Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
22/06/2017
  1. Среща на членовете на Комисията с представители на Национална лозаро-винарска камара с цел представяне на сектор „Производители на алкохол и алкохолни напитки“. Запознаване с проблемите в областта на тяхното производство и разпространение, касаещи акцизно облагане и контрол.
  2. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 5

  На 22 юни 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Среща на членовете на Комисията с представители на Национална лозаро-винарска камара с цел представяне на сектор „Производители на алкохол и алкохолни напитки“. Запознаване с проблемите в областта на тяхното производство и разпространение, касаещи акцизно облагане и контрол.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 16,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Емил Димитров.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Откривам заседанието на Комисията.
  Можем да пристъпим към разглеждане на дневния ред на Комисията, той е от една точка: Изслушване на представителите на Националната лозаро-винарска камара с цел представяне на сектор „Производители на алкохол и алкохолни напитки“.
  Предполагам, че знаете, миналия път са Ви раздали табелките с имената – те не Ви връзват към конкретното място, а е от учтивост към нашите гости, тъй като не ни познават и когато някой от нас се изказва или задава въпрос, да знаят поне кой ги пита и когато ние се обръщаме към някого, да знаем кой е.
  Дневният ред е този, надявам се да го гласуваме. Ще помоля с по-голямо внимание да изслушате тази презентация. Ако за някой представлява интерес, открита ли е за медии? С изключение на един слайд, ще Ви кажем за кой, спираме записа, след това продължаваме. Това е жест за Вас, между другото, защото ние се съобразяваме с гостите – те казват неща, които публично не биха искали точно тях да излязат, а аз много настоявах те да ги кажат, за да може нашите колеги в Комисията да имат за себе си реална преценка какво се случва в бранша. Политическите решения и говоренето са нещо съвсем различно и е право на всеки един поотделно.
  Колеги, предлагам първо да гласуваме дневния ред и ще дам възможност, ако някой иска нещо да добави, макар че нямаме нищо друго, но ако някой внезапно е решил – няма.
  Предлагам една точка в дневния ред – Среща на членовете на Комисията с представители на Национална лозаро-винарска камара с цел представяне на сектор „Производители на алкохол и алкохолни напитки“. Запознаване с проблемите в областта на тяхното производство и разпространение, касаещи акцизно облагане и контрол. След това ще проведем дискусия, закриваме заседанието. Имате право да задавате всякакви въпроси по всички теми, които Ви вълнуват.
  Пристъпваме към гласуване на дневния ред.
  Дневният ред е приет единодушно.
  Пристъпваме към разглеждане на първа точка.
  (Презентацията бе осъществена с помощта на мултимедия от господин Радослав Радев – председател на Националната лозаро-винарска камара, и Мирослав Каракашев – експерт в Камарата, които отговориха на въпросите на председателя на Комисията Емил Димитров и народните представители Драгомир Стойнев, Валентин Николов, Стефан Бурджев, Калин Василев. Дискусията не се излъчва.)
  Да разчитам ли, че материалите ще ги дадете на всички, ще бъдат изпратени по мейла? Ще се опитаме тази презентация, без слайда, за който държаха да го няма, да го сложим на сайта на Комисияна, за да може дори след време ако някой пожелае, да го види, да го прочете и да прецени. Въздържаме се там да слагаме неща, освен програмата, защото бизнесът пожела разговорите да бъдат в диалогичен режим, дискусия, а не на трибуната, защото има неща, която там по-трудно се казват или се възприемат по грешен начин.
  Благодаря Ви на всички, надявам се да Ви е било интересно.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 17,35 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума