Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
22/10/2001 първо гласуване

  Относно: проект на Закон за счетоводството, № 154-01-52 от 25.09.2001 г., внесен в Народното събрание от Иван Ганчов Искров и група народни представители
  ДОКЛАД
  Относно: проект на Закон за счетоводството, № 154-01-52 от 25.09.2001 г., внесен в Народното събрание от Иван Ганчов Искров и група народни представители
  Забележка: да се вземе предвид при разглеждането на
  законопроекта на второ четене
  На заседание, проведено на 17 октомври 2001 г., Комисията по европейска интеграция разгледа законопроекта за независимия финансов одит, внесен от народния представител Иван Искров и група народни представители.
  На обсъждането присъстваха от страна на вносителите на законопроекта народния представител Иван Искров, директорът и експерти от дирекция “Европейска интеграция” към Народното събрание.
  Приемането на нов закон за счетоводството е предвидено в Националната програма за възприемане достиженията на правото на Европейските общности.
  Изискванията, с които трябва да бъде съобразено националното право с оглед хармонизацията му в областта на счетоводството, са посочени в правни актове на първичното и вторичното законодателство на Европейския съюз.
  Правна регламентация на счетоводството се съдържа в чл.44.т.2, б. §, част трета “Политики на общността”, дял трети “Свободно движение на лица, услуги и капитали”, глава втора “Право на установяване” от Договора за създаване на Европейската общност. В цитирания текст се урежда материята, свързана със създаване на необходими условия за гарантиране интересите на дружествата и фирмите.
  Правната рамка на предложения проект на Закон за счетоводството е разработена в съответствие с посочения текст от Договора за създаване на Европейската общност.
  Във вторичното право на Европейската общност правната уредба на организацията, методологията и функционирането на счетоводството в предприята се съдържа в Четвърта (78/660 ЕЕС) и Седма (83/349 ЕЕС) Директиви.
  Четвърта Директива относно годишните сметки на определен вид компании очертава изискванията, на които трябва да отговарят годишните финансови отчети, за да отразяват вярно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.
  Предложеният законопроект е в съответствие с изискванията, предвидени в Директивата. Не е съобразен напълно единствено текстът на чл.28, ал.2 от законопроекта, съгласно който “възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет при възможност се запазва непроменена през различните отчетни периоди”. Чл. 3 от Директивата предвижда, че “структурата и формата на представяне на баланса и на сметката за печалбите и загубите, трябва да останат непроменени през различните отчетни периоди”. Директивата допуска отклонение от този принцип само по изключение. От направено сравнение се установява, че с чл.28, ал.2 от предложения проект не се възпроизвежда напълно изискването на чл.З от Директивата, тъй като текстът от законопроекта не въвежда изрична забрана.
  При правното регламентиране на материята за счетоводството трябва да бъдат отчетени и изискванията, въведени със Седма Директива, която регулира условията и начина за съставяне на консолидираните сметки и на консолидираните отчети. Предложеният законопроект е съобразен с изискванията, въведени с тази Директива.
  Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи прие становище, че предложеният проект на Закон за счетоводството е в съответствие с достиженията на правото на Европейските общности.
  Комисията препоръчва чл.28, ал.2 от проекта да бъде променен по подходящ начин, който да възпроизвежда изискванията, предвидени в чл.З от Четвърта (78/660 ЕЕС) директива, като една от възможностите в тази насока е премахването на думите “при възможност” от редакцията на този текст от предложения проект.
  С оглед гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Комисията по бюджет и финанси да пристъпи към разглеждането на законопроект на Закон за счетоводствто, № 154-01-52 на второ четене, като се съобрази с отправената с настоящето становище препоръка.
  Форма за търсене
  Ключова дума