Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
E-mail: kipet@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 383, етаж 3
Телефон: 02 939 32 40; Факс: 02 986 12 81
Диляна Георгиева
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ


Чл. 1. Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, наричана по-нататък „комисията", организира и провежда своята дейност съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и настоящите правила.
Чл. 2. (1) Председателят представлява комисията и организира работата й.
(2) При отсъствие на председателя той упълномощава един от членовете на комисията, който да го замества.
(3) Дейността на комисията може да се подпомага от експерти и технически сътрудници.
Чл. 3. (1) Комисията провежда заседания, които се свикват от нейния председател, или по искане най-малко на една трета от членовете й, по посочени от тях въпроси за включване в дневния ред.
(2) Заседанията на комисията се провеждат в ден и час, определени от председателя й.
(3) Председателят обявява писмено дневния ред, часа и мястото на всяко заседание на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронната поща до членовете на комисията. Дневният ред на заседанията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане.
(4) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на комисията един ден преди заседанието.
(5) Участието в заседание на членовете на комисията се удостоверява с подпис на всеки член на комисията в присъствен лист, който се съхранява от председателя на комисията или от упълномощено от
него лице.
Чл. 4. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители и на поканените от комисията лица да вземат участие в заседанието й.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
Чл. 5. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване. Гласува се „за", „против" и „въздържал се".
(3) Комисията може да реши, ако има такова предложение, към окончателното становище по конкретен документ да има поименен списък за гласуването на отделните членове „за", „против" и „въздържал се".
(4) Заседанията на комисията са открити, освен ако комисията реши друго.
(5) За заседанията се водят пълни стенографски протоколи, както и аудиозапис.
Чл. 6. (1) Всеки член на комисията може да покани външни лица за участие в заседание на комисията.
(2) Членовете на комисията, сътрудниците, експертите и другите лица, които участват в работата й, са длъжни да спазват изискванията, свързани с опазването на информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон.
Чл. 7. (1) Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез:
1. изслушвания на държавни и местни органи, длъжностни лица от държавната и общинската администрация, както и на физически лица и представители на юридически лица;
2. доклади, писма, становища и други писмени материали.
(2) В случаите, когато комисията или председателя й прецени за необходимо, се изпращат копия от предоставените за обсъждане документи до съответните лица по чл. 7, ал. 1, т. 1 за писмено становище или получаване на допълнителна информация в срок, определен от комисията. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на комисията.
Чл. 8. (1) Комисията с решение може да покани за изслушване в заседанията си лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1, които могат да предоставят информация по обсъжданите въпроси.
(2) Комисията с решение може да покани за изслушване и външни експерти, които да изразят мнение, становище или позиция, по въпроси от нейната компетентност и свързани с предмета й на дейност.
Чл. 9. (1) Комисията може да изисква писмена информация по въпроси, свързани с предмета й на дейност.
(2) Членовете на комисията се информират за постъпилите документи, като при възможност им се предоставят и копия на същите.
Чл. 10. Разходите, необходими за дейността на комисията, се утвърждават от председателя на Народното събрание по предложение на председателя на комисията.
Чл. 11. Комисията приключва работата си с окончателен доклад. След приемането му на заседание на комисията, той се подписва от председателя на комисията и се изпраща на председателя на Народното събрание.
Чл. 12. За неуредените в тези Вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 13. Настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България са приети на заседание на комисията, проведено на 21 март 2018 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:

ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 939 32 40; Факс: 02 986 12 81