Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/06/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането, № 202-01-24, внесен от Министерския съвет на
  22.04.2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането, № 202-01-24, внесен от Министерския съвет на
  22.04.2002 г.
  На 30 май 2002 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането, внесен от Министерския съвет на 24.04.2002 г.
  От името на правителството законопроекта беше представен от г-н Нахит Зия - зам. министър на финансите и г-н Румен Гълъбинов - директор на Агенцията за застрахователен надзор.
  В мотивите към проектозакона и направеното експозе от представителите на вносителя се изтъква, че внесеният законопроект има за цел да отстрани несъвършенствата на Закона за застраховането, които досегашната практика по прилагането му е показала; да се актуализира закона в съответствие с динамиката на застрахователния пазар и да се осигури по-висока ефективност на текущия надзор с оглед защитата на интересите на застрахованите лица.
  Измененията и допълненията отчитат тенденциите на законодателството на Европейския съюз и необходимостта от съобразяване с Основните принципи за застраховането на Международната асоциация на застрахователните надзори и методологията за тяхната оценка.
  Първото направление на измененията и допълненията цели усъвършенствуване на механизма за защита на интересите на кандидатите за застраховане и на държателите на полици. Предлаганият нов чл. 7а въвежда стандарти за преддоговорна информация, която следва да се предоставя на кандидатите за застраховане предварително в писмен вид и да се актуализира през срока на застрахователния договор.
  Особено важни са предлаганите промени, свързани с усъвършенствуване на изискванията, на които трябва да отговарят управителните органи, активите и пасивите на застрахователите.
  Усъвършенствува се режима на надзор за квалификация и пригодност на персоналния състав на управителните и контролните

  органи на застрахователните дружества и застрахователни кооперации в съответствие с изискванията на основните принципи на Международната асоциация за застрахователен надзор.
  Предлага се изменение в разрешителния режим за последващо увеличаване на притежаваните 5 и повече на сто от капитала на застрахователното акционерно дружество с цел осигуряване на по- ефективен контрол по отношение на произхода на средствата за придобиване на акции.
  С предлаганите промени в чл.52 се цели законово закрепване на основния принцип за диверсификация на риска на инвестициите с оглед постигане на баланс между доходност, сигурност и ликвидност при инвестиране на застрахователните резерви. Разширява се обхватът на евентуалните инвестиции в ипотечни облигации. С това се увеличава възможността за достъп на застрахователите до тези сигурни дългосрочни вложения и се предоставя възможност за инвестиране на застрахователните резерви само в инструменти на частния сектор.
  Иска се забрана за участие на застрахователите като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, за да се елиминират незастрахователните рискове в тяхната дейност, какъвто е например рискът от автоматично откриване на производство по несъстоятелност за застрахователя при откриване на такова производство за дружеството, в което той е неограничено отговорен съдружник.
  Със законопроекта се детайлизират и допълват правомощията на Агенцията за застрахователен надзор с оглед защита на интересите на застрахованите лица чрез по- ефективно осъществяване на застрахователен надзор.
  Качествено нов момент в регламентацията на правомощията на Агенцията за застрахователен надзор е предлаганата уредба на принудителни административни мерки по чл. 226. Те са ефективен способ за осигуряване спазването на законите в областта на финансовите надзори и са предпочитани в практиката на европейските застрахователни надзори пред глобите и имуществените санкции.
  Предлагат се изменения и допълнения в основанията за отнемане на разрешенията по чл. 31, ал. 1., както и засилване правомощията на Агенцията за застрахователен надзор в процеса на ликвидация и несъстоятелност на застрахователите.
  Другите изменения засягат задължителното застраховане и довършват реформите в глава дванадесета от Закона за застраховането; прави се подробна регламентация на административните наказания; усъвършенствува се уредбата на застрахователния брокер и застрахователния агент и се внасят терминологични корекции и уточнения, които са съобразени със застрахователната теория и с необходимоста от вътрешна непротиворечивост на закона.


  По законопроекта се проведе задълбочена дискусия, по време на която се задаваха въпроси и направиха изказвания, свързани с целите на предлаганите промени, новите изисквания към застрахователите и правата и задълженията на Агенцията за застрахователен надзор. На заседанието присъства г-жа Ася Аксентиева - член на управителния съвет на Асоциацията на застрахователите в България. От името на асоциацията тя подкрепи законопроекта и изтъкна, че имат някои забележки и предложения, които ще представят в Комисията по бюджет и финанси, с молба да се имат предвид при второто четене на законопроекта.
  След приключване на разискванията се проведе гласуване, на което законопроектът беше подкрепен с 11 гласа “За”, без “Против” и “Въздържали се”.
  На основание на резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание за разгледа и приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането на първо гласуване.
  София, 10 юни 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума