Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
19/10/2017
  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и председателя на Комисията за защита на потребителите по следните теми:
  Постигнати резултати, включително и при взаимодействие с други институции по отношение на противодействие и превенция в борбата с контрабандата и престъпления, свързани със сивата икономика.
  Законодателни предложения и промени от страна на Министерството на икономиката, свързани с дейностите в обхвата на Комисията.
  Въпроси на народни представители.
  2. Разни
  П Р О Т О К О Л
  № 12


  На 19 октомври 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и председателя на Комисията за защита на потребителите по следните теми:
  Постигнати резултати, включително и при взаимодействие с други институции по отношение на противодействие и превенция в борбата с контрабандата и престъпления, свързани със сивата икономика.
  Законодателни предложения и промени от страна на Министерството на икономиката, свързани с дейностите в обхвата на Комисията.
  Въпроси на народни представители.
  2. Разни
  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и на гостите.
  В заседание взеха участие господин Петър Горновски – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, господин Валтер Василев – заместник-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, господин Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите, господин Константин Арабаджиев и Константин Райков – членове на Комисията за защита на потребителите.
  Заседанието беше открито в 16,00 ч. и ръководено от председателя на комисията народния представител Емил Димитров.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Имаме необходимия кворум.
  Откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
  Ще Ви кажа кои са гостите и ще Ви предложа новия дневен ред, защото явно, че по този дневен ред няма да стане. Стои обаче въпроса: какво правим с министъра – каним ли го или забравяме вече да го каним?
  Опозицията има думата, защото аз Ви помолих да дадем 100 дни, тоест на практика три месеца срок и Вие го дадохте. Не ме упрекнахте, че крия министъра.
  АДЛЕН ШЕВКЕД: Каним го.
  Слушам Ви, господин Бурджев.
  СТЕФАН БУРДЖИВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги, аз смятам, че отдавна имаме дневен ред. Малко или много това е пренебрегване на нашата комисия, и на поканата, и на Вас. Не знаем на какво се дължи това.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Прав сте, господин Бурджев.
  Да Ви напомня: министърът на вътрешните работи, когато беше възпрепятстван, изпрати една седмица по-рано заместник-министъра, който помоли да прочете доклада от негово име. Знаете, докладът беше много обемен, всички шефове – и професионалното, и политическото ръководство бяха тук, защото той заяви, че следващия път ще дойде. Извини се, но се обади своевременно.
  Нашето решение е от 21 септември 2017 г. с Протокол № 8. Парламентарният секретар, който и да е, както и да се казва, трябва да знае от 22 септември 2017 г., че министърът предстои да се яви тук. Ако е имал някакъв ангажимент към Европа – ние това го изговорихме още, когато взимахме решенията, че ще се съобразим. Не може нещо, което е планирано с месеци, да не се случи. Ако е в Европа, разбирам, но няма заместник-министър, няма парламентарен секретар, няма никой.
  Министърът не може да знае какви са нашите решения след всяко заседание на комисията, но парламентарният секретар би трябвало да ги знае.
  Има предложение от колежката от ДПС да го поканим още веднъж за следващия път. Така ли да разбирам?
  АДЛЕН ШЕВКЕД: Да.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ето писмото: „От името на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата във връзка с решение, отразено в Протокол № 8 от 21 септември 2017 г. в заседание на Комисията, проведено на 21 септември 2017 г., каня Вас и членовете на политическото или професионалното ръководство на заседание, което ще проведем на 19 октомври 2017 г. в Зала „Запад“…“ и т.н.
  Предлагам нов дневен ред на днешното заседание:
  1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и председателя на Комисията за защита на потребителите по следните теми: (приложени са).
  Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
  Ще запозная нашите гости, защото ние сме дошли да ги изслушаме.
  Нашата комисия, много странно, в едно приятно разбирателство възприехме да поканим първо браншовете, за да кажат своите проблеми, а и през това време да дадем време на евентуално новите ръководства, провеждайки вече една нова политика, да могат да се ориентират всеки в своя ресор и да не ги викаме още първия месец или първата седмица, а да им дадем, така да се каже 100 дни. Тези 100 дни минаха отдавна.
  Обръщаме се към Вас само в частта тези сектори, които ние наблюдаваме – НАП И Агенция „Митници“ нямат отношение, но работите, разбира се, в сътрудничество с тях: контрол на горива, рискови акцизни стоки, върху които Вие упражнявате контрол.
  Ще дам думата на всеки един от Вас който иска, колкото иска и какъвто доклад прецени да представи.
  Благодарни сме, че сте дошли и сте се подготвили.
  След това колегите ще могат да Ви зададат по два въпроса – които имат по два, които имат по един. При нас общо взето минава в дискусия. Ще се радвам, ако те са разбрали Вашите въпроси.
  Заповядайте, господин Горновски.
  ПЕТЪР ГОРНОВСКИ: Благодаря.
  Уважаеми господин Димитров, уважаеми госпожи и господа народни представители, членове на Комисията! Подготвили сме една информация във връзка с темата, по която сме поканени. Ще направя едно резюме от нея.
  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е държавен надзорен орган, провеждащ национална политика в областта на надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение изискванията за еко проектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограничени за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него.
  Второ, занимаваме се с технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
  Третата Главна дирекция е „Контрол на качеството на течните горива“.
  Четвъртата дирекция е „Метрологичен надзор“.
  Имаме Дирекция „Оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.
  Последната дирекция, която споменавам, само защото няма отношение към темата, е „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.
  Мисията ни е да допринасяме с дейността си за изпълнение на националната стратегическа цел – България да бъде страна с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда, при запазване на обществения интерес.
  Бихме изразили следните закони по които работим: Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за измерванията (ЗИ), Закона за автомобилните превози (ЗАП), Закона за управление на отпадъци (ЗУО), Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за туризма (ЗТ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества (ЗЗВВХВС) и Закона за водите (ЗВ), свързан със задачата ни да наблюдаваме и надзираваме язовирните стени и съоръженията към тях.
  Във връзка с дейността на Главна дирекция „Метрологичен надзор“. Тя работи основно по Закона за измерванията и Наредбата е свързана с него, а именно контрол на всички средства за измерване, подлежащи на метрологичен контрол.
  През 9-месечието на 2017 г. са извършени общо 7415 надзорни проверки на лица, които използват средства за измерване в законовата област, и 192 проверки на лица, които пускат на пазара и предлагат за продажба предварително опаковани продукти.
  При тези проверки са инспектирани общо 12 хил. 183 броя средства за измерване – везни, средства за измерване в бензиностанции и газстанции, в данъчни складове, водомери, топломери, таксиметрови апарати и други.
  На контрол за съответствие на количествата са подложени 742 партиди от предварително опаковани продукти, опаковани в еднакви номинални количества 1444 броя предварително опаковани продукти с обявени различни количества.
  За 1560, това са 12,8 от средствата за измерване, е установено несъответствие със законовите изисквания, като 210 предимно везни, използвани по пазари и тържища, от тях не са одобрени за използване за търговски плащания.
  За 1316 броя средства за измерване е констатирано, че не са преминали изискуемата последваща проверка на средствата за измерване от употреба, което не гарантира точността на измерванията с тях. За 46 броя средства за измереност е установено, че са технически неизправни или се използват неправилно и не по предназначение.
  За 4678 броя продукти, предварително опаковани в пуснати на пазара партиди, е установено, че действителните им количества не съответстват на обявените върху опаковките, поради което също са спрени от разпространение и продажба.
  За установените несъответствия и нарушения на Закона за измерванията са съставени общо 567 протокола за задължително предписание и 1242 акта за установяване на административни нарушения на лица, които използват средства за измерване, както и едно задължително предписание и три такива акта за установяване на административни нарушения, на лица, които извършват ремонт на средства за измерване.
  На производители на предварително опаковани продукти и на търговци, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти с несъответстващо количество, са съставени общо 21 задължителни предписания и 12 акта за установяване на административни нарушения. Несъответстващите средства за измерване са забранени за използване или временно спрени от използване до привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.
  Издадени са 1415 наказателни постановления, част от които по съставени актове за установяване на административни нарушения 2016 г.
  Това е административнонаказателната дейност, която сме провели за 9-месечието.
  Освен това са извършени 478 проверки на таксиметровите апарати. За 70 от тях е установено, че са в несъответствие.
  За осигуряване на по-добра превенция нашата Агенция е предложила промени в Закона за измерванията, които предвиждат завишаване на изискванията към лицата, които използват и ремонтират средства за измерване, използване за продажба, отчитане на държавни вземания и търговски плащания и увеличаване на размера на санкциите при установени нарушения.
  Във втората ни Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
  От началото на годината Дирекцията е извършила 802 проверки на обекти, разпространяващи течни горива. Проверени са 791 бензиностанции, в това число 114 ведомствени и 11 петролни бази и акцизни данъчни складове. Проверките са извършени: по план – 694, по сигнали – 23, съвместни с Междуведомствения координационен център (МКЦ). Взети са 1000 проби от течни горива, в това число от автомобилен бензин 413 и дизел – 579, и от други горива – 8. Пробите са изпитани в акредитираната ни лаборатория Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и е извършена експертиза на резултатите, при която са установени 60 броя несъответствия за изисквания на качеството в течно гориво – 6% от взетите и изпитани проби, в това число 3 броя несъответствия на горива, взети от ведомствени бензиностанции; 11 броя несъответствия в изискването на съдържанието на био гориво в течно гориво и 1% от взетите проби, в това число 3 броя несъответствия на горива, взети от ведомствени бензиностанции.
  Най-често срещаните отклонения от изискванията за качеството на гориво за дизелови двигатели е показател плавна температура, а за автомобилен бензин показател дестилационни характеристики и край на кипене.
  Установени са и документални нарушения на 15 от проверените обекти.
  Наложени са 96 броя принудителни административни мерки за забрана, разпространение на течни горива и са изтеглени от пазара: автомобилен бензин А-95Н – 57 хил. 671 л и гориво за дизелови двигатели – 176 хил. 202 л.
  Издадени са 87 броя атове за установени административни нарушения и 101 броя наказателни постановления на стойност 875 хил. лв.
  Държавната агенция участва активно в подготовка на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, изисквани за използване на био гориво от ново поколение. Изменението, направено в тази връзка е съответната директива. Изготвени са и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  В третата ни Главна дирекция „Надзор на пазара“ за 9 месечието на текущата 2017 г. и от служителите на Главна дирекция „Надзор на пазара“ са извършени планови и извън планови проверки общо на 5903 различни като вид марки или модел продукт. От тях: 4186 при планови проверки; 1239 при извън планови проверки; 478 вида продукти по уведомление от Агенция „Митници“.
  Резултатите от проверките са: съответстващи продукти 3344 бр.; несъответстващи продукти 1322 бр., което е приблизително 25% от общия брой. Унищожени продукти 58 хил. 974, от които 58 хил. 417 са играчки, а изтеглени от пазара са 203 вида продукти.
  Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, издадени са наказателни постановления 400 бр., издадени са 129 заповеди за спиране от разпространение на несъответстващи и опасни продукти.
  Съвместни проверки са правени с други контролни органи като колегите от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), община Варна, Националната агенция за приходите, органите на Министерството на вътрешните работи – да не ги изреждам конкретно, същите проверки са извършени с Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари на пожарогасители. Взети са проби, които са изпитани и пожарогасителите са несъответстващи.
  Следващата ни Главна дирекция, която смятаме, че допринася за борба със сивия сектор, е Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. Тя, както съобщих в началото на информацията, се занимава основно със съоръженията с повишена опасност (СПО).
  Извършени са експертизи и са съгласувани 376 инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират такива средства.
  Извършени са периодични технически прегледи на 14 хил. 155 бр. съоръжения с повишена опасност и на 3291,46 км – става въпрос за газопроводи и нефтопроводи, както и 1415 бр. съоръжения с повишена опасност и на 30 км първоначални и извънредни. Имаме първоначални и последващи проверки, затова сме ги разделили така, както Ви ги съобщавам.
  Наложени са 3618 принудителни административни мерки (задължителни за изпълнение писмени предписания за отстраняване). Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 667 съоръжения с повишена опасност; предприети са последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството – съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 369 бр., и издаване на наказателни постановления – 129 бр.
  Главна дирекция „Инспекция държавен технически надзор“ следи за изпълнението на тези изисквания чрез съвместна работа с Националната агенция по приходите (НАП), изразяваща се в извършване на справки за нает по трудово правоотношение персонал.
  Тоест благодарение на нашата Главна дирекция, която всъщност наблюдава по два члена от Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно надзорните или поддържащите фирми, ние допринасяме да няма на пазара такива храни, които са от сивия сектор.
  В периода 1 януари до 30 септември 2017 г., са извършени общо 1073 бр. справки в НАП, от които 903 бр. за лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и 170 бр. за лица, извършващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
  Приходи и административно-наказателна дейност вече за цялата Агенция.
  За принудително изпълнение – 1 млн. 878 хил. 550 лв.; доброволно платени – 198 хил. 870 лв.; изпратени в НАП за изпълнение в 2017г. – 874 хил. 100 лв.; платени чрез НАП от 2017 г. – 67 хил. 200 лв.; платени чрез НАП от минали години – 429 хил. 437 лв.
  Общо от началото на годината до 15 октомври получените приходи по изпратени към НАП, са на обща стойност 496 хил. 637 лв.
  В заключение, уважаеми дами ми господа народни представители, господин Председателю, може да посочим, че през деветмесечието на 2017 г. служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпълняват планираните дейности ефективно и в срок, като работят в тясно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, а всички постъпили сигнали за проверка от граждани и фирми или искания от други контролни органи се отработват приоритетно.
  В отчетния период се предоставени 742 услуги на фирми и физически лица. Осъществени са извънредни проверки по сигнали на граждани и по искане на други органи, при което са проверени 6460 бр. потребителски продукти, средства за измервания, съоръжения с повишена опасност.
  В резултат на констатираните нарушения на разпоредбите на посочените по-горе закони и наредбите към тях, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е наложила редица принудителни административни мерки на икономическите оператори, съставени са 2564 бр. акта за установяване на административни нарушения и са издадени 2145 бр. наказателни постановления.
  През цитирания период са събрани приходи от държавни такси за 9-месечието – 1 млн. 752 хил. 762лв. и такива от глоби и санкции – 860 хил. лв.
  Отчетите показват, че заложените цели и показатели се изпълняват ритмично, като дейността на Агенцията се извършва в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт – Министерския съвет на Република България, Министерство на икономиката, областни администрации, Агенция „Митници", НАП, МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", колегите от Комисията за защита на потребителите и всички други органи, които имаме съвместни дейности.
  Това е съвсем накратко. Цялата информация, господин Председател, ще Ви я оставя.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Горновски. Искам да благодаря за Вашия доклад, а пък аз ще имам ангажимента да го изпратя на всички колеги от нашата Комисия. Предполагам, че след като се запознаят с него ще възникнат въпроси.
  Вие помолихте, че имате неотложно мероприятие, свързано пак със законодателната база в друга комисия, поради което ще бъдем по-кратки.
  Съвсем набързо, схематично ще Ви кажа няколкото въпроса, които имаме. Ще имам грижата да Ви ги задам официално, в смисъл да си ги получите и да сте запознати, но примерно след един месец, никой не е казал още утре, веднага, Вие да можете да отговорите на всички въпроси на колегите, защото сега въпросите, които ще Ви зададат, са въз основа на това, което са чули в момента. След като се запознаят с доклада аз ще имам ангажимента да обобщя въпросите, да запозная и колегите, и да Ви ги изпратя и в удобно време, подчертавам, удобно време, никой не е казал, че точно в Х дата, Вие да дойдете и ще прецените дали ще бъдете само Вие и Вашата институция и ще можете да отговорите.
  Най-общо нас ни интересуват горива, алкохол, цигари. Разбира се, че Вашият обем е огромен – от потенциално опасни вредни обекти до таксиметрови апарати и вендинг автомати. Фактът, че Вие се движите за огромна част от икономиката в страната, нашето е съвсем малко. Но когато от Министерството на вътрешните работи дойдоха тук, те съобщиха, че от 50 бензиностанции са намерили гориво, което е с отклонение от показателите.
  Проблемът е, че това гориво е изтеглено. Прекрасно! Те не са си го произвели сами, то е дошло от някъде. Вие имате ли ангажимент да търсите кой доставя горивото в тези бензиностанции, защото, ако е доставено – още 10, 15, 20. Той го е заредил от някаква база.

  Факт е, че самите хора в бензиностанцията не си го произвеждат. Те не знаят какво са купили. Смятат, че са купили нещо нормално или поне това е обичайната логика на мислене, и когато след това бъдат заловени, излиза, че някой им е докарал, подал им е горива, а те трябва да се чувстват виновни като крадливи, хора, които са заловени и виновни за всичко.
  Имате ли ангажимент да проверите назад как е? Това е едното.
  По отношение на горивото има един друг проблем в обществените поръчки. Всички знаем, че има регистър. Тоест, ако Ви интересува определена фирма или кой е спечелил обществената поръчка, отиваш си в регистъра, набираш го, това е публична информация, която е достъпна до всички. В последните години най-важното е най-ниска цена.
  Сега аз искам да купя гориво за 5 детски градини, 6 училища, 8 санаториума. Най-ниска цена ми дава фирма Х. Някой проверява ли това гориво в тази фирма? Защото за нас е ясно, от една страна, че когато дойде гориво в бензиностанциите, не е хубаво хората да си чупят колите. Виждате, че е 1%. Факт е, че много малка част от некачествените горива – появява се, но в нелегалните бензиностанции е малка част и когато се появи, веднага се изтегля. Но другото гориво, което е, също се ползва така в обществен интерес. Имате ли система, която да проверява горивото, което чрез обществени поръчки на най-ниска цена е постъпило в потребители, които са написани в регистъра?
  Тук има от браншовете, което след това ще Ви го изпратя – цигари, алкохол и горива. Ще Ви го дам и писмено.
  Предстои зимен сезон като по пазарите ще започне масово да се предлагат алкохолни напитки – алкохол в наливно състояние без бандерол, а в пластмасови туби и шишета. Браншът дойде и каза: „Над 500мл е забранено“. Какво има да го мислим? Щом е над 500 мл, не е редно. Съгласно Закона за виното и спиртните напитки контролът се осъществява от министъра на икономиката в частност Комисията за защита на потребителите.
  Какви са резултатите от този контрол? Вие в момента няма да можете да отговорите и е нормално, защото не може да знаете всички данни наизуст. Както разбрахме, обема на Вашата дейност е огромен.
  Има ли разработен оперативен план на Комисията за защита на потребителите – това всъщност е към Комисията за защита на потребителите по контрол по пазари и тържищата за този вид търговия, съответно във взаимодействие с другите контролни органи? Не Вие сами да ходите на ударите на търговците.
  Осъществява ли се адекватно взаимодействие с органите на местната власт, като пряко или чрез общински дружества стопанисват пазарите за стриктно спазване на законодателството?
  Правят ли се от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверки на място в реално време в данъчните складове за производство на акцизни стоки на самите средства за измерване и контрол? Защото – ще Ви кажа, в доклада на Министерството на вътрешните работи, там имате право на достъп, ще Ви го изпратим, казаха, че на една от рафинериите са намерили. Извинете, но ако за една скъсана пломба взимаме лиценз, какво правим с рафинерия, в която е намерена система, с която се манипулира – това е касовия апарат на държавата, манипулират се Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ и данните, които се изпращат към тях?
  Ако човек има бензиностанция и има скъсана една пломба подлежи на санкция. Ако намерим цял един данъчен склад, който е манипулирал данни, трябва да отидем към лиценз. Не, че това е на всяка цена, но всъщност това е важното, защото стигаме пак не до крайната бензиностанция, а до този, който пуска към редица бензиностанции.
  Измерване и контрол, така наречените „супер уреди“, извинявам се, че го цитирам както са го написали от съответния бранш, например обемни разходомери за течности, различни от …
  По отношение на точността на измерване на тези уреди с оглед на регламентираните максимално допустими граници в тях в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Как се процедира при установяване на отклонение.
  Един много важен въпрос. Всички браншове много се интересуват има ли Министерството на икономиката свои експерти пред Европейската комисия? Като казвам „свои“ – хора, които познават проблема в детайли и те да отидат да го представят, а не да направят едно експозе, да го изпратят на някой в Брюксел и той от наше име да говори. Съгласувате ли тези позиции, които имате, преди това с бранша?
  Ще запиша тези въпроси и ще Ви ги изпратя официално, за да може спокойно да ни отговорите.
  Искам много да благодаря за Вашият изчерпателен доклад. Той ще бъде изпратен на всички колеги.
  Колеги, имате ли въпроси към господин Горновски, защото ние го отклонихме от друга комисия, за да бъде тук.
  Имате ли въпроси или възприемаме тази практика: всеки от Вас ще зададе въпроси, както прецени и колкото прецени, ще запознаем господин Горновски с тези въпроси и в подходящо време, което Вие ще гласувате, ще съгласуваме и с неговата програма, ще ги викнем отново тук да отговорят в детайли с цифри, с брой проверки и т.н.?
  Може би като процедурно предложение стана от моя страна. Ако някой друг го припознае, нека да е той, че излиза, че аз определям нов дневен ред.

  Възразявате ли това да стане по този начин?
  РЕПЛИКИ: Не.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Господин Горновски, много Ви благодарим.
  Извинете ни пред колегите.
  ПЕТЪР ГОРНОВСКИ: Поемаме ангажимента да се явим, когато пожелаете.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ще го съгласуваме, за да е удобно и на Вас.
  Още веднъж много благодаря на Вас и всички Ваши служители.
  ПЕТЪР ГОРНОВСКИ: Приятна работа!
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Заповядайте, господин Маргаритов.
  ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ: Благодаря, господин Председателю.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! Преди да започна експозето по същество, бих искал да направя едно кратко уточнение.
  Разбира се, Вие знаете, но тъй като в Комисията по икономическа политика и туризъм функционира специална Подкомисия, която осъществява контрол върху дейността на нашата институция и на Комисия за защита на конкуренцията, ние сме изпратили пълен отчет за цялостната дейност на нашата Комисия и изпращаме регулярни такива отчети за съответните периоди от време в зависимост от тематичните кампании, по които работим, и в тях се съдържа в пълнота онази информация, която пропускам – господин Горновски беше подготвил по отношение на цялостната дейност на неговата институция. Разбира се, ние можем да изпратим на Вашето внимание тези отчетни доклади незабавно, за да можете да се информирате по-подробно за това, което ние извършваме по принцип.
  В настоящото кратко експозе, което ще изнеса пред Вас, сме се опитали да идентифицираме във връзка и с изпратения ни дневен ред онези дейности, по които ние работим най-вече съвместно с колеги от други институции и които касаят областта на действие на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Така че сега ще кажа пред Вас съответните данни и числа и, ако е възможно, ние бихме желали да отговаряме на въпроси подробно, писмено, за да може да сме максимално изчерпателни и полезни.
  Нашата комисия основно в действията, които касаят обхвата на Комисията, с изключение по последните нормативни актове за ползващите на потребителите, Закона за туризма, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за тютюна, тютюневите и производните на тях изделия и директивите и стандартите, които са свързани с недопускане разпространението на пазара на опасни стоки в определени сектори.
  Основното административно звено, което работи в Комисия е Главна дирекция „Контрол на пазара“ със своите териториални подразделения в градовете от шестте района на планиране. Общо взето около 100 души, дори малко по-малко, инспектори работят на целия този терен за извършването на инспекциите.
  Както казах, информацията относно всички кампании, извършени за определен период от време, включително и за 9 месечието, разполага именно в нашия Общ отчетен доклад. Сега ще си позволя да се фокусирам върху кампании, които извършваме съвместно с други институции и мисля, че са тясно свързани с обхвата и дейността на Вашата комисия.

  На първо място в рамките на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) по инициатива на колегите сме участвали в 4 планови операции и в 15 инцидентни проверки с тематичен обхват: мероприятия по противодействие на престъпления, свързани с въвеждане на контрабандни стоки. При съвместните действия сме извършили 30 проверки, в резултат на които са съставени 18 бр. акта за установяване на административни нарушения (АУАН).
  Цел на проверките са търговски обекти на фирми, осъществяващи търговска дейност с промишлени стоки – най-често това са обувки, дрехи, електронни цигари и други подобни.
  Участието на служители от нашата институция в тези съвместни проверки е обусловено от вменените компетенции на институцията основно по линия защита правата на потребителите и се изразява в проверки по отношение правото на информация и безопасността, тоест всички необходими документи, които би трябвало да установят произхода на стоките, а понякога и допълнителна информация, свързана с чисто потребителските права като цени и т.н.
  При проверките основно са констатирани следните нарушения: липса на информация за произхода на стоките (производител, вносител); липса на цени, както и липса на задължителната по закон информация на български език върху етикети на определени групи стоки.
  Пак да кажа, в рамките на този Междуведомствения координационен съвет ние действаме по инициатива на колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и обикновено това става по тяхно уведомление в последен момент, когато ние бързо организираме екипи. Обикновено самата същност на дейността се изразява в това, че буквално часове или минути преди старта на проверката нашите колеги са насочени към определени места – търговски обекти, търговски центрове и т.н., където протичат тези проверки.
  Междуведомствения координационен център е създаден със заповед на министърът на вътрешните работи и е постоянно действащ орган.
  На второ място, знаете, че тази година във връзка с активния летен туристически сезон беше приета Програма за сътрудничество и институционално взаимодействие през 2017 г. Тук се включиха вицепремиерът по икономическата и демографска политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, както и ние, от второстепенните разпоредители с бюджети, които имаме функции по контрола на туризма, включително и колегите, които бяха тук, а и не само те – Икономическа полиция и т.н.
  Във връзка с тази програма бяха създадени Областен координационен център за съгласуваност и координация на действията, създаден от Областния управител на гр. Варна, и Междуведомствен съвет по туризъм към Областния управител на гр. Бургас.
  Само в рамките на тези организационни механизми нашите служители участваха в 84 съвместни проверки в търговски туристически обекти при спазване изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за туризма, в резултат на който са съставени 24 бр. акта за установяване на административни нарушения. Констатираните нарушения са за: липса на предварителна информация /липса на етикети; на цени за предлагани стоки и услуги; на удостоверение за категоризация – тук ще се спра по-нататък малко по-подробно, защото има значение към сивата икономика; констатирани несъответствия с определените изисквания за категория; воденият регистър за настанените туристи, който сме констатирали, че не е по образец, утвърден от министъра на туризма и се създават предпоставки за укриване на нощувки. Разбира се, тези съвместни проверки са извършени с представители на ОДМВР, НАП, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция (РЗИ), Агенция „Митници“ и представители на общините за нарушения, които са от компетентността на тези институции при тези съвместни проверки. Тези институции са взели съответно необходимите мерки.
  Само за сведение да кажа: общо в рамките на туристическия сезон нашата институция е извършила някъде около 2400 проверки в търговски и туристически обекти по Черноморието, в резултат на което са съставени 230 акта за установяване на административни нарушения, 29 търговски обекта са били затворени поради липса на удостоверение за категоризация и в 10 случая сме се произнесли за наличие на нелоялни търговски практики, част от които придобили достатъчно широка обществена известност.
  На трето място, сътрудничество с Агенция „Митници“ – това е наша постоянна кампания.
  В съответствие с двустранно подписаната Инструкция за взаимодействие между Агенция "Митници" и нашата комисия, през 9-месечието на 2017 г. при нас са постъпили общо 391 уведомления за предстоящ внос от трети страни на стоки, от които 367 бр. са били от компетенциите на Комисията за защита на потребителите. Това се отнася за 20 млн. 513 хил. 523 бр. стоки, съответно в зависимост от съответните количества, които са внасяни във всеки един от тези случаи на уведомление. Двадесет и четири броя от уведомленията са изпратени по компетентност, съответно на: Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) – 1 бр., Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – 20 бр., Регионални здравни инспекции – 2 бр., и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) – 1 бр.
  По постъпилите уведомления са извършени 226 инспекции.
  Приоритетните групи стоки са следните:
  - стоки за свободното време и спорт (ролкови кънки, скейтбордове, тротинетки);
  - стоки за деца (детски колички, проходилки, високи столчета за хранене, шезлонги, детски легла и кошарки, закопчалки за биберони);
  - градински мебели;
  - облекла за деца с връзки и малки части, др.
  Обръщам внимание, че това са групите стоки, по които нашата Комисия е компетентна да се произнесе относно наличието на опасни такива. Иначе, разбира се, всички други институции са получили съответно по този начин уведомления от Агенция „Митници“ за групата стоки, по които те са компетентни. Например за детските играчки, това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  При проверките сме взети проби от 41 вида стоки, за които е възникнало съмнение, че могат да представляват опасност за потребителите. След извършения контрол е установено, включително чрез изпитвания, извършени в акредитирани за това лаборатории е установено, че 17 вида от стоките са доказано опасни. За тях са изготвени нотификации и са обменени уведомления по системата за бърз обмен на информация „РАПЕКС“, като стоките не са били допуснати за предлагане на територията на страната.
  Да кажа няколко думи за нашите функции по отношение на Закона за виното и спиртните напитки и Закона за тютюна, тютюневите и производните на тях изделия.

  През изминалите месеци от началото на календарната година и най-вече в рамките на активния летен сезон, тъй като това е част от нашата Програма „Лято 2017“, сме иззели проби от 34 вида алкохолни напитки. Резултатите до момента, след предаването им за изпитване в лабораторията на Националния институт по виното и спортните напитки към Министерството на икономиката са следните: в 23 случая пробите са били без отклонения; в 4 случая се наблюдават отклонения и все още 7 от тях са в процес на изпитване. В четирите случая, в които са констатирани отклонения, предимно по отношение на химико-физичния анализ, това не превръща въпросните напитки в опасни за живота и здравето, но основните случаи са, в които алкохолният градус е по-нисък или липсва задължителна съставка за определен вид напитка, съобразно изискването на Закона за виното и спиртните напитки.
  Тук говорим само за концентрати, тъй като компетенцията по отношение на виното е в прерогативите на Националният институт по лозарство и винарство.
  За тютюна и тютюневите изделия нашите функции тук са малко по-ограничени. Всъщност ние контролираме забраната за продажба на непълнолетни лица и спазването на ограниченията, въведени в закона, по отношение на рекламата на тютюна и тютюневите изделия. Знаете, има забрана в медиите, забрана за друго освен търговска марка или пък за участие на непълнолетни деца, или пък за елементи, които могат да привличат тяхното внимание. Иначе само в търговски обекти, които имат съответните разрешения да продават.
  Още няколко думи само за други съвместни проверки по инициатива и на други органи, имащи отношение към защитата на потребителите. Това са съгласно нашите месечни планове за контролната дейност.
  През деветмесечието на 2017 г. са извършени 625 такива инспекции съвместно и по инициатива на нашата институция, както и на други органи, имащи отношение към потребителската защита – тук са и Българската агенция за безопасност на храните, и колегите, които бяха допреди малко тук, и регионалните здравни инспекции. В рамките на тези 625 инспекции са съставени 119 акта за установяване на административни нарушения. Обекти на проверки са били търговски и туристически обекти, също така и заложни къщи.
  През отчетния период най-голям брой съвместни проверки са извършени с представители на Националната полиция, областните дирекции по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и общинските администрации.
  Завършвам отново с това, че всички подробни данни от цялостната дейност на комисията, извън това, което може да има пряко отношение към сивата икономика и контрабандата, са на разположение при нас в доклада и ние ще Ви ги изпратим, ако са Ви необходими.
  Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Маргаритов.
  Може би трябваше да направим едно уточнение, което правехме при другите институции, когато ни гостуваха. Нас ни интересува само контрабандата. Ние оценка за Вашата работа няма да даваме. Един от членовете на нашата комисия е заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм. Всъщност Вие сте в ресора на господин Петър Кънев и комисията, която е там. Ние чужди правомощия не бихме си позволили.
  Интересува ни само контрабандата. Важно е и много чувствителна е темата за детските играчки, колички и т.н. Не можем да кажем, че заобикаляме тази тема. Тя е много важна, но е част от сенчестата икономика и ние аплодираме Вашите усилия.
  По отношение на алкохола ми направи впечатление. Както казах, всеки от колегите, които имат допълнителни въпроси, на които да можете да отговорите, ще ги зададат. Интересува ни само контрабандата и сенчестата икономика.
  За Вашата дейност по отношение на Закона за туризма си има компетентна комисия и не бихме си позволили в никакъв случай да навлизаме там.
  По отношение на алкохола казахте 23 случая. На 23 случая сте взели алкохол от тубите по пазарите и сте го проверили, и той е качествен или сте взели от лицензирани, регистрирани производители и се е оказало, че е качествен. Защото, ако излезе, че на улицата във всички 23 случая само 4 имат отклонения, казан тип „Чайник“ е по-добър отколкото дестилационна колона, което не бих го повярвал веднага.
  ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ€ Тук мога да отговоря, ако позволите. Тези 34 случая, за които споменах, 23 от които са всъщност о'кей, това са проби, които са иззети от туристически и търговски обекти, преди всичко в туристически обекти, от бутилки отворен алкохол. Нашите проверки, така както са ни възложени функциите по закон, имат следната същност. Ние взимаме количество от отворена бутилка и освен това изземваме затворена бутилка от същия вид. След това ги предоставяме в Института по виното и спиртните напитки и там се установява вече чрез физико-химичния анализ дали в отворената бутилка има отклонение, тъй като целта на нашите проверки и на това, което имаме като функция, е да установим дали има случаи, в които потребителите биват заблуждавани относно вида и качеството на съответната напитка. Ако констатираме в рамките на тези проверки друг тип нарушения – през тази година не сме имали, но миналата година, по време на такава проверка, нашите колеги се усъмняват, че бутилките, които са отворени, са прекалено пълни и т.н., и, извършвайки допълнителна проверка, установяват, че всъщност в склада или в близост до него има туби наливен алкохол, ние веднага сигнализираме органите на Икономическа полиция и на митниците, за да може вече те да установят…
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: В такъв случай Вие контролирате легалните търговци, когато изкарат легална стока на пазара в магазини, в които имат право да продават, дали някой под формата на бутилка от даден вид търговска марка не си налива частен алкохол в нея, за да го продава. Това не е ли легалния сектор? Или го разрежда и заблуждава, че е в бутилка еди каква си, а всъщност алкохолът е съвсем друг.
  ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ: Да, поначало това са функции на нашата институция и ние трябва да установим дали интересите на потребителите не са заплашени или увредени. И като правна информация ние нямаме търговски практики и всъщност поради това и в рамките на тези закони имаме определени функции.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: За да не излезе, че залитаме непрекъснато в алкохола и в горивата, в тютюна ние имаме успехи. Не трябва само да лежим на тях, но тях наистина ги има и са хубави. Когато дойдоха тук този бранш, който също е важен, 48% от приходите от акцизи са от тютюн, което е добре. Те се притесняват, че в момента има една въвеждана система за проследяване на тютюневите изделия в Европейския съюз. Ние участваме ли във въвеждането на тази система или ще я получим като императивна норма накрая? Участвате ли Вие, участва ли и бранша там?
  ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ: Ние пряко не сме свързани. Вероятно…

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Този въпрос ще е към Министерството на икономиката.
  Защото, когато дойдоха от този бранш – ние им дължим уважение, защото дават доста добри приходи, а ние преди всичко следим за приходите, казаха: „Искате големи емблеми – големи емблеми; грозни картинки – грозни; да се повтарят на всяка 16-та кутия, на всяка 18-та кутия. Всичко това сме го направили. Сега искате допълнителни стикери да проследявате мастербокса, кутията, вносителя – и това ще направим, но в същото време искаме да видим какво става и с другия сектор, защото това, което се иска от нас, ние сме го направили. Искаме и тези с рязания тютюн.“.
  Щом не е към Вас, няма да задаваме този въпрос.
  Колеги, имате ли въпроси към господин Маргаритов или се разбираме за тази технология – той ще ни предостави доклада, всеки от Вас ще прецени има ли питане или не и ще го обобщим в един общ въпросник, който ще му изпратим и във време, в което сме се разбрали, той ще ни отговори.
  Има ли предложения? Някой иска ли да вземе думата и да предложи нещо или да запита? Не виждам.
  Искам да Ви благодаря за това, което направихте.
  Отново подчертавам, че само ни интересува контрабандата и сенчестата икономика. Другото, което сте си представили на другите комисии, е добро и те са Ви го възприели. Ние не правим контрол на други комисии и не е редно.
  Ще запозная колегите. В оперативен порядък, когато имаме въпросите, ще Ви ги изпратя и Вие, в рамките на Вашата компетентност, разбира се, ще дойдете пак да ни запознаете с Вашите резултати.
  Ще решим с колегите дали да е преди Нова година или след това, но пък да има време и Вие да се похвалите с по-добри резултати, да обобщите цялата година.
  Колеги, има ли други въпроси? Не виждам.
  Искам да Ви изкажа благодарност, че дойдохте.
  Дано не сме Ви забавили за Вашата среща.
  Още веднъж, благодаря!
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.  (Закрито в 17,00 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Емил Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума