Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
29/03/2002 второ гласуване

  Доклад
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  Доклад
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  На заседанията, проведени на 27 и 28 март 2002 г., с участието на представители на вносителите, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  обществените поръчки
  (Обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя наименованието на закона
  § 1. В чл. 1 след думата “определя” се добавя “принципите”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  Предложение на народните представители
  Валери Лимитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Създава се нов § 2:
  “§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Точка 4 да отпадне.
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) Този закон има за цел и защита на потребителите на обществени услуги ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 2:
  “§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и точка 4 отпада.
  2. Създава се алинея 2:
  (2) Този закон има за цел и защита на потребителите на обществени услуги.”
  § 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б) дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация, в т. ч. технически контрол на проектирането и строителен надзор;”.
  2. Буква “ж” се изменя така:
  “ж) проектиране, внедряване и поддържане на хардуер и разработване, внедряване и поддържане на софтуер;”.
  3. Буква “л” се изменя така:
  “л) проектиране, включително изработване на проекти на устройствени схеми и планове, на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти, на топографски карти, на геодезически планове и мрежи, на кадастралната карта на страната и на специализирани кадастрални карти, регистри и информационни системи;”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 2, чл. 3, ал. 1, т. 3 се правят следните допълнения ”
  1. В буква “п ”, накрая, след “точка и запетая ” се добавя “защита на правата на гражданите
  2. В буква “р ” след думата “озеленяване ” се добавя “, очистване и защита на околната среда ”.
  3. В буква “с ” след думата “преквалификацията ” се добавя “професионална рехабилитация ".
  4. Създава се нова буква “у “у. социални услуги; ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 2 става § 3.
  § 3. В чл. 3, ал. 1 буква “п ” се изменя така:
  “п) свързани с участие в арбитражни и помирителни процедури ” Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 2 се създава т. 4:
  “4. В буква “р” след думата “благоустройствени” се добавя “и стопански ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 2 става § 3
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения.
  2. Точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. държавните органи, кметовете на общини и райони, висшите училища, лечебните заведения, юридическите лица с нестопанска цел, както и други органи и организации, които се разпореждат със средства от:

  а) държавния бюджет и от извънбюджетни сметки и фондове;
  б) общинските бюджети и фондове;
  в) преотстъпени бюджетни приходи на бюджетни и нестопански организации;
  2. Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.”
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;”.
  4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея преди думите “търговски дружества” се добавя “еднолични търговци“, а думата “които” се заменя с “когато”.
  5. В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в буква “г” след думата “транспорта” се добавя “като единствен превозвач”;
  б) създава се нова буква “д”:
  “д) изграждане, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура;”
  в) досегашната буква “д” става буква “е” и се изменя така:
  “е) изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги, или предоставяне на пощенски услуги;”.
  6. Създава се ал. 2:
  “(2) Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите или упълномощени от тях длъжностни лица.“
  Предложение на народните представители
  Никола Николов и Иван Георгиев Иванов:
  В § 3, чл. 4 се създават ал. 3, 4 и 5:
  “(3) Министерският съвет може да упълномощи с решение определен министър или друг орган на изпълнителната власт да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи един общ договор.
  (4) Всеки министър може да упълномощи със заповед директор на главна дирекция към съответното министерство да проведе централизирана процедура за възлагане на обществени поръчки и да сключи един общ договор.
  (5) Всеки общински съвет може с решение да упълномощи определена организационна структура към общинския съвет да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи един общ договор. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението за ал. 3 и
  не приема предложението за ал.4 и 5
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 3, т. 4 се изменя така:
  “4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея преди думите “търговски дружества ” се добавя “еднолични търговци и след думите “търговски дружества ” се добавя “с над 50 % държавно и общинско участие ”, а думата “които ” се заменя с “когато
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 3. който става § 4:
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. държавните органи, кметовете на общини и райони, висшите училища, лечебните заведения, юридическите лица с нестопанска цел, както и други органи и организации, които се разпореждат със средства от:
  а) държавния бюджет и/или от извънбюджетни сметки и фондове;
  б) общинските бюджети и/или фондове;
  в) преотстъпени бюджетни приходи на бюджетни и нестопански организации;
  2. Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.”
  б) създава се нова т. 3:
  “3. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;”
  в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея:
  аа) преди думите “търговски дружества” се добавя “еднолични търговци“, а думата “които” се заменя с “когато”.
  бб) в буква “г” след думата “транспорта” се добавя “като единствен превозвач”;
  вв) създава се нова буква “д”:
  “д) изграждане, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура;”
  гг) досегашната буква “д” става буква “е” и се изменя така:
  “е) изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги, с изключение на радио- и телевизионни излъчвания”;
  дд) създава се нова буква ж:
  “ж) предоставяне на пощенски услуги”.
  2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
  “(2) Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите или упълномощени от тях длъжностни лица.
  (3) Министерският съвет може да упълномощи с решение определен министър или друг орган на изпълнителната власт да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи един общ договор.”
  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 предлогът “по” се заменя с “на” и след запетаята се добавя “което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Кандидат за изпълнител на договор за обществена поръчка може да бъде и юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на закон, както и всяко физическо лице, упражняващо свободна професия.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Възложителят може да предвиди в решението за откриване на процедурата изискване за създаване на търговско дружество по Търговския закон, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.”

  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 4, т. 2, ал. 2 след думата “закон ” се добавя “юридическо лице с нестопанска цел ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 4 става § 5.
  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, ал. 1 думите “като търговец ” да отпаднат;
  2. В т. 3, ал. 3 се създава изречение второ:
  “В тези случаи новосъздаденото дружество е обвързано от предложението, подадено от обединението ”
  Комисията по икономическата политика приема предложениетопо т.2, а по т.1 предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 4, точка 3 да отпадне.
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 4. който става § 5:
  § 5. В чл. § се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 предлогът “по” се заменя с “на” и след запетаята се добавя “което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Кандидат за изпълнител на договор за обществена поръчка може да бъде и юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на закон, както и всяко физическо лице, упражняващо свободна професия.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Възложителят може да предвиди в решението за откриване на процедурата изискване за създаване на търговско дружество по

  Търговския закон, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В тези случаи новосъздаденото дружество е обвързано от предложението, подадено от обединението.”
  § 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. предвидени в международни споразумения, които се възлагат по:
  а) определена в тях процедура;
  б) избрана от страните и съгласувана с председателя на Държавната агенция по обществени поръчки процедура;”.
  2. Точка 4 се отменя.
  Предложение на народния представител
  Любен Корнезов:
  В § 5, чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. В ал. 1 се създават т. 5 и т. 6:
  “5. свързани със сигурността и охраната на местата за лишаване от свобода и следствените арести, както и при обекти по чл. 3 от закона във връзка с осъществяваната производствено-стопанска дейност в местата за лишаване от свобода;
  6. между Министерството на правосъдието и поделенията му в случаите, когато възложителят се явява едновременно и изпълнител в рамките на едно юридическо лице, както и между местата за лишаване от свобода и следствените арести. ”
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) Възложителите на обществени поръчки не прилагат разпоредбите на този закон, когато изпълнители на обектите по чл. 3 са Главна дирекция “Главно управление на местата за лишаване от свобода"”и местата за лишаване от свобода."
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 5 става § 6, като в чл. 6, т. 2, б. ”б” да отпадне.

  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народните представители Никола Николов и Иван Георгиев Иванов:
  В § 5, чл. 6, т. 1 се създава изречение второ:
  “Условията и редът за възлагане на тези обществени поръчки се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Министерство на вътрешните работи и Министерството на отбраната. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 5. който става § 6:
  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 се създава ново изречение второ: “Условията и редът за възлагане на тези обществени поръчки се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.”
  2. Точка 4 се отменя.
  § 6. В чл. 7, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, се определят с наредба на Министерски съвет, като се спазват принципите и целите на закона.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 6, чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В досегашната ал. 2 думите “договорът за” се заличават, а думата “обществена ” се заменя с “обществената ”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Обществената поръчка включва едновременно доставки на стоки и услуги само в случаите, когато доставените стоки изискват текуща техническа поддръжка и ремонт. ”
  Останалите алинеи се преномерират.
  Комисията по икономическата политика приема предложението по т.1, а предложението по т.2 се оттегля от народния представител

  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  В § 6, чл. 7, ал. 1:
  1. В т. 1 числото “600” се заменя с “800”.
  2. В т. 2 числото “50” се заменя със “100”.
  3. В т. 3 числото “30” се заменя с “50”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 6. който става §7:
  § 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “договорът за” се заличават, а думата “обществена” се заменя с “обществената”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, се определят с наредба, приета от Министерски съвет, като се спазват принципите и целите на закона.”
  § 7. В чл. 8, ал. 1 т. 5 се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като § 7 става § 8.
  Предложение на народния представител Емил Кошлуков:
  Създава се нов § 8:
  “§ 8. В Глава първа се създава раздел VI:
  Раздел VI
  Възлагане на обществени поръчки на ЮЛНЦ
  Чл. 8а. Тази раздел има за цел повишаването на ефективността при използването на бюджетните средства чрез:
  1. установяване на прозрачност при кандидатстването на ЮЛНЦ за изпълнение на обществени поръчки;
  2. осигуряване на условия за конкуренция между ЮЛНЦ;
  3. насърчаване на социалното предприемачество.
  Чл. 86. (1) Обекти на обществените поръчки с изпълнители ЮЛНЦ са дейности в сферите, посочени в Приложение 1.
  (2) Възложители на обществени поръчки по чл. 86 са:

  1. държавните и общински органи, които се разпореждат със средства от държавния бюджет и от извънбюджетни сметки;
  2. юридически лица с нестопанска цел, когато се разпореждат със средства от държавния бюджет;
  (3) Изпълнителят по договор за обществена поръчка по този раздел е регистриран като юридическо лица с нестопанска цел в обществена или частна полза.
  (4) Юридическите лица с нестопанска цел кандидатстват за обществени поръчки, съответни на основния им предмет на дейност, които към датата на обявяване на процедурата по възлагане имат единична или годишна стойност над 2000 лв.
  Приложение 1
  1. Култура, развлечения и отдих.
  а) публикация на книги и брошури, създаване и разпространение на видеопродукти, развитие и поддържане на специализирани библиотеки и читални, информационни центрове, интернет-сайтове, спомагащи за социалното ши общностно развитие;
  б) опазване на исторически и културни ценности;
  в) организиране на чествания на исторически събития;
  г) развитие и поддържане на общи и специализирани музейни сбирки по изкуство, история, наука, технология, култура;
  д) развитие и поддържане на обществени зоопаркове и аквариуми;
  е) осигуряване на условия за аматьорски спорт, тренировки, фитнес, както и обслужване на спортни състезания и събития;
  ж) осигуряване на удобства и услуги за индивидуален и групов туризъм и отдих.
  2. Образование.
  а) образование за възрастни, програми за учене през целия живот;
  б) предоставяне на образование в допълнение към официалната образователна система; развитие и поддържане на училища за задочно обучение, дистанционно обучение, вечерни училища, училища “втори шанс ”;
  в) програми за ограмотяване;
  г) програми за усвояване на базисни социални умения.
  3. Здравеопазване.
  а) първични здравни услуги за амбулаторни пациенти - хора в неравностойно социално положение - здравно неосигурени;
  б) първично медицинско обслужване и медицински грижи за стационарно болни пациенти - хора в неравностойно социално положение - здравно неосигурени;

  в) развитие и поддържане на здравни рехабилитационни центрове за хора в неравностойно положение - здравно неосигурени;
  г) развитие и поддържане на старчески домове и домове за хора с увреждания;
  д) грижа и лечение на стационарно психично болни, лечение на приходящи психично болни пациенти; развитие и поддържане на обществени центрове за психично здраве, както и домашни стационари за психично болни;
  е) интервенция при кризисни състояния - обслужване и съветване на приходящи пациенти в изострено психично състояние; профилактика и помощ за жертви на покушение и насилие;
  ж) психотерапевтична помощ;
  з) програми и услуги за социална рехабилитация на психично болни и хора с физически увреждания;
  и) образование за обществено здраве и профилактика.
  4. Социални услуги.
  а) услуги за деца; услуги при осиновяване или настаняване в приемно семейство; развитие и поддържане на центрове за развитие на децата; развитие и поддържане на центрове за обществена подкрепа на деца в риск; развитие и поддържане на детски домове за малки групи деца, лишени от родителски грижи; развитие на програми за социална работа с деца на улицата;
  б) услуги за младежи; услуги за профилактика на престъпността сред младежите; програми за сексуално възпитание и консултиране на подрастващи; профилактика на несоциално поведение сред младежите; развитие и поддържане на младежки центрове и клубове; развитие и поддържане на общежития и социални услуги за младежи, напускащи специализираните институции поради навършване на пълнолетие, трудови програми за младежи;
  в) услуги за семейства; обучение по семеен живот и родителство; агенции и услуги за самотни родители; защита от насилие в семейството; психосоциална помощ за семейства с насилие;
  г) услуги за хора с увреждания: специализирано професионално и друго обучение, услуги за удобства при придвижване и пътуване, отдих и развлечение; клубна дейност; подпомагане развитието на работилници и други социални предприятия на хората с увреждания;
  д) услуги за стари хора - обслужване по домовете, услуги за почистване на домовете, доставяне на храна, помощ при транспортиране, програми за отдих и развлечение, развитие и поддържане на клубове на пенсионера и други социални услуги, насочени към възрастните граждани;

  е) други персонални социални услуги - програми и услуги за самопомощ и развитие, подпомагане на групи за взаимопомощ, помощ за жертви на домашно насилие, сексуално насилие или на сексуална експлоатация с търговска цел;
  ж) консултации за хора в неравностойно социално положение за кандидатстване за кредит и управление на пари;
  з) програми за обучение и подготвяне на хората да се справят с ефектите на бедствията или да осигурят помощ на жертвите на бедствие;
  и) осигуряване на временно жилище за бездомни и социална работа за подобряване на благосъстоянието им;
  й) подпомагане на бежанци и имигранти (осигуряване на храна, дрехи, подслон и други услуги на бежанци и имигранти);
  к) осигуряване на разпределението на храна, дрехи, транспортни услуги за хора в неравностойно социално положение;
  л) програми за превенция на пристрастяването към наркотични вещества или подпомагане лечението и социалната рехабилитация на хора с пристрастеност към наркотици;
  м) развитие и поддържане на социални и общностни центрове на етническите малцинства;
  н) обучение на: социални работници за социална работа с деца; педагози от специализираните институции за деца; социални работници от етническите малцинства, социални работници от организации, подпомагащи хора с физически ши психични увреждания; социални работници от организации, подпомагащи жертви на насилие; социални работници от организации, подпомагащи общностното развитие.
  5. Околна среда.
  а) защита и консервация на природните ресурси;
  б) естетизация на околната среда и откритите пространства — развитие и поддържане на ботанически градини; ландшафтни услуги; кампании против замърсяването, програми за запазване на паркове, зелени пространства и места на открито в градски ши селски райони;
  в) опазване и защита на дивите животни — развитие и поддържане на резервати, укрития и подслони.
  6. Развитие, жилища, трудова заетост.
  а) програми за икономическо, социално и общностно развитие за подобряване качеството на живота в определени общности ши квартирни;
  б) развитие, строителство, управление, даване под наем, финансиране и възстановяване на социални жилища за хора в
  неравностойно социално положение; услуги за търсене на жилища и юридически услуги, свързани с жилищата, насочени към решаване на жилищните проблеми на хора в неравностойно социално положение;
  в) програми за чиракуване, стажове, обучение в процеса на работа или други обучителни програми в сферата на професионалното обучение;
  г) професионално обучение и напътствия, консултации за работа, както и свързани с това услуги;
  д) професионално ориентиране;
  е) професионална рехабилитация;
  ж) управление на програми за микрокредитиране на хора в неравностойно социално положение;
  з) управление на програми за подпомагане развитието на микробизнес от хора в неравностойно социално положение;
  и) управление на програми за подпомагане развитието на социални предприятия на групи хора в неравностойно социално положение.
  7. Защита на правата на гражданите.
  а) програми и кампании за информиране на обществеността или конкретни целеви групи по въпроси на човешките права;
  б) програми и инициативи, които окуражават и разпространяват гражданско и правно съзнание;
  в) юридически услуги и помощ при решаване на съдебни спорове за хора в неравностойно социално положение;
  г) помощ за извънсъдебно решаване на спорове за хора в неравностойно социално положение;
  д) рехабилитация на закононарушители (програми и услуги за реинтегриране на закононарушители; поддържане на поправителни общежития, програми за пробен период и честна дума, алтернативни на затвора);
  е) подкрепа, услуги и консултации за жертви на престъпления и насилие;
  ж) подкрепа, услуги и консултации за жени, желаещи да преустановят работата си като проститутки;
  з) защита на правата на потребителите.
  8. Устойчивост на нестопанския сектор.
  а) администриране на национални, регионални и местни програми за предоставяне на субсидии за ЮЛНЦ;
  б) развитие и поддържане на центрове за доброволци;
  в) организиране набирането на средства за благотворителни цели, провеждане на благотворителни лотарии. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  § 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “31 януари” се заменят с “1 март”.
  2. В ал. 2 след думата “съдържа” се добавя “описание на предмета
  на”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Възложителят има право да открива и процедури за възлагане на обществени поръчки, които не са включени в информацията по ал. 1.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 8, т. 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн:
  Параграф 8 става § 9 и се изменя така:
  “§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Държавен вестник” се заменят с думите “регистъра за обществените поръчки ”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Стоковите борси предоставят на Държавната агенция по обществените поръчки информация за подадените заявки ”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложенията по т. 2 и 3, а предложението по т.1 се оттегля от народите представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 8. който става § 9:
  § 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “31 януари” се заменят с “1 март”.
  2. В ал. 2 след думата “съдържа” се добавя “описание на предмета на”.
  3. Създава се нова ал. 4:

  “(4) Стоковите борси предоставят на министъра на държавната администрация информация за подадените заявки”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Възложителят има право да открива и процедури за възлагане на обществени поръчки, които не са включени в информацията по ал. 1.”
  § 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Създава се Регистър за обществени поръчки, който се води от Държавната агенция по обществени поръчки.”
  2. В ал. 2 думите “администрацията на Министерския съвет” се заменят с “Държавната агенция по обществени поръчки”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  Параграф 9 се изменя така:
  “§ 9. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. (1) Министерският съвет създава Държавна комисия по обществените поръчки.
  (2) Възложителите са длъжни да изпращат цялата информация, свързана с възлагането на обществени поръчки, на Държавната комисия по обществените поръчки.
  (3) държавната комисия по обществените поръчки поддържа Регистър за обществени поръчки. Регистърът е публичен и се публикува в “Държавен вестник ” и ИНТЕРНЕТ. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика за § 9. който става § 10:
  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “създава” се добавя “и поддържа”

  2. В ал. 2 думите “до администрацията на Министерския съвет” се заличават.
  § 10. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя, като § 10 става § 11.
  § 11. В чл. 13 ал. 5 се отменя.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 11 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 11, чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “Обществените поръчки по чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а ” могат да се възлагат чрез договаряне на стоковите борси, когато стоките са утвърдени за търговия на борсата от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата."
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Преминаването от един в друг вид процедура е допустимо само, когато първоначално обявената процедура е завършила, без да се сключи договор и няма подадена жалба от участник в процедурата. ”
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) В случаите, в които е била обявена процедура по възлагане на обществена поръчка и тя не е завършила с възлагане, то обявилият процедурата я прекратява и обявява нова от същия вид. ”

  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението по т.1 и 2 и не приема предложението по т.3
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 11 да отпадне.
  § 12. В чл. 15 т. 3 се отменя.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 3:
  аа) думите “6 месеца” се заменят с “една година”; бб) буква “в” се отменя;
  в) в буква “г” числото “20” се заменя с “30”;
  б) в т. 4:
  аа) след думите “допълнителна услуга” се добавя “или строителство”;
  бб) в буква “а” след думата “услуга” се добавя “или строителство”;
  вв) буква “б” се отменя;
  гг) в буква “в” числото “20” се заменя с “30”;
  в) точка 6 се изменя така:
  “6. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени по-ниски от пазарните при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност;”
  г) създават се т. 8, 9, 10, 11 и 12:
  “8. откритата или ограничената процедура е прекратена, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 1, т. 5, и първоначално обявените условия не са съществено променени;
  9. обект на обществената поръчка е доставка на стоки, търгувани на стокови борси, създадени и действащи по реда на Закона за стоковите борси и тържищата;
  10. поради извънредни обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, сроковете за провеждане на открита и ограничена процедура не могат да бъдат спазени;
  11. мястото на изпълнение на поръчката е извън страната и местното законодателство предвижда специална правоспособност или разрешителен режим за изпълнителя й;
  12. изпълнението на обществената поръчка за доставка или услуга може да се осъществи само от едно определено лице.”
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В решението по ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на тази процедура, както и да осигури доказателства за наличието на съответните обстоятелства.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 13, т. 1, буква “г”, т. 10 и т. 12 да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният §13 става § 14 и в него се прави следното изменение: § 14. В чл. 16, т.1, буква “д)”, т. 9 думите “стокови борси” се заменят със “стокова борса ”.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  В § 13, чл. 16, т. 1, буква г), точка 10 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението

  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 13, т. 1, буква “б) ” се правят следните изменения:
  1. Създава се нова подточка “бб) ”:
  “бб) преди думата “услуга ” и на двете места се добавя “доставка
  и .

  2. Подточките бб), вв) и гг) се преименуват съответно във вв), гг)
  и дд).
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 13, чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура по договаряне за възлагане на обществена поръчка, след като е публикувал предварително обява и е избрал кандидатите, съгласно публично известни качествени критерии, само в следните случаи: ”
  2. Точка 1 и т. 2 се изменят така:
  “1. когато поръчката е свързана с научни изследвания, експерименти или проучвания и резултатите от такава поръчка не могат да се използват за серийно производство или за доказване на пазарна приспособимост на продукта;
  2. когато подадените в рамките на открита или ограничена процедура оферти са нередовни. ”
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) Възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура по договаряне за възлагане на обществена поръчка, без да е необходима предварителна обява, само в следните случаи:
  1. когато съществува опасност за здравето и живота на хората или за възникване на щети в големи размери, както и когато е необходимо спешно предотвратяване или отстраняване на последици от аварии или стихийни бедствия, които са несъвместими със сроковете, предвидени за провеждане на открита или ограничена процедура. Във всички случаи това трябва да са обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди;
  2. възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост;
  3. при липса на оферти или при оферти, които не отговарят на изискванията, в рамките на открита или ограничена процедура, и първоначалните условия на договора не са съществено променени; ”
  4. Точки 3, 4 и 7 стават т. 4, 5 и 6, от ал. 2, а т. 6 от чл. 16 да отпадне.
  5. Създават се нови т. бит. 7:
  “6. поръчката е за сервизно обслужване на доставени стоки и/или услуги, за които е имало гаранционно обслужване в рамките на сключен

  договор по открита или ограничена процедура, и това гаранционно обслужване е приключило;
  7. когато възложителят вече е сключвал договор за обществена поръчка за конкретна доставка на стока или услуга с определен изпълнител, и сключването на договор с друг изпълнител би нарушило изискванията за техническа или друга съвместимост на доставяните стоки и услуги със съществуващите такива. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 3:
  аа) думите “6 месеца” се заменят с “една година”;
  бб) буква “в” се отменя;
  вв) в буква “г” числото “20” се заменя с “30”;
  б) в т. 4:
  аа) след думите “допълнителна услуга” се добавя “или строителство”;
  бб) в буква “а” след думата “услуга” се добавя “или строителство”;
  вв) буква “б” се отменя;
  гг) в буква “в” числото “20” се заменя с “30”;
  в) точка 6 се изменя така:
  “6. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени по-ниски от пазарните при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност; ”
  г) създават се т. 8,9,10,11 и 12:
  “8. откритата или ограничената процедура е прекратена, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 1, т. 5, и първоначално обявените условия не са съществено променени;
  9. обект на обществената поръчка е доставка на стоки, търгувани на стокова борса, създадена и действаща по реда на Закона за стоковите борси и тържищата;
  10. поради извънредни обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, сроковете за провенедане на открита и ограничена процедура не могат да бъдат спазени;

  11. мястото на изпълнение на поръчката е извън страната и местното законодателство предвижда специална правоспособност или разрешителен режим за изпълнителя й;
  12. изпълнението на обществената поръчка за доставка или услуга може да се осъществи само от едно определено лице, притежаващо изключителни права по силата на нормативен акт.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В решението по ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на тази процедура, както и да осигури доказателства за наличието на съответните обстоятелства.”
  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  Създава се нов § 14:
  “§ 14. Създава се чл. 16а:
  “Чл. 16а. Възложителят взема решения за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне на стокова борса винаги, когато обект на обществена поръчка са стоки, търгувани на стокова борса, утвърдена за търговия от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  § 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
  (3) Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка или услуга със срок на изпълнение повече от една година, а за строителство - повече от три години, възложителят е длъжен да поиска разрешение от председателя на Държавната агенция по обществени поръчки.”
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 14, т. 1, ал. 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението

  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 14 става § 15 и в него се прави следното изменение: § 15. В чл. 17, т. 1, ал. 3 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 14, т. 1, ал. 3 и т. 3 думата “агенция ” се заменя с “комисия ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.”
  2. Досегашните ал. 2,3 и 4 стават съответно ал. 3,4 и 5.
  § 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 накрая цифрата “2” се заменя с “3”.
  2. Създават се т. 4 и 5:
  “4. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документите по чл. 24, ал. 5;
  5. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за внесена гаранция за изпълнение.”
  Предложение на народния представител Мариана Костадинова:
  В § 15, чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В случаите на ал. 1, т. 2 договор за обществена поръчка с обект периодично или продължително изпълнение на услуги или доставки може да се сключи под условие, че ще бъде прекратен предсрочно в случай, че решението на възложителя бъде отменено, когато

  сключването на договора в определен срок произтича от задължение по закон или подзаконов акт, както и когато от липсата на сключен договор могат да възникнат щети в големи размери. ”
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 15, т. 1 да отпадне.
  Предложението се оттегля от народния представител
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 16. В чл. 19 след думата “променят” се добавя “и/или допълват”, а след запетаята се добавя “които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думата “поръчка” се добавя “с мотивирано решение”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възложителят е длъжен да изпрати в седемдневен срок решението си за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка до Държавната агенция по обществени поръчки за вписване в регистъра.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 17, т. 2, ал. 2 думите “до Държавната агенция по обществени поръчки ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 17, т. 2, ал. 2 думата “агенция ” се заменя с “комисия

  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 17. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “поръчка” се добавя “с мотивирано решение”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възложителят е длъжен да изпрати в седмодневен срок решението си за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка до министъра на държавната администрация за вписване в регистъра.”
  § 18. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 10 се изменя така:
  “10. размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора;”.
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  “(3) Когато предметът на обществената поръчка включва няколко обособени позиции, възложителят задължително посочва в решението си дали кандидатите могат да подават предложения само за една или за няколко отделни позиции.
  (4) “Когато предметът на обществената поръчка включва едновременно доставка на стоки и услуги, възложителят предвижда разумен срок за изпълнение на поръчката, с оглед необходимостта от предварителна доставка на стоките за предоставяне на услугата.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея т. 2 се отменя.
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  В чл. 22, алинея 5 се изменя така:
  “(5)Възложителят се разплаща за изпълнението на обществената поръчка само в пари. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението

  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 18 се правят следните изменения:
  1. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:
  а) точка 8 да отпадне;


  б) досегашната т. 10 става т. 9 и се изменя така:
  “9. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора; ”
  в) създават се нова т. 10 и нова т. 11:
  “10. Срок на подаване на документите от датата на публикуване на решението в “Държавен вестник
  11. Срок за обявяване на решението за определяне на изпълнител - не повече от 30 дни от изтичане на крайния срок за подаване на документите; ”
  2. В чл. 22 се създава нова ал. 5:
  “(5) Възложителят може да изисква представянето само и единствено на документите съгласно чл. 27, ал. 1. ”.
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 18, чл. 22 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  “4. данни за търговската репутация на кандидата. ”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) В решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне на стокова борса възложителят, наред със съдържанието по ал. 1, посочва още и наименованието и адреса на стоковата борса, на която ще се проведе договарянето. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 18. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 10 се изменя така:
  “10. размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора;”.
  2. Създават се нови ал. 3,4 и 5:
  “(3) Когато предметът на обществената поръчка включва няколко обособени позиции, възложителят задължително посочва в решението си дали кандидатите могат да подават предложения само за една или за няколко отделни позиции.

  (4) Когато предметът на обществената поръчка включва няколко обособени позиции, една или повече от които са за стоки и/или услуги, включени в списъка по чл.16, ал.1, т.7, възложителят не ограничава кандидатите да подават предложения за всяка отделна позиция.
  (5) Когато предметът на обществената поръчка включва едновременно доставка на стоки и услуги, възложителят предвижда разумен срок за изпълнение на поръчката, с оглед необходимостта от предварителна доставка на стоките за предоставяне на услугата.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Възложителят се разплаща за изпълнението на обществената поръчка само в пари.”
  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  Създава се нов $ 19:
  “§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Освен ако това не се налага от естеството на поръчката, възложителят няма право да въвежда клаузи за използването на специфични продукти, процеси или други технически индивидуализации, които облагодетелстват едни от кандидатите или вредят на други. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението, което е отразено в § 30.
  § 19. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 5 след думата “фондове” се поставя запетая и се добавя “освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 и 6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите.”
  3. В ал. 3 цифрата “2” се заличава.
  4. В ал. 4 след числото “16” се добавя “ал. 1”.
  5. Създава се ал. 5:

  “(5) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, кандидатите могат да удостоверят всички обстоятелствата по ал. 1 с декларации, но при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по ал. 1, т. 1, 3 и 5 от съответните компетентни органи.”
  Предложение на народния представител
  Мариана Костадинова:
  В § 19, чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 да отпадне.
  2. В ал. 3 след думите “от съответния компетентен орган, ” се добавя “издаден по предвидения за това ред, ”.
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Наличието или липсата на обстоятелствата по предходните алинеи може да се доказва с удостоверение, издадено от Държавната агенция по обществените поръчки. ”
  Предложението се оттегля от народния представител
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 19, чл. 24:
  1. В ал. 1 промените в т. 2 и т. 5 да отпаднат.
  2. В ал. 3 промяната да отпадне.
  3. В новата ал. 5 след цифрата “1” се добавя цифрата “2” и текстът продължава.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 19 става § 20 и в него се прави следното изменение:
  § 20. В чл. 24, т. 2, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 и т. 6 се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица-за техните представители в съответния управителен орган. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 19. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в точка 5 след думата “фондове” се поставя запетая и се добавя “освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 и 6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.”
  3. В ал. 3 цифрата “2” се заличава.
  4. В ал. 4 след числото “16” се добавя “ал. 1”.
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, кандидатите могат да удостоверят всички обстоятелствата по ал. 1 с декларации, но при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по ал. 1, т. 1, 3 и 5 от съответните компетентни органи.”
  § 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  2. “В предложението си кандидатът може да представи различни варианти, когато възложителят е допуснал такава възможност в документацията за участие в процедурата.”
  3. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възложителят може да допусне възможност за представяне на различни варианти само когато критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение.”


  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 20, чл. 26, досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно предложение. ”


  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “В предложението си кандидатът може да представи различни варианти, когато възложителят е допуснал такава възможност в документацията за участие в процедурата/ ’
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Възложителят може да допусне възможност за представяне на различни варианти само когато критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 21. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В алинея 1:
  а) в т. 6 след думата “гаранция” се добавя “за участие”.
  б) в т. 8 цифрата “2” се заличава.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по ал. 1 и 2 се представят и в легализиран превод.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение второ: “Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.”
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 21, чл. 27, ал. 1 промяната в т. 8 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението

  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 22. В чл. 28, ал. 3 думите “български физически или юридически” се заменят с “местни”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 22 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 23. В чл. 29, ал. 2 след думата “поръчка” се поставя точка и думите “но не с повече от 90 календарни дни” се заличават.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 23 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 24. Наименованието на Раздел III се изменя така:
  “Раздел III Гаранции”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 25. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се изменя така: “Условията и размерът на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не повече от 1 на сто.”
  2. Създава се ал. 2:

  “(2) Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване. Размерът, формата и условията на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на договора, но не повече от 10 на сто.”
  Предложение на народния представител Мариана Костадинова:
  В § 25, чл. 30, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Условията и размерът на гаранцията се определят от възложителя в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Размерът на гаранцията не може да се определя като процент от предлаганата от кандидата цена. ”
  Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 25, чл. 30, ал. 1 и 2 думите “не повече” се заменят с “не по- малко ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Досегашният § 25 става § 26 и в него се прави следното изменение: § 26. В чл. 30, т. 2, ал. 2 думата “формата ” да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 25, чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, ал. 1, изречение второ, думите “1 на сто ” се заменят с “10 на сто
  2. В т. 2, ал. 2 думите “10 на сто ” се заменят с “1 на сто ”.  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението по т.2, а предложението
  по т.1 се оттегля от народния представител
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 25. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се изменя така: “Условията и размерът на гаранцията се определят от възложителя в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.”
  2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
  “(2) Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване. Размерът и условията на гаранцията се определят от възложителя като процент от стойността на договора, но не повече от 10 на сто.
  (3) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е лице по чл.21 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на договора.”
  § 26. В чл. 31 думите “Гаранцията се представя” се заменят с “Гаранциите се представят”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 26. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Думите “Гаранцията се представя” се заменят с “Гаранциите се представят”;
  2. Точка 2 се отменя.
  § 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “гаранция” се добавя “за участие”.
  2. В т. 2 думите “до решаване на спора от съда” се заличават.
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителят възстановява гаранцията на кандидата, когато съдът е постановил решение, с което е признал жалбата за основателна.”


  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 27. В чл. 32 след думата “гаранция” се добавя “за участие”.
  § 28. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 28 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 29. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  “1. наименование, адрес, телефон, лице за контакт, факс или електронен адрес на възложителя;”.
  2. В ал. 4 думата “пет” се заменя със “седем”.
  3. В ал. 5 местоимението “я” се заличава, а след думата “публикува” се добавя “информация за обществената поръчка”. В изречение второ след думата “посочва” се добавя “най-малко предмета на обществената поръчка и”.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Всяка промяна в срока за подаване на предложенията трябва да бъде публикувана по реда на ал. 4, като кандидатите, представили вече предложения, се уведомяват писмено.”
  5. Създава се ал. 8:
  “(8) В случаите, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да не прилага разпоредбите на ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, но е длъжен да публикува поканата в един местен вестник и да я изпрати до Регистъра за обществени поръчки.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя


  § 30. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: “Цената на документацията не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното


  изработване и публикуването на поканата и информацията по чл. 34, ал.
  5. ”
  2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 2 след думата “поръчката” се поставя запетая и се добавя “включително на обособените позиции”.
  б) в т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: “По изключение, когато предметът на поръчката не е възможно да бъде достатъчно точно описан, техническите условия могат да съдържат подобни изисквания, като задължително се добавят думите “или еквивалент”;
  в) създава се нова т. 6:
  “6. методика за оценяване на предложенията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение;
  г) досегашната т. 6 става т. 7.
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) До 15 дни преди изтичането на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.
  (6) Възложителят изпраща разяснението по ал. 5 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.”


  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  В § 30 т. 6, в чл.36, ал. 5 думите “до 15 дни” се заменят с “до 7
  дни ”.
  Предложението се оттегля от народните представители
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 30, чл. 36 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. В ал. 3, т. 2, накрая, се добавя “със спецификация по количества и видове, както и уточнена времева схема в случай на периодично повтарящи се поръчки през цялата финансова година; ”
  2. В т. 6 ал. 6 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 31. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти към комисията и външни експерти.”
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната и възложителят няма обективна възможност да приложи разпоредбите на ал. 1, 2, 3, 4 и 5, той може и да не ги прилага.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков.:
  В §31, чл. 37, т. 1 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 32. В чл. 38, ал. 1, т. 3 след думата “процедура” се добавя “включително”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 33. В чл. 39, ал. 2 се изменя така:
  “(2) При отваряне на предложенията от комисията, могат да присъстват кандидатите, участващи в процедурата.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 33, чл. 39 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 1.
  2. Създава се нова ал. 4:


  “(4) При отваряне на ценовите предложения те се подписват най- малко от 3 члена на комисията и само така подписани предложения се оценяват.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 34. В чл. 40 се създава ал. 3:
  “(3) Възложителят уведомява писмено кандидата, който е отстранен от участие в процедурата, като посочва задължително и основанието за отстраняването му.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 34, чл. 40 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 2.
  2. Създава се нова т.1:
  “1. В чл. 40, ал. 1, т. 3 думите “е непълно или ” да отпаднат. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 35. В чл. 41, ал. 3 думите “ал. 3” се заличават.
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Параграф 35 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 35, чл. 41 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става т. 3.
  2. Създава се нова т. 1:
  “1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) След разглеждане на предложенията комисията пристъпва към тяхното оценяване според предварително обявените критерии, като най-високата оценка получава икономически най-изгодното предложение. ”


  3. Създава се нова т. 2:
  “2. Алинея 2 да отпадне, а следващите алинеи се преномерират. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 36. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а (1) Предложената от кандидат за изпълнител на обществена поръчка цена се дисконтира с 10 на сто и изчислената по този начин цена се приема за оценка и сравнение на предложенията, когато:
  1. предметът на обществената поръчка е строителство и за изпълнението й кандидатът предвижда използване на:
  а) стоки от български произход на обща стойност не по-малко от 50 на сто от общата стойност на вложените стоки, и
  б) български работници и/или служители или чуждестранни лица, получили разрешение за работа в Република България при условията и по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта;
  2. предметът на обществената поръчка е доставка на стоки, включително машини, съоръжения и комплексно оборудване, и те са от български произход;
  3. предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги и кандидатът е местно лице и предвижда използване на български работници и/или служители, или чуждестранни лица, получили разрешение за работа в Република България при условията и по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  (2) За доказване на българския произход на стоките кандидатът за изпълнител представя удостоверителни документи, издадени от Съюза на работодателите в България, Българската стопанска камара или Българската търговско-промишлена палата при условия и по ред, определени в Закона за митниците и в правилника за неговото прилагане.
  (3) Договорът за обществена поръчка задължително съдържа клауза, определяща неустойка в размер 25 на сто от общата стойност на обществената поръчка, в случай на неизпълнение на задълженията, с оглед на които е приложено дисконтирането.”  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 36 да отпадне.


  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
  Параграф 36 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  Параграф 36 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 36 да отпадне.
  § 37. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думата “конкурса” се заменя с “процедурата”.
  2. В т. 6 накрая се добавя “и предложените от тях цени”.
  3. Ал. 5 се изменя така:
  “(5) При поискване от страна на кандидат в откритата процедура, възложителят е длъжен своевременно да осигури достъп до протокола на комисията.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 37 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 да отпадне, а следващите точки се преномерират.
  2. В т. 3, ал. 5 думата “своевременно ” се заменя с “в тридневен срок ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 37. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думата “конкурса” се заменя с “процедурата”.
  б) в т. 6 накрая се добавя “и предложените от тях цени”.

  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) При поискване от страна на кандидат в откритата процедура, възложителят е длъжен своевременно да осигури достъп до протокола на комисията.”
  § 38. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Възложителят обявява с мотивирано решение кандидатите, класирани от комисията на първите три места, и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител, не по-късно от три работни дни след приключване работата на комисията.”
  2. В ал. 2 думите “на възложителите по чл. 4, т. 2 и 3” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Възложителят писмено уведомява кандидатите за резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията в тридневен срок от издаването на решението по ал. 1”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  Предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  Създава се нов § 39:
  “§ 39. Създава се чл. 46а:
  “Чл. 46а. Процедурата чрез договаряне на стокова борса се осъществява по правилата на търговия на дадената стокова борса, съдържащи се в правилника й, при спазване на изискванията на възложителя за изпълнението й. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението, което е отразено в § 42
  § 39. В чл. 47, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. наименование, адрес, телефон, факс или електронен адрес на възложителя;”
  Предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 39, чл. 47 се създава ал. 4:  “(4) В случаите, когато обществената поръчка трябва да бъде възложена спешно и за това са налице обективни обстоятелства, възложителят може да определи срок за подаване на заявления за участие в предварителен подбор не по-кратък от 10 календарни дни от датата на провеждането му. ”
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 40. В чл. 48, ал. 3, т. 5 цифрата “2” се заличава.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 40 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 41. В чл. 50, ал. 3 след думата “спешност” се поставя запетая и се добавя “които не са по вина на възложителя.”
  Предложение на народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 41, чл. 50 се създава нова ал. 4:
  “(4) Възложителят и всички лица, избрани да участват в ограничената процедура, във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други срокове при положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на предложенията. ”
  Досегашната ал. 4 става ал. 5.


  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя


  § 42. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по прякото” се заменят с “на”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Поканата се изпраща едновременно до кандидатите и до Държавната агенция по обществени поръчки за вписване в регистъра.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Предложения за участие в процедура на договаряне по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 могат да подават и кандидати, до които не е отправена покана. Възложителят не може да откаже да приеме и разгледа тези предложения.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В поканата възложителят определя срок за представяне на предложенията, като в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 срокът не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от датата на изпращане на поканата до Държавната агенция за обществени поръчки.”
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) В случаите по чл. 16, ал. 1, т. 9 процедурата на договаряне се осъществява по правилата на търговия на съответната стокова борса при спазване изискванията на възложителя.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 42, чл. 52:
  1. В ал. 2, изречение второ, думите “до Държавната агенция по обществени поръчки ” да отпаднат.
  2. Новите ал. 3 и ал. 4 да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 42, чл. 52, т. 2 и т. 4 думата “агенция ” се заменя с “комисия ”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението

  Предложение на народните представители
  Евгения Живкова и Михаил Миков:
  В § 42, чл. 52 се създава ал. 5:


  “(5) Възложителят, кандидатът или кандидатите във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други срокове при положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на предложенията. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 42. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по прякото” се заменят с “на”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “Поканата се изпраща едновременно до кандидатите и до министъра на държавната администрация за вписване в регистъра.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Предложения за участие в процедура на договаряне по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 могат да подават и кандидати, до които не е отправена покана. Възложителят не може да откаже да приеме и да разгледа тези предложения.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В поканата възложителят определя срок за представяне на предложенията, като в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 8 и 10 срокът не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от датата на изпращане на поканата до министъра на държавната администрация.”
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) В случаите по чл. 16, ал. 1, т. 9 процедурата на договаряне се осъществява при спазване правилата на търговия на съответната стокова борса и изискванията на възложителя.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  7. Създава се нова ал. 7:
  “ (7) В случаите по чл. 16, ал.1, т. 7 възложителят е длъжен да отправи покана за договаряне към съответните специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации за инвалиди.

  § 43. В глава седма заглавието на раздел I се изменя така:
  “Държавна агенция по обществени поръчки”


  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 43 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 43, Глава седма, заглавието на Раздел I думата “агенция ” се заменя с “комисия
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 43 да отпадне.
  § 44. Член 54 се изменя така:
  “(1) Създава се Държавна агенция по обществени поръчки към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки, наричана по-нататък "агенцията".
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър- председателя.
  (4) В дейността си председателят на агенцията се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя.
  (5) Председателят на агенцията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността й.
  (6) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя.
  (7) Председателят на Държавната агенция по обществени поръчки:
  1. организира и координира осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки и съдейства за осъществяване на взаимодействие между държавните органи, възложителите, изпълнителите и професионалните сдружения и браншовите камари на изпълнителите;
  2. дава методически указания по прилагането на закона;
  3. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;


  4. при установяване на нарушения в хода на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки дава задължителни указания за отстраняването им;
  5. сезира компетентните органи за извършване на проверки по изпълнението на закона;
  6. води Регистър за обществените поръчки;
  7. утвърждава препоръчителен списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  8. организира обучението и квалификацията на експерти в сферата на обществените поръчки;
  9. одобрява образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  10. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с международни организации или с организации от други страни в областта на обществените поръчки;
  11. извършва и други дейности, възложени с този закон.
  (8) Във връзка с осъществяването на правомощията си председателят на агенцията има право да изисква от възложителите необходимата информация. Възложителите са длъжни да представят изисканата информация в определен от председателя срок.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 44 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народния представител
  Мариана Костадинова:
  В § 44, чл. 54, ал. 7, т. 9 след думите “на обществени поръчки ” се добавя “и издава удостоверения по чл. 24, ал. 5 по искане на кандидати за изпълнители по този закон; ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението:


  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 44, чл. 54:
  1. В ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 думата “агенция” се заменя с “комисия ”.
  3. В ал. 7, т. 2 да отпадне, а останалите точки се преномерират.


  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 44. който става § 43:
  § 43. Член 54 се изменя така:
  (1) Министърът на държавната администрация:
  1. организира и координира осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки и съдейства за осъществяване на взаимодействие между държавните органи, възложителите, изпълнителите и професионалните сдружения и браншовите камари на изпълнителите;
  2. дава методически указания по прилагането на закона;
  3. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
  4. при установяване на нарушения в хода на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки дава задължителни указания за отстраняването им;
  5. сезира компетентните органи за извършване на проверки по изпълнението на закона;
  6. поддържа Регистър за обществените поръчки;
  7. утвърждава препоръчителен списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  8. организира обучението и квалификацията на експерти в сферата на обществените поръчки;
  9. одобрява образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  10. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с международни организации или с организации от други страни в областта на обществените поръчки;
  11. извършва и други дейности, възложени с този закон.
  (2) Във връзка с осъществяването на правомощията си, министърът на държавната администрация има право да изисква от възложителите необходимата информация в определен от него срок.
  § 45. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 и се изменя така:


  “(2) Регистърът за обществени поръчки съдържа:
  1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  2. поканите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  3. информация за сключените договори за обществена поръчка;
  4. препоръчителен списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
  5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
  6. практиката по прилагането на този закон;
  7. друга информация, определена в наредбата по ал. 4.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 2 и 3.
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Съдържанието и редът за водене на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 45 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 45. който става § 44:
  § 44. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Регистърът за обществени поръчки съдържа:
  1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  2. поканите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  3. информация за сключените договори за обществена поръчка;
  4. препоръчителен списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
  5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
  6. практиката по прилагането на този закон;
  7. друга информация, определена в наредбата по ал. 5.”


  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Съдържанието и редът за водене на регистъра се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на държавната администрация.”
  § 46. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки, могат да подават жалби за нарушения по този закон пред съда по реда на Закона за административното производство, съответно на Закона за Върховния административен съд.”
  2. В ал. 2 се създава ново изречение второ: “Препис от всяка жалба се изпраща до органа по чл. 57 ал.2.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Жалбите по този закон се разглеждат от съда в едномесечен срок от постъпването им.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 46, чл. 56 се изменя така:
  “Чл. 56. Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки по този закон, могат да подават жалби чрез възложителя по реда на ЗАП в седемдневен срок от обявяване на решението по чл. 45, ал. 1. Посоченият седемдневен срок се отнася за обжалване по административен ред и след неговото изтичане започва да тече нов седемдневен срок за обжалване по съдебен ред. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението

  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за $ 46. който става § 45:
  § 45. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки, могат да подават жалби пред съда по реда на Закона за административното производство, съответно на Закона за Върховния административен съд.”
  2. В ал. 2 се създава ново изречение второ: “Препис от всяка жалба се изпраща до органа по чл. 54, ал.1.”


  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Жалбите по този закон се разглеждат от съда в едномесечен срок от постъпването им.”
  § 47. В чл. 57, ал. 2 думите “Министърът на държавната администрация” се заменят с “Председателят на агенцията”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 47 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 47, чл. 57, ал. 2 думата “агенцията ” се заменя с “комисията ”.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  § 47 се изменя така:
  1. Член 57 се изменя така:
  “Чл. 57. (1) Контролът по спазването на този закон се осъществява от Сметната палата и органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
  (2) На контрол по ал. 1 подлежат всички възложители по чл. 4.
  (3) Възложители, които попаднат в обхвата на Закона за държавен вътрешен финансов контрол се проверяват за спазването на този закон в рамките на осъществяван вътрешен одит.
  (4) Възложители, които не подлежат на вътрешен одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол се проверяват от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.
  (5) Председателят на Държавната агенция по обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол да осъществяват правомощията си по конкретен случай. ”
  2. Създават се нови чл. 58, чл. 59 и чл. 60:


  “Чл. 58 (1) При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол имат право:
  1. на свободен достъп до проверявания обект;
  2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейностите, изискващи възлагане на обществени поръчки;
  3. да изискват от длъжностите лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки.
  (2) Длъжностите лица в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и да предоставят необходимите им документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.
  Чл. 59. При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 контролните органи са длъжни:
  1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
  2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
  3. да не разгласяват и разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
  Чл. 60. (1) За резултатите от проверката контролните органи от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства, изводи и препоръки.
  (2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя.
  (3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.
  (4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
  (5) Информация за извършени проверки по спазването на този закон могат да предоставят само директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или упълномощени от него длъжностни лица, както и председателя на държавната агенция по обществените поръчки в случаите по чл. 57, ал. 5. ”


  Останалите членове се преномерират.

  Комисията по икономическата политика
  приема предложението


  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 47. който става § 46:
  § 46. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се ал. 2,3,4, 5 и 6:
  “(2) На контрол по ал. 1 подлежат всички възложители по чл. 4.
  (3) Възложители, които попадат в обхвата на Закона за държавен вътрешен финансов контрол се проверяват за спазването на този закон в рамките на осъществяван вътрешен одит.
  (4) Възложители, които не подлежат на вътрешен одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол, се проверяват от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.
  (5) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (6) Заповедта по ал.5 не подлежи на обжалване.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея думите “по ал.1” се заличават.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 47:
  “§ 47. Създават се чл. 57а, 576 и 57в:
  “Чл. 57а (1) При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол имат право:
  1. на свободен достъп до проверявания обект;
  2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейностите, изискващи възлагане на обществени поръчки;
  2. да изискват от длъжностите лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки.
  (2) Длъжностите лица в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.
  Чл. 576. При извършване на проверки по чл. 57, ал. 4 контролните органи са длъжни:


  1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
  2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
  3. да не разгласяват и разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
  Чл. 57в. (1) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства, изводи и препоръки.
  (2) Докладът по алинея 1 се връчва на възложителя.
  (3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.
  (4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
  (5) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от одитния доклад и от доклада по алинея 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на министъра на държавната администрация.
  (6) Информация за извършени проверки по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или упълномощени от него длъжностни лица, както и от министъра на държавната администрация в случаите по ал.5.

  § 48. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от 3 години от извършването му.”
  2. В ал. 2 думите “или от министъра на държавната администрация в случаите по чл. 57, ал. 2” се заличават, а думата “тях” се заменя с “него”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя


  § 49. Член 59 се изменя така:
  “Чл. 59. За нарушения на чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 2 на възложителя се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 50. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. На възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, който възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне или приложи разпоредбата на чл. 41а, без да са налице основанията за това, се налага имуществена санкция от 5000 до 25 000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  В § 50, чл. 60 думите “или приложи разпоредбата на чл. 41а ” да отпаднат.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 50. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. На възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка или възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне без да са налице основанията за това, се налага имуществена санкция от 5000 до 25 000 лв., а лицето по чл. 4, ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
  § 51. В чл. 61 след думата “органи” се добавя “или задължителните указания на председателя на Държавната агенция по обществени поръчки”.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 51 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението

  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 51, чл. 61 думата “агенция ” се заменя с “комисия
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 51. В чл. 61 след думата “органи” се добавя “или задължителните указания на Министъра на държавната администрация”.
  § 52. В чл. 62, ал. 1 след съюза “които” се добавя “не изпратят до Регистъра за обществени поръчки подлежащата на вписване информация в предвидените срокове или” и думите “от 50 до 250 лв.” се заменят с “от 200 до 1000 лв”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 53. Член 63 се изменя така:
  “Чл. 63. Възложител, който не спази изискването на чл. 17, ал. 3 или сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 18, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  § 53. Член 63 се изменя така:
  “Чл. 63. Който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 18, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.”
  § 54. Създава се чл. 64:
  “Чл. 64. (1) Когато нарушенията по чл. 59 - 63 са извършени повторно, се налага имуществена санкция или глоба в двоен размер.
  (2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя

  § 55. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5, буква “а” накрая се добавя “от възложителя”.
  3. Точка 7 и 8 се отменят.
  4. В т. 12 след думата “препоръки” се поставя запетая и се добавя “свързани с предмета на поръчката”, думата “или” се заличава и накрая след думата “партньори” се добавя “или от браншови организации, в които кандидатът членува”.
  5. В т. 15 думите “предложените офертни цени и други условия са еднакви” се заменят с “останат по-малко от три предложения за участие в открита или ограничена процедура вследствие отстраняването на кандидат (кандидати) на основание чл. 40 и чл. 42, ал. 3.”
  6. Създават се т. 16, 17, 18 и 19:
  “16. “Допълнителна услуга или строителство” е услуга или строителство, които поради непредвидени обстоятелства станат необходими за осъществяване на предмета на основния договор.
  17. "Местно лице" е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон, физическо лице, което упражнява свободна професия, или юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на друг закон, съгласно българското законодателство.
  18. “Експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на транспорта като единствен превозвач” е налице, когато транспортната услуга се осъществява от едно лице в рамките на район от транспортната схема (общинска, областна, републиканска).
  19. "Експлоатация на летища" са дейностите по поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигналните средства, осигуряване аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.”
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 55, § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 да отпадне, а останалите точки се преномерират.
  2. В т. 6 се създават т. 20 и т. 21:
  “20. “Обособена позиция” е такава част от предмета на обществената поръчка, която е свързана систематично с другите

  позиции от предмета на обществената поръчка, но практически може да бъде обособена по своя характер и като самостоятелен предмет на обществена поръчка.
  21. “Условия на гаранцията” включват предназначението й, правата и задълженията на кандидата и на възложителя в процедурата, но не и нейната форма. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по т.2 и не приема
  предложението по т.1
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 55. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5, буква “а” накрая се добавя “от възложителя”.
  3. Точка 7 и 8 се отменят.
  4. В т. 12 след думата “препоръки” се поставя запетая и се добавя “свързани с предмета на поръчката”, думата “или” се заличава и накрая след думата “партньори” се добавя “или от браншови организации, в които кандидатът членува”.
  5. В т. 15 думите “предложените офертни цени и други условия са еднакви” се заменят с “останат по-малко от три предложения за участие в открита или ограничена процедура вследствие отстраняването на кандидат (кандидати) на основание чл. 40 и чл. 42, ал. 3.”
  6. Създават се т. 16,17,18,19 20 и 21:
  “16. “Допълнителна услуга или строителство” е услуга или строителство, които поради непредвидени обстоятелства станат необходими за осъществяване на предмета на основния договор.
  17. "Местно лице" е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон, физическо лице, което упражнява свободна професия, или юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на друг закон, съгласно българското законодателство.
  18. “Експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на транспорта като единствен превозвач” е налице, когато транспортната услуга се осъществява от едно лице в рамките на район от транспортната схема (общинска, областна, републиканска).
  19. "Експлоатация на летища" са дейностите по поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигналните средства, осигуряване аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
  20. “Обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която е свързана систематично с другите позиции от предмета на обществената поръчка, но практически може да бъде обособена по своя характер и като самостоятелен предмет на обществена поръчка.
  21. “Условия на гаранцията" включват предназначението й, правата и задълженията на кандидата и на възложителя в процедурата, но не и нейната форма.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 56. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 126, ал. 1 изречение четвърто и ал. 2 се отменят.
  2. В чл. 137, ал. 2 изречение четвърто и ал. 3 се отменят.
  3. В чл. 160, ал. 2 изречение второ се заличава.
  4. В чл. 230, ал. 3 след думата "имоти" запетаята се заменя с точка, а думите "когато те не са обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки" се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 57. Чуждестранни и български физически и юридически лица, които изпълняват мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата по реда на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, са длъжни да прилагат нормите на Закона за обществените поръчки.


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  Предложение на народните представители
  Валери Димитров. Константин Пенчев и Ралица Агайн
  Създава се нов § 58:
  “§ 58. При възлагане на обществени поръчки чрез сделки на стокова борса за неуредените с този закон случаи се прилага Законът за стоковите борси и тържищата. ”
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Създава се нов § §8:
  “§ 58. При възлагане на обществени поръчки чрез сделки на стокова борса, за неуредените с този закон случаи се прилага Законът за стоковите борси и тържищата.”
  § 58. До създаването на Държавна агенция по обществени поръчки органите по глава седма осъществяват правомощията и дейностите си по досегашния ред.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 58 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  В § 58 думата “агенция ” се заменя с “комисия ”.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 58 да отпадне.  § 59. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са открити или за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 60. Разпоредбата на чл. 41а се прилага до 31 декември 2004 г.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков:
  Параграф 60 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на народния представител Борислав Великов:
  Параграф 60 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика: Параграф 60 да отпадне.
  Предложение на народния представител Александър Филипов:
  Създава се § 61:
  “§ 61. Изменението на чл. 7 влиза в сила след съответната промяна на Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7 от ЗОБ.
  Комисията по икономическата политика не приема предложението
  28 март 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума