика и повишаване на бюджетните приходи. Г-жа Петкова обърна внимание на необходимостта от задълбочен анализ при синхронизиране на специалния закон и общото законодателство, с цел избягване на дублиране и допускане на неясноти, както и изготвяне на оценка, по отношение на съответствието с правото на Европейския съюз.
  Г-жа Светла Генова представи становището на Агенция „Митници“, която също подкрепя създаването на отделен закон за горивата, който да регулира икономическата дейност с нефт и нефтени продукти. Насочи вниманието към връзката и влиянието, което ще окаже този закон върху прилагането на режима на отложено плащане на акциз от лицензираните складодържатели.
  В обхвата на секторния закон попадат бензинът, газьолът, керосинът, тежките горива, втечненият пропан-бутан (LPG), енергийните продукти, които са предназначени за използване на моторно гориво и гориво за отопление, а в Закона за акцизите и данъчните складове обхватът на енергийните продукти е много по-широк.
  Г-н Васил Панов от НАП изрази мнение, че законопроектът е дългоочакван и необходим, поради съществуващите големи затруднения, свързани с определянето на обекти като „ведомствени бензиностанции“. Законопроектът като цяло е добър и може да се усъвършенства между първо и второ гласуване.
  Г-н Ангел Попов - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Първанов - заместник-министър на енергетиката и г-жа Теменужка Янкова – съветник към министерство на икономиката изразиха принципна подкрепа за законопроекта и изказаха мнение, че съществуващите несъвършенства могат да се преодолеят.
  В проведените разисквания по представения законопроект взеха участие следните народни представители: Георги Търновалийски, Драгомир Стойнев, Валентин Николов, Дора Христова, Александър Сабанов, Йордан Апостолов, Калин Василев и Стефан Бурджев. Те поставиха въпроси към представителите на държавните институции и вносителя, на които се отговори подробно и се пое ангажимент за прецизиране на определени текстове.
  На заседанието, проведено на 22 март 2018г., присъстваха отново представители на изпълнителната власт и представители на следните браншови организации: Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт /БАСАТ/, Съюз на международните превозвачи, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска петролна и газова асоциация, Асоциация на земеделските производители в България, Национален съюз на говедовъдите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан, Камара на строителите в България, Българска стопанска камара, Национална асоциация на зърнопроизводителите и други заинтересовани неправителствени организации.
  От името на Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт /БАСАТ/ и Съюза на международните превозвачи, г-н Миролюб Столарски изрази принципна подкрепа на законопроекта, тъй като той е насочен срещу сивата икономика и цели преодоляване на нелоялната конкуренция в транспортния сектор. Изказа съображение относно изискуемата гаранция от 3 000 лв. и мерките за уеднаквяване на изискванията спрямо българските превозвачи, напускащи страната и чуждите, влизащи в България. Становища по изказаните съображения изразиха г-н Ангел Попов и народния представител Емил Димитров.
  Г-н Венцислав Върбанов представи становището на земеделските производители, в което акцентира върху определени текстове от проектозакона, засягащи сектора и притеснения относно налаганите изисквания, спрямо земеделските производители. Според тях, като крайни потребители на горива, те не би трябвало да влизат в обхвата на закона, но подкрепят санкционирането на земеделски производители, които продават горива. Основните им опасения са свързани със задължението за поставяне на нивомери на съдове за съхранение на горива за техните нужди, което ще доведе до ненужни разходи, тъй като и в момента те подават информация в НАП при получаване на горива. Други изисквания, според тях, затрудняващи дейността в земеделския сектор са изискванията за образование и необходим трудов стаж.
  Г-н Димитров изясни, че тези условия не са насочени към земеделските производители, а към управителите на търговски обекти – бензиностанции.
  В отговор на поставените въпросите, г-н Васил Панов-директор на Дирекция „Контрол“ към НАП поясни, че изискването за нивомери и декларирането на всички съдове за съхранение на горива съществува и в момента, но проверките доказват, че то не е изпълнено или е изпълнено частично.
  Г-н Георги Палпурин от Асоциацията на разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан в България представи основните притеснения на асоциацията, че в проектозакона се залага висок, нелогичен праг в посока изискванията за складови мощности – 500 кубика, което ще доведе до невъзможност да се използват наличните складове, а новопостроените трябва да бъдат извън населени места. От наличните складове много малко ще отговарят на изискванията, а срокът от шест месеца, заложен в законопроекта е недостатъчен за изграждане на нови складови мощности и е необходим голям финансов ресурс.
  Представители от бранша изразиха обратно мнение на изказаното от г-н Палпурин, относно необходимостта за налични собствени газови бутилки, а именно, че и към момента има такова изискване. Отговорността за тези съдове под налягане са на собственика на бутилките, тоест на фирмата, която оперира с тях. Ако няма минимално изискване за брой бутилки се стига до нелоялна конкуренция, в която едни разпространители купуват бутилки, а други ги ползват.
  Бяха направени предложения за провеждане на работни срещи, с цел уточняване и сближаване на позиции.
  След заседанието бяха проведени работни срещи и дискусии в Министерски съвет, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите с участието на вносители на законопроекта, представители на изпълнителната власт и браншови организации.
  Постъпиха конкретни предложения от организации на земеделските производители, а именно: г-н Явор Гечев от името на Национален съюз на земеделските кооперации в България, г-н Венцислав Върбанов от името на Асоциация на земеделските производители в България, г-н Костадин Костадинов от името на Национална асоциация на зърнопроизводителите. Предложения постъпиха и от Асоциацията на разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан в България, от името на г-н Георги Палпурин, от браншовите организации в транспорта – Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт /БАСАТ/ и Съюза на международните превозвачи, от името на г-н Миролюб Столарски.
  Предложения за текстове, формулирани от браншовите организации, бяха възприети от работната група с участието на вносителите и се постигна съгласие за следните промени в законопроекта:

  В чл.2, ал.1 да се създаде нова т. 7 със следния текст:
  „7. Временно съхранение от земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския производител, които не подлежат на последваща продажба.”

  В чл. 2, ал.2 да се създаде нова т.4 със следното съдържание:
  „4. производството на горива от преработката на отпадъци.“

  В чл.5, ал.2 след думите „Министерство на енергетиката“ да се добави „Министерство на земеделието, храните и горите”

  Досегашният текст на чл.7, става ал. 1 и в нея т. 1 да се измени, като придобие следната редакция:
  „1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да е земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7“

  В чл. 7 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания:
  1. да бъде регистрирано като земеделски производител по Закона за подпомагане на земеделските производители; и
  2. да притежава техника и/или да има наета и/или да има права за ползване на техника, регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.“

  В чл. 8 да се направят следните промени :
  В ал. 2, т. 3 да придобие следната редакция:
  “3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е:
  а) трайно прикрепен към недвижим имот и
  б) да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за зареждане с продукти с нефтен произход.
  Изпълнението на изискванията по тази точка се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол. Изискването по буква „б“ на тази точка не се прилага спрямо обект на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността.

  В ал. 3, т. 3 да придобие следната редакция:
  „ 3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склада от 50м3 или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 100 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3.“
  В ал. 5, т. 1, числото „200 000“ да се замени с „20 000“ ;
  В ал. 6, т. 1, числото „500 000“ да се замени с „20 000“;
  В ал.6, т.2 да придобие следната редакция:
  „ 2. да разполага с минимум 10 000 собствени бутилки за съхранение на LPG.“
  Да се създаде нова ал. 8 със следното съдържание:
  „(8) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл.2, ал.1, т.7 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да разполага със собствени и/или наети съдове, и/или резервоари за съхранение на продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 м3;
  2. съдовете за съхранение трябва да са разположени в конкретен имот, който да е собственост на земеделския производител, или същият да има действащ договор за наем или да съществуват други права, даващи му право за ползването на имота;
  3. снабдяването с нефтопродукти за извършване на дейността на земеделския производител може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал.1, т.1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. всяко действие, свързано с предходната точка, следва да бъде отразявано в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството, обекта, от който е доставено и идентификация на превозното средство, с което е превозено;
  5. съдовете за съхранение трябва да бъдат с монтирани средства за измерване на изведените от него за зареждане на собствена техника количества;
  6. изведените количества по предходната точка се отбелязват в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството и регистрацията на машината, която е заредена;
  7. при зареждане на земеделска техника, извън стопанството, се допуска превоз на горива, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 литра, със собствен и/или нает транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност. Количествата горива по тази точка се отбелязват в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспорта и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното гориво се съпровожда с разпечатка от регистъра за даденото гориво;
  8. съдовете за съхранение трябва да отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.”

  В чл. 9 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Алинея първа не се прилага по отношение на лицата, които извършват дейност по чл.2, ал.1, т.7 от настоящия закон.”

  В чл.17, ал. 2 да се направят следните изменения:
  1. В точки 3 и 5 накрая се добавят думите: „с изключение на лицата, които извършват дейност по реда на чл.2, ал.1, т.7.”
  2. В точка 4 накрая се поставя запетая и след нея се добавят думите: „а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.“
  3. Да се създаде нова т. 8 със следното съдържание:
  “8. относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари–лиценз на Общността, се представят документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.

  В чл.22, ал.2 да се направят следните промени:
  В точка 11, накрая се поставя запетая и се добавят думите: „а относно лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, се вписват данните за обектите, чрез които се извършва дейността по посочената разпоредба.“
  В точка 12, накрая се добавят думите: „с изключение на лицата, които извършват дейност по реда на чл.2, ал.1, т.7.”

  В чл. 24, ал.1 да се премахнат думите „чрез вътрешен обект“ и накрая да се добавят думите „чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.“
  В чл. 24, ал. 2 накрая да се добавят думите: „или от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7“, като чл. 24 придобива следната редакция:
  „Чл. 24. (1) Забранява се извършването на зареждане с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, или извънпътна техника, или механизация на трети лица чрез вътрешен обект или чрез обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.“
  (2) Бензиностанция не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от вътрешен обект или от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.“

  Чл.25 да се измени и придобие следната редакция:
  „Чл. 25. Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 за собствени нужди при спазване на условията по чл. 7, ал. 8, както и зареждането за собствено потребление с използване на максимум един съд с вместимост до 20 литра.“

  В края на Глава трета „Особени разпоредби“ да се създаде нов чл. 26 със следното съдържание:
  „Чл.26. Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на туристически бутилки.“

  Да се създаде нов чл. 32 със следното съдържание:
  „Чл.32. (1) Който наруши забраната на чл.26 се наказва с глоба от 10 000лв. до 20 000лв., съответно с имуществена санкция от 10 000лв. до 20 000лв.
  (2) При повторно нарушение на чл.26, в рамките на една година, се налага двойния размер на глобата или санкцията, както и се заличава регистрацията на обекта, по смисъла на този закон за срок от 6 месеца.“

  В §1 от Допълнителната разпоредба да се създаде нова точка 13 със следното съдържание:
  „13. Временно съхранение от земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, е дейност по съхранение на продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския производител, който ги съхранява в свои, наети или ползвани на друго основание резервоарни вместимости, с цел да използва продуктите само за зареждане на своя земеделска техника.“

  §2 от Преходни и заключителни разпоредби, в т.1, букви „а“ и „б“ думите „стоки по чл. 2, т. 3“ да се заменят с „нефт и продукти от нефтен произход.“

  В §2, т.1, буква „б“, с която се създава нова т. 11 в чл. 47, ал. 1 от ЗАДС да придобие следната редакция:
  „11. да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на стоки, за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склада от 50м3 или да разполага със собствени, или наети съдове за съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 100 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3.“
  В §2, т.1, да се създаде нова буква „в“ със следното съдържание:
  „в) Създават се ал. 4 и 5 :
  (4) Изискването по ал. 1, т.1 изречение второ не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработката на отпадъци.
  (5) Изискването по ал. 1, т.11 не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработката на отпадъци.“
  В Преходни и заключителни разпоредби да се създаде § 9 със следното съдържание:
  „§9. Изискванията на §2, т.2 на настоящия Закон по отношение на минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ влизат в сила две години след обнародването му в „Държавен вестник.“

  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума