Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
05/07/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с
  нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2018 г.
  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с
  нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С
  НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
  (2) Законът има за цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната стабилност на страната.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 1 и предлага в ал. 2 думата „стабилност“ да се замени със „сигурност“.


  Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
  1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
  2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
  3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
  5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
  6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).
  (2) Не са предмет на този закон дейностите, свързани със:
  1. търсене, проучване и добив на нефт и природен газ.
  2. доставки по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  3. Продажбите на бутилки с LPG от нерегистрирани по този закон търговски обекти, когато те се извършват, съгласно договор с регистрирано лице по ал. 1, т. 6.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл.2 се правят следните допълнения:
  1. В ал.1 се създава т. 7:
  „7. Временно съхранение от земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския производител, които не подлежат на последваща продажба.”
  2. В ал. 2 се създават т. 4 и 5:
  „4. производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.“
  5. използването на твърди продукти от нефтен произход.“


  Предложение от н.п. Николай Тишев
  В чл. 2, ал.1 се правят следните допълнения:
  1. В т.3, в края на изречението се добавя „над 30 куб.м.“
  2. В т.4, в края на изречението се добавя“над 3,5 тона“.

  Работната група не подкрепя предложението.


  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 2, ал. 1 се създава т.7:
  „7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския производител, които не подлежат на последваща продажба.”

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) т. 1 се изменя така:
  „1. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход, включително в данъчни складове и складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;".
  б) т. 3 - отпада.
  в) т. 4 - 6 стават съответно т. 3 - 5.
  2. в ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 2 - отпада.
  б) сегашната т. 3 става т. 2.
  в) създават се т. 3, 4 и 5:
  „3. закупуването, съхранението и ползването за собствени нужди на продукти от нефтен произход от физически лица и еднолични търговци, юридически лица, които зареждат само и единствено собствените си машини и транспортни средства и не извършват продажби на продукти от нефтен произход;"
  „4. закупуването, съхранението и ползването за собствени нужди на продукти от нефтен произход от регистрирани земеделски производители;"
  „5. производство и внос на нефт и продукти от нефтен произход."
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 2 и предлага следната редакция:

  Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
  1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
  2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
  3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
  5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
  6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
  7. временно съхранение от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.
  (2) Не са предмет на този закон дейностите, свързани със:
  1. търсене, проучване и добив на нефт и природен газ.
  2. доставки по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  3. продажбите на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) от нерегистрирани по този закон лица, когато те се извършват, съгласно договор с регистрирано лице по ал. 1, т. 6.
  4. производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.
  5. използването на твърди продукти от нефтен произход.

  Чл. 3. (1) Всяко лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1, подлежи на регистрация по този закон.
  (2) Не подлежат на регистрация по този закон държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности по чл. 2, ал. 1 в качеството им на орган на държавна или местна власт.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се осъществява от министъра на икономиката, който:
  1. издава решения за регистрация или мотивиран отказ;
  2. издава решения за вписване на промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация;
  3. издава решения за заличаване на регистрация, съответно прекратяване на издаденото удостоверение;
  4. организира контрола по Глава втора от този закон;
  5. организира създаване, поддържане и съхраняване на електронен носител на публичен регистър на регистрираните лица;
  6. организира публикуване на интернет страницата на Министерството на икономиката на информация за необходимите документи за регистрация;
  7. определя формата и реда за предоставяне на информация по този закон;
  8. осъществява взаимодействие с други централни и местни органи на изпълнителната власт;
  9. организира администрирането на лични данни по Закона за защита на личните данни;
  10. организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 50 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация;
  11. утвърждава образците на документи по този закон, включително на регистъра по чл.16, ал. 1;
  (2) За осъществяване на функциите по ал. 1 министърът на икономиката се подпомага от специализирано звено, което осъществява контрола по Глава втора от този закон, като:
  1. приема и разглежда подадените заявления и приложените към тях документи;
  2. извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по този закон;
  3. извършва проверки на мястото, посочено като местонахождение на обекта, в който ще се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 за установяване изпълнението на изискванията на закона при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност чл. 2, ал. 1, т. 3;
  4. подготвя документацията за административните и административно-наказателните производства по този закон;
  5. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на икономиката по този закон;
  6. води регистъра по чл.16, ал. 1.
  (3) Индивидуалните административни актове на министъра на икономиката, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 4 и предлага следната редакция:

  Чл. 4. (1) Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се осъществява от министъра на финансите, който:
  1. издава заповеди за:
  а. регистрация или мотивиран отказ;
  б. вписване на промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация;
  в. заличаване на регистрация, съответно прекратяване на издаденото удостоверение;
  2. организира контрола по глава втора;
  3. организира създаване, поддържане и съхраняване на електронен носител на публичен регистър на регистрираните лица;
  4. организира публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на информация за необходимите документи за регистрация;
  5. определя формата и реда за предоставяне на информация по този закон;
  6. осъществява взаимодействие с други централни и местни органи на изпълнителната власт;
  7. организира администрирането на лични данни по Закона за защита на личните данни;
  8. организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация;
  9. утвърждава образците на документи по този закон, включително на регистъра по чл.16, ал. 1;
  (2) За осъществяване на функциите по ал. 1 министърът на финансите се подпомага от специализирано звено в Национална агенция за приходите, което осъществява контрола по глава втора, като:
  1. приема и разглежда подадените заявления и приложените към тях документи;
  2. извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по този закон;
  3. извършва проверки на обекта, в който се осъществява дейност по чл. 2 за установяване изпълнението на изискванията на закона при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2;
  4. съставят актове за установяване на административни нарушения в предвидените в този закон случаи;
  5. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на финансите по този закон;
  6. води регистъра по чл. 16, ал. 1.
  (3) Индивидуалните административни актове на министъра на финансите, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Министърът на финансите издава наредба, с която се уреждат редът и условията за водене на регистъра по чл. 16, ал. 1.

  Чл. 5. (1) За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката.
  (2) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват по един представител на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация", Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници", Национална агенция за приходите и по един представител на браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1.
  (3) Председател на консултативния съвет е министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър.
  (4) Организационно-техническото подпомагане на работата на консултативния съвет се осъществява от администрацията на Министерството на икономиката.
  (5) Организацията на работа и съставът на Консултативния съвет се определят с правилник, издаден от министъра на икономиката. Поименният състав на Консултативния съвет се определя с решение на министъра на икономиката по предложение на ръководителите на съответните ведомства, съответно - на браншовите организации.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл.5, ал.2 след думите „Министерството на енергетиката“ се добавя „Министерство на земеделието, храните и горите”.
  Работната група подкрепя предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл.5, ал.2 след думата „енергетиката“ се добавя „Министерство на земеделието, храните и горите”.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 5 и предлага следната редакция:
  Чл. 5. (1) За сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на енергетиката.
  (2) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват по един представител на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация", Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници", Национална агенция за приходите и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1.
  (3) Председател на консултативния съвет е министърът на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър.
  (4) Организационно-техническото подпомагане на работата на консултативния съвет се осъществява от администрацията на Министерството на енергетиката.
  (5) Организацията на работа и съставът на Консултативния съвет се определят с правилник, издаден от министъра на енергетиката. Поименният състав на Консултативния съвет се определя със заповед на министъра на енергетиката по предложение на ръководителите на съответните ведомства, съответно - на представителните браншови организации.

  Чл. 6. (1) Консултативният съвет:
  1. предлага мерки за оптимизация на контрола по спазването на закона, както и мерки за подобряване на взаимодействието между публичните институции, отговорни за прилагането му;
  2. предлага инструкции за съвместната работа на контролните органи по прилагането на този закон;
  3. обсъжда въпроси, свързани с прилагането на закона.
  (2) Консултативният съвет може да сформира експертни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6 и предлага в ал. 1 т. 2 да се измени така:
  „2. прави предложения за подобряване на съвместната работа на контролните органи по прилагането на закона;“


  Глава втора
  РЕГИСТРАЦИЯ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Раздел I
  Общи условия за регистрация

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Чл. 7. За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, всяко лице следва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да е земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извън пътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект.
  2. да не е обявено в несъстоятелност или е в производство по ликвидация;
  3. да не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данъка върху добавената стойност;
  4. чийто едноличен собственик, мажоритарни собственици на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор:
  а) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  б) да не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  в) да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  г) да не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
  д) да не са или не са били едноличен собственик, мажоритарни собственици на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор на лица, чиято регистрация по този закон е прекратена на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 и т. 4.
  5. да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
  6. да няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление освен, ако същите са платени към момента на подаване на заявлението;
  7. да е представило обезпечение в полза на министъра на икономиката.

  Предложение от н.п. Емил Димитров:
  В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст на чл. 7 става ал. 1 и в нея т. 1 се изменя така:
  „1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да е земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7;“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря и на следните изисквания:
  1. да бъде регистрирано като земеделски производител по Закона за подпомагане на земеделските производители и
  2. да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника, регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, както и друга земеделска техника.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст на чл. 7 става ал. 1 и в нея т. 1 се изменя така:
  „1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да е земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7;“
  1. Създава се ал. 2:
  „(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, лицето по ал. 1 трябва да отговаря и на следните допълнителни изисквания:
  1. да бъде регистрирано като земеделски производител по Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. да разполага със собствена, наета /или ползвана на друго основание земеделска техника.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.


  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 7 и предлага следната редакция:

  Чл. 7. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, всяко лице следва да отговаря на следните условия:
  1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7;
  2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  3. да не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данъка върху добавената стойност;
  4. едноличен собственик, мажоритарни собственици на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор на лицето:
  а) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  б) да не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  в) да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  г) да не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
  5. да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
  6. да няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление освен, ако същите са платени към момента на подаване на заявлението;
  (2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря и на следните условия:
  1. да бъде регистрирано като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители и
  2. да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника, регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, и друга земеделска техника.

  Раздел II
  Специални условия за регистрация

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IІ.

  Чл. 8. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да има активи в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева;
  2. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 5 (пет) години.
  (2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева за всеки обект, а за лица, които по закон нямат капитал - да има имущество в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева за всеки обект;
  2.законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено средно образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 3 (три) години;
  3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за зареждане с продукти с нефтен произход. Изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол;
  4. Обектът, от който ще се извършва дейността, следва да отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данъка върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите.
  (3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да има активи в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева;
  2. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 5 (пет) години;
  3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 100 мЗ (с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата), като минималният капацитет на склада следва да е 1000 мЗ, а при съхранение на втечнен нефтен газ - минималният капацитет на склада следва да е 500 мЗ;
  4. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за складиране на продукти с нефтен произход. Изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол.
  5. дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 се осъществява само в обекти:
  а) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или площи за извършване на дейността, отговарящи на изискванията за сигурност и контрол, определени в т. 6;
  б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от обекта нефт и/или продукти от нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
  в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и продукти от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния собственик;
  г) за които лицата, самостоятелно и за своя сметка, са осигурили интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до системите за отчетност по буква „в";
  д) в които се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията.
  6. обектът за складиране:
  а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън него;
  б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
  в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
  г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните в обекта дейности;
  д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
  е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на продукта.
  (4) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено средно образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 5 (пет) години;
  2. за дейност по автомобилни превози: на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за измерванията, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Български институт по метрология;
  3. за дейност по железопътни превози: на изискванията на Закона за железопътния транспорт, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация".
  (5) За извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да имат имущество в размер не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева;
  2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за зареждане на продукти с нефтен произход;
  3. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец следва да имат завършено висше образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 3 (три) години.
  (6) За извършване на дейности по чл.2, ал.1, т.6 всяко лице следва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева, а за лицата, които по закон нямат капитал - да имат имущество в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева;
  2. да разполага с минимум 10 000 (десет хиляди) собствени бутилки за съхранение на LPG, с общ обем не по-малко от половината от обема на годишните продажби на LPG, по данните, подадени към Агенция „Митници", съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;
  3. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 3 (три) години.
  (7) В случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран LPG, то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.

  Предложение от н.п. Емил Димитров

  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а. т. 3 се изменя така:
  “3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва:
  а) да е трайно прикрепен към недвижим имот и
  б) да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за зареждане с продукти с нефтен произход.“
  б. Създава се т. 5:
  „5. изпълнението на изискванията по т.3 се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол. Изискването по т.3, б.“б“ не се прилага спрямо обект на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.“
  2. В ал. 3, т. 3 се изменя така:
  „ 3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склада от 50 м3 или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3.“
  3. В ал. 5, т. 1 навсякъде числото „200 000“ се заменя с „20 000“.
  4. В ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  a) В т. 1 навсякъде числото „500 000“ се заменя с „20 000“.
  б) т. 2 се изменя така::
  „ 2. да разполага с минимум 10 000 собствени бутилки за съхранение на LPG.“
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл.2, ал.1, т.7 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове, и/или резервоари за съхранение на продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 м3;
  2. съдовете за съхранение на продукти от нефтен произход трябва да са разположени в имот, който да е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския производител;
  3. снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския производител може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал.1, т.1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по Закона за акцизите и данъчните складове, като всяко действие следва да бъде отразявано в специален регистър, в който се отбелязва датата на зареждане, количеството, обекта, от който е доставено и идентификация на превозното средство, с което е превозено;
  4. съдовете за съхранение на продукти от нефтен произход трябва да бъдат с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, като същите се отразяват в специален регистър, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
  5. при зареждане на земеделска техника, извън стопанството, се допуска превоз на продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 литра, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност. Количествата продукти от нефтен произход се отразяват в специален регистър, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспорта и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното количество продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра.
  6. съдовете за съхранение трябва да отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.”

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Десислава Танева и група народни представители

  В чл. 8 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл.2, ал.1, т.7 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да разполага със собствени, наети или ползвани на друго основание съдове, и/или резервоари за съхранение на продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 м3;
  2. съдовете и/или резервоарите за съхранение по т.1 да са разположени в имот, който да е собствен, нает или се ползва на друго основание от земеделския производител;
  3. снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския производител да се извършва само от обекти на лица по чл. 2, ал.1, т.1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. всяко снабдяване с продукти от нефтен произход да се отразява в специален регистър, в който се отбелязва датата на снабдяване, количеството, обекта, от който е доставено и идентификация на транспортното средство, с което е транспортирано;
  5. съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход да бъдат с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества и да отговарят на изискванията за пожарна безопасност;
  6. изведените съдове и/или резервоарите за съхранение количества продукти от нефтен произход да се отразяват в специален регистър , в който се вписва дата на зареждане, количество и регистрация/идентификация на земеделската техника, която е заредена.
  (9) При зареждане от земеделски производител на земеделска техника извън стопанството, се допуска превоз на продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 литра, със собствен, нает или ползван на друго основание транспорт, като съдовете за транспортиране трябва да отговарят на изискванията за пожарна безопасност. Количествата продукти от нефтен произход се отразяват в специален регистър, в който се вписва дата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспорта и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното количество продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра."

  Работната група подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) т. 1 изразът „3 000 000 (три милиона)" в неговите две употреби се заменя с „5 000 (пет хиляди)".
  б) т. 2 - отпада.
  2. в ал. 3 т. 3 се изменя така:
  „3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 10 мЗ (с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата), като минималния капацитет на склада следва да е 100 мЗ, а при съхранение на втечнен нефтен газ - минималният капацитет на склада следва да е 100 мЗ;".

  Работната група не подкрепя предложението.


  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 8 и предлага следната редакция:
  Чл. 8. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да има активи в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева;
  2. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование.
  (2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:

  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева за всеки обект, а за лица, които по закон нямат капитал - да има имущество в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева за всеки обект;
  2. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, да имат завършено средно образование.
  3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да:
  а) е трайно прикрепен към недвижим имот и
  б) отговаря на изискванията Закона за устройство на територията за обект за зареждане с продукти с нефтен произход;
  в) отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данъка върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;
  4. изпълнението на условията по т. 3, б. „а“ и „б“ се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол. Изискването по т. 3, б. “б“ не се прилага спрямо вътрешен обект, обслужващ строеж първа и втора категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
  (3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да има активи в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева;
  2. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование.
  3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада от 50 м3 или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3.;
  4. обектът за съхранение следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията. Изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол.
  5. дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 се осъществява само в обекти:
  а) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или площи за извършване на дейността, отговарящи на условията за сигурност и контрол, определени в т. 6;
  б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от обекта нефт и/или продукти от нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
  в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и продукти от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния собственик;
  г) за които лицата, самостоятелно и за своя сметка, са осигурили интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до системите за отчетност по буква „в";
  д) в които се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията.
  6. обектът за съхранение:
  а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън него;
  б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
  в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
  г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните в обекта дейности;
  д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за пожарна безопасност;
  е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на продукта;
  7. да притежава лиценз за извършване на дейността, когато такава се изисква по друг закон.
  (4) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. за дейност по автомобилни превози: на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за измерванията, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Български институт по метрология;
  2. за дейност по железопътни превози: на изискванията на Закона за железопътния транспорт, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация".
  (5) За извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева, а за лица, които по закон нямат капитал - да имат имущество в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева;
  2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за Закона за устройство на територията за обект за зареждане на продукти с нефтен произход;
  3. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец следва да имат завършено висше образование.
  (6) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 всяко лице следва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева, а за лицата, които по закон нямат капитал - да имат имущество в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева;
  2. да разполага с минимум 10 000 (десет хиляди) собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG);
  3. законните представители на дружеството, съответно едноличният търговец, следва да имат завършено висше образование.
  4. в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.
  (7) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение на продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 м3;
  2. съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход трябва да са разположени в имот, който е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския стопанин;
  3. снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския стопанин може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по Закона за акцизите и данъчните складове, като всяко действие следва да бъде отразявано в специален регистър по образец, определен с наредбата по чл. 4, ал. 4, в който се отбелязва датата на зареждане, количеството, обекта, от който е доставено и идентификация на превозното средство, с което е превозено;
  4. съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход трябва да бъдат с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, като същите се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
  5. при зареждане на земеделска техника, извън стопанството, се допуска превоз на продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 литра, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност. Количествата продукти от нефтен произход се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспорта и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното количество продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра.
  6. съдовете и/или резервоарите за съхранение трябва да отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.
  Раздел Ш
  Обезпечения
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IІІ.

  Чл. 9. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение.
  (2) Обезпечението служи за обезпечаване изпълнението на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение по чл. 176в от Закона за данъка върху добавената стойност.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл. 9 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага по отношение на лицата, които извършват дейност по чл.2, ал.1, т.7.”

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 9 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага по отношение на лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7."

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага следната редакция:
  Чл. 9. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение в предвидените по закона случаи.
  (2) Обезпечението служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на друго законово основание.

  Чл. 10. (1) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари, лицето внася обезпечението в български левове по сметка на министерство на икономиката.
  (2) При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция, банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.
  (3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и шест месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.
  (4) В 14-дневен срок преди изтичане на срока по ал. 3, регистрираното лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя по реда на чл. 11, ал. 1.
  (5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
  (6) Образецът на банковата гаранция се утвърждава от министъра на икономиката в двумесечен срок от влизане на закона в сила.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 10. И предлага следната редакция на ал. 6:
  Чл. 10. (1) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари, лицето внася обезпечението в български левове по сметка на министерство на финансите.
  (2) При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция, банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на финансите сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.
  (3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и шест месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.
  (4) В 14-дневен срок преди изтичане на срока по ал. 3, регистрираното лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя по реда на чл. 11, ал. 1.
  (5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
  (6) Образецът на банковата гаранция се утвърждава с наредбата по чл. 4, ал. 4.

  Чл. 11. (1) Размерът на обезпечението е в зависимост от осъществяваните от лицата икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за които лицето подава заявление за регистрация:
  1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 500 000 лева;
  2. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 20 000 лева за всеки обект за търговия на дребно, но не повече от 500 000 лева;
  3. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 4 - 3 000 лева за всяко моторно превозно средство, с което се извършва транспорт на нефт и/или продукти от нефтен произход, но не повече от 60 000 лева;
  4. за лицата по чл.2, ал. 1, т. 5 - 20 000 лева;
  5. за лицата по чл.2, ал. 1, т. 6 - 100 000 лева.
  (2) Размерът на обезпечението не може да бъде повече от 500 000 лева, независимо от броя и вида на дейностите по чл. 2, ал. 1, за които лицето е получило регистрация.

  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 1 - отпада.
  2. сегашната т. 2 става т. 1 и се изменя така:
  „1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 1000 лева за всеки обект;".
  3. т. 3 - отпада.
  4. сегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 2 и 3.
  5. създава се нова т. 4:
  „4. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 - по 1000 лева на 1000 л., изчислени на база средномесечното произведено или внесено количество нефт или продукти от нефтен произход, през предходната календарна година.".

  Работната група подкрепя предложението по т. 3 и не подкрепя предложенията по т. 1, 2, 4 и 5.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 11 и предлага следната редакция:
  Чл. 11. Размерът на обезпечението е в зависимост от осъществяваните от лицата икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за които лицето подава заявление за регистрация:
  1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 500 000 лева;
  2. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 20 000 лева за всеки обект за търговия на дребно;
  3. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 - 20 000 лева;
  4. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 6 - 100 000 лева.

  Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава в 7-дневен срок преди настъпване на промяната по реда на чл. 15, ал. 1 ново заявление.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12 и предлага следната редакция:

  Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава ново заявление в 7-дневен срок преди настъпване на промяната по реда на чл. 15, ал. 1.

  Чл. 13. (1) Обезпечението се освобождава и лицето се заличава от регистъра по чл. 16, ал.1, преди изтичането на срока по чл. 10, ал. 3, когато регистрацията на лицето по този закон е прекратена и няма неуредени задължения по чл. 9, ал. 2.
  (2) За освобождаване на обезпечението, лицето подава искане до министъра на икономиката. Обезпечението се освобождава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена проверка за установяване наличието или липсата на непогасени задължения.
  (3) Когато обезпечението е учредено с депозит в пари, министърът на икономиката предприема действия за възстановяване на сумата по посочена банкова сметка на лицето.
  (4) Когато обезпечението е безусловна и неотменяема банкова гаранция, министърът на икономиката връща на лицето оригинала на гаранцията.
  (5) При освобождаване на обезпечението, лицето се заличава от регистъра по чл. 16, ал. 1 в деня на освобождаването.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 13 и предлага думите „министът на икономиката“ да бъдат заменени с „министърът на финансите“.

  Чл. 14. (1) Когато е налице непогасено изискуемо задължение по чл. 9, ал. 2 на лицето, обезпечението се усвоява от министъра на икономиката, по искане на съответния държавен орган, установил вземанията по посочените в чл. 9, ал. 2 нормативни актове. Усвояване може да се извърши и преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение.
  (2) Процедурата по усвояване на обезпечението по ал. 1 се извършва с инструкция за взаимодействие между министерството на икономиката и съответните държавни органи.
  (3) Непогасените след усвояване на предоставено по този закон обезпечение задължения се предават за принудително събиране на публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) При усвояване на обезпечението, изцяло или частично, и при наличие на условията за регистрация по този закон, лицето предоставя ново обезпечение в 14-дневен срок от усвояването му. Новото обезпечение е в размерите по чл. 11.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 14 и предлага следната редакция:
  Чл. 14. (1) Когато е налице непогасено изискуемо задължение по чл. 9, ал. 2 на лицето, по искане на съответния държавен орган, установил вземанията по посочените в чл. 9, ал. 2 нормативни актове, министърът на финансите разпорежда на специализираното звено по чл. 4, ал. 2 да предприеме необходимите действия за усвояване на обезпечението с оглед погасяване на задължението. Усвояване може да се извърши и преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение.
  (2) Редът за усвояване на обезпечението по ал. 1 се оперделя с наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (3) Непогасените след усвояване на предоставено по този закон обезпечение задължения се предават за принудително събиране на публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) При усвояване на обезпечението, изцяло или частично, и при наличие на условията за регистрация по този закон, лицето предоставя ново обезпечение в 14-дневен срок от усвояването му. Новото обезпечение е в размерите по чл. 11.


  Чл. 15. (1) По искане на регистрираното лице, предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от друг вид обезпечение, съгласно чл. 10 от закона.
  (2) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец до министъра на икономиката.
  (3) Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия срок на обезпечението, чиято замяна е заявена.
  (4) След вписване на новия вид обезпечение в регистъра по чл. 16, ал.1, замененото обезпечение се освобождава по реда на чл. 13.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага ал. 1 и 2 да се изменят така:
  „(1) По искане на регистрираното лице, предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от друг вид, съгласно чл. 10.
  (2) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец до министъра на финансите.“


  Раздел IV
  Производство по регистрация

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Чл. 16. (1) В Министерството на икономиката се води регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
  (2) За всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1 се прави отделна регистрация.
  (3) При вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се издава удостоверение от министъра на икономиката или от оправомощен от него заместник-министър.
  (4) Удостоверението по ал. 3 съдържа: номер и дата на регистрация, наименование (фирма), седалище и адрес на управление на заявителя, идентификационни данни на заявителя, вид на дейността по чл. 2, ал. 1, за която се регистрира, трите имена и единен граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец) на лицето/лицата, представляващо/и заявителя, обектите, от които ще се осъществява дейността и транспортните средства, с които ще се извършва превоз.
  (5) Заверено копие от удостоверението по ал. 3 се поставя на видно място в обекта, а за транспортните средства следва да се носи от водача на всяко транспортно средство.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16 и предлага в ал. 1 думите „Министерство на икономиката“ да се заменят с „Министерство на финансите“, а в ал. 3 думите „министър на икономиката“ да се заменят с „министър на финансите“

  Чл. 17. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на икономиката, като подават заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1, по утвърден от министъра на икономиката образец, което съдържа:
  1. идентификационни данни на заявителя;
  2. описание на дейностите, за които се иска регистрация;
  3. данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Европейския съюз, наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура";
  4. подробна информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продуктите от нефтен произход, обектите на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
  5. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията и транспортните средства, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, а за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 и технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване и транспортните средства, с които ще се извършва превоз;
  6. вида на обекта за извършване на търговска дейност на дребно, при искане за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2;
  7. адрес за кореспонденция, лице за контакт, а в случаите на три или повече обекта или транспортни средства - три лица за контакт, телефон и електронен адрес.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. документ, който удостоверява и отразява лицето, което представлява търговеца, в случай че заявителят е лице, регистрирано по законодателството на държава-членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. документ, доказващ че лицето е земеделски производител по Закона за земеделските производители;
  3. заверени копия от документи за завършено образование на лицата, които представляват кандидата;
  4. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление;
  5. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция, съобразно вида на предоставеното обезпечение;
  6. декларация от едноличния собственик, мажоритарния собственик на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор, когато същите са физически лица, че не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  7. документи, удостоверяващи изпълнението на специалните условия за регистрация по чл. 7.
  (3) С едно заявление може да се заяви регистрация за повече от един обект, като в този случай се издава отделно удостоверение за регистрация на всеки обект.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл.17, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя: „с изключение на лицата, които извършват дейност по реда на чл.2, ал.1, т.7.”
  2. В т. 4 накрая се добавя: „а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и скица или ситуационна схема на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.“
  3. В т. 5 накрая се добавя: „като това изискване не се отнася за лицата, които извършват дейност по реда на чл.2, ал.1, т.7.”
  4. Създава се т. 8:
  “8. относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и на лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на закона за управление на отпадъците, се представят документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.“

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „с изключение на лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.";
  2. В т. 4 накрая се добавя „а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и скица или ситуационна схема на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията."
  3. В т. 5 накрая се добавя „с изключение на лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7".
  4. В т. 7 думите „специалните условия" се заменят с „изискванията".

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 17 и предлага следната редакция:
  Чл. 17. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на финансите, като подават заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1, по утвърден от министъра на финансите образец, което съдържа:
  1. идентификационни данни на заявителя;
  2. описание на дейностите, за които се иска регистрация;
  3. данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура";
  4. подробна информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продуктите от нефтен произход, обектите на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
  5. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията и транспортните средства, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, а за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 и технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване и транспортните средства, с които ще се извършва превоз;
  6. вида на обекта за извършване на търговска дейност на дребно, при искане за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2;
  7. адрес за кореспонденция, лице за контакт, а в случаите на три или повече обекта или транспортни средства - три лица за контакт, телефон и електронен адрес.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. документ, който идентифицира лицето, което представлява търговеца, в случай че заявителят е лице, регистрирано по законодателството на държава-членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. документ, доказващ че лицето е земеделски стопанин по Закона за земеделските производители, изискуем по служебен ред;
  3. заверени копия от документи за завършено образование на лицата, за които се изисква такова.
  4. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление, а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и скица или ситуационна схема на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията;
  5. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция, съобразно вида на предоставеното обезпечение, съгласно чл. 11;
  6. декларация от едноличния собственик, мажоритарния собственик на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор, когато същите са физически лица, че не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  7. документи, удостоверяващи изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7;
  8. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и на лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на закона за управление на отпадъците, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.
  (3) С едно заявление може да се заяви регистрация за повече от един обект, като в този случай се издава отделно удостоверение за регистрация на всеки обект.

  Чл. 18. (1) В срок до 7 работни дни от постъпване на заявлението по чл. 17, ал. 1, длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 извършват проверка на приложените към него документи.
  (2) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката, длъжностните лица по ал. 1, писмено уведомяват заявителя за отстраняване на установени непълноти и/или неточности по представените документи. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
  (3) В срок до 10 работни дни от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 2, длъжностните лица по ал. 1 предлагат на министъра на икономиката или на оправомощен от него заместник-министър да издаде удостоверение за вписване в регистъра, съответно мотивирано решение за отказ за вписване в регистъра.
  (4) Удостоверението за вписване в регистъра се получава лично от заявителя или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
  (5) В случай на изгубване, кражба или унищожаване на удостоверението за вписване в регистъра, заявителят подава заявление до министъра на икономиката за издаване на дубликат.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага:
  1. Ал. 3 да се измени така:
  „(3) В срок до 10 работни дни от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 2, длъжностните лица по ал. 1 предлагат на министъра на финансите или на оправомощен от него заместник-министър да издаде удостоверение за вписване в регистъра, съответно мотивирана заповед за отказ за вписване в регистъра.“
  2. В ал. 5 думите „министъра на икономиката“ да се заменят с „министъра на финансите“.

  Чл. 19. (1) Министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър отказва с мотивирано решение вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход:
  1. в случай че заявителят не отговаря на общо или специално условие за регистрация по Глава втора, Раздел I и II от този закон;
  2. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока по чл. 18, ал. 2.
  (2) Решението по ал. 1 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 19 и предлага следната редакция:

  1. В ал. 1 преди т. 1 думите „министъра на икономиката“ да се заменят с „министъра на финансите“ и думите „мотивирано решение“ се заменят с „мотивирана заповед“.
  2. В ал. 2 думата „решението“ се заменя с „отказът“.

  Чл. 20. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват, освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и при условие, че лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра по чл.16, ал. 1.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 20.

  Чл. 21. (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 17, в 7-дневен срок от настъпването им, лицето, получило регистрация, подава заявление до министъра на икономиката и прилага документите, удостоверяващи промяната.
  (2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за заявителя, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.
  (3) Вписването или отказът да се впишат променените обстоятелства се извършва при условията и по реда на чл. 17 - 19.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 21 и предлага в ал. 1: думите „министъра на икономиката“ да се заменят с „министър на финансите“

  Раздел V
  Публичен регистър

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.


  Чл. 22. (1) Регистърът по чл. 16, ал. 1 е публичен, поддържа се в електронен вид на интернет страницата на Министерството на икономиката и се води по образец, утвърден със заповед на министъра на икономиката.
  (2) В регистъра по чл. 16, ал. 1 се вписват следните данни и обстоятелства:
  1. наименование и правна форма на юридическото лице или наименование на физическото лице, което е регистрирано;
  2. идентификационни данни;
  3. седалище и адрес на управление, както и седалища и адреси на управление на клоновете, ако има такива;
  4. органи на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
  5. срокът, за който е учредено дружеството;
  6. размер на внесения уставен капитал на дружеството;
  7. дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на икономиката;
  8. дата на решението за регистрация;
  9. номер и дата на удостоверението за регистрация;
  10. дейностите по чл. 1, ал. 4, за които е извършена регистрацията;
  11. списък и идентификационни данни на обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, включително вида на обектите за извършване на търговска дейност на дребно, транспортните средства и бутилките за пълнене на LPG;
  12. данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура;
  13. информация по отношение на всички конкретно осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефта и продуктите от нефтен произход, обект на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП).
  14. дата и номер на решението за промяна на обстоятелствата в регистрацията и номер и дата на новото удостоверение за регистрация;
  15. дата и номер на решението за заличаване на регистрацията;
  16. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция - и дата, до която е валидна.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл. 22, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 11, накрая се добавя: „а за лицата, които извършват
  дейност по чл. 2, ал.1, т. 7, се вписват данните за обектите, чрез които се извършва дейността“.
  2. В т.12, накрая се добавя: „с изключения на лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7“.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 22, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 11 накрая се добавя „а за лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, се вписват данните за обектите, чрез които се извършва дейността".
  2. В т. 12 накрая се добавя „с изключение на лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7."

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 22 и предлага следната редакция:

  Чл. 22. (1) Регистърът по чл. 16, ал. 1 е публичен, поддържа се в електронен вид на интернет страницата на Министерството на финансите и се води по образец, утвърден с наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (2) В регистъра по чл. 16, ал. 1 се вписват следните данни и обстоятелства:
  1. наименование и правна форма на юридическото лице или наименование на физическото лице, което е регистрирано;
  2. идентификационни данни;
  3. седалище и адрес на управление, както и седалища и адреси на управление на клоновете, ако има такива;
  4. органи на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
  5. срокът, за който е учредено дружеството;
  6. размер на внесения уставен капитал на дружеството;
  7. дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на финансите;
  8. номер и дата на удостоверението за регистрация;
  9. дейностите по чл. 1, ал. 4, за които е извършена регистрацията;
  10. списък и идентификационни данни на обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, включително вида на обектите за извършване на търговска дейност на дребно, транспортните средства и бутилките за пълнене на втечнен нефтен газ (LPG), а за лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, се вписват данните за обектите, чрез които се извършва дейността;
  11. данни за нефта и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура, като лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 не предоставят тези данни;
  12. информация по отношение на всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефта и продуктите от нефтен произход, обект на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП).
  13. дата и номер на заповедта за промяна на обстоятелствата в регистрацията и номер и дата на новото удостоверение за регистрация;
  14. дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията;
  15. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция - и дата, до която е валидна.


  Раздел VI

  Прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІ.

  Чл. 23. (1) Министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър издава решение за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра:
  1. по искане на регистрираното лице;
  2. в случай, че регистрирано лице престане да отговаря на общо или специално условие за регистрация по Глава втора, Раздел I и II. Когато регистрираното лице престане да отговаря на специално условие, само по отношение на конкретна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект, регистрацията се прекратява само по отношение на съответната дейност/обект;
  3. при установяване извършването на дейност, за която регистрирано по този закон лице не е получило регистрация.
  (2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2, изготвят доклад и предлагат на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да издаде решение за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.
  (3) В срок до 14 дни от получаване на предложението по ал. 2, министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър, издава решение за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра, която подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
  (4) В случай на издадена решение за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, специализираното звено е длъжно незабавно да уведоми Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
  (5) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 23 и предлага следната редакция:
  Чл. 23. (1) Министърът на финансите или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра:
  1. по искане на регистрираното лице;
  2. в случай, че регистрирано лице престане да отговаря на общо или специално условие за регистрация по Глава втора, Раздел I и II. Когато регистрираното лице престане да отговаря на специално условие, само по отношение на конкретна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект, регистрацията се прекратява само по отношение на съответната дейност/обект;
  (2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2, изготвят доклад и предлагат на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.
  (3) В срок до 14 дни от получаване на предложението по ал. 2, министърът на финансите или оправомощен от него заместник-министър, издава заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра, която подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
  (4) В случай на издадена заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, специализираното звено е длъжно незабавно да уведоми Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
  (5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Глава трета
  ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.
  Чл. 24. (1) Забранява се извършването на зареждане с продукти от нефтен произход чрез вътрешен обект на пътни превозни средства, или извънпътна техника или механизация на трети лица.
  (2) Бензиностанция не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от вътрешен обект.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите „чрез вътрешен обект“ се заличават и накрая се добавя:„чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя: „или от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7“.
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чрез вътрешен обект" се заличават и накрая се добавя „чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7."
  2. В ал. 2 накрая се добавя „или от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7".
  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 24 и предлага следната редакция:
  Чл. 24. (1) Забранява се извършването на зареждане с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, или извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.
  (2) Вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от бензиностанция.

  Чл. 25. Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, както и зареждането за собствено потребление с използване на максимум един съд с вместимост до 20 литра.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  Чл.25 се изменя така:
  „Чл. 25. Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 за собствени нужди при спазване на условията по чл. 8, ал. 8, както и зареждането за собствено потребление с използване на максимум един съд с вместимост до 20 литра.“

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В чл. 25 след думите „за собствени нужди" се добавя „зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 за собствени нужди при спазване на условията по чл. 8, ал. 8 и 9".
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25 и предлага следната редакция:

  Чл. 25. (1) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 за собствени нужди при спазване на условията по чл. 8, ал. 7, както и зареждането за собствено потребление до 80 литра.
  (2) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на туристически бутилки.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В Глава трета „Особени разпоредби“ се създава чл. 25а:
  „Чл.25а. Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на туристически бутилки.“

  Работната група подкрепя по принци предложението, но го отхвърля, тъй като същото е отразено в чл. 25, ал. 2.

  Глава четвърта
  КОНТРОЛ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Чл. 26. (1) Контролът по спазване изискванията на закона се осъществява поотделно или заедно от длъжностни лица, определени от органите на Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници", Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Български институт по метрология.
  (2) При осъществяване на контролните им функции, длъжностните лица по ал. 1 имат право:
  1. на свободен достъп в административните помещения и обектите на проверяваните лица;
  2. да изискват от проверяваното лице документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с дейност по чл. 2, ал. 1;
  3. да запечатват помещения и обекти, при извършване на дейности по този закон в нарушение на условие, установено в Глава втора или без регистрация;
  4. да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на проверките;
  5. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица;
  6. да подготвят писмени искания от министъра на икономиката за предоставяне на информация от компетентните органи на други държави, необходима за осъществяването на контролната дейност.
  (3) За резултатите от проверките служителите по ал. 1 изготвят констативни протоколи.
  (4) Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция между ръководителите на съответните администрации.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 26 и предлага в ал. 1 думите „министерство на енергетиката, министерство на икономиката“ да се заменят с „министерство на финансите“.

  Чл. 27. Органи и служители, на които е предоставена или им е станала известна информация, факти и обстоятелства, при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, са длъжни да не я използват за други цели освен за прякото им изпълнение, с изключение на случаите на постъпило писмено искане от държавен орган, когато това е предвидено със закон, или по искане на съответните служби на Европейската комисия или на друга държава-членка на ЕС.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 27.

  Глава пета
  ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.

  Раздел I
  Принудителни административни мерки

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.
  Чл. 28. (1) В случай че лице извършва дейност по чл. 2, ал. 1 в нарушение на условие, установено в Глава втора или без регистрация, министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица издава решение за преустановяване на дейността на съответното лице и запечатване на предприятието му до изпълнение на съответното условие за извършване на дейността, съответно до регистрацията на лицето за извършване на дейността.
  (2) Когато нарушението касае отделна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект/обекти на контролираното лице, преустановява се само съответната дейност, съответно се запечатва само съответния обект/обекти.
  (3) Решението по ал. 1 се издава и обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 28 и предлага следната редакция:
  Чл. 28. (1) В случай че лице извършва дейност по чл. 2, ал. 1 в нарушение на условие, установено в Глава втора или без регистрация, министърът на финансите или министърът на вътрешните работи, съответно оправомощени от всеки от тях длъжностни лица издава заповед за преустановяване на дейността на съответното лице и запечатване на предприятието му до изпълнение на съответното условие за извършване на дейността, съответно до регистрацията на лицето за извършване на дейността.
  (2) Когато нарушението касае отделна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект/обекти на контролираното лице, преустановява се само съответната дейност, съответно се запечатва само съответния обект/обекти.
  (3) Заповедта по ал. 1 се издава и обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.  Раздел II
  Административнонаказателна отговорност

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.

  Чл. 29. (1) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в Глава втора, Раздел I и Раздел II, се наказва с глоба от 25 000 до 250 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
  (2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (3) В случай че отнетите в полза на държавата нефт и/или продукти от нефтен произход, представляват запаси за извънредни ситуации, техният статут остава непроменен до изтичане на срока, в които същите следва да се поддържат и съхраняват като запаси за извънредни ситуации.
  (4) Лице, което като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец, е допуснало извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
  (5) За повторно нарушение по ал. 1, глобата е от 50 000 до 500 000 лв., а имуществената санкция - от 50 000 до 500 000 лв.

  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. ал. 2 - отпада.
  2. ал. 3 - 5 стават съответно ал. 2 - 4.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29 и предлага следната редакция:
  Чл. 29. (1) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в глава втора, раздел I и раздел II, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
  (2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (3) В случай че отнетите в полза на държавата нефт и/или продукти от нефтен произход, представляват запаси за извънредни ситуации, техният статут остава непроменен до изтичане на срока, в които същите следва да се поддържат и съхраняват като запаси за извънредни ситуации.
  (4) Лице, което като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец, е допуснало извършване на нарушение по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
  (5) За повторно нарушение по ал. 1, глобата, съответно имуществената санкция е от 50 000 до 500 000 лв.


  Чл. 30. Лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, което представи документи с невярна, неточна или непълна информация или не предостави документ, удостоверяващ направеното обезпечение, в указания по чл. 10, ал. 4 и/или чл. 12 срок, се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 5 000 до 20 000 лв.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 30 и предлага следната редакция:
  Чл. 30. Лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, което представи документи с невярна, неточна или непълна информация или не предостави документ, удостоверяващ направеното обезпечение, в указания по чл. 10, ал. 4 и/или чл. 12 срок, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 5 000 до 20 000 лв.

  Чл. 31. (1) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба от 25 000 до 250 000 лв., съответно с имуществена санкция, в размер от 25 000 до 250 000 лв.
  (2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. ал. 2 - отпада.
  2. ал. 1 става съдържание на чл. 31.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 31 и предлага следната редакция:

  Чл. 31. (1) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
  (2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

  Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25 се наказва с глоба от 20 000 до 200 000 лв., съответно с имуществена санкция, в размер от 20 000 до 200 000 лв.
  (2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

  Предложение от н.п. Тодор Байчев
  В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. ал. 2 - отпада.
  2. ал. 1 става съдържание на чл. 32.

  Работната група подкрепя/не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 32 и предлага следната редакция:

  Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
  (2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (3) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 2 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000лв. до 20 000лв.
  (4) При повторно нарушение по ал. 3, в рамките на една година, се налага двойния размер на глобата или санкцията и се заличава регистрацията на обекта по този закон, за срок от 6 месеца.  Предложение от н.п Емил Димитров
  Създава се чл. 32а:
  „Чл.32а. (1) Който наруши забраната на чл. 25а се наказва с глоба от 10 000лв. до 20 000лв., съответно с имуществена санкция от 10 000лв. до 20 000лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1, в рамките на една година, се налага двойния размер на глобата или санкцията и се заличава регистрацията на обекта по този закон, за срок от 6 месеца.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението, но го отхвърля, тъй като същото е отразено в чл. 32, ал. 3 и 4.

  Чл. 33. Който възпрепятства или допусне да бъде възпрепятствано извършването на проверка по този закон се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лв.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 33.

  Чл. 34. Който не изпълни други задължения по този закон, се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв., съответно с имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 34.

  Чл. 35. Лицата, имащи достъп до информация, факти и обстоятелства при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, които ги разгласяват, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин, ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 1 000 до 5 000 лв., а в особено тежки случаи - от 5 000 до 10 000 лв.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 35.

  Чл. 36. (1) Актовете за установяване на административните нарушения по предходните членове на тази глава се съставят от длъжностните лица по чл. 26, ал. 1, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 36 и пердлага следната редакция:

  Чл. 36. (1) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 29, 31, 32, ал. 1 и чл. 33 се съставят от оправомощените от министъра на финансите или министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (2) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 30 и чл. 34 се съставят от оправомощените от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (3) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 32, ал. 3 и 35 се съставят от оправомощените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Продукти от нефтен произход“ са нефтопродуктите бензин, газьол (дизелово гориво), керосин, тежки горива, втечнен нефтен газ (LPG), както и всички други или смесени нефтопродукти, които са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
  2. „Нефт“ е понятие по смисъла на определението за суров нефт, посочено в Приложение Б, подточка 4.1 „Енергийни продукти, за които се прилага“, позиция 1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  3. „Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход“ са дейности, свързани с приемане, претоварване, физическо съхранение и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови нужди.
  4. „Търговия на едро“ е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни пристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
  5. „Търговия на дребно“ е:
  а) продажба на продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
  б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект.
  6. „Бензиностанция“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на устройство на територията и строителните изисквания, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
  7. „Вътрешен обект“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на устройство на територията и строителните изисквания, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.
  8. „Представителна браншова организация“ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 35% от търговията с нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Националния статистически институт.
  9. „Транспорт на продукти от нефтен произход“ е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт.
  10.„Пълнене на втечнени въглеводородни газове“ е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с LPG до 5 кг., собственост на физически лица. Пълнене на транспортируеми съдове за съхранение над 5 кг. се извършва единствено в данъчни складове, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.
  11. „Дистрибуция на бутилирани втечнени въглеводородни газове“ е дейност по пренос, доставка и продажба на бутилки с LPG до други търговци и крайни клиенти.
  12. „Трайно прикрепен обект“ е конструкция, която от действието на човека е
  закрепена/фиксирана към земя или постройка и не може да бъде отстранена без това да наруши целостта й.

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В §1 от допълнителната разпоредба се създават точки 13 и 14 със следното съдържание:
  „13. „Временно съхранение от земеделски производител, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители“, е дейност по съхранение на продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския производител, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на правно друго основание съдове за съхранение, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника.“
  14. „Земеделска техника“ са машини, съоръжения и транспортни средства, използвани от земеделския производител за земеделската му дейност.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Десислава Танева и група народни представители
  В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
  1. В т. 5, б. „б" накрая се добавя „с изключение на зареждане от
  земеделски производител, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители."
  2. Създават се т. 13 и 14:
  „13. „Временно съхранение и/или зареждане от земеделски производител, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители", е дейност по съхранение и/или зареждане, извън обекти на лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3. съответно данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по Закона за акцизите и данъчните складове, на продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския производител, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на друго основание съдове за съхранение, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго основание земеделска техника.
  14. „Земеделска техника" са машини, съоръжения и транспортни средства, използвани от земеделски производител за собствената му икономическа дейност."
  Работната група не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Работната група подкрепя подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Продукти от нефтен произход“ са нефтопродуктите бензин, газьол (дизелово гориво), керосин, тежки горива, втечнен нефтен газ (LPG), както и всички други или смесени нефтопродукти, които са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
  2. „Нефт“ е понятие по смисъла на определението съгласно § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
  3. „Съхраняване на нефт и продукти от нефтен пр оизход“ са дейности, свързани с приемане, претоварване, физическо съхранение и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови нужди.
  4. „Търговия на едро“ е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни пристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
  5. „Търговия на дребно“ е:
  а) продажба на продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
  б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект.
  6. „Бензиностанция“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
  7. „Вътрешен обект“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.
  8. „Представителна браншова организация“ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 35 на сто от търговията с нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Националния статистически институт.
  9. „Транспорт на продукти от нефтен произход“ е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт.
  10. „Пълнене на втечнени нефтени газове“ е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG) до 5 кг., собственост на физически лица. Пълнене на транспортируеми съдове за съхранение над 5 кг. се извършва единствено в данъчни складове, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.
  11. „Дистрибуция на бутилирани втечнени нефтени газове“ е дейност по пренос, доставка и продажба на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) до други търговци и крайни клиенти.
  12. „Трайно прикрепен обект“ е изградена конструкция, която е закрепена/фиксирана към недвижим имот и не може да бъде отстранена без това да наруши целостта й.
  13. „Временно съхранение от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители“, е дейност по съхранение на продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на правно друго основание съдове за съхранение, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника.
  14. „Земеделска техника“ са машини, съоръжения и транспортни средства, използвани от земеделския стопанин за земеделската му дейност.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 , 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр.9, 63, 92, 97 и 103 от 2017г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 47, ал.1:
  а) В т. 1 след думите „ферментирали напитки;“ се поставя точка и се създава изречение второ: „Капиталово търговско дружество, което желае да получи лиценз за управление на данъчен склад за съхранение и/или производство на стоки по чл. 2, т. 3, следва да има изцяло внесен капитал не по-малко от 3 000 000 лева, а за търговец, който по закон няма капитал - да има имущество в размер не по-малък от 3 000 000 лева;"
  б) Създава се т. 11:
  „11. да разполага със трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на стоки по чл. 2, т. 3 с минимална вместимост на всеки съд 100 мЗ (с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата), като минималният складов капацитет на данъчния склад следва да е 1000 мЗ, а при съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) — минималният складов капацитет следва да е 500 мЗ."
  2. В чл. 57в, ал. 1, т. 1 след думите „ферментирали напитки;" се поставя точка и се създава изречение второ със следното съдържание: „Капиталово търговско дружество, което желае да придобие статут на регистриран получател за стоки по чл. 2, т. 3, следва да има изцяло внесен капитал не по-малко от 3 000 000 лева, а за търговец, който по закон няма капитал - да има имущество в размер не по-малък от 3 000 000 лева;"

  Предложение от н.п Емил Димитров
  В §2 от преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т.1:
  а) в буква „а“ думите „стоки по чл. 2, т. 3“ се заменят с „нефт и продукти от нефтен произход.“
  б) в б. „б“:
  аа) думите „стоки по чл. 2, т. 3“ се заменят с „нефт и продукти от нефтен произход.“
  бб) т. 11 се изменя така:
  „11. разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на стоки, за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склада от 50м3 или да разполага със собствени, или наети съдове за съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3.“
  в) създава се буква „в“ със следното съдържание:
  в) създават се ал. 4 и 5 :
  „(4) Изискването по ал. 1, т.1, изречение второ не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.
  (5) Изискването по ал. 1, т.11 не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.“

  Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 , 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр.9, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г.) в чл. 47 се създава ал. 4:

  „(4) Складодържател на нефт и продукти от нефтен произход трябва да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада от 50 м3, или наети съдове за съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд от 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, за които минималният капацитет на склада е 1000 м3. Изискването не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производство на горива от преработка на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.“


  § 3. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г.) в чл.103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „3 000" се заменят с думите „10 000".
  2. В ал. 2 думите „3 000" се заменят с думите „5 000".
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) При повторно нарушение на ал. 1 се налага имуществена санкция в размер на 30 000 лева.
  (5) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба в размер на 10 000 лева.
  (6) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер на 5 000 лева."

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7 и 17 от 2018 г.) се създава нов чл. 106а със следното съдържание:
  „Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които разполагат с резервоари, които са трайно прикрепени към недвижим имот."

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн. бр.15 от 2013г., изм. бр. 14 от 2015г., бр. 85 от 2017г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 24 се създава алинея 7:
  „(7) В случай на издадена заповед за заличаване от регистъра на лице, осъществяващо икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в резултат на осъществен от него внос и вътрешнообщностни пристигания, задълженото лице е длъжно да създаде условия за създаване и съхранение на определените му нива за запаси за извънредни ситуации, съобразно издаденото му разпореждане, както и за изпълнение на всички други индивидуални административни актове, издадени по този закон."
  2. В чл. 38, ал. 2 се създава т. 16:
  „16. копие от удостоверение за осъществяване на икономическа дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход или копие от лиценз за управление на данъчен склад или удостоверение за регистрация на получател, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове."
  3. В чл. 39, ал. 1 се създава т. 5 със следното съдържание:
  „5. в случай на постъпило в Агенцията уведомление по чл. 23, ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход."

  Работната група подкрепя по текста на вносителя за § 5 и предлага в т. 3 думите „чл. 23, ал. 5“ да се заменят с „чл. 23, ал. 4“.

  § 6. В тримесечен срок от датата на обнародването на закона, Министерският съвет изменя Устройствения правилник на Министерството икономиката.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага думите „Министерството икономиката“ да се заменят с „Министерството на финансите“.

  § 7. Лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, подават заявление за регистрация в тримесечен срок от влизането в сила на закона. Изпълнението на условието по чл. 8, ал. 2, т. 4 от закона се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:

  § 7. (1) Лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, подават заявление за регистрация в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (2) До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ регистрация, лицата по ал. 1 имат право да извършват съответните дейности по чл. 2, ал. 1 и имат статут на регистрирани лица по закона, ако отговарят на общите и специални условия на закона за съответния вид дейност с изключение на предвиденото от закона обезпечение.

  Работната група предлага да се създаде нов § 8:

  § 8. В едномесечен срок от влизането на закона в сила министърът на финансите издава наредбата по чл. 4, ал. 4.

  § 8. Законът влиза в сила в шестмесечен срок след обнародването му в „ Държавен вестник“.
  Предложение от н.п Емил Димитров
  § 8 от преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
  „§ 8. Законът влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, т. 1, б.“б“, по отношение на минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ, който влиза в сила две години след обнародването на закона.“

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 , който става § 9 и предлага следната редакция:

  § 9. Законът влиза в сила в шестмесечен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ, който влиза в сила две години след обнародването на закона.
  Форма за търсене
  Ключова дума