Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
01/10/2001 първо гласуване

  По законопроекта за независимия финансов одит, № 154-01-51/
  25.09.2001 г., внесен от н.п. Иван Искров и гр.народни
  представители
  ДОКЛАД
  по законопроекта за независимия финансов одит, № 154-01-51/
  25.09.2001 г., внесен от н.п. Иван Искров и гр.народни
  представители
  На заседание, проведено на 27 септември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за независимия финансов одит, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители.
  На обсъждането присъстваха и Зоя Петрова - началник-отдел в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Елена Аврамова - началник-сектор “Счетоводство на реалния сектор” в дирекция “Бюджет и държавно съкровище” в Министерство на финансите.
  Най-съществените моменти в предлагания проект са:
  1. Определяне на обхвата, целта и принципите за осъществяването на независимия финансов одит.
  2. Регламентиране на изключителните права на дипломираните експерт-счетоводители да изразяват независимо мнение относно достоверността на финансовите отчети на предприятията, чрез членство в Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  3. Определяне на професията на дипломираните експерт-счетоводители като саморегулираща се и независима.
  4. Установяване на единни правила за организиране, документиране и изразяване на заключения, произтичащи от независимия одит.
  Въвежда се изискването за създаване на необходимата документация при осъществяването на одита в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти. Това изискване ще допринесе за подобряване на качеството на извършвания одит.
  Определя се изискване за документиране на приемането на ангажимента за извършване на независимия одит с "Писмо за приемане на одиторски ангажимент".
  В съответствие с Търговския закон се регламентира изискването ръководството на предприятието да представи на дипломирания експерт-счетоводител финансовия отчет за одит след неговото приемане, заедно с отчета за управление. Това представяне се извършва с подписано "Представително писмо от ръководството" и е изискване на Международните одиторски стандарти.
  Регламентират се единни норми за начина за представяне на заключението, произтичащо от независимия финансов одит. Независимото одиторско мнение се изразява в доклад за заверка. Съдържанието на докладите е стандартизирано в съответствие с Международните одиторски стандарти.
  Заверката на финансовия отчет се удостоверява от дипломирания експерт-счетоводител с личния му подпис и печат. Когато одиторският ангажимент е приет чрез специализирано одиторско предприятие, се поставя и подписът на управляващия и печата на предприятието, за целите на одита.
  Със законопроекта се регламентира формата и текстът на личния печат на дипломирания експерт-счетоводител и на одиторското предприятие за целите на одита. Печатите ще се издават от Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  5.Регламентиране на изисквания за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.
  Определени са задължителните квалификационни и професионални изисквания към кандидатите за дипломирани експерт- счетоводители. Изискването за висше образование е обвързано с различните степени на висшето образование на тези лица, със съответстващия им професионален стаж. Определени са и дисциплините за полагане на изпити от кандидатстващите за правоспособност лица, които нямат виеше икономическо образование и в университетското си образование не са придобили такива знания.
  Определените дисциплини, по които се полагат изпити от кандидатстващите за правоспособност лица, са съобразени с изискванията на чл. 6 от Осма директива.
  Правоспособността на дипломирани експерт-счетоводители се придобива след успешно положени писмени и устни изпити. Обхватът на изпитите е определен в съответствие с чл. 4 от Осма директива. Изпитите се организират и провеждат от Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  Въведено е изискването за тригодишна практическа подготовка в областта на одитирането от лицата, кандидатстващи за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, което е в съответствие с чл. 8 от Осма директива на Европейската общност. Практическият одиторски стаж се осъществява в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на дипломиран експерт- счетоводител.
  Въвежда се правото на местно или чуждестранно физическо лице, придобило правоспособност в чужбина, да изразява одиторско мнение по финансови отчети. То се осъществява след представяне на легализиран документ за правоспособност и след успешно положен изпит на български език по данъчно и търговско законодателство. Този регламент е в съответствие с изискването на чл. 11 от Осма директива.
  6.По отношение упражняването на професията на
  дипломирания експерт-счетоводител:
  Изключителното право за упражняване на професията на дипломирания експерт-счетоводител се извършва пряко от лицето, придобило правоспособност, или чрез участието му в специализирано одиторско предприятие.
  За специализираното одиторско предприятие е поставено изискването за регистрация по Търговския закон, както и изискването повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците да принадлежат на дипломирани експерт-счетоводители и мнозинството на членовете на неговия управителен орган да са дипломирани експерт- счетоводители, придобили правоспособност по този закон.
  Тези изисквания съответстват на Осма директива. Така на практика се постига повишаване качеството на одита, квалификацията на одиторите и осъществяване на контрол върху дейността им от страна на Контролния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  Определен е редът, по които дипломираният експерт- счетоводител, успешно положил изпитите може да стане член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и да получи правото за упражняване на професията.
  Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно публикува в Държавен вестник списъците на дипломираните експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия.
  Включените в списъците на дипломираните експерт- счетоводители получават личен печат, с което придобиват право да одитират.
  Възстановява се изискването за полагане на клетва и подписване на клетвен лист от дипломираните експерт-счетоводители. Полагането на клетва е възприето в редица европейски страни. Това изискване е било прието през 1931 г. по отменения през 1946 г. Закон за заклетите експерт-счетоводители в България.
  Въведени са ограничения за дипломираните експерт- счетоводители при извършването на независимия одит, както и изискването за контрол върху дейността на дипломираните експерт- счетоводители и специализираните одиторско предприятия от Контролния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводител
  7.В законопроекта са определени правата и задълженията на дипломираните експерт-счетоводители.
  Делегира се изключителното им право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията (без бюджетните). Освен това изключително право, дипломираните експерт- счетоводители могат да извършват експертизи, консултантски и други услуги, свързани с финансовите отчети на предприятията. Предоставя се право на Министерския съвет да определя и други функции, които могат да бъдат изключително право на дипломираните експерт-счетоводители.
  8.Регламентирани са професионалните задължения на дипломираните експерт-счетоводители.
  Те могат да се систематизират в два аспекта - задължения произтичащи от осъществяването на независимия финансов одит, и задължения - свързани с членството им в Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  9.По отношение на професионалната отговорност на дипломираните експерт-счетоводители.
  Определена е имуществена отговорност както на дипломираните експерт-счетоводители, така и на специализираните одиторски предприятия във връзка с техни действия или бездействия при упражняване на професионалните им задължения. Разграничена е отговорността на ръководствата на предприятията от тази на дипломираните експерт-счетоводители по отношение на съставянето на годишните финансови отчети. В действуващия Закона за счетоводството не са достатъчно добре застъпени, както правата така и отговорностите на дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия.
  10.По отношение на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  Запазва се статутът на Института на дипломираните експерт- счетоводители, като са формулирани по-конкретно неговите функции и изисквания и са визирани областите, в които той ще работи в качеството си на юридическо лице с нестопанска цел и на самостоятелна издръжка.
  Определени са органите за управление и източниците за издръжка на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  11. Със законопроекта са предвидени и административни санкции за дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия при неизпълнение на законовите разпоредби.
  След разискването се проведе гласуване, на което законопроекта бе подкрепен единодушно от членовете на Комисията с 16 гласа “За”, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за независимия финансов одит, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители, като неговото обсъждане и приемане става едновременно с обсъждането и приемането на законопроектите за счетоводството.
  София, 1 октомври 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума