Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
21/03/2019
  1. Представяне на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво от Комисия за защита на конкуренцията.
  2. Разни
  П Р О Т О К О Л

  № 38


  На 21 март 2019 г., четвъртък, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво от Комисия за защита на конкуренцията.
  2. Разни
  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Емил Димитров – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Колеги, има кворум. Откривам редовното заседание на нашата комисия.
  Надлежно сме Ви изпратили дневния ред и предлагам да го подложим на гласуване.
  Единодушно всички гласували за, против и въздържали се няма.
  По точка първа:

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА НА ПАЗАРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛОВО АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
  Колеги, на всички сме изпратили Доклада и всеки може да го прочете и направи своите изводи.
  Давам думата на гостите от Комисията за защита на конкуренцията – госпожа Ирина Тагаринска и госпожа Емона Пешевска да представят резултатите от анализа на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво.
  Докладът и анализът са изпратени на всички.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Имам няколко въпроса. В момента участниците на пазара вземат горива от единствено възможното място – складовете на горива – данъчен склад. Може ли да взимат горива от друго място? Всички взимат от данъчния склад. От там вземат и после го продават. Няма как да бъдат наблюдавани и сега, и през всичките 20 години са вземали от складовете на едро. Какви са данъчните складове, никъде на запад няма складове с такъв малък капацитет, освен в България. Има и данъчни складове от по една цистерна за да облекчим бизнеса. Мисля, че това е една погрешна посока.
  Съгласен съм, че може да има електронна платформа. Задължили сме целия бизнес да има елекронна система за отчитане и да ги заплати за своя сметка. Мощностите в България са едни и същи и как регистърът ще даде възможност, в моя склад да идва и да внася, който и как си поиска – това противоречи на всичко. Къде е частната собственост? Беше предвидено ясно обезпечаване. Беше хармонизирано и предвидимо и се налага да се променя в момента. Какво е данъчна амнистия? Няма как да стане. Ако някой е извършил нарушение като си погасиш задължения може да си упражняваш тази дейност. Закон за данъчна амнистия за контрабандата ли правим?
  По отношение на регистрацията на нови участници не може да не се регистрираш за бензиностанция и да работиш. Друг е моментът, че не ограничаваме да се строят складове, но не може да ги построиш, а друг да печели. Всички складове, които не отговарят капацитета на 90% бяха продадени или унищожени. В България има един склад, които отговарят на нормативните изисквания. Ние имаме складове, които не отговарят на изискванията, а сега се чудим как да ги облекчим. Легалният бизнес има всички основания – всеки работи и е инвестирал. С какво му помагаме с това законодателство? По този закон поне ще може да се взема гаранция. За каквото и да е ще се наложи да се носи отговорност, ако не сега след година ще се наложи, на десет години си сменят касовия апарат. Сега амнистия имат единствено новите бензиностанции и земеделските.
  В Доклада има много добри положения. Първо, за данъчните складове по границите, но те са и потребители. Направени са складове, където има рафинерии – в Бургас, където и по река Дунав при Русе има. Данъчните складове трябва да бъдат до големите потребители.
  Колеги, имате думата.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: При обсъждането и гласуването на Закона сме изказали подробно мнението си, залегнало в анализа и Закона, че трябва да се защитава конкурентното производство. Самият закон е синхронизиран с Европейските директиви.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: В представения анализ на КЗК има едно изреждане на констатации и задължителни предписания за бизнеса от вашите предишни проверки. Заложилите сте в анализа няколко положения, които са на страница 4, дали сте и предписания. Всичко това се прилага с някои изключения. Всичко, което е залегнало във вашите изисквания е изпълнимо и ще излезе на касовите бележки.
  СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ: Не бих искал да коментирам анализа на колегите от КЗК. Това, което нас ни притеснява е около касовите бележки. От НАП се говори за срока да е до края на месец септември. Като цяло идеята не е най-добра. Как гледат на това нещо от страна на Министерството на финансите? Доста странно е предложението относно нормативните актове за регулация. Това обхваща цялата икономика не само сектора.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Трябва да дадем възможност за мнението Ви, но не се чувствайте че трябва да кажете повече отколкото е необходимо, не сте на съд.
  ИРИНА ТАГАРИНСКА: Препоръките са с оглед на защита на конкуренцията. Анализът е подробен. На по-конкретните въпроси ще представим официална информация по надлежния ред.
  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ние не сме въвели наредба и за касови апарати, не сме ние въвели това изискване и не сме длъжни да носим отговорност. Много неща се пишат, които не са така. Имаме черно на бяло, че тези данни са търговска тайна и днес приехме този закон. В информацията по поставения въпрос приемаме, че е защитена търговската тайна, а в наредбата трябва да я има в цял обем. Трябва да се вземат мерки, защото се получава двусмислие, постоянно говорим за новите софтуери. Министерството на финансите ги задължава да впишат информация, за която КЗК глобява, а глобата е 10% от оборота за годината.
  Колеги, имате ли въпроси? Няма.
  Поемаме ангажимент да получите целия доклад и следим процеса отблизо. Единственият критерии е всички да се впишат и искаме да има банкови обезпечения.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
  Благодаря на всички.  (Закрито в 15,25 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Емил Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума