Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
21/01/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г.

  На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката: Емил Караниколов - министър на икономиката и Теменужка Янкова, представители на Българската петролна и газова асоциация, Българска минно-геоложката камара, Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
  Законопроектът беше представен от Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов. Той обоснова необходимостта от по-дълги срокове за влизане в сила на закона от 01.07.2019г., а за наредбата към него до 01.08.2019г., които са свързани с преодоляване на празноти и неясноти в него, които касаят неотчетени специфики на определени икономически дейности.
  По предложения законопроект мнения изказаха представители на Българската минно-геоложка камара и Българска петролна и газова асоциация, които не подкрепят законопроекта и предоставиха предложения за преодоляване на празноти в закона. Същото мнение изразиха и от Българска стопанска камара.
  От Конфедерация на работодателите и индустриалците в България заявиха подкрепата си за законопроекта.
  Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Георги Търновалийски, Валентин Николов, Христиан Митев, Стефан Бурджев, Драгомир Стойнев, Валери Симеонов и Емил Димитров.
  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, №902-01-2, внесен Министерски съвет на 10.01.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:


  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума