Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
13/12/2001 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-27/13.11.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-27/13.11.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 12 декември 2001 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, постъпилото писмено предложение на народен представител, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
  (ДВ, бр. 61 от 1998 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя заглавието
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) С този закон се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Застраховането по ал. 1 осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или нетърговски риск.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) в т. 1 накрая се добавя “и реализиране на български инвестиции в чужбина”;
  б) в т. 2 пред думите ’’повишаване конкурентоспособността” се добавя “развитие на експортния потенциал на страната и”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 2. Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Дейността по този закон се извършва от акционерно дружество “Българска агенция за експортно застраховане”, наричано по- нататък “БАЕЗ” АД. Застрахователните и презастрахователните договори се сключват от името на “БАЕЗ” АД.
  (2) Държавата, представлявана от министъра на икономиката, притежава не по-малко от 95 на сто от капитала на “БАЕЗ” АД.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 3. Членове 3,4, 5, 6 и 7 се изменят така:
  "Чл. 3 (1) Дейността за сметка на държавата по този закон се извършава чрез:
  1. застраховане срещу непазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина;
  2. застраховане срещу пазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, който не може да бъде застрахован или презастрахован на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, наричан по-нататък “Междуведомствения съвет”;
  3. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т. 1 и 2, сключени от чуждестранни институции за експортно застраховане, при условия на взаимност между “БАЕЗ” АД и съответната чуждестранна институция за експортно застраховане.
  (2) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 “БАЕЗ” АД може да извършва дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на взаимност.
  Чл. 4. Непазарен риск по този закон е:
  1. краткосрочен, средносрочен и дългосрочен нетърговски риск;
  2. средносрочен и дългосрочен търговски риск;
  3. краткосрочен търговски риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен.
  Чл. 5. Пазарен риск по този закон е всеки краткосрочен търговски риск, при който длъжник по договора за износ е частноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск.
  (2) Списък на държавите с пазарен риск по ал. 1 се одобрява и обнародва в "Държавен вестник" от Министерския съвет.
  Чл. 6. (1) Нетърговски риск по този закон е:
  1. настъпване на извънредни обстоятелства в държавата на длъжника или в трета, свързана с плащанията държава, възпрепятстващи уреждането на задължения, свързани с производството и износа на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина, в това число:
  а) възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
  б) обявяване на общ мораториум върху плащанията;
  в) промени в режима на валутните плащания;
  г) приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
  д) конфискация или национализация;
  2. отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност;
  3. ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които Република България е страна, препятстващи изпълнението на сключени преди тяхното въвеждане договори за износ.
  Чл. 7. (1) Търговски риск по този закон е:
  1. неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност на длъжника по договора и на неговия гарант;
  2. закъснение на дължимо плащане повече от 3 месеца след настъпване на датата на плащането, указана в договора, по причини, несвързани с изпълнението на договора;
  3. едностранно прекратяване на договор от длъжника без наличието на правно основание за това;
  4. отказ на длъжника да приеме стоките или услугите - предмет на договора, без наличието на правно основание за това.
  (2) В случаите по ал. 1 не е налице търговски риск, когато длъжник по договора е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В§3:
  а) е чл. 5, ал. 2 се изменя така:
  “(2) “Списък на държавите с пазарен риск по ал. 1 се приема и обнародва в “Държавен вестник ” от Министерския съвет. ”
  б) в чл. 7, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност на длъжника по договора; ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 3. Член 3 се изменя така:
  "Чл. 3 (1) Дейността за сметка на държавата по този закон се извършава чрез:
  1. застраховане срещу непазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина;
  2. застраховане срещу пазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, който не може да бъде застрахован или презастрахован на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, наричан по- нататък “Междуведомствения съвет”;
  3. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т. 1 и 2, сключени от чуждестранни институции за експортно застраховане, при условия на взаимност между “БАЕЗ” АД и съответната чуждестранна институция за експортно застраховане.
  (2) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 “БАЕЗ” АД може да извършва дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на взаимност.”
  § 4. Член 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Непазарен риск по този закон е:
  1. краткосрочен, средносрочен и дългосрочен нетърговски риск;
  2. средносрочен и дългосрочен търговски риск;
  3. краткосрочен търговски риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен.”
  § 5. Наименованието “Глава втора Дейност на Българската агенция за експортно застраховане” се заличава.
  § 6. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) Пазарен риск по този закон е всеки краткосрочен търговски риск, при който длъжник по договора за износ е частноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск.
  (2) Списък на държавите с пазарен риск по ал. 1 се приема и обнародва в "Държавен вестник" от Министерския съвет.”
  § 7. Член 6 се изменя така:
  “Чл. 6. Нетърговски риск по този закон е:
  1. настъпване на извънредни обстоятелства в държавата на длъжника или в трета, свързана с плащанията държава, възпрепятстващи уреждането на задължения, свързани с производството и износа на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина, в това число:
  а) възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
  б) обявяване на общ мораториум върху плащанията;
  в) промени в режима на валутните плащания;
  г) приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
  д) конфискация или национализация;
  2. отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност;
  3. ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които Република България е страна, препятстващи изпълнението на сключени преди тяхното въвеждане договори за износ.”
  § 8. Член 7 се изменя така:
  “Чл. 7. (1) Търговски риск по този закон е:
  1. неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност на длъжника по договора;
  2. закъснение на дължимо плащане повече от 3 месеца след настъпване на датата на плащането, указана в договора, по причини, несвързани с изпълнението на договора;
  3. едностранно прекратяване на договор от длъжника без наличието на правно основание за това;
  4. отказ на длъжника да приеме стоките или услугите - предмет на договора, без наличието на правно основание за това.
  (2) В случаите по ал. 1 не е налице търговски риск, когато длъжник по договора е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава.”
  § 5. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. При застраховане по чл. 3, ал. 1 размерът на застрахователното обезщетение е не повече от 90 на сто от застрахователната сума при застраховане срещу нетърговски риск и не повече от 85 на сто от застрахователната сума при застраховане срещу търговски риск.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 5 става § 9
  § 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “застрахователните” се заменя със “застрахователни”, а думите “чл. 6” се заменят с “чл. 3”.
  2. В ал. 2 думите "чл. 14, ал. 1" се заменят с "чл. 14, ал. 2" и думите "по експортно застраховане" се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 6 става § 10
  § 7. Членове 10 и 11 се изменят така:
  "Чл. 10. “БАЕЗ” АД може да сключва застрахователни и презастрахователни договори по чл. 3 до максималния размер на предвидените по този закон средства.
  Чл. 11. За дейността на “БАЕЗ” АД по този закон не се прилагат разпоредбите на Закона за застраховането.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 11. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. “БАЕЗ” АД може да сключва застрахователни и презастрахователни договори по чл. 3 до максималния размер на предвидените по този закон средства. “
  § 12. Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. За дейността на “БАЕЗ” АД по този закон не се прилагат разпоредбите на Закона за застраховането.”
  § 8. Досегашната глава трета става глава втора.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 8 става § 13
  § 9. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) Към Министерския съвет се създава Междуведомствен съвет по експортно застраховане за провеждане на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на кредити, гаранции и
  финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
  (2) Междуведомственият съвет се състои от 7 членове. Министърът на икономиката по право е председател на Междуведомствения съвет.
  (3) Министърът на икономиката, министърът на финансите, министърът на земеделието и горите, министърът на външните работи, директорът на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта към Министерството на финансите и управителят на Българската народна банка предлагат свой представител за член на Междуведомствения съвет.
  (4) Министър-председателят назначава членовете на Междуведомствения съвет и определя тяхното възнаграждение.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  по § 9. който става § 14:
  § 14. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. (1) Към Министерския съвет се създава Междуведомствен съвет по експортно застраховане за провеждане на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
  (2) Междуведомственият съвет се състои от 7 членове. Министърът на икономиката по право е председател на Междуведомствения съвет.
  (3) Министърът на икономиката, министърът на финансите, министърът на земеделието и горите, министърът на външните работи, директорът на Агенцията за застрахователен надзор към министъра на финансите и управителят на Българската народна банка предлагат свой представител за член на Междуведомствения съвет.
  (4) Министър-председателят назначава членовете на Междуведомствения съвет и определя тяхното възнаграждение.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  Създава се § 15:
  § 15. Член 12 се отменя.
  § 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Междуведомственият съвет:
  1. определя общата политика и експозициите по държави за дейността по чл. 3 в рамките на утвърдените за съответната година целеви средства от републиканския бюджет;
  2. ежегодно предлага за включване в проекта на Закон за държавния бюджет за следващата година размера на средствата за изплащане на застрахователни обезщетения по чл. 3;
  3. утвърждава основните насоки на дейността на “БАЕЗ” АД по чл. 3, включително общите условия по видове застраховки;
  4. определя реда за застраховане срещу краткосрочен непазарен
  риск;
  5. взема решения за застраховане срещу средносрочен и дългосрочен непазарен риск за всеки конкретен случай;
  6. взема решения за изплащане на застрахователните обезщетения по сключените застраховки по чл. 3;
  7. одобрява тарифна таблица за прилаганите застрахователни премии по застраховките по чл. 3, ал. 1;
  8. одобрява по предложение на “БАЕЗ” АД сключването на договори за презастраховане на застраховките по чл. 3, ал. 1;
  9. одобрява разходите за дейността на “БАЕЗ” АД по чл. 3;
  10. подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 и го представя в Министерския съвет до 31 март следващата година;
  11. приема и други решения във връзка с дейността на “БАЕЗ” АД по този закон.”
  2. В ал. 2 думите “по експортно застраховане” се заличават.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Междуведомственият съвет прави предложение до Министерския съвет за приемане на решение за прехвърляне на сключените от “БАЕЗ” АД по реда на този закон застрахователни и презастрахователни договори в случай на откриване на производство за ликвидация или несъстоятелност на “БАЕЗ” АД.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 10, чл. 13, ал. 1, т. 8 думите “по предложение на “БАЕЗ” АД” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  по § 10. който става § 16:
  “§ 16. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Междуведомственият съвет:
  1. определя общата политика и експозициите по държави за дейността по чл. 3 в рамките на утвърдените за съответната година целеви средства от републиканския бюджет;
  2. ежегодно предлага за включване в проекта на Закон за държавния бюджет за следващата година размера на средствата за изплащане на застрахователни обезщетения по чл. 3;
  3. утвърждава основните насоки на дейността на “БАЕЗ” АД по чл. 3, включително общите условия по видове застраховки;
  4. определя реда за застраховане срещу краткосрочен непазарен
  риск;
  5. взема решения за застраховане срещу средносрочен и дългосрочен непазарен риск за всеки конкретен случай;
  6. взема решения за изплащане на застрахователните обезщетения по сключените застраховки по чл. 3;
  7. одобрява тарифна таблица за прилаганите застрахователни премии по застраховките по чл. 3, ал. 1;
  8. одобрява сключването на договори за презастраховане на застраховките по чл. 3, ал. 1;
  9. одобрява разходите за дейността на “БАЕЗ” АД по чл. 3;
  10. подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 и го представя в Министерския съвет до 31 март следващата година;
  11. приема и други решения във връзка с дейността на “БАЕЗ” АД по този закон.”
  2. В ал. 2 думите “по експортно застраховане” се заличават.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Междуведомственият съвет прави предложение до Министерския съвет за приемане на решение за прехвърляне на сключените от “БАЕЗ” АД по реда на този закон застрахователни и презастрахователни договори в случай на откриване на производство за ликвидация или несъстоятелност на “БАЕЗ” АД.”
  § 11. Досегашната глава четвърта става глава трета.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 11 става § 17
  § 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За дейността по този закон “БАЕЗ” АД води отделна аналитична счетоводна отчетност."
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  "(2) За извършването на финансовите операции във връзка с дейността по този закон се открива и води отделна банкова сметка на “БАЕЗ” АД.
  (3) Откриването на сметката по ал. 2 и разпореждането със средствата по нея се извършват от “БАЕЗ” АД по ред, определен от Междуведомствения съвет.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Средства по сметката се набират от:
  1. приходи от дейността по чл. 3;
  2. допълнителен трансфер на средства от републиканския бюджет;
  3. дарения и безвъзмездни помощи;
  4. други приходи.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Средствата по сметката се разходват за:
  1. изплащане на застрахователни обезщетения и отстъпени премии във връзка с дейността по чл. 3;
  2. изплащане на възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;
  3. покриване на административни разходи за дейността на “БАЕЗ” АД по този закон;
  4. други извънредни разходи във връзка с дейността на “БАЕЗ” АД по този закон.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Неизразходваните до края на годината средства по сметката остават като преходен остатък и се използват по предназначение през следващата година.”
  6. Досегашната ал. 5 се отменя.
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Контролът върху финансовите операции във връзка с дейността по чл. 3 се осъществява от Сметната палата.”
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 12, чл. 14, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Разпореждането със средствата по сметката по ал. 1 се извършва по ред, определен в Правилника за дейността на Междуведомствения съвет. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика по § 12, който става § 18:
  “§ 18. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За дейността по този закон “БАЕЗ” АД води отделна аналитична счетоводна отчетност.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  ”(2) За извършването на финансовите операции във връзка с дейността по този закон се открива и води отделна банкова сметка на “БАЕЗ” АД.
  (3) Разпореждането със средствата по сметката по ал. 2 се извършва при условия и по ред, определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Средства по сметката се набират от:
  1. приходи от дейността по чл. 3;
  2. допълнителен трансфер на средства от републиканския бюджет;
  3. дарения и безвъзмездни помощи;
  4. други приходи.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Средствата по сметката се разходват за:
  1. изплащане на застрахователни обезщетения и отстъпени премии във връзка с дейността по чл. 3;
  2. изплащане на възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;
  3. покриване на административни разходи за дейността на “БАЕЗ” АД по този закон;
  4. други извънредни разходи във връзка с дейността на “БАЕЗ” АД по този закон.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Неизразходваните до края на годината средства по сметката остават като преходен остатък и се използват по предназначение през следващата година.”
  6. Алинея 5 се отменя.
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Контролът върху финансовите операции във връзка с дейността по чл. 3 се осъществява от Сметната палата.”
  § 13. Членове 15, 16 и 17 се изменят така:
  "Чл. 15. (1) Средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не могат да се използват за удовлетворяване на задължения към кредитори по застрахователни договори, сключени от “БАЕЗ” АД за собствена сметка, както и за административни и други разходи на “БАЕЗ” АД за дейности извън посочените в чл. 3.
  (2) В случай на обявяване на “БАЕЗ” АД в несъстоятелност средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не влизат в масата на несъстоятелността.
  Чл. 16. Акционерно дружество “Българска агенция за експортно застраховане” периодично предоставя информация на Междуведомствения съвет за извършените операции по сметката по чл. 14, ал. 2.
  Чл. 17. Приходите от дейността по чл. 3 и приходите по чл. 14, ал.4, т. 3 и 4 се освобождават от държавни и местни данъци и такси.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 13, който става § 19. § 20 и § 21:
  § 19. Член 15 се изменя така:
  "Чл. 15. (1) Средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не могат да се използват за удовлетворяване на задължения към кредитори по застрахователни договори, сключени от “БАЕЗ” АД за собствена сметка, както и за административни и други разходи на “БАЕЗ” АД за дейности извън посочените в чл. 3.
  (2) В случай на обявяване на “БАЕЗ” АД в несъстоятелност средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не влизат в масата на несъстоятелността.”
  § 20. Член 16 се изменя така:
  “Чл. 16. “БАЕЗ” АД периодично предоставя информация на Междуведомствения съвет за извършените операции по сметката по чл.14, ал. 2.”
  § 21. Създава се чл. 17:
  “Чл. 17. Приходите от дейността по чл. 3 и приходите по чл. 14, ал.4, т. 3 и 4 се освобождават от държавни и местни данъци и такси.”
  § 14. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният § 1 става параграф единствен.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. "Български услуги" са услуги, предоставяни на чуждестранно физическо или юридическо лице от търговец, регистриран по Търговския закон на Република България.”
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. “Български инвестиции” са инвестиции, осъществени в чужбина от търговец, регистриран по Търговския закон на Република България.”
  4. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6 и в тях думата “означава” се заменя с “е”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 14. който става § 22:
  § 22. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният § 1 става параграф единствен.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. "Български услуги” са услугите, предоставяни на чуждестранно физическо или юридическо лице от търговец, регистриран по Търговския закон.”
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. “Български инвестиции” са инвестициите, осъществени в чужбина от търговец, регистриран по Търговския закон.”
  4. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6 и в тях думата “означава” се заменя с “е”, а думата “риск” - с “рискът”.
  § 15. Заглавието “Преходни и заключителни разпоредби” се заличава.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 15 става § 23
  § 16. Параграфи 2 и 3 се отменят.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 16 става § 24
  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 17. Министерският съвет одобрява и обнародва в "Държавен вестник" списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 2 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 17, който става § 25:
  § 25. Министерският съвет приема и обнародва в "Държавен вестник" списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 2 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  § 18. Министерският съвет приема съответните изменения в Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 18 става § 26.
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се § 27:
  “§ 27. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.”
  12 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума