Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм, обсъди и гласува законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – зам. – министър на финансите, която запозна членовете на комисията с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2019, фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в секторите образование, социална политика, здравеопазване, повишаване на доходите, отбрана и сигурност и усвояване на средства от европейските фондове.
  Основните цели на данъчната политика през периода са подобряване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, което кореспондира с дадената от Съвета на Европейския съюз, препоръка към България. Инструменти за постигане на поставените цели са реализирането на законодателни промени и административни мерки за ограничаване на данъчните измами, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, чрез засилено взаимодействие между институциите и обмен на информация в национален и международен мащаб.
  За повишаване на бюджетните приходи и изсветляване на сенчестата икономика са направени изменения в данъчните закони за усъвършенстване на контрола върху доставките и движението на течни горива, оптимизиране на контролната дейност и подобряване на събираемостта на акцизите, прецизиране на административно наказателни разпоредби, с цел превенция и определяне на санкциите, съобразно тежестта на нарушението, ограничаване на възможностите за отклонение от данъчно облагане във връзка с регистрация/дерегистрация за целите на ДДС, подобряване на ефективността на разпоредбите за ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица.
  Задълбочава се взаимодействието между Агенция „Митници” и НАП, с цел засилване на контрола върху движението на рискови стоки през българските граници, включително чрез двустранно инициирани актуализации на номенклатурата на рисковите стоки в модул „Пътни такси и разрешителен режим“, както и извършване на съвместни контролни действия в рамките на регионалните координационни центрове.
  Акцент беше поставен върху заложените средства в Проектобюджет 2019 за политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи в размер на 100 745 100 лв. и 45 154 600 лв. за защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма.
  Предвидените средства са насочени към осигуряване условия за функционирането на администрациите с оглед изпълнение на възложените им дейности и задачи, свързани с провеждане на вътрешната и външната политика на страната във всичките им аспекти. Обезпечава се функционирането на устойчивата система за постигане на максимална ефективност при събирането на данъците и осигурителните вноски, намаляване на корупцията, повишаване качеството на административните услуги, подобряване на митническия контрол, борбата срещу митническите и валутните нарушения, контрабандата и други.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Стефан Бурджев, Адлен Шевкед, Дора Христова и Емил Димитров.

  След направеното обсъждане се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 1 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържали се” – 12 гласа.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 11 гласа, „Против” – 7 гласа и „Въздържали се” – 0 гласа.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание:
  1. да не приема на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет за 2019 г., с включен проект за бюджета на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2
  2. да приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет на Република България, със становище на Министерски съвет по чл.1. и чл.2 , № 802-01-49, внесен на 29.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума