Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
12/12/2017

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществен съвет към
  Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите


  П Р О Т О К О Л

  № 4

  На 12 декември 2017 г., вторник, от 10,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за доброволчеството - предстоящо внасяне в Народното събрание.

  2. Решение на Комисията по внесената национална гражданска инициатива за качествено образование - Докладва Галя Маринова

  3. Сформиране на работна група за изготвяне на Закон за жестомимичен език - Докладва Ашод Дерандонян.

  4. Разни.

  Списъкът на присъствалите на заседанието се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ива Таралежкова – председател на Обществения съвет.

  * * *
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА: Уважаеми колеги, добър ден. Добре дошли на последното заседание за тази година на Обществения съвет. Радвам се, че работим с такова темпо всеки месец да провеждаме заседания макар и не в съвсем пълен състав, но имаме кворум. Всички сте получили дневния ред на заседанието с три основни точки. Имате ли други предложения за дневния ред.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ – Бих искал да поставя въпроса които измъчва всички членове на Обществения съвет. Във връзка с достъпа до сградата и библиотеката на Народното събрание. Всички изпитваме проблем с достъпа.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Да включим в точка Разни, достъп до библиотеката и сградата. Не виждам други предложения. Предлагам да гласуваме дневния ред с допълнение – това предложение.
  ЗА- 9, ПРОТИВ-0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0
  Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Продължаваме с т.1 от дневния ред. Законопроект за доброволчеството. По наша инициатива изпратихме писмо до г-жа Светлана Ангелова – вносител на законопроекта в 43- то НС. Тя беше поела ангажимент отново да внесе този законопроект. Беше поканена и на днешното заседание на Съвета. Но нямаме отговор от нея.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Мл. Експерт към КВНОГЖ - Г-н Антон Кутев, Председател на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, е разговарял с г-жа Ангелова. Тя е казала, че законопроекта е даден за становище на г-н Николов. Очакваме какво ще се случи след Коледната ваканция.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Имаше консенсус за внасяне на този законопроект но все още няма резултат. Предлагам Ви да поискаме среща с г-жа Ангелова след празниците за да разберем какво се случва със законопроекта.
  НОНКА МАТОВА – Смятам, че това е един изключително важен закон. Всички държави в ЕС го имат. Причината, поради която се бавят е разбираема, сигурно е свързана и с финансовите аспекти на закона. Но това не означава, че неправителствените организации не трябва да бъдат активни. Аз подкрепям предложението на г-жа Таралежкова да поискаме среща и да разберем защо се бави този законопроект.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Всички се съгласихме с важността на този закон още в началото на работа на Съвета – той е един от основните ни приоритети.
  МАРГАРИТА ПАВЛОВА, БЧК- Аз също смятам, че следва да се обединим върху важността на този закон. Доколкото той е значим и създаващ благоприятна среда на доброволчеството. Съдържанието му има редакционни неточности, но след като стигне до правна комисия, там колегите ще си свършат работата. Следва да си направим план на приоритети и да следваме за приемането на този закон.
  КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА, БДФ – Тъй като аз разбирам въпроса какви стъпки да предприемем процедурно така че този законопроект да бъде придвижен, вероятно бихме могли от името на Обществения съвет да изпратим писма до всички Председатели на Парламентарни групи да искаме обща среща и да обсъдим с тях важността на закона.
  СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ – Най- добре изразено доброволчество има сред учениците.
  ЛЮБЕН ПАНОВ (БЦНП) – Тръгнали сме по един път. Изпратили сме писмо до вносителя. Да поискаме среща с Светлана Ангелова и с другите вносители, мисля, че и г-жа Милена Дамянова беше от тях. След Коледните празници.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Други предложения. Имаме две предложения. Предлагам да ги обединим. Първо, да поискаме среща отново с вносителите на законопроекта в предишното НС. Ако това не се осъществи, да изпратим писма до председателите на ПГ. Подлагам на гласуване това предложение.
  ЗА- 9, ПРОТИВ-0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0
  Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Преминаваме към т. 2 от дневния ред.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Проведе се съвместно заседание на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с Комисията по образование и наука по Националната гражданска инициатива за иновативно и качествено образование. Всички сте получили Доклада който единодушно е гласуван от всички народни представители в Комисията. Дебатът беше много обстоен по всички 14 предложения в инициативата. Галя Маринова представи Доклада на Обществения съвет. И двете комисии се обединиха около решението, което беше прието с пълно мнозинство: да предложат на народните представители по своя преценка да внесат предложения за ЗИД на ЗПУО. Предложенията, които смятат, че са качествени.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Има ли конкретни предложения?
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Съжалявам, че Галя Маринова я няма. Може работната група да излезе с конкретни предложения за изменения на закона.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Добре е г-жа Маринова да каже дали работната група ще излезе с конкретни предложения.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Имаме добра гражданска инициатива, влиза в народното събрание, бива разгледана но резултат няма. Ако решим в рамките на съвета можем да придвижим нещо. Да продължим да размишляваме по тези предложения в рамките на работната група.
  АДРИАНА ЛЮБЕНОВА (АБУЧ) – Искам да кажа, че ако се внася нещо, то би следвало да се съгласува с МОН. Много от нещата в инициативата са прекалено общи.
  МАРГАРИТА ПАВЛОВА – Присъствах на заседанието на здравната комисия, където също се разглеждаше инициативата. Там дебатът беше в смисъл, че голяма част от предложенията касаят поднормативни документи. И би следвало да са на вниманието на ресорните министри.
  МАРИАНА СТАНЕВА – Ние не сме участвали в предишните дебати на запознавайки се с така предложения текст ни прави впечатление, че няма конкретни предложения и второто, което е по съществено – липсват мотиви. Ние се присъединяваме към някои от предложенията, особено за децата със СОП, но със съвсем други мотиви. Към момента едно много добро решение в закона децата със СОП да бъдат включвани в общия образователен процес имат точно обратния резултат. Няма ресурсни учители. Родителите които искат да подпомогнат процеси се натъкват на административни трудности. Другото което искам да кажа е, че училищните настоятелства са НПО, но нямат счетоводен контрол. От 01.01.2018 г. с промените в ЗЮЛНЦ следва пререгистрация; може би трябва да се помисли за механизъм как тези училищни настоятелства към училищата да бъдат проконтролирани. Счетоводствата им да бъдат въведени в ред и да могат да ползват външно финансиране така като процедират читалищата. Защото читалищата имат много по – малка маса но ползват външно финансиране и реализират проекти, което с училищните настоятелства не се случва и това един перфектно измислен механизъм, който е бламиран само и единствено поради липсата на счетоводна отчетност.
  КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА - Може ли да не правим такъв вид обобщения за училищните настоятелства, защото първо няма данни и второ - училищните настоятелства са абсолютно независими юридически лица и всяко едно то тях индивидуално носи отговорност за дейността си и дали се отчита към централния регистър, дали се отчита към НСИ и към НАП, ако има стопанска дейност. Познавайки много организации, не мога да направя обобщение кои се отчитат и кои – не. Вярвам, че няма такива данни. Всяко едно училищно настоятелство си има УС или ОС което носи отговорност за това дали те изпълняват дейността си съгласно закона.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Само едно предложение по отношение на инициативата. Ние да предложим на нашата работна група да прегледат предложенията още веднъж и тези които те са казали, че в голяма степен могат да бъдат подкрепени да ги предложат като конкретни текстове.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Всички, които имат желание, могат допълнително да се включат в работната група. Ще пуснем още веднъж покана за участие в работата на работната група.
  КАТЕРИНА СЛАВЧЕВА – Във връзка с ресурсните учители. По закона може да се създаде паралелка до 6 деца. Големият проблем е, че това което са ни учили т.к. съм педагог завършвайки 2015 сега отивайки при дете със СОП и на мен ми е трудно. Трябва да се мисли в друга посока.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Предложението е работната група да продължи работата си, който желае да се включи допълнително в тази група.
  ГАЛЯ ЕНЕВА – Проблемът като цяло е, че всичко зависи от директора на училището. Трябва да има мандатност на директорите в училищата.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Проблемите са дълбоки и има нужда да продължим дискусията. И да подкрепим решенията на работната група. Преминаваме към т. 3 от дневния ред.
  СЛАВИНА ЛОЗАНОВА, фондация „Заслушай се”: Работната група е гласувана от ОС. Основната дейност е да се оцени необходимостта от въвеждането на жестов език. Да се изготвят предложения и да бъдат внесени. Тази работна група ще се занимава в детайли как да стане въвеждането на жестовия език в образователната система. Състава на работната група е от специалисти в областта на жестовия език , прависти и преподаватели. Първото заседание ще се проведе на 19 декември.
  ВАСИЛ ДОЛАПЧИЕВ – Искам да кажа, че трябва да се използва експертизата на Съюза на глухите в България, те могат да бъдат изключително полезни.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Изпратени са писма до всички заинтересовани страни, че се сформира такава работна група към Обществения съвет и всеки, които има желание, може да участва в работата и.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА- Преминаваме към т. Разни г-н Гацев имаше предложение в тази точка.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ – Моето предложение е да се изпрати писмо до Председателя на Народното събрание с искане членовете на ОС да имат постоянен достъп до всички комисии и до библиотеката на Народното събрание.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Има правила за достъп до сградите на Народното събрание. Ще ги изпратя на Всички членове на съвета да се запознаете. До момента на никой, който е имал желание да присъства на заседанията на Комисията, не е било отказвано.
  НОНКА МАТОВА – Да се издадат постоянни пропуски на членовете на Обществения съвет.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА- Нека се запознаем с Правилата на Народното събрание и на следващо заседание на Обществения съвет ще разгледаме отново, ако е необходимо това предложение. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.


  Протоколчик:

  /Л.Иванова/


  Председател:

  /И.Таралежкова/
  Форма за търсене
  Ключова дума