Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
18/01/2018
  1. Обсъждане на въпроси, свързани със сенчестата икономика при пазара с горива, включително и въпроси относно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари и застраховането им.
  2. Разни.
  П О Т О К О Л
  № 18

  На 18 януари 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Обсъждане на въпроси, свързани със сенчестата икономика при пазара с горива, включително и въпроси относно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари и застраховането им.
  2. Разни.
  Списък на присъствалите гости и народни представители, членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, имаме изисквания кворум по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, включително чрез упълномощаване.
  Откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
  Дневният ред Ви е раздаден.
  Гостите, които сме поканили, са господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; госпожа Ралица Агайн – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и господин Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ към КФН.
  Какъв е поводът? Направихме няколко работни срещи преди да поканя нашите гости тук, на които да изчистим голяма част от проблемите или поне да задам въпросите, за да не се налага да идват няколко пъти или пък да губя Ваше време. Бяха направени под патронажа на господин зам.-министър Попов три работни срещи. Едната беше с ръководството на Държавна автомобилна администрация, другата – с представители на Комисията по финансов надзор, които бяха така добри да дойдат на територията на Министерството.
  Знаете, че миналата година получихме от Македония и Румъния данни на камиони, които не са застраховани, тоест ако настъпи застрахователно събитие, има проблем най-общо казано. Използвахме случаи по границата и събрахме документи. Оказа се, че половината камиони са регистрирани със стандартна застраховка или лични нужди, а други са декларирали превоз на опасни товари. Подадени ни бяха 40 камиона, които проследихме как идват до София, зареждат и така нататък.
  Направихме много сериозна акция на границата и се оказа, че ако караш с тази застраховка за КАТ няма никакъв проблем, няма кой да ти напише акт. За ДАИ също се притесняват и на практика тези камиони продължават да карат. Половината камиони в България са застраховани за опасни товари, половината – не са застраховани. Трябва да изчистим този проблем, за да извадим сенчестата икономика – нелегалните камиони да излязат на светло.
  Половината дейност от страна на Министерството на транспорта е поета като ангажимент и те направиха много крачки напред. Имам предвид срещи със задгранични партньори, обмен на информация, въвеждане на нови правила, каквито идеи и те имат, и предстои да бъдат въведени. Трябваше да имаме презентация тук, но не се получи. Снимани са цистерни, които са с едно предназначение, с друго и така нататък.
  Големият проблем е пред нас, точно в тези дни, когато започна делото за Хитрино. Депутат съм от Шуменски избирателен район, което не ме прави изключително пристрастен към темата, но не мога да бъда безразличен. Знаете за инцидента там. Предстои дело, което ще каже кой виновен, кой – не. Взривиха се няколко цистерни и гарата я няма половината. Знаете, че година след това събирахме смс-и, даваха се пари от държавата и се върви към погасяване на щетите. Все още има хора, които не са удовлетворени. Това е голям проблем, но така или иначе го има.
  Същият проблем може да възникне с която й да е цистерна в България. Въпросите, които си позволих да задам към госпожа Агайн, защото тя е безспорният експерт за нас, а и те са регулаторният орган. Ако имаме камион, регистриран в България и този камион се обърне в България, какви щети се поемат при едно събитие? Ако същият камион, регистриран в България, се обърне в Германия, там всичко се плаща. Същото се оказа, че е и за влаковете. Предполагам, че стойността няма да плати и една от обърнатите цистерни. Всичко друго го платихме ние и смс-и. За да няма второ Хитрино, се опитваме да въведем ред в нелегалния пазар на горива – превози с цистерни.
  Около 200 цистерни имат проблеми с регистрацията, имат проблеми с придвижването, имат проблеми със застраховките. Въпросът, който поставих на работната среща в присъствие на госпожа Агайн, беше: как можем да сме сигурни, че камионът, който се спира – било от органите на Държавната инспекция, било от КАТ, било от базите, в които се товарят горива, че тези камиони са с платени застраховки и при настъпване на застрахователно събитие поне част от щетите ще бъдат погасени.
  Оказа се, че трактовката е различна. Независимо какво пише в застраховката, плащането ставало по някакъв начин. Трябвало да има друга застраховка. Изобщо оказа се, че този проблем не е изчистен докрай на този етап както за ж.п. транспорта, така и за автомобилите, които са по Международната спогодба за превоз на опасни товари.
  Обменихме идеи. Има страни, които карат с отделни регистрационни номера, с други цветове, винетката е боядисана по друг начин. Какво можем да направим за България? Целта на нашите усилия е сенчестият сектор, нелегалните цистерни, които прекарват горивата от базите към нелегални бензиностанции през граница и така нататък поне да бъдат с платени застраховки. Ако се случи нещо, да не се налага да събираме смс-и, а да има кой да плати поне част от щетите в много по-голям размер, отколкото сега.
  Може би сега е моментът да дам думата на госпожа Агайн, която да внесе повече яснота. Аз казвам предисторията, за да запозная колегите, иначе трябваше да им губя време на работни срещи.
  Давам думата на госпожа Ралица Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Ние не знаехме за проблема до момента. Нормативната уредба по „гражданска отговорност“ на автомобилистите е, че тази застраховка покрива рисковете във връзка с опасните товари. Това обаче не е така, защото застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“ изцяло се базира на нормативна уредба. Всичко по тази застраховка – или в закона, или в наредба на Комисията за финансов надзор, всички покрити рискове са определени в Кодекса за застраховането. Изключенията от покритите рискове също са там. Тоест застрахователят изобщо няма право да има допълнителни общи условия, не може да покрива нищо допълнително дори и да твърди, че го е направил – това трябва да стане с отделна застраховка. Поради тази причина е важно какво е покритието на тези рискове.
  В тези рискове в момента и още от първия Търговски закон изключени са рисковете за вреди, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически и други материали, представляващи повишена опасност. Също така изключен риск са екологичните вреди, представляващи заразяване и замърсяване на околната среда.
  Това, което искам да стане категорично ясно, е, че независимо какво някой застраховател може да е дописал към тарифата, защото и полиците са с уеднаквен формат, покритие от тази застраховка на българските МПС за произшествия в България застрахователите не носят отговорност.
  За произшествия в чужбина. Например, да кажем, в Германия е възможно да носят отговорност, защото обезщетенията се изплащат според местното законодателство. Ако държавата членка е предвидила да се покрива този риск, съответно българският застраховател го покрива, ако не го е предвидила в покритите рискове – българският застраховател няма да изплати обезщетение в другата държава членка.
  След като се установи, че гражданската отговорност не покрива обичайната застраховка, не покрива тези рискове, си позволихме и се обадихме на някои от големите застрахователи, които най-често покриват по-сложни рискове. Оказа се, че нито един от тях не покрива такива рискове дори и с отделни полици. Изрично изключение в рисковете, във всичките им условия, свързани с превоз на товари, цистерни, изобщо какъвто й да е видът застраховка, този риск е изключен от общите условия и ако се сключи такава застраховка, застрахователят ще търси покритие на риска на презастрахователния пазар с индивидуален договор. Изобщо минава се процедура, която показва, че това не е застраховка, която застрахователите да предлагат. Най-вероятно нито една от цистерните няма такъв тип застраховка.
  Трябва да се намери решение, което да обхване целия пазар и да не изисква някакви специални действия от страна на застрахователите за търсене на покритие на който и да е пазар.
  С господин Попов обсъдихме проблема и имаме предложение за решението.
  Първо, ще кажа за цистерните и след това вече и за железопътния превоз. Специално за цистерните коментирахме, че може да се направи допълнение в Кодекса за застраховането в рисковете, които са изключение, тоест изключенията от покритието, да се окаже, че това изключение не важи за притежаването в случаите на отговорност, свързана с притежаване и използване на МПС, отговарящи на европейската Спогодба за превоз на опасни товари по шосе, тоест изключенията от покритието да важат само аз обикновените МПС. Принципно има възможност да махнем изобщо това изключение от покритието и да важи за всички МПС, но това безспорно ще доведе до увеличение на цената на застраховката за всички, защото това са сериозни рискове.
  Нашето предложение е да се ограничи обхвата на изключенията, така че покритието да бъде разширено само за тези, които превозват опасни товари.
  Следващият въпрос е контролът: как е възможно практически да се реализира подобно разширяване на покритието? От 11 ноември 2017 г., знаете, застраховките се сключват директно с онлайн обмен на данни в реално време. Полиците не съдържат много информация, но тя се налива в базата данни на МВР и директно към застрахователя чрез Гаранционния фонд. Такъв тип обменна информация може да се изпълни и с Министерството на транспорта, тоест с автомобилната администрация, така че да постъпва информация чрез Гаранционния фонд при сключване на полиците за това кои МПС са регистрирани за АДР. При сключване на застраховката застрахователят в реално време, в същия момент, в който сключва застраховката, ще разполага с информация, че това МПС е регистрирано за АДР. Застрахователят може да му завиши премията и обратно – информацията може да постъпва в реално време обратно в Изпълнителната агенция, така че пък те да следят дали има МПС, които са регистрирани и нямат такава застраховка, за да се налагат санкции.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Давам думата на господин Ангел Попов.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Господин Димитров, уважаеми колеги! Благодарение на Вашия сигнал стана възможно да се активира Изпълнителната агенция. Извършихме няколко мероприятия, за съжаление, не можахме да санкционираме цистерните основно поради липса на някакъв вид документ, който сме длъжни да издаваме или работното време, но, за съжаление, нашата нормативна база не позволява да му наложим санкция във връзка с това, че на него му липсва застраховка, която да носи определено покритие. Това за нас беше изключително важно и затова предприехме тези действия.
  Искам да прочете едно писмо, което не е дошло, поради това че сме обществено обявили нашата активност или мероприятията, които ще извършим. Не мога да кажа откъде дойде информация, но на 15 януари получихме писмо от Цветанка Георгиева, председател на Изпълнителния комитет на град Брегово. В него пише така: „През централната част на град Брегово, област Видин ежедневно преминават цистерни със сярна киселина от Република Сърбия. Гражданите са притеснени както от опасността на товарите, така и от тяхното количество и голямата вместимост. Има опасност от създаване на пътно-транспортни произшествия, защото има много остри завои и се преминава покрай детски площадки, училища, в които се обучават над 350 деца и 50 детски градини“. Подписани са 731 човека и търсят помощ. Да чукна на дърво, Господ е с нас, че досега не е станало някакъв инцидент с такъв вид транспорт, защото последиците са много страшни. Затова търсим Вашата подкрепа, помощ, съвети и идеи.
  Благодаря на госпожа Агайн. От наша страна ще се опитаме да променим Наредба 40, която регламентира идентифициране на превозните средства, превозващи опасни товари. Имаме изключително богата, обширна и много точна информация за всички автомобили, които са регистрирани по АДР, тъй като ние даваме тези сертификати. Тези сертификати не се дават случайно, дават се след голям брой набор от документи. Сега ще въведем още един-два, за да ги затрудним и да бъдем по-точни.
  Във връзка със Закона за движение по пътищата ще имаме обща информационна система с МВР. Такава ще предоставим на Комисията за финансов надзор, където те ще получат информация кои МПС, данни за тях, срока.
  Надяваме се през месец май да имаме нова информационна система, която ще контролира – в момента надграждаме нашата за контрола на пунктовете за годишните технически прегледи. Идеята е талонът, защото от 1 януари трябва да сме с единен талон за годишни технически прегледи и КАТ вече нямат право да слагат. Това ще е задължение само на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В стикера за годишен технически преглед ще сложим чип. В него ще въведем данни, необходими за контролните органи – това са част от нещата, които са изпитани на пункта – спирачки, газове, твърди частици и други неща. Сега ни идва идеята, че може да въведем и информация дали това МПС има застраховка и каква е тя. Тази информация ще бъде предоставена на Вас. Ще поискаме информацията, която Вие притежавате и за нас тя ще бъде изключително важна.
  Трябва да го направим бързо, пак казвам: господ е с нас, че не е станало нещо. Това са серия от автомобили със сярна киселина, което е нещо много страшно.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Нали разбрахте: независимо какво пише в полицата – ще Ви дам полица, на която пише „превоз на опасни товари“ и са 4 хиляди лева, на други пише „стандартно“, на трети пише „лични нужди“ и са 1000 лв. Ние не спорим за размера. Търговската дейност – кой брокер как да си търгува и какви цени да оферира си е тяхната работа. В стопанската дейност не би трябвало да се бъркаме. Проблемът е, че каквото и да пише тук, после погасяването на щетите е едно и също. Трябва да има и изключение, тъй като така е в Кодекса, тоест да се промени Кодекса – те имат решение: ако утре се обърне някъде камион, да не казваме: това е Хитрино 2, само че с цистерна. Защото ако бяха нормално сключени застраховките преди Хитрино, сега щеше да има построено цяло село плюс държавната помощ, плю смс-ите, които ние събирахме. Това е стъпка в правилната посока.
  Това, което господин Попов обясни е, че когато ние видяхме тези два вида застраховки – „лични нужди и опасни товари“, смятахме, че това е достатъчно да им съставим акт и просто да легализираме бизнеса, да ги извадим на светло, но да си платят за опасни товари. Оказа се, че няма никакво значение какво пише тук – дали пише, или не пише АДР. Беше много неприятно за нас да го узнаем и затова отзовахме контролните органи. В крайна сметка, когато те са в невъзможност, ние не можем да искаме повече от тях.
  Решението, което обаче давате, както Ви казах, имаме заснети цистерни – ще дам тази презентация, които въз основа на документи – свои, чужди, манипулирани, са се регистрирали първоначално като камиони, предназначени за превоз за опасни товари. След това срещу определена сума всяка година се минават прегледите и камиони, предназначени за превоз на мляко и вода, превозват опасни товари. Рискът с тях е много по-голям, но те са се регистрирали и продължават.
  Министерството на транспорта е предприело действия за всеки един камион да може да свери още от завода-производител, той наистина ли е произведен за тези цели, или за други и да му отнеме лиценза. Това досега не се е случвало.
  Това, което госпожа Агайн предлага, е Министерството на транспорта да знае дадените камиони, регистрирани за превоз на опасни товари дали са и застраховани, евентуално, ако новите предложения влязат. Който реши, че няма да се застрахова за опасни товари, взима му се лицензът, докато сега те са в невъзможност. Те знаят колко камиона са регистрирани, но не знаят колко от тях са се застраховали. Те са се застраховали, но рискът не е този, който трябва. Ние се опитваме да изясним целия този механизъм. Министерството на транспорта предприе инициативи.
  Госпожа Агайн дава добро предложение: застрахователите ще бъдат много доволни, защото това им дава възможност за още пазар и за увеличение на приходите. Бизнесът няма да бъде много щастлив, защото ще му се увеличат разходите за застраховка. Съгласете се обаче, че ние трябва да защитаваме широкия обществен интерес. Повтарям думите на господин Попов: която и цистерна да се обърне в момента – нищо! Започваме с смс-и да се правим на благотворителни и държавата да помага, а застрахователите някак си се измъкват.
  Господин Търновалийски, заповядайте.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Благодаря, господин Димитров.
  Исках малко повече разяснение за този АДР и какво включва? Кои цистерни се включват, всички опасни товари ли са обхванати? Досега съм го чувал повече във връзка с регистрацията на цистерни за горива.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Веднага ще Ви отговоря. Това е Наредба 40 – за условията и реда за извършване на превоз на опасни товари от автомобили. Това са всички видове опасни товари, защото не само цистерните превозват опасни товари. Има и бордови автомобили, има и хладилници, има част от химикалите, които задължително се превозват във фургони под температурен режим. Това е много сериозна и богата наредба, но, за съжаление, автомобилите, които спираме, имат гражданска отговорност, но те нямат този добавък при щета. Поема се към трети лица, но разливът и неприятните неща, които ще възникнат от този разлив, не се поемат. Икономическите последици са непредсказуеми.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Господин Търновалийски, набързо да Ви покажа. Когато дойдеш в България с огромен набор за това от какво е произведена цистерната, къде, как и така нататък, минаваш на първоначален преглед, за да се издаде този документ. В него пише: опасни взривни вещества, киселини, гориво – един вид, друг вид и така нататък. Вашият камион има право да превозва, след като бъде регистриран и узаконен, само този вид, това квадратче, което му е разрешено.
  В следващите години той преминава на презаверка. През три години или пет години минава отново. Но имаме случаи, когато с документи от друг камион се регистрира даденият. Той после си върви в оборота в страната. Да, той има номер. Аз го взимам на ксерокс, слагам моя номер на моята цистерна, всичко останало е за цистерна, която наистина е предназначена за тази работа. Съжалявам, че я няма презентацията, ще Ви покажа млекарки, които возят гориво и зареждат в момента гориво. Проблемът съществува, не е да ми вярвате на честна дума, има го. Той не е проблем на Министерството на транспорта. При тях документите са били изрядни, когато са подадени – фалшиви, но изрядни. Всичко е отговаряло, нямаш нещо, за което да се хванеш.
  Това, което предложи госпожа Агайн, това, което господин Попов спести да каже – те ще взимат сега при годишните технически прегледи от завода производител. И от там като кажат, че този камион не е произведен за такива цели, лицензът автоматично отпада. Отделно тези, които са регистрирани, си отговарят на условията, но не са си платили застраховката. Благодарение на обмена на информация между двете институции ще знаят кой от тях тази година смята да работи, има право на лиценз. Тоест ще легализираме пазара, същевременно ще защитим гражданите при настъпване на събития. Единственият проблем е, че застраховката ще стане малко по-скъпа за тези, които упражняват тази дейност. Но ако Ви покажа какво представляват истинските камиони, които са купени – една цистерна струва 120 хиляди евро. Друго е да я купиш за 20 хиляди лева и да я дооборудваш в България. Тоест това е скъп бизнес, но този, който го упражнява, трябва да направи съответната инвестиция, защото не искаме подвижни цистерни и бомби по шосетата. Така че стъпката, която те казват, че са готови да направят, е изключително важна и полезна. Проблемът е, че трябва да има и законодателна инициатива –в частта на Застрахователния кодекс, в изключението, което касае изричната застраховка на опасните товари.
  Странното е, ако в България някой е регистриран за опасен товар, всичко да му е легитимно и се обърне цистерната в Германия, щетите, които ще се изплатят, ще са огромни и много съразмерни. Ако се обърне в България – смс.
  Смятам, че е важен проблем, засяга обществения интерес и ще легализира пазара с горива. Нашата среща би подпомогнала действията на Министерството на транспорта да създаде тази организация – информацията, която има МВР да се обменя със застрахователния надзор. Информацията, която застрахователният надзор има през гаранционен фонд кои са се застраховали тази година, да стигне до Министерството на транспорта и те да кажат – да, тези хора си имат лиценз и да продължават. А тези, които нямат, те са нелегалните на пазара – моля Ви се, върнете си лиценза. Това само ще изсветли икономиката. Ще подпомогне застрахователния бизнес в определени размери, предполагам, защото това също ще е нова дейност за тях, но в никакъв случай не противоречи на обществения интерес. Трябва обаче усилия от институциите и трябва от нас усилия направените предложения от госпожа Агайн като проект, като идея да ги обсъдим. Благодаря.
  Заповядайте, господин зам.-министър.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Всяка цистерна не се регистрира просто така. Ние вървим към така нареченото „типово одобрение“. В България има регистрирани служби, които подават такива документи. За съжаление, не казвам за радост, от края на миналата година на нас ни вмениха контрола върху тези технически служби и от там на нас ни дойде идеята, че ние трябва да засилим контрола върху цистерните. Досега не бяхме органът по контрол. От края на миналата година Изпълнителната агенция, респективно Министерството на транспорта сме органът по контрола. Затова се задълбочихме по отношение на регистрацията на всички видове такива автомобили.
  Може много да разширим темата, но мисля, че в момента, ако имате интерес, с най-голямо удоволствие бихме Ви обяснили подробности по всички тези неща. Идеята на срещата беше застраховката, за да избегнем някакъв инцидент, на който да не можем да реагираме и да сме блокирани финансово.
  СТЕФАН БУРДЖЕВ: Може ли само едно разяснение от Вас по предложението на госпожа Агайн. Идеята, ако правилно съм разбрал, е да направим така, че тези, които превозват опасни товари, в случая горивата, да има справедливо законово покритие, което да овъзмездява евентуални щети и рискове, защото сега са до един праг. Ние водихме и разговор. Примерно в Хитрино, ако нуждите за покриване на щети са десет милиона, там покриват 500 хиляди лева – застрахователният риск. Тази логика за мен е вярна от така представения ред. Предложението е точно законодателна инициатива, за да можем да развържем ръцете чрез обмяна на информация и действия между КФН в частта по застраховане и Министерството на транспорта.
  По отношение на АДР сертификатите, които всяка година се издават ежегодно, планираният по-сериозен контрол при издаване и допълнителни условия, които да избистрят и да гарантират сигурността.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Нека екипът, който госпожа Агайн води, също да даде разяснения.
  РАЛИЦА АГАЙН: Няма значение каква е полицата и какво е написано вътре. Тя няма покритие. Към момента абсолютно всички цистерни, които превозват каквито и да било опасни товари в България, и се случи застрахователно събитие, застрахователят няма да плати за опасния товар.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Той няма да плати за щетите.
  РАЛИЦА АГАЙН: За щетите, нанесени вследствие на лошия товар. Една проста ситуация можем да разиграем: става ПТП с цистерна примерно поврежда мантинелата на магистралата – обръща се. Застрахователят ще плати увреждането на мантинелата и евентуално, ако е разрушил, част от пътя, но няма да плати този екологичен риск, който ще предизвика товара, който ще се излее примерно на пътя: обгазяване на населени места, повреждане на въздуха, околната среда. Ще покрие имуществените щети, но няма да покрие екологичната катастрофа, която ще настъпи. Нямаме покритие в момента.
  Местното законодателство урежда какви са покритите рискове и какви са лимитите за отговорност на застрахователя. Например у нас лимитът за отговорност на застрахователите по Гражданска отговорност е 10 млн. лв. за неимуществени вреди и 2 млн. лв. за имуществени вреди – това е за Гражданска отговорност на автомобилистите.
  Има държави, в които няма лимит. Когато българско моторно превозно средство направи произшествие в Белгия или Люксембург, там обезщетението може да бъде и сто милиона, и българският застраховател ще го плати. От тази година има случай български застраховател да изплаща щета в Англия на стойност 14 милиона паунда, независимо че българското законодателство е поставило лимит от десет милиона. Тоест за щети, настъпили в България, се прилагат българските лимити и българските покрити рискове, изключения съответно, независимо кой е причинил произшествието и с каква застраховка е. Така че промяната на покритието ще промени изплащането на обезщетения както за причинени от български МПС, така и за щети, причинени от сръбски, румънски и всякакви други МПС. Това е основният принцип.
  Предлагаме да се разшири покритието, тоест да се ограничи изключението, така че специално тези МПС, които са регистрирани за АДР, за тях да важи разширено покритие, което покрива екологичните рискове и рисковете, свързани с превоза на опасния товар, както е описано в Кодекса: застраховането, превоз на химикали, включително и всякакви други опасни вещества.
  Колко може да оскъпи застраховката няма как да преценим. Не знаехме, че има такава практика и в момента някои застрахователи си дописват в полицата, че моторното превозно средство ще превозва опасен товар. Очевидно взимат предвид риска в други държави членки, защото в чужбина биха платили. В момента разликата е около 1000 лв. Вероятно тази разлика ще се запази и в бъдеще. (Разговор извън микрофоните.)
  СТЕФАН БУРДЖЕВ: След като съм си платил, ползвам висока премия с клауза „опасен товар“, въпреки че застрахователят не плаща?
  РАЛИЦА АГАЙН: Абсолютно е забранено, ако щетата, която е настъпила, е в рамките на лимита, за който отговаря застрахователят. Казах Ви действащите лимити са имуществени и неимуществени. Ако щетата е в рамките на тези лимити, Кодекса за застраховането изрично освобождава виновното лице, то има застраховка и претенцията трябва да се предяви към застрахователя. Навремето изрично забранихме застраховател да завежда иск към застрахован, който има застраховка „Гражданска отговорност“, така че това е изключено. Това наистина ще даде свобода на тези хора, защото знаят, че са застраховани и настъпили ли събитие не са те отговорни, а е отговорен застрахователят, който е поел за тях отговорността и, второ, има кой да изплати обезщетението. Сега отговорност носи само превозвачът. Застрахователят в момента не носи отговорност по никакъв начин.
  Искам да предложа в някой момент и по отношение железопътните превозвачи.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости! Ясно е, че има празнота в застраховането. Чухме от госпожа Агайн, че те са изследвали германското законодателство. Съвсем скоро приехме изцяло нов Кодекс на застраховането, съобразен с директиви на Европейския съюз, които налагаха приемането му. Правили ли сте сравнително правно изследване за въвеждането на този застрахователен риск освен в Германия и в други държави. Ако сте подготвили някакви конкретни текстове за законодателни промени, да дадете малко повече подробности. Благодаря.
  РАЛИЦА АГАЙН: Не сме правили подробен анализ, тъй като това изисква да проверим изключените рискове и съдебната практика в различните държави членки, което е наистина голямо усилие. В момента със сигурност знаем, че има не малко държави, в които е покрит рискът, тъй като виждаме за какви щети се изплащат обезщетения от наши застрахователи в чужбина. Коментирахме го и с Националното бюро „Зелена карта“ – чрез тях минава заявяването на претенциите изобщо, така че със сигурност знаем, че в редица други държави членки този риск е покрит. Ако е необходимо ще положим усилия да извадим колкото може повече държави, но в някои случаи и съдебната практика е важна.
  Има голямо дело пред Европейския съд, което е отпреди две-три години. Много дълго се води спорът и съдебното решение преобръща разбирането и концепцията на държавите членки за това какви трябва да бъдат покритите рискове. В него са казва, че трябва да се носи отговорността, страните членки трябва да изградят законодателството си така, че да се носи цялостна отговорност във връзка с използването и притежаването на МПС изобщо не само във връзка с движението му по пътната мрежа.
  Конкретният казус, по който беше водено това дело пред Европейския съд, беше за един трактор в селскостопански двор. Не е пътна мрежа, частен обект е. Тракторът тръгва самостоятелно, блъска човек и спорът беше дали се носи отговорност във връзка с допълнителните функции, за които може да се използва и дали се носи отговорност във връзка с произшествия, които не са настъпили на пътната мрежа. Решението е, че се носи цялостна отговорност, тоест държавите членки трябва да преразгледат цялостно уредбата си и това ни дава основание да направим предложение, че може да се разшири покритието във връзка с рисковете за опасни товари.
  Ние не предлагаме цялостно разширяване за всяко моторно превозно средство изобщо, защото това ще качи цената за всеки, който има кола и няма смисъл.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Ние търсим Вашата подкрепа, защото начинът на застраховане на този вид превозни средства трябва да се обърне. Когато отиде на първа регистрация в КАТ, той трябва да носи застраховка. Тази застраховка трябва да бъде нормална гражданска отговорност, защото той още няма документ за превоз на опасни товари. Чак когато дойде при нас и му издадем този документ, ние ще подадем сигнал към тях и тогава ще поискаме от превозвача да направи тази застраховка, защото той в началото не е длъжен да я прави. Може да не кара гориво, може да кара мляко, минерална вода. (Разговор при изключени микрофони.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, нека да обобщя, ако позволите. Март и април се очаква да се промени законодателството в областта на автомобилни превози, пътища и така нататък. Тогава ще е моментът, когато можем да изискаме сенчестата икономика, защото най-много са цистерните, които вървят с горива в България, с химикали. Влаковете са по-малко. Вярно, че точно с влак стана инцидентът, и вярно, че точно този влак имаше много цистерни, а сега ще се плати една от всичките цистерни.
  Нашето законодателство не противоречи на европейското. Има един малък пропуск – по нашето законодателство, като се регистрираш в чужбина, си плащаш според тяхното – всичко, по нашето, ако стане тук – плащат частично. Това е нещо, което можем да направим и това не противоречи на нито една европейска норма. Това не противоречи на нормалната застрахователна дейност. Ние просто трябва да видим кой е най-удачният текст.
  Предлагам Ви, без да се опитвам да Ви влияя, да помислим за цистерните, защото те са най-масово разпространеният транспорт. Ще засегна, разбира се, тъй като Хитрино е проблемът с БДЖ. Според мен това е унаследен проблем от тежкото финансово състояние на БДЖ едно време. Понеже нямаха пари, държавата ги дотираше, проблем беше те да сключат и допълнителни застраховки. Затова се реши, че след като са държавни, този проблем може да го прескочим.
  Като започнаха да се роят частните превозвачи – те не са незаконни, стана така, че щом БДЖ е без застраховка, хайде и ние. Щом те са по тази система, хайде и ние. Какво да коментираме БДЖ, същото е и при цистерните.
  Ако въведем поправка на текста, ние ще разрешим проблема на всички. Някой ще каже: нямаме пари за едно, за друго. Смятам, че парите, които дадохме в Хитрино, но те можеха за други много по-полезни цели да бъдат използвани, а Хитрино да бъде построено от застрахователя от началото до края цялото. Има и такава гледна точка.
  Самият факт, че застрахован в България не плаща нищо, застрахован в България, катастрофирал в чужбина, поема много по-голям риск, не можем да бъдем второ качество. Мисля, че стана ясно на всички.
  Искам да Ви помоля – те сега ще дадат някакво предложение –да го разгледаме, да го обмислим, да преценим каква да бъде методиката по обсъждането и внасянето. Март месец ще има голяма законодателна инициатива и ние да изискаме действията, които касаят автомобилната администрация, да разширим техните правомощия, да дадем този лост законодателно, с който те да могат и да координират действията, да налагат санкции и да бъдат с развързани ръце. В момента имаме институции, всяка сама за себе си има правомощия. Трудно си комуникират помежду си, защото просто не са длъжни да го правят, а и не е възникнал проблем. Приемаме, че с Хитрино възникна. Нека да си помислим как да го решим отсега нататък и да бъдем полезни. Аз лично не искам да се обръщат цистерни, но пък искам, ако се обърне някоя, първо застрахователя да плати, а държавата да помогне.
  Има ли въпроси от лявата половина?
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не разбрах с тази промяна, която ще се направи в Закона за застраховането и в Кодекса, ще се регламентира и застрахователите да плащат при този риск с опасните товари? Това как ще спре цистерните, които в момента се движат с контрабандното гориво? Да ми обясните, че това не го разбрах.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Казваме ли горивото, което се обърна в Хитрино, какво е? Контрабандно ли е, платено ли е, не е ли? То изгоря, то причини щетите. И контрабандното, и редовното причиняват еднакви щети.
  Къде е сенчестият сектор? Господин заместник-министърът спести да каже колко камиона бяха хванати с магнити. Магнитът не е само едно понятие. Вместо да назнача двама шофьори, ще назнача един и той ще кара денонощно, и накрая какво се е случило. При магнит автомобилът получава команда, че е в покой – не работят добре спирачките, обръща се и така нататък. Целият сектор, който плаща занижените застраховки, който слага магнитите – това са хората, които са в полулегалния пазар. Ако накараме всички да имат застраховки – не казваме: вие сте лоши, пък Вие сте добрите, ние искаме всички да са добри, всички да са застраховани. В момента хората, които плащат по-малки застраховки, които не назначават шофьори, са в нелегалния сектор, който подбива легалния пазар. В Румъния си слагат тахографите и работят като хората, но щом преминат българската граница, изведнъж се оказва, че са в почивка. Камионът отишъл до Гърция, разтоварил се е и се е върнал, но той е в почивка, и от Румъния пак започва да работи. Ето това е сенчестият сектор.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Много добре знам какво е сенчест сектор, само че Вие ми обяснявате, че с това предложение и промените, които ще направим, ще спрем този сенчест сектор. И в момента цистерните, за които Вие говорите, имат задължението да се застраховат.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По какви цени?
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Няма значение.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Има значение – едните се застраховат за хиляда лева, другите – за три хиляди.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Имат задължение и след като имат застраховки, те не са в сивия сектор. Това че извършват тази дейност е нещо различно и контролът е съвсем друга сфера. Те всички нямат. Не мога да разбера какво коментираме?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Коментираме: при настъпване на застрахователно събитие, без значение чия е цистерната и какво прави – да има застраховка. Коментираме координацията между двете институции, за да може, ако някой не си е платил, да му се отнеме лицензът. А той какво ще кара, е въпрос на други контролни органи. Каквото и да е горивото, то е опасен товар, важи Конвенцията за опасни товари.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не говорим само за гориво, говорим за опасни товари.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Опасни товари са и химикали, и корозионни, и така нататък, но най-много е горивото, за съжаление. И най-голяма е опасността там. Както виждате, точно такива цистерни се обърнаха.
  Координацията между двете институции ще даде възможност всички, които не искат да работят легитимно на пазара, просто сами да си отпаднат. Ние не определяме списъка на добрите и на лошите. Казваме на тези, които искат да работят, по какви правила да работят. Ако има такъв обмен на информация, всички тези нелигитимни цистерни няма да се появят повече за регистрация, а ще се явят нормални цистерни, които са си произведени за тази цел.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Първо, искаме да защитим превозвачите и то тези, които са си платили повече, но ако стане нещо, застраховката няма да покрие нищо.
  Второ, тези, които нищо не са платили, с тази регулация ще знаят, че ще има обмен на информация между КФН и МВР. Не искаме да ги притискаме, просто искаме да ги вкараме в границите на белия бизнес. Няма да им пречим, няма да ги нападаме, но при координационна система, това ще повлияе по някакъв начин върху начина им на работа.
  Ще дам пример, който ще изясни донякъде въпроса.
  Господин Димитров показа две полици. В едната пишеше за лично ползване, в другата – опасни товари. Досега, макар че нямат покритие, е въпрос на декларация от страна на собственика на моторното превозно средства дали той ще се застрахова за опасен товар, или не. Пример: отиваш в офис на застраховател и казваш: искам застраховка, возя опасен товар. Застрахователят, разбира се, ще ти вземе повече пари.
  Или правиш се на хитрец, меко казано, отиваш и казваш: това е цистерна, но аз няма да возя опасни товари, и плащаш по-малко. Със системата, която ще се изгради в момента, Министерството на транспорта ще даде на Гаранционния фонд информация за всички регистрирани цистерни и всеки един, който отиде да си сключи застраховка, няма нужда да декларира. Самата полица ще му излезе със завишената тарифа, ще плати повече и застрахователят ще носи покритие затова, че вози опасен товар.
  Още нещо. Ще се върне информацията от Гаранционния фонд към Министерството на транспорта и ако този автомобил няма такава застраховка, те ще му отнемат лиценза или към органите на КАТ, които спирайки го на пътя, ще видят, че той няма застраховка за опасен товар, ще го санкционират, ще спрат моторното превозно средство от движение. Това са ефектите, които ще се постигнат от цялата система. (Реплика от Георги Търновалийски.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ако упражняваме еднаква дейност и аз не си плащам данъците, а Вие си ги плащате, аз не съм ли сенчеста икономика и не съм ли нелоялен конкурент спрямо Вас?
  Принципен е въпросът. Отговорете ми: работим една и съща дейност, аз не си плащам данъците, защото съм намерил възможност, Вие за същата дейност плащате много повече от мен. Не съм ли нелоялна конкуренция спрямо Вас? Не сте ли в правото си да кажете: много се извинявам, еднаква дейност вършим, не може той да плаща по-малки данъци от мен.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Разликата между този, който си плаща, и този, който не си плаща, е, че единият нарушава закона, а другият не го нарушава. Няма нарушение на Кодекса и на изискванията.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Прав сте, господин Търновалийски. Да обясня за колегите, Вие явно си имате теза.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: От този доклад какво ще излезе?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: В момента това, което каза екипът на госпожа зам.-председателя на Комисията: има полица, пише стандартна застраховка 3 000 лв. Друг се е явил и казва: стандартни лични нужди – 1000 лв. Единият камион е платил 3 хил. лв. и е назначил трима водачи, за да вървят, единият е платил 1000 лв. и един водач и кара летяща цистерна. Ето Ви я нелоялната конкуренция. Според Вас може ли този шофьор да мине от Варна до София 60 км. Явно, че кара на магнит.
  Това, което се опитаха да Ви кажат експертите, е, че независимо как е регистриран камионът, когато той отиде при застрахователя, попълва бланка. В нея пише: искам за лични цели. Ти не можеш да го застраховаш насила, независимо какъв му е камионът. В момента се опитвам да изградим механизъм: като си се регистрирал за лични цели, ще си останеш лични цели и никой не те кара да плащаш големи застраховки и да назначаваш шофьор, и да бъдеш нелоялна конкуренция. Като искаш да си на този пазар, плати си застраховка, ако се обърнеш, да има кой да плати щетите, и да си говорят помежду си.
  ДОРА ХРИСТОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! Не ми стана ясно, когато обяснявахте за застраховките в България. Господин Димитров тръгна от там, че половината моторни превозни средства са застраховани за опасни товари, половината не са застраховани. Това е първият проблем, за който говорим.
  Вторият проблем е, че застраховките за опасни товари, които се правят в България, не покриват щетите на околната среда, казано обобщено.
  Вие казахте, че ако примерно една цистерна извършва транспорт в България и ако извършва международен транспорт, застраховката за опасен товар е една и съща. Но ако в чужбина има катастрофа, чуждата държава поема и щетите на околната среда. Вие казахте, че са изравнени в рамките на Европейския съюз, защото имаше въпрос по-скъпа ли е застраховката на товарните автомобили, ако пътуват за чужбина. Вие казахте една и съща. Според мен има проблеми и в областта на застраховането. Защо е така, това обяснете?
  РАЛИЦА АГАЙН: Единственото последствие за момента е, че този превозвач е ощетил застрахователят по някакъв начин. Разлика в покритието по отношение на България и чужбина в тези застраховки няма, защото това е застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Всичко, което е покрито, е покрито според закона, няма никакви допълнения и промени от страна на застрахователите. Международната уредба е такава – има директива на Европейския съюз, че обезщетението се изплаща според покритието и лимитите в националната уредба, там където се е случило произшествието. Заради това казах, че има разлика между България и чужбина.
  При нас националната уредба е такава, че изключва рисковете, произтичащи от опасни товари. Покрива риска с използването на МПС като такова, но не покрива рисковете, произтичащи от това, че то превозва опасен товар – ако се разлее химикал, или се взриви, последствията застрахователят няма да ги покрие в България.
  В други държави членки, където тези рискове са покрити, българският застраховател ще ги покрие. Ако същата цистерна напусне България и отиде в друга държава членка, където рискът е покрит, там ще го покрие. Премията, която застрахователят иска и която клиентът му заплаща, е единна за целия Европейски съюз. Застрахователят няма право да иска някой да доплати по-висока премия, защото има пътуване в Германия или в Гърция, или където и да било другаде. Няма да има увеличение на цената на застраховките. (Разговор между всички при изключени микрофони.)
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Господин Председател, искам да дам пример в подкрепа на тезата на господин Димитров. Преди година имахме сериозен проблем с нерегламентираните превози. Имахме случаи на нерегистрирани товарни камиони, които се регистрират за собствена сметка, а всъщност извършват превози срещу заплащане. За да решим този проблем, направихме промяна в Закона за автомобилните превози, като задължихме всички тежкотоварни камиони да си извадят лиценз, независимо за каква сметка.
  Правейки тази стъпка, като ги накарахме да изпълнят всички тези тежки изисквания за извършване на обществени превози, те започнаха да си извършват редовни превози. Опитваме се по същия начин да направим това и със застраховките – да ги накараме да се застраховат, пък като са си платили и като влязат във всички лицензни режими, няма вече смисъл да извършват нелегални превози.
  ГЕОРТИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Сега да Ви отговоря. Това, което сте направили като проверка, това се случва в момента в малкия и в средния бизнес дори. Тези, които по един камион, трябва да отговарят на всички изисквания, да имат всички регистрации, да имат всички назначени работници, за да могат да получат лиценз. Това страшно много затруднява малките фирми, които имат по един камион.
  Има изисквания за техническо лице – да са минали курсове. Това са разходи за тях. Курс трябва да мине този, който отговаря за транспорта във фирмата. Те нямат такова лице. Във всяко населено място има по няколко лица, които са минали тези курсове и събират само по 200-300 лв. от фирмата, защото си дават документа, за да могат да си вземат лиценза.
  Доколкото знам от хора, които имат този проблем – да, в Европа е така, но там разликата е, че при нас е за камиони над 3 т. и половина, докато в повечето страни в Европа е над 7 т. (Разговор при изключени микрофони.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Стана монолог. Ако имате нещо, после ще го изчистите. Целта на срещата беше да Ви запозная с проблема, да кажем възможните решения. Целта да поканим госпожа Ралица Агайн беше да ни каже кое е възможното решение. Тя не ни го налага, тя ни подпомага в дейността като ни казва едно от възможните решения. Ако искате, можем да оставим нещата до следващото Хитрино и после ще викаме колко сме загрижени и защо държавата не им помага на втория час, а чак на 24-ия и така нататък.
  Мисля, че извън всичките политически противопоставяния, наше задължение е да защитим широкия обществен интерес. Широкият обществен интерес е показал безпрецедентно с примери от практиката, че имаме някаква празнота в Кодекса и трябва да помислим как по най-добрия начин да го премахнем.
  Госпожо Агайн, имате думата да формулирате предложение.
  РАЛИЦА АГАЙН: Благодаря, господин Председател.
  Това, което бих предложила на уважаемите членове на Комисията, е изменения в два члена в Кодекса на застраховането: чл. 494, който се отнася за изключените рискове по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Специално допълнение на т. 6 и 7 на същия член. В момента т. 6 гласи, че не се покриват рисковете за вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени и други радиоактивни материали, както и химически и други материали, представляващи повишена опасност. Този текст да се допълни: „освен в случаите на притежаване и използване на МПС, регистрирано съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари“. И аналогично допълнение, да бъде направен и към следващата точка – 7, която в момента гласи, че „не се покриват рисковете за екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети“. Тоест тези две ограничения да бъдат стеснени, така че да се покрива отговорността ма МПС, регистрирани съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Госпожо Агайн, понеже сложихме и ядрените, те така или иначе съществуват. Все пак всеки камион се регистрира за конкретен превоз. Ще има ли диференциация в самата застраховка, която ще плати? Дали и два камиона има да карат ядрени материали – от пристанището до ядрената централа, ако не е на ЖП платформа.
  Интересува ме химическите и горивата. Да не излезе, че заради ядрените, няма да урегулираме другите опасни товари.
  РАЛИЦА АГАЙН: Това, което обсъдихме с господин Попов, е свързано със следващото предложение за чл. 574, който допълва обмена на информация.
  В чл. 574 предлагаме да се допълни, че информационният център обменя информация с „Автомобилна администрация“ за МПС, регистрирани за превоз на опасно товари съгласно Европейската спогодба, като тази информация може да включва и смятаме, че така трябва да стане, да включва конкретна информация за какъв клас, какъв стандарт. Тоест при сключване на застраховката застрахователят ще получава автоматична информация от Агенцията.
  За железопътния превоз искам да Ви обърна внимание на един сериозен проблем, който установихме след катастрофата в Хитрино. Прегледахме кой е застрахователят, колко ще плати и така нататък. Стигнахме до извода, че всъщност Законът за железопътния транспорт в момента не предвижда абсолютно никакво изискване по отношение на застраховката – нито какво да покрива, нито в какви лимити на отговорност да бъде това покритие. В момента има някакво абстрактно изискване за достатъчност, каквото и да значи това. Всеки превозвач си определя какво според него е достатъчно. Няма никакви други изисквания. Застраховката на превозвача в Хитрино е на стойност 100 хиляди лв. при това при клаузи, които са договорени между превозвача и застрахователя. Тези клаузи така са разписани, че по информация, която имаме в Комисията, застрахователят няма абсолютно никакво задължение да плати каквото й да е, макар че ще го платят на добра воля.
  Бихме искали да Ви обърнем внимание, че е необходима специална уредба по отношение на застраховките на железопътни превозвачи. Имаме готовност да Ви предложим същата уредба – идентична като тази на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тук направихме проучване доколкото можахме, не са много актуални данните, но намерихме какви са застраховките в други държави членки. Например в Белгия минималният размер на застрахователната сума е 50 милиона евро за товарни влакове и 70 милиона евро за пътнически влакове. В Германия е 10 млн. 225 хил. евро, пак казвам, това са стари данни, така че е възможно да са по-високи. В Италия е 50 млн. евро, в Латвия – 430 хил. евро към момента на въпросния доклад. Холандия, Португалия – 10 млн. евро, Обединено Кралство – 155 млн. британски лири. Тук сме в едно много голямо изключение спрямо общата практика в Европейския съюз.
  Искам да обърна внимание, че един влак да блъсне на линията пътник, ако е по вина на влака, няма да се изплати никакво обезщетение на пешеходеца, или ще се изплати такова, каквото превозвачът сам си е договори със застрахователя в момента, ако има изобщо достатъчна застраховка.
  По отношение на автомобилите, пак казвам, за един автомобил лимитите са 10 милиона лева за неимуществените вреди, а при събития с влак, няма изобщо лимити на обезщетение, въведени в законодателството. В момента контролът, който се извършва, е само по отношение на това да се представи някакъв документ, но какви рискове покрива, какви са изключенията от рисковете, какви са лимитите, законодателството нищо не е предписало.
  Имаме готовност да Ви предложим текстове за обсъждане.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, ще направя това, което направих в Правната комисия, след като в нашата изслушахме главния прокурор. Там използвах момента, че той дойде официално, знаете, че при нас не беше длъжен, а го направи на добра воля. Попитах го какви са предложенията му за измененията в Наказателния кодекс. Той ги каза, веднага една от политическите сили – разбира се, можеха и всички останали, приехме и го внесе.
  В този случай по аналогия искам да направя следното. Ще поискам от госпожа Агайн и от господин Попов, господин Войнов, господин Петков всички предложения, направени от тях. От мое име ще ги изпратя до Вас, защото всеки представлява отделна политическа сила, тя може да има мнение по въпроса.
  След като помежду си го изчистим, да преценим каква да бъде стъпката – да запознаем други комисии, да запознаем примерно Икономическата комисия, ще преценим. Тогава всеки сам да си вземе решение. Може да я напишем от всичките, може да я напишем от името на политическата сила, която е по-сигурно, че ще влезе. Може, ако те не искат, да го направи опозицията. Но нека да не правим въпроса политически, въпреки че сме представители на политически сили. Приемате ли така да направя: ще взема предложението, ще Ви го изпратя на всички за сведение. Всеки един от Вас ще си изгради своето мнение, ако иска, може да вземе отношение, след което, няма да избързваме, ще имаме само доклад по темата, ще преценим как да го внесем, разбира се, съобразявайки се с промените, които предстоят през месец март.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Добре е да го имаме като предложение, защото дойдохме неподготвени за тази среща. Вие сте си водили разговори преди това. Не е ли по-добре, след като институциите знаят какъв е проблемът, Министерският съвет има право на законодателна инициатива – да се внесе от Министерския съвет, да се мине през всички министерства, да се мине през всички процедури и на Комисията ето това същото ще го гледаме отново. Защо трябва да го внасяме ние като народни представители, след като институциите знаят за проблема и са готови с предложения?
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Господин Търновалийски, точно Вие, БСП да ме питате?! След като аз питах за лекарствата Главния прокурор, Вие бързахте първи да го внесете като текст. Имаме право по Конституция и ние да го внесем. Това е по-къса писта, която може би ще спечели време още тази година новите условия да влязат в сила. Разбира се, г-н Търновалийски, че може да го пуснем и за всенародно обсъждане. Няма проблем да мине през шест министерства, всеки да си го обнародва на сайта, да се изкажат всички хора по темата и така нататък, два парламента. Разбира се, че може да бавим до безкрай, но след Хитрино – вчера започна делото, на кого е нужно да бавим...
  В момента председателстваме Европейския съюз. Стъпката между нас и останалата част от Европейския съюз е 100 000 към 50 млн. евро и ние спорим дали да не вдигнем тази сума по-нагоре и българският гражданин да бъде поне малко по-защитен. Разбира се, че никой не настоява определени политически сили да вземат ясна и еднозначна позиция и тя да съвпада с моето мнение или на колегите, на когото и да било.
  Казах какво ще направя в резултат на тази среща. За мен лично този въпрос е значим. Затова си позволих няколко срещи, за да не губя Ваше време дори не знаех, че днес това заседание ще продължи толкова. Ще имам ангажимент, считам го като потребност да го изпратя на всеки един от Вас. Кой каквото прецени е негово право и никога няма да виня никого. Но ако късата писта е по-полезна за обществото и осъществима да стане като законодателна инициатива, ще пристъпим към нея. Ако срещнем яростна съпротива от всички политически сили: внасяйте си го, аз няма да го подкрепя. Аз не искам да е поредният текст тип „Велизар Енчев“ – внася нещо, което събира само един глас. Мисля, че това е изключително важно и значимо. Ако си търсим причини да стане, мога да изброя – все пак съм адвокат, стотина причини ще намеря. Ако искаме да стане, мисля, че имаме досег с реалния свят, няма по-нормално от това ние да се приведем в съответствие с европейските практики. Извинявайте, между 50 милиона и сто хиляди ние имаме символични плащания в момента. Поемам ангажимента да го изпратя до всички.
  Искам да благодаря на господин Попов, на госпожа Агайн, на господин Петков, на господин Войнов, на екипите, които дойдоха и подпомогнаха дейността. Считам, че това е изключително важно за обществото, независимо от политическите пристрастия. Убеден съм, че във времето всички ще имаме някакво формирано мнение и ще се опитам да помогнем на този проблем. Не ми се иска да има втори път събитие, но това е живот – вървят коли нагоре, надолу, някой се напил, друг го засякъл, какво ли не. Иска ми се този проблем да бъде решен. Разбрах от ДАИ и от екипите на място колко дълбок е той. Отидох на границата лично да се уверя, че цистерните може да ги спират и да ги пускат без акт. Оказа се, че проблемът не е в тях. Как да виниш някого, за нещо, за което не е виновен. Оказа се, че проблемът може да се реши само чрез законодателна инициатива. Тук е мястото, където законодателната инициатива се осъществява. Важното е да намерим пътя и да стигнем до крайната цел. Кой път от двата ще поемем, е друга тема.
  Някой има ли да каже нещо?
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Искам да Ви благодаря за диалога.
  Ние се опитваме нелегалните, черните да ги махнем. Разберете, че има хора и то не малък брой фирми, които плащат тези прословути три хиляди лева. Само че той като плати 3 хил. лв., той не получава нищо срещу това, ако той направи беля. Другият винаги ще си плаща неговите 700 евро – дали е черен, или бял, той пак ще плаща 700 евро. Принудим ли го да плати тези пари и когато направи катастрофа това покрива някаква щета, бъдете сигурни, че ще го дисциплиниране поне малко. (Разговор извън микрофоните.)
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, искам да кажа, че всички поканени гости са дошли, за да ни помагат, а не за да ги нападаме. Същото отношение беше и при изслушването на главния прокурор. Въздържайте се за в бъдеще.
  Благодаря Ви.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
  Закривам заседанието.
  (Закрито в 17,20 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума