Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
07/12/2017
  1. Отчет на Комисията за второто полугодие на 2017 г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.

  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017 г. – за първо гласуване.

  3. Разни
  П Р О Т О К О Л
  № 16


  На 7 декември 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Комисията за второто полугодие на 2017 г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.

  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017 г. – за първо гласуване.

  3. Разни

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 16.00 ч. и ръководено от председателя на Комисията – господин Емил Димитров.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Добър ден, уважаеми колеги!
  Откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
  Имаме установения кворум. В залата присъстват 13 души.
  Предлагам Ви за разглеждане дневния ред, така както беше обявен:
  1. Отчет на Комисията за второто полугодие на 2017 г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.
  Докладът Ви е предоставен на имейлите. Ще имаме една седмица да се запознаем с него. Приемаме всякакви предложения, допълнения или критики по доклада.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 04 декември 2017 г. – за първо гласуване.
  Ние сме съпътстваща комисия.
  Днес, гости поканени от Министерството на финансите и от Агенция „Митници“ са госпожа Татяна Накова – държавен експерт в отдел „Косвени данъци“, дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите и господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“.
  Предлагам да подложим на гласуване така предложения Ви дневен ред.
  Гласували 13 народни представители: 13 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.
  Пристъпваме към точка втора:
  ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ, № 702-01-53, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 4 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
  Заповядайте, госпожо Накова и господин Борисов, да представите на кратко мотивите към Законопроекта.
  БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, сам по себе си като обем, е кратък. В него няма особено от правна гледна точка някаква сложност. Измененията са продиктувани по-скоро от някои предстоящи изменения в структурата на Централното митническо управление.
  Днес, замина пакетът, след общественото обсъждане, към министъра на финансите за внасянето му в Министерския съвет за приемане на Правилник за изменения на Устройствения правилник на Агенция „Митници“.
  От друга страна имаме някои предложения за изменения в допълнителните разпоредби на Закона за митниците, свързани с въвеждане на дефиниции от една страна за правилно прилагане на принципа за свързаност на членовете на едно семейство.
  Това е необходимо за целите на правилното определяне на митническата стойност на стоките при тяхното допускане за свободно обръщение.
  Освен това създаваме и възможност, когато е необходимо и възможно, да бъдат устно декларирани определени стоки. Това са няколко хипотези – например, когато стоките са със стойност не по-висока от 1000 евро и едновременно с това не са повече от 1000 кг. Митническото законодателство позволява устно деклариране и за целите на устното деклариране ние въвеждаме една опростена форма на документ, в която снемаме само няколко важни за определяне на стойността и за определяне на размера на митата, и разбира се, данъка върху добавената стойност при внос.
  Имаме и предложения, които произтичат от желанието и политиката за намаляване на административната тежест както по отношение на стопанските субекти, така и по отношение на гражданите.
  С това всъщност се изчерпват предложенията за изменение и допълнение на Закона за митниците.
  Позволявам си да се обърна с молба при гласуването да подкрепите така предложения Проект на изменение и допълнение на Закона за митниците. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, имате ли въпроси? Няма.
  Подлагам на гласуване така предложения ни Законопроект на първо четене.
  Напомням, ние не сме водеща Комисия. Това, което аз виждам като притеснение е да не тръгнат водачките на границата да карат по пет биг-бега по 1000 кг и сами да ги декларират, но този проблем и сега съществува и аз мисля, че нашата редакция ще помогне да се уреди по един по-нормален начин и самият митнически орган да има правото да ги обложи на момента, защото сега е принуден или да разтовари всичко, или да чака някой във вътрешността да го свърши.
  Колеги, призовавам да пристъпим към гласуване на така предложения Законопроект.
  Гласували 15 народни представители: „за“ 15, „против“ и „въздържали се“ няма.
  Приема се единодушно.
  Благодаря Ви.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам настоящото заседание.
  Благодаря на представителите на Агенция „Митници“ и на Министерството на финансите за оказаното съдействие.
  Преминаваме към точка:
  РАЗНИ.
  Има ли въпроси. Няма.
  Благодаря на всички още веднъж.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,17. ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Емил Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума