Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
30/01/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерския съвет на 10.01.2019 г., приет на първо гласуване на 23.01.2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерския съвет на 10.01.2019 г., приет на първо гласуване на 23.01.2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  Закон
  за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
  (ДВ, бр. 62 от 2018 г.)


  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се нов §….
  §… В заглавието на законопроекта след думата „изменение“ се добавя „и допълнение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  §… В заглавието на законопроекта след думата „изменение“ се добавя „и допълнение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл.2, ал. 2, в т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл. 2, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на лицето, които не подлежат на последваща продажба.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“.
  2. Създава се т. 6:
  „6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, на собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност, които не подлежат на последваща продажба.“

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се § …:
  §… В чл.8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  3. В ал.3 , т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  4. В ал. 5, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  5. В ал. 6, т. 1 думите „за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с думата „или“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се § …:
  §… В чл.8 се правят следните изменения:
  В чл. 8, ал.2, т.3 накрая след думата „отпадъците“ се поставя точка и запетая и се добавя „изискванията по т.2, буква „б“ не се прилагат спрямо вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, по смисъла на Закона за подземните богатства и обект за преработка на подземни богатства.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 8, ал. 2, т. 3 след думите „обслужващ строеж първа“ се поставя запетая, заличава се съюзът „и“, а след думата „втора“ се добавя „и трета“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев
  Създава се нов §...:
  § … В чл. 8 се създава ал.8:
  „(8) Изискванията на ал. 3, т. 1, 2 и 3 не се прилагат за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда. При зареждане на техника извън обекта от лицата по изречение първо се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, до 1000л. със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност.“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълния:
  1. В ал. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал -“ се заменят с „или“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал -“ се заменят с „или“;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. изпълнението на условията по т. 2, букви "а" и "б" се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол; изискването по т. 2, буква "б" не се прилага за вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците; изискванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства и обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.“
  3. В ал. 3, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал – “ се заменят с „или“.
  4. В ал. 5, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал -“ се заменят с „или“.
  5. В ал. 6, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал - “ се заменят с „или“.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава § …:
  §… В чл. 9, ал.1 придобива следната редакция:
  „(1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2,4 и 7.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл.9, ал.1 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията предлага да се създаде § 3:
  § 3. В чл. 9, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл. 11, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 4:
  § 4. В чл. 11 т. 2 се отменя.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл. 17, ал. 2, т.4 придобива следната редакция:
  „4. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл.17, ал. 2, т. 4 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде § 5:
  § 5. В чл. 17, ал. 2, т. 4 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.

  Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков:
  Създава се нов §...:
  §… В чл.22, ал. 2, т.6 в края на изречението се добавя текста „или размера на активите;“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 22, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или размер на активите“.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се §…:
  §… В чл. 24, ал. 1 се създава изречение второ: „Ограничението по предходното изречение не се прилага и когато вътрешният обект се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства, по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 7. Чл. 24, придобива следната редакция:
  „Чл. 24 (1) Забранява се извършването на зареждане с нефт и продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешни обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т.7.
  (2) Ограничението на предходната алинея не се прилага когато:
  1. вътрешният обект се намира в концесионна площ на находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатсва и съответните пътни превозни средства или извънпътна техникаили или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концисионера на територията на концесионната площ.
  2. вътрешния обект обслужват строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на ЗУТ и съответните пътни превозни средства , извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект, съгласно сключения договор във връзка със строежа“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В чл. 24 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:
  1. се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;
  2. обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев
  Създава се нов §...:
  §… В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект, който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ.“
  2. Сегашната ал. 2 става ал. 3 “
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В чл. 25, ал. 1, след думите „ал. 7“ се поставя нова запетая и се добавя „за лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §….В чл. 25, ал. 2 се преномерира на ал. 3, а ал. 2 добива следната редакция:
  (2) Алинея 1 не се прилага за:
  1. зареждането от вътрешен обект, който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ.
  2. зареждането от вътрешен обект на собствени пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, обслужващи строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на ЗУТ, както и съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършвани на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект, съгласно сключен договор във връзка със строежа.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В чл. 25 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект:
  1. който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;
  2. на собствени пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, обслужващи строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията, както и на съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев:
  Създава се нов §...:
  § … В допълнителни разпоредби, § 1, т. 7 накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „както и извършване на дейност с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или на Закона за опазване на околната среда“.
  Предложението е оттеглено.

  § 1. Параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 1 август 2019 г.“.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Сегашният § 1 става § …. , като в него в новото съдържание на § 8 думите „1 август“ се заменят с „1 май“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 1.

  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.“

  § 2. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 юли 2019 г.“.

  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Георги Гьоков:
  Сегашният § 2 става § …., като в него думите „1 юли“ се заменят с „1 април“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §…В § 9, т. 1 думите „и § 8“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 10:
  § 10. В § 9, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „§ 6 и § 8“ се заменят с „и § 6“.

  Предложение от н.п. Стефан Бурджев:
  Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с §….:
  „Заключителна разпоредба“
  §... В Закона за движението по пътищата ( обн. ДВ, бр. 20 от 1999г, изм. ДВ, бр. 1 от 2000г., изм. ДВ, бр. 43 и 76 от 2002г. изм. ДВ, бр. 16 и 22 от 2003г…., изм. ДВ, бр. 105 от 2018г.), чл. 106а се изменя така:
  „Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по този закон.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов:
  Създава се подразделение „Преходна и заключителна разпоредба“ със следните параграфи:
  §… До обнародването на този закон, извършените действия в производството по регистрация по глава втора се прекратяват. Лицата, направили обезпечения, имат право на възстановяване на сумите и възстановяване на първоначалното положение. Административнонаказателните производства, започнали и продължили до обнародване на този закон се прекратяват.
  §… Този закон влиза в сила от 28.01.2019г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“ с § 11 и 12:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 11. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г.) чл. 106а се изменя така:
  „Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход .“
  § 12. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА:

  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума