Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
29/07/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 354-01-67/15.07.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни
  инструменти,
  внесен от Валери Димитров, Ралица Агайн и Юнал Тасим
  за ВТОРО четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 354-01-67/15.07.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни
  инструменти,
  внесен от Валери Димитров, Ралица Агайн и Юнал Тасим
  за ВТОРО четене
  На извънредното заседание, проведено на 29 юли 2003 г., с участието на
  вносителите, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
  постъпилото писмено предложения на народен представител, както и
  предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното
  събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение н допълнение
  на Закона за сделките е компенсаторни инструменти
  (обн., ДВ, бр. 17/2002 г.)
  § 1. След чл.5 се създава чл. 5а:
  “Чл. 5а. (1) Органите по чл. 5, ал.1 са длъжни да уведомят незабавно
  Централния регистър на компенсаторните инструменти за:
  1. оспорване по съдебен ред на размера на обезщетението в
  компенсаторни инструменти, с което се иска намаляване на определения размер
  на компенсаторни инструменти, както и за влезлите в сила решения по такива
  спорове;
  2. партидите, по които се извършват прокурорски проверки, както и за
  актовете, с които са завършени;
  3. искове и съдебни производства по отмяна на актове, с които органите
  по чл.5, ал.1 са отменили свои актове за издаване на компенсаторни
  инструменти;
  4. несвоевременно закрити от издателя партиди.
  (2) В случаите по ал.1, ако компенсаторните инструменти не са
  регистрирани в Централен депозитар, по решение на изпълнителния съвет на
  Агенцията за приватизация Централният регистър на компенсаторните
  инструменти:
  1

  1. блокира незабавно съответните партиди до узнаване на окончателните
  решения по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
  2. извършва заличаване на партидите, за които е уведомен по ал. 1, т. 4.
  (3) Ако компенсаторните инструменти са регистрирани в Централния
  депозитар, по решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация,
  Централният регистър на компенсаторните инструменти нарежда на
  Централния депозитар:
  1. в случаите по ал.1, т.1, 2 и 3 - да блокира по сметки тези
  компенсаторни инструменти, които до момента не са били предмет на
  прехвърляне;
  2. в случаите по ал.1, т.4 - да извърши заличаване само на тези
  компенсаторни инструменти, които до момента не са били предмет на
  прехвърляне.”
  (4) Информацията по ал.1, 2 и 3 се предоставя незабавно на хартиен и
  електронен носител от Централния регистър на компенсаторните инструменти
  на Централния депозитар и на съответния регулиран пазар на ценни книжа във
  форма на списък, утвърден с решение на изпълнителния съвет на Агенцията за
  приватизация.
  (5) В случаите по ал.3 Централният депозитар извършва съответните
  действия най-късно до края на първия работен ден, следващ уведомлението от
  Централният регистър на компенсаторните инструменти. При получаване на
  окончателните решения по ал.1, т.1, 2 и 3, Централният регистър на
  компенсаторните инструменти:
  1 уведомява регулирания пазар на ценни книжа, на който се извършва
  търговията с компенсаторните инструменти, за получените решения;
  2. нарежда на Централния депозитар да извърши необходимите действия
  в изпълнение на окончателните решения.”
  (6) Органите по чл.5, ал.1 уведомяват Централния регистър на
  компенсаторните инструменти и за случаите, при които се дължи връщане на
  компенсаторни инструменти, както и за извършеното връщане по реда на
  чл.13б.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип текста на вносителите
  Предложение на Комисията за икономическата политика:
  § 1. Създава се чл. 5а:
  “Чл. 5а. (1) Органите по чл.5, ал.1 са длъжни да уведомят незабавно
  Централния регистър на компенсаторните инструменти за:
  1. оспорване по съдебен ред на обезщетението в компенсаторни
  инструменти, както и за влезлите в сила решения по такива спорове;
  2. партидите, по които се извършват прокурорски проверки, както и
  за актовете, с които са завършени;
  3. искове и съдебни производства по отмяна на актове, с които
  органите по чл. 5, ал. 1 са отменили свои актове за издаване на
  компенсаторни инструменти;
  4. несвоевременно закрити от издателя партиди.
  (2) В случаите по ал.1, ако компенсаторните инструменти не са
  регистрирани в Централния депозитар, по решение на изпълнителния
  2

  съвет на Агенцията за приватизация Централният регистър на
  компенсаторните инструменти:
  1. блокира незабавно съответните партиди до узнаване на влезлите в
  сила актове по ал. 1, т. 1,2 и 3;
  2. извършва заличаване на партидите, за които е надлежно уведомен
  по ал. 1, т. 4.
  (3) Ако компенсаторните инструменти са регистрирани в
  Централния депозитар, по решение на изпълнителния съвет на Агенцията
  за приватизация, Централният регистър на компенсаторните инструменти
  нарежда на Централния депозитар:
  1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 - да блокира по сметки тези
  компенсаторни инструменти, които до момента не са предмет на
  прехвърляне;
  2. в случаите по ал. 1, т. 4 - да извърши заличаване само на тези
  компенсаторни инструменти, които до момента не са предмет на
  прехвърляне.
  (4) Информацията по ал. 1, 2 и 3 се предоставя незабавно на хартиен
  и електронен носител от Централния регистър на компенсаторните
  инструменти на Централния депозитар и на съответния регулиран пазар на
  ценни книжа във форма на списък, утвърден с решение на изпълнителния
  съвет на Агенцията за приватизация.
  (5) В случаите по ал. 3 Централният депозитар извършва
  съответните действия най-късно до края на първия работен ден, следващ
  уведомлението от Централният регистър на компенсаторните
  инструменти. При получаване на влезлите в сила актове по ал. 1, т. 1, 2 и 3,
  Централният регистър на компенсаторните инструменти:
  1. уведомява регулирания пазар на ценни книжа, на който се
  извършва търговията с компенсаторните инструменти, за получените
  решения;
  2. нарежда на Централния депозитар да извърши необходимите
  действия в изпълнение на окончателните решения.
  (6) Централният депозитар уведомява своевременно Централния
  регистър на компенсаторните инструменти и регулирания пазар на ценни
  книжа на хартиен носител или електронен носител за извършените от него
  действия по ал. 3.
  (7) Органите по чл. 5, ал. 1 уведомяват Централния регистър на
  компенсаторните инструменти и за случаите, при които се дължи връщане
  на компенсаторни инструменти, както и за извършеното връщане по реда
  на чл. 136.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 2:
  “§ 2. В чл. 13, ал. 4 думите “по реда на ал.1-3” се заменят с “въз
  основа на отчета на регулирания пазар”.
  § 2. След чл.13 се създават членове 13а и 13б:
  “Чл. 13а. (1) При плащане с компенсаторни инструменти съответният
  орган, приемащ плащането, проверява дали компенсаторните инструменти са
  блокирани от Централния депозитар.
  3

  (2) Органът по ал.1 не може да откаже приемане на плащане с
  компенсаторни инструменти, освен в случаите по чл.5а.
  (3) Орган, приел за плащане компенсаторни инструменти, не може да го
  оспорва, ако компенсаторните инструменти са заличени по реда на чл. 13.
  Чл. 13б. (1) Издадените компенсаторни инструменти не могат да бъдат
  обезсилвани. Когато съдът постанови, че компенсаторни инструменти са били
  издадени без правно основание или на отпаднало правно основание,
  неоснователно обогатилото се чрез издаването им обезщетено лице дължи
  връщане на същото количество и номинална стойност компенсаторни
  инструменти в 1-месечен срок от датата на уведомяването му от органа по чл.5,
  ал.1.
  (2) В случаите на връщане на компенсаторни инструменти по ал.1, по
  решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация Централният
  регистър на компенсаторни инструменти нарежда на Централния депозитар да
  открие сметка на издателя на тези компенсаторни инструменти, по която да се
  отразяват прехвърлянията по тяхното връщане. След отразяване на всяко
  прехвърляне Централният депозитар извършва заличаване на конкретните
  компенсаторни инструменти и уведомява за това Централния регистър на
  компенсаторни инструменти.
  (3) В случаите по ал.1 лицето, задължено да върне компенсаторни
  инструменти, извършва връщането по реда на Правилника на Централния
  депозитар. Ако за връщането не могат да бъдат закупени компенсаторни
  инструменти поради изчерпването им или спиране на търговията с тях, връща се
  сума в размер на тяхната пазарна цена в последния ден, в който са търгувани на
  регулиран пазар на ценни книжа.”
  Предложение на народния представител Ралица Агайн:
  В § 2 се правят следните допълнения:
  1. В чл.3а, ал.2 след думите “освен в случаите’’ се добавя “са
  блокирани
  2. В чл.13б, ал.1 след думите “Издадените компенсаторни
  инструменти ” се добавя “изтъргувани през регулиран пазар на ценни книжа’’.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 2. който става § 3:
  § 3. След чл. 13 се създават чл. 13а и 13б
  “Чл. 13а. (1) При плащане с компенсаторни инструменти
  съответният орган, приемащ плащането, проверява дали компенсаторните
  инструменти са блокирани от Централния депозитар.
  (2) Органът по ал. 1 не може да откаже приемане на плащане с
  компенсаторни инструменти, освен в случаите, когато са блокирани по
  чл.5а.
  (3) Орган, приел за плащане компенсаторни инструменти, не може
  да го оспорва, ако компенсаторните инструменти са заличени по реда на
  чл. 13.
  4

  Чл. 13б. (1) Издадените компенсаторни инструменти не могат да
  бъдат обезсилвани, когато са предмет на прехвърляне на регулиран пазар
  на ценни книжа. Когато съдът постанови, че компенсаторни инструменти
  са били издадени без правно основание или на отпаднало правно
  основание, неоснователно обогатилото се чрез издаването им обезщетено
  лице дължи връщане на същото количество и номинална стойност
  компенсаторни инструменти в 1-месечен срок от датата на уведомяването
  му от органа по чл. 5, ал. 1.
  (2) В случаите на връщане на компенсаторни инструменти по ал.1,
  по решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация
  Централният регистър на компенсаторните инструменти нарежда на
  Централния депозитар да открие сметка на издателя на тези
  компенсаторни инструменти, по която да се отразяват прехвърлянията по
  тяхното връщане. След отразяване на всяко прехвърляне Централният
  депозитар извършва заличаване на конкретните компенсаторни
  инструменти и уведомява за това Централния регистър на компенсаторни
  инструменти.
  (3) В случаите по ал.1 лицето, задължено да върне компенсаторни
  инструменти, извършва връщането по реда на Правилника за устройството
  и дейността на Централния депозитар. Ако за връщането не могат да бъдат
  закупени компенсаторни инструменти поради изчерпването им или
  спиране на търговията с тях, връща се сума в размер на тяхната пазарна
  цена в последния ден, в който са търгувани на регулиран пазар на ценни
  книжа.”
  § 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 след думите “по чл.5” се добавя “5а”, а след цифрата “9” съюзът
  “и” се заменя със запетайка и след “12” се добавя “13а и 13б”;
  2. Създава се нова ал.2:
  (2) Лице, което в случаите на чл.13б, ал.1 не изпълни в срок
  задължението си за връщане на компенсаторни инструменти, се наказва с глоба
  от 2 000 лв. до 20 000 лв.
  3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип текста на вносителите
  Предложение на Комисията по икономическата политика
  за § 3. който става § 4:
  § 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал.1 думите “по чл.5, 6, 7, 9 и 12 и по § 1” се заменят с “по чл.5,
  5а, 6, 7, 9,12,13а и 13б и по § 2а”.
  2. Създава се нова ал.2:
  (2) Лице, което в случаите на чл. 13б, ал.1 не изпълни в срок
  задължението си за връщане на компенсаторни инструменти, се наказва с
  глоба от 2000 лв. до 20 000 лв.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  5

  Предложение на народния представител Ралица Агайн:
  Създава се § 2а:
  “§ 2а. В ПЗР се създават § 1а, 1б и 1в:
  § 1а. Когато към датата на влизане в сила на този закон има влезли в
  сила съдебни решения по административни актове относно компенсаторни
  инструменти, се прилага редът на чл. 13б. ”
  § 1б. (1) Агенцията за приватизация може да възлага на Централен
  депозитор чрез договор воденето на регистър на инвестиционните бонове по
  чл.44, ал.1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни
  и общински предприятия. Централен депозитор не носи отговорност за
  неверни данни, предоставени при регистрацията на инвестиционни бонове
  преди поемането му.
  (2) В случаите по ал.1, разпоредбите на този закон относно
  регистрацията, плащанията с компенсаторни инструменти и заличаването
  им по сметки на техните притежатели, се прилагат съответно и за
  инвестиционните бонове по чл.44, ал.1 от отменения Закон за преобразуване и
  приватизация на държавни и общински предприятия
  (3) В случаите по ал.1 прехвърлянето на инвестиционни бонове се
  извършва чрез инвестиционен посредник по реда на Правилника на Централен
  депозитор.
  § 1в. Агенцията за приватизация може да възлага на регулирания пазар
  на ценни книжа чрез договор техническото изпълнение на централизирани
  публични търгове по чл.32, ал. 1, т. 4 и на публични търгове по чл.32, ал.2, т. 1 от
  Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 5:
  § 5. След чл. 14 се създават “Допълнителни разпоредби” с нови § 1 и
  §2:
  “§ 1. (1) Агенцията за приватизация може да възлага на Централния
  депозитар чрез договор воденето на регистър на инвестиционните бонове
  по чл. 44, ал.1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на
  държавни и общински предприятия, като Агенцията за приватизация
  поема разходите по регистрацията. Централният депозитар не носи
  отговорност за неверни данни, предоставени при регистрацията на
  инвестиционни бонове преди поемане воденето на регистъра.
  (2) В случаите по ал. 1, разпоредбите на този закон относно
  регистрацията, сделките, плащанията с компенсаторни инструменти и
  заличаването им по сметки на техните притежатели, се прилагат съответно
  и за инвестиционните бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за
  преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
  (3) В случаите по ал.1 прехвърлянето на инвестиционни бонове се
  извършва чрез инвестиционен посредник по реда на Правилника за
  устройството и дейността на Централния депозитар.
  6

  § 2. (1) Агенцията за приватизация може да възлага на регулирания
  пазар на ценни книжа чрез договор техническото изпълнение на
  централизирани публични търгове по чл. 32, ал. 1, т. 4 и на публични
  търгове по чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол, при условия и по ред, определени в наредба
  на Министерския съвет.
  (2) Инвестиционните бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за
  преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
  могат да се използват само за сделки по чл. 32, ал. 1, т. 4, както и за сделки
  по чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен
  контрол, когато е налице възлагане по ал. 1.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се § 6:
  § 6. Досегашните § 1 и § 2 стават съответно § 2а и § 2б.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 7. Когато към датата на влизане в сила на този закон има влезли в
  сила съдебни решения по административни актове относно компенсаторни
  инструменти, се прилага редът на чл.13б.”
  Предложение на народния представител Ралица Агайн:
  Създава се § 4 :
  § 4. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа, към текста на
  чл.20, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се добавя “ши
  извършва техническо изпълнение на търгове ти аукциони, имащи за предмет
  права, свързани с капитал, в случаи, определени в закон. ”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика;
  Създава се § 8;
  § 8. В чл. 20, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни
  книжа (Обн., ДВ, бр. 114/1999 г.; изм., бр. 63/2000 г., бр. 92/2000 г., бр.28/2002
  г., бр. 61/2002 г., бр. 93/2002 г„ бр. 101/2002 г., бр. 8/2003 г., бр. 31/2003 г.,)
  накрая се добавя “или извършва техническо изпълнение на търгове или
  аукциони, в случаи, определени в закон.”
  29 юли 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума