Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-13/1.11.2001 за изменение и допълнение на
  Закона за данък върху добавената стойност,
  внесен от Министерски съвет
  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-13/1.11.2001 за изменение и допълнение на
  Закона за данък върху добавената стойност,
  внесен от Министерски съвет
  На заседания, проведени на 6 и 8 ноември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът, внесен от Министерския съвет беше представен от министъра на финансите Милен Велчев и от заместник- министъра на финансите Атанас Кацарчев.
  Основните промени, целящи подобряване на законовите условия по администриране на данъка са следните:
  1. Намалява се срока за възстановяване на данъчен кредит от четири на три месеца - това ще подобри обръщението на оборотния капитал, като същевременно данъчната администрация ще разполага с достатъчно време за установяване на необоснованите претенции за данъчен кредит.
  2. Въвежда се начисляването на данък върху добавената стойност на износът на програмни продукти (софтуер) със ставка 0 %, вследствие на което тези доставки ще бъдат с право на данъчен кредит.
  3. Облагаеми доставки стават доставките на регистрираните/разрешените за употреба в страната от министъра на здравеопазването лекарствени продукти, с изключение на технически и помощни средства за инвалиди.
  4. Прецизира се обхвана на вноса на стоки, освободени от данък върху добавената стойност, а именно: премахва се възможността акцизни стоки да са предмет на помощи, освободени от данъка при внос, както и регламентиране на организациите, за които е предназначена помощта; ограничава се освободения от данък внос на леки автомобили за инвалиди с първа група инвалидност. Промените целят ограничаване възможностите с данъка при внос на стоки.
  При обсъждането на законопроекта бяха зададени много въпроси, на които заместник-министър Кацарчев даде подробни отговори.
  От Дирекция “Европейска интеграция” беше изразено становище, че законопроектът не е съобразен с изискванията на чл. 2 от Шестата Директива, според който на облагане с данък върху добавената стойност подлежат само възмездните доставки на стоки и услуги.
  Представителите на министерство на финансите поеха ангажимента всички предложения по законопроекта да бъдат обсъдени, като се дадат мотивирани становища по тях.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати - “За” - 10 народни представители 1 “Въздържали се” - 2 народни представители.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  София, 12 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума