Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
25/09/2002 второ гласуване

  Доклад
  Проект второ четене
  Закон за изменение и допълнение на закона за застраховането
  Доклад
  Проект второ четене
  Закон за изменение и допълнение на закона за застраховането
  § 1. В чл. 1 след думата “застрахователите” се добавя "застрахователните брокери и агенти“.
  Комисията подкрепя предложението за § 1 със следната редакция:
  “§ 1. В чл. 1 след думата “застрахователите” се добавя “застрахователните брокери и застрахователни агенти”.”
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за сведенията, изисквани от Агенцията за застрахователен надзор."
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението за § 2.
  § 3. Създава се чл. 7а:
  "Чл. 7а. (1) Застрахователят е длъжен да предоставя на кандидата за застраховане преди сключването на застрахователния договор информация в подходяща писмена форма за съответния вид застраховка, която трябва да съдържа:
  1. търговската фирма и правно-организационната форма на застрахователя;

  2. седалището, адреса на управление и адреса на агенцията или клона, сключващи договора;
  3. възможностите за изменение на застрахователния договор съобразно одобрените от Агенцията за застрахователен надзор общи условия;
  4. срока и начините за прекратяване на договора;
  5. срока и начините за плащане на премиите, последиците от неплащането, предпоставките и срока за плащане на обезщетение или застрахователна сума;
  6. начините за калкулиране и разпределяне на бонуси, ако има предвидени такива;
  7. откупните стойности и застрахователните суми при изтичане на срока на застрахователния договор - при договорите за застраховки по
  живот;
  8. изчерпателно изброяване на видовете инвестиционни фондове, в които могат да бъдат инвестирани средствата - при договорите за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд;
  9. възможността за намаляване на застрахователното обезщетение спрямо договорената застрахователна сума в зависимост от овехтяването на имуществото по време на срока на договора - при договорите за имуществено застраховане;
  10. процедурите за извънсъдебно уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, ако има предвидени такива.
  (2) Застрахователят е длъжен да предоставя следната информация на застрахованото лице през периода на действие на договора:
  1. всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1, ако е възможно извършването й едностранно от страна на застрахователя;
  2. ежегодна информация за състоянието на бонусите;
  3. постигнатата доходност по видове инвестиционни фондове - при договорите за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд.
  (3) Когато застрахователният договор се сключва чрез брокер или застрахователен агент, информацията по ал. 1 се предоставя от тях.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане, но да се създаде нов параграф в преходни и заключителни разпоредби, с който да се създаде нова разпоредба със същото съдържание в Търговския закон.

  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 3 след думите “при презастраховане” се поставя запетая и се добавя “както и при застраховане и презастраховане”.
  2. В ал. 4 думите “търговска банка” се заменят с “българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност”.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Точка 1 се изменя така:
  “1. създава се нова т. 4 със следното съдържание:
  “4. при застраховане и презастраховане - 4 млн. лв. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 4:
  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  “4. при застраховане и презастраховане - 4 млн. лв.”
  2. В ал. 4 думите “търговска банка” се заменят с “българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност”.
  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "като всяка акция дава право на един глас".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Местно или чуждестранно лице, пряко или чрез свързани лица, не може да придобива 5 или повече на сто от акциите на застрахователно дружество без предварително писмено разрешение от Агенцията за застрахователен надзор."
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  "(4) Всяко последващо увеличаване на акционерното участие по ал. 3, в резултат на което се придобиват или надхвърлят 25, 34, 50 или 67 на сто от акциите на едно застрахователно дружество, се извършва след предварително писмено разрешение от Агенцията за застрахователен надзор за всеки отделен случай.
  (5) Застрахователно дружество, съответно "Централен депозитар" АД - София, може да регистрира в книгата на акционерите промяна по ал. 3 и 4 само след получаване на предварителното писмено разрешение от Агенцията за застрахователен надзор."
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  "(6) За придобиване на акции, представляващи над 1 на сто от капитала на застрахователно дружество, както и за всяко последващо увеличаване на акционерното участие с повече от 1 на сто заявителят доказва произхода на средствата за придобиването и удостоверява финансовото си състояние."
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В новосъздадената ал. 4 думите “разрешение от ” да се заменят с “уведомяване на”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 5:
  “§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "само поименни" се поставя запетая и се добавя "като всяка акция дава право на един глас".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Местно или чуждестранно лице, пряко или чрез свързани лица, може да придобие 5,25, 34, 50 или 67 на сто от акциите на едно застрахователно дружество, с тримесечно писмено предизвестие, отправено до Агенцията за застрахователен надзор за всеки отделен случай.";
  3. Създават се нови ал. 4, 5, 6, и 7:
  "(4) Срокът на предизвестието започва да тече от представянето на следните доказателства:
  1. декларация за произход на средства по ал. 8;
  2. декларация по ал. 9;
  3. декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби;
  4. декларация, че вноските за придобиване на акциите не са направени със заемни средства;
  5. за физическите лица - декларация за имотно състояние по установения за съдилищата и нотариалните производства образец;
  6. документи за самоличност или за актуално правно състояние;
  7. доказателства за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на ръководните служители на юридическото лице;
  8. доказателства за платени данъци и/или за липса на данъчни задължения от съответните органи по местожителството, седалището и мястото на стопанска дейност на лицето;

  9. референция от компетентен орган, осъществяващ финансов надзор по местожителството или седалището на лицето по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор и
  10. одитираните финансови отчети за последните три години, ако лицето е било длъжно да ги изготвя.
  (5) Агенцията за застрахователен надзор забранява придобиването по ал. 3, ако в срока на предизвестието установи, че лицето, което придобива дяловото участие, застрашава стабилността на застрахователя с недостатъчната си квалификация или кадрово осигуряване, с неясния произход на средствата или ако са получени сведения за неплащане или укриване на данъци, за изпиране на пари, или за финансови връзки с терористични или други престъпни организации. Агенцията за застрахователен надзор забранява придобиването по ал. 3, ако в едномесечен срок от подаването на предизвестието то не е било комплектувано с доказателствата по ал.
  4.
  (6) Лице, което притежава акционерно участие по ал. 3, уведомява Агенцията за застрахователен надзор, когато намалява акционерното си участие под 67,50,34,25 или 5 на сто от капитала на застрахователя за всеки отделен случай в едномесечен срок преди прехвърлянето на акциите.
  (7) Застрахователното дружество, съответно - "Централен депозитар" АД, София, може да регистрира в книгата на акционерите промяна по ал. 3, ако Агенцията за застрахователен надзор не се произнесе в срока на предизвестието."
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
  "(8) За придобиване на акции, представляващи над 1 на сто от капитала на застрахователно дружество, както и за всяко последващо увеличаване на акционерното участие с повече от 1 на сто, заявителят доказва произхода на средствата за придобиването и удостоверява финансовото си състояние.";
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 9.”
  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “прокурист” се поставя запетая, а думите “и актюер” се заменят с "лице, което е овластено да осъществява правомощия по чл. 235 от Търговския закон, и управител на клон на чуждестранен застраховател”.
  2. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  "2. има виеше икономическо или юридическо образование;”.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Управител на клон на местен застраховател може да бъде лице с виеше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1, 3-6 и 9."
  4. В ал. 3 думите “ал. 1, т. 4-7 и 9” се заменят е “ал. 1, т. 3-7 и 9”.
  5. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Актюер може да бъде лице с виеше образование по математика, информатика или икономика, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3. 4, 7 и 9.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  "(5) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на стаж: в застраховането; на ръководна длъжност в банка; на ръководна и/или експертна длъжност в държавния застрахователен надзор и/или като преподавател по икономика или право. Документите по предходното изречение трябва да доказват наличието на не по-малко от 5 години стаж за лицата по ал. 1 и не по-малко от 3 години за лицата по ал. 2, 3 и 4.“
  7. Създава се ал. 6:
  “(6) Лицата по ал. 1-4 подлежат на одобряване от Агенцията за застрахователен надзор. Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, а когато не се изисква вписване - назначаването на длъжност. Агенцията за застрахователен надзор се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 10, ал. 4 да се създаде нова т. 4:
  “4. дейност не по-малко от пет години като застрахователен агент, като застрахователен брокер или заемането на ръководна длъжност в застрахователен брокер. ”
  Комисията не подкрепа предложението.
  Окончателен текст на § 6:
  “§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата “прокурист” се поставя запетая и думите “и актюер” се заменят с ’’лицата, които са овластени да осъществяват правомощия по чл. 235 от Търговския закон и управител на клон на чуждестранен застраховател,”;
  б) точка 2 се изменя така:
  "2. има виеше образование с придобита образователно- квалификационна степен не по-ниска от “магистър” и притежава подходяща професионална квалификация в сферата на икономиката или финансите;”

  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Управител на клон на местен застраховател може да бъде лице с виеше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1, 3-6 и 9.”;
  3. В ал. 3 думите “ ал. 1, т. 4-7 и 9” се заменя с думите “ал. 1, т. 3-7 и 9.”;
  4. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Актюер може да бъде лице с виеше образование по математика, информатика, икономика или по актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 9.”;
  5. Досегашната ал. 4 става ал. § и се изменя така:
  "(5) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право. Документите по предходното изречение трябва да доказват наличието на не по-малко от 5 години стаж за лицата по ал. 1 и не по-малко от 3 години за лицата по ал. 2, 3 и 4.“
  6. Създава се ал. 6:
  “(6) Лицата по ал. 1-4 подлежат на одобрение от Агенцията за застрахователен надзор. Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Агенцията за застрахователен надзор се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.”
  § 7. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя "и сключва застраховка "Живот" със срок на действие не по-малък от 3 години".
  Комисията подкрепя предложението за $ 7 със следната редакция:
  “§ 7. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя "и сключва застраховка "Живот" със срок на действие, не по-малък от 3 години".”
  § 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "Председател на кооперация и на контролен съвет" се заменят с "Член на контролен съвет, на управителен съвет и изпълнителен директор на кооперация".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи не по-малко от 3 години стаж в застраховането. За стаж в застраховането се признава и стажът в държавния застрахователен надзор."

  3. Създава се ал. 4:
  ‘"(4) Лицата по ал. 1 и 2 подлежат на одобряване от Агенцията за застрахователен надзор. Одобряването предхожда вписването в регистъра за кооперациите.”
  Комисията подкрепя предложението за § 8 със следната редакция:
  “§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "Председател на кооперация и на контролен съвет" се заменят с "Член на контролен съвет, на управителен съвет, изпълнителен директор на кооперация";
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Актюер може да бъде лице с виеше образование по математика, информатика, икономика или актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4, 7 и не упражнява охранителна или сходна на нея дейност.”;
  3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
  "(4) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на поне три годишен стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право."
  4. Създава се ал. 5:
  “(5) Лицата по ал. 1, 2 и 3 подлежат на одобрение от Агенцията за застрахователен надзор. Одобрението предхожда вписването в регистъра за коопераците съответно назначаването. Агенцията за застрахователен надзор се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.”.
  § 9. В чл. 17в, ал. 1, т. 1 думите "дава и отнема" се заменят с "издава, отказва издаването и отнема".
  Комисията подкрепя предложението за § 9 със следната редакция:
  “§ 9. В чл. 17в, ал. 1, т. 1 думите "дава и отнема" се заменят с "издава и отнема".”
  § 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  ‘"(3) Агенцията за застрахователен надзор членува в международни специализирани организации, свързани с надзора и регулирането на застрахователните отношения. Вноските за членството в
  тези организации са за сметка на бюджета на Агенцията за застрахователен надзор.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Средствата по ал. 4 се определят в размер 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата по бюджета на Агенцията за застрахователен надзор за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет на Република България за същата година.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Агенцията за застрахователен надзор задължително застрахова по живот и срещу злополука служителите си за сметка на своя бюджет.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предага следната редакция на § 10:
  “§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Агенцията за застрахователен надзор може да членува в международни специализирани организации, свързани с надзора и регулирането на застрахователните отношения. Вноските за членството в тези организации са за сметка на бюджета на Агенцията за застрахователен надзор.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Средствата по ал. 4 се определят в размер на 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата по бюджета на Агенцията за застрахователен надзор за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет на Република България за същата година”.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Агенцията за застрахователен надзор задължително застрахова служителите си срещу злополука за сметка на своя бюджет.”
  § 11. В чл. 21, ал. 1 накрая се добавя “и на застрахователните брокери”.
  Комисията подкрепя предложението за § 11.
  § 12. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Агенцията за застрахователен надзор:
  1. прави предложение до Националния съвет по застраховане за:
  а) издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност, за сливане, отделяне или разделяне на застрахователи;
  б) отнемане на разрешение за извършване на застрахователна
  дейност;
  2. разрешава откриването на клон на български застраховател в
  чужбина;
  3. издава или отказва издаването на разрешение по чл. 9, ал. 3 и 4;
  4. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи, вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация;
  5. издава, отказва издаването или отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
  6. контролира цялостната дейност на застрахователите и застрахователните брокери, включително спазването на доброволността на застраховането;
  7. определя видовете застраховки извън тези по приложението
  към чл. 6, ал. 2;
  8. определя основните рискове по видовете застраховки и дава допълнително разрешение по чл. 25, ал. 2;
  9. определя минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2;
  10. одобрява общи условия, тарифи, застрахователно- технически планове, както и промените в тях по застраховките, включени в раздел I и раздел II, т. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2;
  11. одобрява техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви за застраховки по живот, утвърждава таблиците за смъртност и определя максималния размер на техническата лихва;
  12. одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
  13. прави искане за откриване на производство по ликвидация на застраховател;
  14. прави искане за откриване на производство по несъстоятелност на застраховател;
  15. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
  16. издава указания и заповеди по прилагането на този закон и свързаните с него нормативни актове;

  17. одобрява създаването на застрахователни резерви по чл. 51,
  ал. 3, т. 7;
  18. одобрява лицата по чл. 10 и 13;
  19. взема решения по други въпроси, свързани с упражняването на надзор върху дейността на застрахователите и на застрахователните брокери."
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Предложението по ал. 1, т. 1, буква “а” се прави в двумесечен срок от датата на представяне в Агенцията за застрахователен надзор на всички изискуеми документи.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В последното изречение на т. 11 да се добави “на застрахователите по застраховки “Живот“.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на § 12;
  “§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Агенцията за застрахователен надзор:
  1. прави предложение до Националния съвет по застраховане за:
  а) издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност, сливане, отделяне или разделяне на застрахователи;
  б) отнемане на разрешение за извършване на застрахователна дейност;
  2. разрешава откриване на клон на български застраховател в чужбина;
  3. осъществява правомощията по чл. 9;
  4. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи, вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация;
  5. издава, отказва издаване или отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
  6. одобрява лицата по чл. 10 и чл. 13;
  7. определя видовете застраховки извън тези по приложението към чл. 6, ал. 2;
  8. дава допълнително разрешение по чл. 25, ал. 2;

  9. определя минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 и по застраховка “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина;
  10. одобрява общи условия, тарифи, застрахователно- технически планове, както и промените в тях по застраховките, включени в Раздел I и Раздел II, т. 1, 2, 3, 8, 9, 10,13, 14, 15,16, 17 и 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2;
  11. одобрява техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви за застраховки по живот, утвърждава таблиците за смъртност и определя максималния размер на техническата лихва на застрахователите по застраховки “Живот”;
  12. одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
  13. прави искане за откриване на производство по
  ликвидация на застраховател;
  14. прави искане за откриване на производство по
  несъстоятелност на застраховател;
  15. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
  16. издава указания и заповеди по прилагането на този закон и свързаните с него нормативни актове;
  17. одобрява създаването на застрахователни резерви по чл. 51, ал. 3, т. 7;
  18. контролира цялостната дейност на застрахователите и застрахователните брокери, включително и спазване доброволността на застраховането;
  19. взема решения по други въпроси, свързани с упражняването на надзор върху дейността на застрахователите и на застрахователните брокери.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Предложението по ал. 1, т. 1, б. “а” се прави в двумесечен срок от датата на представяне в Агенцията за застрахователен надзор на всички изискуеми документи.”;
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  § 13. Създава се чл. 22б:
  "Чл. 226. (1) Агенцията за застрахователен надзор прилага мерките по ал. 2, когато установи, че застраховател, всяко едно от лицата
  по чл. 10 или 13, акционери, притежаващи 10 и повече на сто от акциите, или член-кооператори, са извършили нарушения, изразяващи се в:
  1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на актовете на Агенцията за застрахователен надзор, както и на одобрените от нея общи условия;
  2. застрашаване интересите на застрахованите лица;
  3. нарушаване на условията, при които е издадено разрешението;
  4. извършване на сделки и действия, които засягат финансовата или организационната стабилност на застраховател;
  5. възпрепятстване упражняването на застрахователния надзор.
  (2) В случаите по ал. 1 Агенцията за застрахователен надзор прилага една или повече от следните принудителни административни мерки:
  1. разпорежда писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат съответни мерки;
  2. дава предписание за достигане на: доходност, която за застрахователите, предлагащи застраховки “Живот”, е най-малко равна на техническата лихва; сигурност и ликвидност на инвестициите на застрахователните резерви и на собствения капитал;
  3. налага мерки за оздравяване финансовото състояние на застрахователя;
  4. задължава писмено застрахователя да увеличи капитала си в
  указан срок;
  5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по застрахователните договори;
  6. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, както и всяко едно от лицата по чл. 10 или 13;
  7. забранява временно изплащането на дивиденти;
  8. задължава застраховател, предлагащ задължително застраховане, да сключи договор с лице, на което е отказал сключването;
  9. забранява на акционер да упражнява правото си на глас;
  10. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в срок, определен от Агенцията за застрахователен надзор;
  11. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок.
  (3) Актовете за налагане на принудителните административни мерки по ал. 2, т. 1-5, 7, 8 и 9 подлежат на незабавно изпълнение и не могат да се обжалват по административен и съдебен ред. Актовете, с които се налагат принудителните административни мерки по ал. 2, т. 6, 10 и 11, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, като обжалването не спира изпълнението им.”

  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  1. В ал. 2 на новосъздадения чл. 256 думите “една или повече” да се заличат.
  2. В т. 1 текста “както и на одобрените от нея общи условия" да се заличи или замени с “както и предлагане на неодобрени от агенцията общи условия и клаузи".
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1.
  Окончателен текст на § 13:
  “§ 13. Създава се чл. 226:
  "Чл. 226. (1) Агенцията за застрахователен надзор прилага мерките по ал. 2, когато установи, че застраховател, всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, акционери, притежаващи 10 и повече на сто от акциите, или член-кооператори, са извършили нарушения, изразяващи се в:
  1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на актовете на Агенцията за застрахователен надзор, както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от Агенцията за застрахователен надзор;
  2. застрашаване интересите на застрахованите лица;
  3. нарушаване на условията, при които е издадено разрешението;
  4. извършване на сделки и действия, които засягат финансовата или организационната стабилност на застраховател;
  5. възпрепятстване упражняването на застрахователния
  надзор.
  (2) В случаите по ал. 1 Агенцията за застрахователен надзор прилага една или повече от следните принудителни административни мерки:
  1. разпорежда писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат съответни мерки;
  2. дава предписание за достигане на: доходност, която за застрахователите, предлагащи застраховки “Живот", е най-малко равна на техническата лихва; сигурност и ликвидност на инвестициите на застрахователните резерви и на собствения капитал;
  3. налага мерки за оздравяване финансовото състояние на застрахователя;
  4. задължава писмено застрахователя да увеличи собствените си средства в указан срок;
  5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по застрахователните договори;
  6. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, както и всяко едно от лицата по чл. 10 или 13;
  7. забранява временно изплащането на дивиденти;
  8. задължава застраховател, предлагащ задължително застраховане, да сключи договор с лице, на което е отказал сключването;
  9. забранява временно на акционер да упражнява правото си
  на глас;
  10. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в срок, определен от Агенцията за
  застрахователен надзор;
  11. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок.
  (3) Актовете за налагане на принудителните административни мерки по ал. 2, т. 1-5, 7, 8 и 9 подлежат на незабавно изпълнение и не могат да се обжалват по съдебен ред. Актовете, с които се налагат принудителните административни мерки по ал. 2, т. 6, 10 и 11, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, като обжалването не спира изпълнението им.”
  § 14. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. Служителите на Агенцията за застрахователен надзор са длъжни да пазят в тайна сведенията, които са им станали известни при упражняването на контрол. Разкриването на тези сведения и данни може да стане само по реда на чл. 7, ал. 4.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Думата “контрол ” се заменя с "надзор”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 14;
  “§ 14. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. Служителите на Агенцията за застрахователен надзор са длъжни да пазят в тайна сведенията, които са им станали известни при упражняването на надзор. Разкриването на тези сведения и данни може да стане само по реда на чл. 7, ал. 4.”

  § 15. Член 24 се изменя така:
  "Чл. 24. (1) Застрахователите са длъжни писмено да уведомяват Агенцията за застрахователен надзор за:
  1. всички нововъзникнали факти и обстоятелства, свързани с изискванията на закона и подзаконовите актове по прилагането му, които подлежат на вписване в регистрите на Агенцията за застрахователен надзор;
  2. промените на вписаните обстоятелства в търговския регистър или в регистъра за кооперациите.
  (2) В 7-дневен срок от настъпването на фактите и обстоятелствата, съответно от вписването в регистъра, застрахователят е длъжен да уведоми Агенцията за застрахователен надзор и да представи документите, удостоверяващи извършената промяна.”
  Комисията подкрепя предложението за § 15 със следната редакция:
  “§ 15. Член 24 се изменя така:
  "Чл. 24. (1) Застрахователите са длъжни писмено да уведомяват Агенцията за застрахователен надзор за:
  1. всички нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Агенцията за застрахователен
  надзор;
  2. промените на вписаните обстоятелства в търговския регистър или в регистъра за кооперациите.
  (2) В 7-дневен срок от настъпването на фактите и обстоятелствата, съответно от вписването в регистъра, застрахователят е длъжен да уведоми Агенцията за застрахователен надзор и да представи документите, удостоверяващи извършената промяна.”
  § 16. В чл. 25, ал. 2 думите ”и подвид” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението за § 16.
  § 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите "извършване на застрахователна" се добавя "и/или презастрахователна".
  2. В т. 5 думите "временно свободните парични средства" се заменят със "застрахователните резерви и собствения капитал".
  3. Точка 6 се изменя така:
  "6. общи условия по застраховките, по които ще работи, тарифите и застрахователно-техническите планове по тях, както и
  техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви.”
  Комисията подкрепя предложението за § 17 със следната редакция:
  § 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите "извършване на застрахователна" се добавя "и/или презастрахователна".
  2. В т. 5 думите "временно свободните парични средства" се заменят със "застрахователните резерви и собствените средства".
  3. Точка 6 се изменя така:
  "6. общи условия по застраховките, по които ще работи, тарифите и застрахователно-техническите планове по тях, както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви.”
  § 18. В чл. 27 т. 5 се изменя така:
  "5. удостоверение от българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, за депозирана вноска от всеки учредител срещу бъдеща дългосрочна застраховка "Живот" за първата година;".
  Комисията подкрепя предложението за § 18.
  § 19. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точка 4 се изменя така:
  “4. годишното общо събрание не е взело решение за компенсиране на балансовата загуба или е прието решение, но загубата не е компенсирана в предвидения срок;”
  в) създават се т. 7 и 8:
  "7. са нарушени изискванията на чл. 12, ал. 2 или 3;
  1. застрахователят не изпълни наложена принудителна административна мярка по чл. 226, ал. 2."
  2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
  ‘"В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2-8 Агенцията за застрахователен надзор уведомява прокуратурата.”
  Комисията подкрепя предложението за § 19 със следната редакция:
  § 19. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  ZIDZZ zala 2 25 Я 2002 г
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) създават се т. 7 и 8:
  "7. са нарушени изискванията на чл. 12, ал. 2 или 3;
  8. застрахователят не изпълни наложена принудителна административна мярка по чл. 226, ал. 2."
  2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
  “В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2-8 Агенцията за застрахователен надзор уведомява прокуратурата.”
  § 20. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение второ:
  "За своята работа квесторът получава възнаграждение за сметка на застрахователя, като размерът на възнаграждението се съгласува с Агенцията за застрахователен надзор."
  Комисията подкрепя предложението за § 20 със следната редакция:
  “§ 20. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение второ:
  "За своята работа квесторът получава възнаграждение за сметка на застрахователя, като размерът на възнаграждението се определя от Агенцията за застрахователен надзор."
  § 21. В чл. 34, ал. 2 думите "т. 1, 3, 5, 7 и 9" се заменят е "т. 1, 7,
  8 и 9”.
  Комисията подкрепя предложението за § 21.
  § 22. В чл. 38, ал. 1, т. 4 думите "Българската народна банка" се заменят с “българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност”.
  Комисията подкрепя предложението за § 22.
  § 23. В чл. 39 думите “в страната” се заменят с “по реда на глава
  шеста“ .
  Комисията подкрепя предложението за § 23.
  § 24. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Застрахователен брокер е търговец, който по възлагане и срещу възнаграждение осъществява посредничество за сключване и
  изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните е тях консултантски услуги.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Дейност като застрахователен брокер по смисъла на ал. 1 може да се извършва след връчване на разрешението по чл. 436, ал. 2."
  Комисията подкрепя предложението за § 24.
  § 25. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  "6. не е акционер, както и член на ръководен или контролен орган на застраховател или застрахователна група."
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва е документи, удостоверяващи не по-малко от 2 години стаж в застраховането. За стаж в застраховането се признава и стажът в държавния застрахователен надзор."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  -‘(З) Когато застрахователният брокер е юридическо лице, обстоятелствата по:
  1. алинея 1, т. 2-6 се установяват по отношение на лицата, които го управляват и/или представляват или осъществяват правомощията на управителни и представителни органи по упълномощаване;
  2. алинея 1, т. 1 се установяват по отношение на поне едно от лицата по предходната точка.”
  4. Създава се ал. 4:
  и(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 6 се установяват и по отношение на застрахователния брокер - юридическо лице.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  От досегашната ал. 2 (нова ал. 3) да отпадне последното изречение, както и израза “ал. 1, т. 2-6’’ и да се замени с “ал. 1, т. 2-5”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  (Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.)
  Окончателен текст на $ 25:
  § 25. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
  "6. не е акционер, както и член на ръководен или контролен орган на застраховател или застрахователна група.
  7. не осъществява дейност като застрахователен агент.”

  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи не по-малко от 2 години стаж в застраховането. За стаж в застраховането се признава и стажът в държавния застрахователен надзор."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Когато застрахователният брокер е юридическо лице, обстоятелствата по:
  1. алинея 1, т. 2-7 се установяват по отношение на лицата, които го управляват и/или представляват или осъществяват правомощията на управителни и представителни органи по
  упълномощаване;
  2. алинея 1, т. 1 се установяват по отношение на поне едно от лицата по предходната точка.”
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и 7 се установяват и по отношение на застрахователния брокер - юридическо лице.”
  § 26. В чл. 436 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) В едномесечен срок от издаване на разрешението брокерът заплаща дължимата такса за издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер, след което разрешението му се връчва."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението за § 26.
  § 27. В чл. 43в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  ‘"5. когато в едногодишен срок от издаване на разрешението на застрахователен брокер в процес на учредяване по смисъла на Търговския закон брокерът не е вписан в търговския регистър;”.
  2. Създава се т. 6:
  “6. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при прекратяване на юридическото лице чрез преобразуване;”.
  2. Досегашната т. 5 става т. 7.
  Комисията подкрепя предложението за § 27 със следната редакция:
  “§ 27. В чл. 43в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  “5. когато в едногодишен срок от издаване на разрешението на застрахователен брокер в процес на учредяване по смисъла на Търговския закон брокерът не е вписан в търговския регистър;”.
  2. Създава се т. 6:
  “6. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при прекратяване на юридическото лице чрез преобразуване, по смисъла на този закон;”.
  20. Досегашната т. 5 става т. 7.”
  § 28. В чл. 43г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 6:
  "6. сключва застрахователни договори, ако е упълномощен за това писмено от възложителя;".
  б) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10, като в т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя "ако е упълномощен за това с нотариално заверено пълномощно;".
  2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя “освен при възлагане на посредничество във връзка със задължителна застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2”.
  Комисията подкрепя предложението за § 28.
  § 29. В чл. 44 се създава ал. 4:
  "(4) Застрахователният агент не може да преупълномощава други лица с правата, предоставени му от застрахователя.''
  Комисията предлага следната редакция на § 29:
  § 29. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “физическо” се добавя “или юридическо”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Застрахователното агентство, осъществявано от физическо лице, е свободна професия. Застрахователният агент - физическо лице не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.”
  3. Създава се ал. 4:
  "(4) Застрахователният агент не може да преупълномощава други лица с правата, предоставени му от застрахователя.”
  Предложение на Комисията за нов § 29а:
  ZIDZZ_zala_2 259 2002 г


  “§ 29а. В чл. 44а се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Когато
  застрахователният агент е юридическо лице, забраната по предходното изречение се отнася и за съдружниците или акционерите му, за лицата, които го управляват и предстваляват, както и за лицата, чрез които той осъществява дейността си по сключения договор за застрахователно агентство.”
  2. В ал. 3 след думите “застрахователен агент” се поставя тире и се добавят думите “физическо лице”.
  3. В ал. 4, изречение първо след думите “който представя” се добавя “месечно”, а изречение четвърто се заличава.”
  § 30. В чл. 46 след думите "търговската тайна на" се добавя "застрахователя и".
  Комисията подкрепя предложението за § 30.
  Предложение на Комисията за нов § 30а:
  “§ 30а. Създава се Глава пета “а”:
  “Глава пета “а”
  ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ
  Чл. 47а. (1) Асоциацията на българските застрахователи създава на свои разноски Помирителна комисия по сигнали и оплаквания на застраховани лица.
  (2) Членовете на комисията могат да бъдат лица с виеше юридическо образование или с поне тригодишен опит в застраховането. Те са независими при изпълнение на своите функции и вземат становищата си по съвест и убеждение в съответствие със закона и обстоятелствата по преписката.
  (3) Членовете на комисията:
  1. разясняват правата на застрахованите и на кандидатите за застраховане;
  2. разглеждат сигнали и оплаквания във връзка с нарушения на застрахователите;
  3. посредничат за извънсъдебно решаване на спорове между застрахованите и застрахователите.
  (4) Производствата пред комисията са безплатни.
  (5) Становищата на членовете на комисията нямат обвързваща сила и не възпрепятстват правото на иск пред съда или арбитража. Жалби срещу застрахователи могат да се подават пред Агенцията за застрахователен надзор, ако в тримесечен срок от сезиране на комисията тя не е предприела съответните действия.

  (6) Комисията представя доклад до Агенцията за застрахователен надзор на всеки три месеца.
  (7) Агенцията за застрахователен надзор издава указания за приложението на тази глава.”
  § 31. Наименованието на глава шеста се изменя така:
  "СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕЗЕРВИ И ТЯХНОТО ИНВЕСТИРАНЕ"
  Комисията подкрепя предложението за 8 31 със следната редакция:
  “§ 31. Заглавието на глава шеста се изменя така:
  "СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕЗЕРВИ И ТЯХНОТО ИНВЕСТИРАНЕ".”
  § 32. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Гаранционният капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък от размерите, посочени в приложения № 2.1 и 2.2. Когато акционерно дружество или клон на чуждестранен застраховател извършва няколко вида застраховки, за минимален размер се приема най-високият от определените размери по видове застраховки съгласно приложение № 2.1."
  2. В ал. 3 думите "половината от собствения капитал, отразен в счетоводните документи" се заменят с "половината от собствения капитал, намален с невнесения основен капитал”.
  3. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 32.
  § 33. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. Думата “ определя” се заменя със “ се определят”.
  2. В т. 1 думите "начина за установяване" се заменят с "елементите, които се включват при изчисляване на размера".
  3. Точка 2 се изменя така:
  “2. границата на платежоспособност и методите, по които тя се изчислява.”
  Комисията подкрепя предложението за $ 33.
  § 34. В чл. 50 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “финансов план за оздравяване” се заменят с "план за достигане на границата на платежоспособност”.
  2. В ал. 3 думите ’’директорът на” се заличават, а думите "установената граница" се заменят с "установения размер".
  Комисията подкрепя предложението за $ 34.
  § 35. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 6:
  "6. резерви по застраховки "Живот", свързани е инвестиционен
  фонд;"
  б) досегашната т. 6 става т. 7;
  2. В ал. 4 се създава изречение второ:
  “Застрахователят поддържа застрахователни резерви съгласно наредбата по предходното изречение в размер, съответстващ на задълженията по застрахователните договори.“
  Комисията подкрепя предложението за § 35.
  § 36. Създава се чл. 51а:
  “Чл. 51а. (1) Когато застрахователят е изчислил границата на платежоспособност, собствените средства и/или застрахователните резерви в нарушение на наредбите по чл. 49 или чл. 51, ал. 4, за целите на застрахователния надзор Агенцията за застрахователен надзор преизчислява размерите им съгласно наредбите.
  (2) Когато границата на платежоспособност и/или размерът на собствените средства, преизчислени по реда на ал. 1, не съответстват на чл. 48. ал. 1 и 2, прилагат се мерките по чл. 50.
  (3) Когато застрахователните резерви са недостатъчни за изпълнение на задълженията по застрахователните договори, Агенцията за застрахователен надзор предписва те да се коригират. При неизпълнение на предписанието Агенцията за застрахователен надзор прилага принудителни административни мерки по чл. 226, ал. 2.”
  Комисията подкрепя предложението за § 36.
  § 37. “Член 52 се изменя така:
  “Чл. 52. (1) Застрахователят е длъжен да инвестира нетния размер на застрахователните резерви в следните активи и при посочените съотношения:
  1. държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България - без ограничения;
  2. необременени с тежести недвижими имоти - до 10 на сто от нетния размер на застрахователните резерви;

  3. облигации, издадени и гарантирани от общините - до 5 на сто от нетния размер на застрахователните резерви ;
  4. акции и облигации, издадени от търговски дружества и приети за търговия на фондова борса - до 30 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но в не повече от 10 на сто от акциите и облигациите на едно дружество;
  5. банкови депозити - до 50 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но не повече от 25 на сто от нетния размер в една банка;
  6. ипотечни облигации, издадени по Закона за ипотечните облигации - до 25 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но в не повече от 15 на сто от ипотечните облигации, издадени от една банка;
  7. активи по т. 1-6, посочени в общите условия и договорени в полицата по застраховки "Живот", свързани е инвестиционен фонд.
  (2) Активите по ал. 1 не могат да се залагат, да се ипотекират и да се обременяват е други тежести.
  (3) Относителният дял на инвестициите по ал. 1 в зависимост от вида на застрахователната дейност и структурата на сключваните застраховки трябва да осигурява сигурност, доходност и съответна за застраховките ликвидност."
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В ал. 1, т. 7 на чл. 52 след израза “по т. 1-6” да се добавят думите “както и в активи
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 37.
  § 38. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Собствените средства могат да се инвестират в дялове и акции на други търговски дружества. Застрахователят е длъжен да уведоми Агенцията за застрахователен надзор в 7-дневен срок от извършването на инвестицията, когато размерът на инвестицията в едно търговско дружество:
  1. надвишава 10 на сто от капитала на дружеството, или
  2. надвишава 30 000 лв.“
  2. Създава се ал. 3:

  "(3) Застраховател не може да участва като неограничено отговорен съдружник в събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции."
  Комисията подкрепя предложението за § 38.
  § 39. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение трето:
  "Последващите изменения в плана за ликвидация, промяната на срока на ликвидация, както и предложенията за смяна на ликвидатора се одобряват по същия ред.”
  Комисията подкрепя предложението за § 39.
  § 40. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  "Застрахователният портфейл може да бъде прехвърлен само на друг застраховател.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  "При поискване от Агенцията за застрахователен надзор ликвидаторите са длъжни да предоставят информация за дейността си и за състоянието на застрахователя в ликвидация по начин и в срок, определени от Агенцията за застрахователен надзор."
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  "(4) В случаите, когато е действията си ликвидаторът нарушава разпоредбите на този закон, одобрения план за ликвидация или застрашава интересите на застраховани лица, Агенцията за застрахователен надзор издава задължителни предписания на ликвидатора във връзка с дейността му, които подлежат на незабавно изпълнение, или взема решение за смяната му. Актовете за налагане на принудителните административни мерки по предходното изречение не подлежат на обжалване.
  (5) Съдът вписва нов ликвидатор по искане на Агенцията за застрахователен надзор след представянето на решението по ал. 4.”
  Комисията подкрепя предложението за § 40.
  § 41. Наименованието на глава десета се изменя така:
  •‘ГОДИШНИ И ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ”
  Комисията подкрепя предложението за § 41 със следната редакция:
  “§ 41. Заглавието на глава десета се изменя така:
  “ГОДИШНИ И ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ”.”
  § 42. Член 65 се изменя така:
  "Чл. 65. (1) Застрахователите изготвят и представят в Агенцията за застрахователен надзор:
  1. годишен финансов отчет - до 31 март следващата година;
  2. годишни справки, доклади и приложения, утвърдени от Агенцията за застрахователен надзор - до 30 април следващата година;
  3. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения, утвърдени от Агенцията за застрахователен надзор - до края на месеца, следващ тримесечието.
  (2) Управителните органи на застрахователя осигуряват и отговарят за изготвянето и съдържанието на отчетите и справките по ал.
  1.
  (3) Застрахователите изготвят и представят годишен актюерски доклад по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор, до 30 април следващата година.
  (4) Годишният актюерски доклад се подписва от актюер, одобрен от Агенцията за застрахователен надзор и от представляващия
  застрахователя.”
  Комисията подкрепя предложението за $ 42 със следната редакция:
  “§ 42. Член 65 се изменя така:
  “Чл. 65. (1) Застрахователят изготвя и представя в Агенцията за застрахователен надзор:
  1. годишен финансов отчет - до 31 март следващата година;
  2. годишни справки, доклади и приложения по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор - до 30 април следващата година;
  3. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор - до края на месеца, следващ тримесечието.
  (2) Управителните органи на застрахователя осигуряват и отговарят за изготвянето и съдържанието на отчетите и справките по ал. 1.
  (3) Застрахователите изготвят и представят годишен актюерски доклад по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор, до 30 април следващата година.
  (4) Годишният актюерски доклад се подписва от актюер, одобрен от Агенцията за застрахователен надзор и от представляващия застрахователя.”

  § 43. Член 66 се изменя така:
  “Чл. 66. (1) Годишният финансов отчет на застрахователя се заверява от двама регистрирани одитори, утвърдени от Агенцията за застрахователен надзор.
  (2) Заедно е доклада за заверка на годишния финансов отчет на застрахователя регистрираните одитори представят и разширен одиторски доклад в Агенцията за застрахователен надзор до 30 април следващата година.
  (3) Разширеният одиторски доклад се изготвя по образец, утвърден от Агенцията за застрахователен надзор.
  (4) Лицата по ал. 1 уведомяват незабавно Агенцията за застрахователен надзор за всички обстоятелства, които могат да застрашат дейността на застрахователя.
  (5) Застрахователните групи и застрахователните холдинги със смесена дейност изготвят и представят консолидираните си отчети в Агенцията за застрахователен надзор до 30 юни следващата година.”
  Комисията подкрепя предложението за § 43.
  § 44. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  "При поискване от Агенцията за застрахователен надзор синдиците са длъжни незабавно да предоставят информация за дейността си и за хода на производството по несъстоятелност."
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Агенцията за застрахователен надзор издава задължителни предписания на синдиците във връзка с дейността им, които не подлежат на обжалване."
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението за § 44 със следната редакция:
  “§ 44. В чл. 70, ал. 2 се създава изречение второ:
  "При поискване от Агенцията за застрахователен надзор синдиците са длъжни незабавно да предоставят информация за дейността си и за хода на производството по несъстоятелност."
  § 45. Наименованието на глава дванадесета се изменя така:
  “ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ”
  Комисията подкрепя предложението за § 45 със следната редакция:

  § 45. Заглавието на глава дванадесета се изменя така:
  “ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ”
  § 46. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Договорът за задължителните застраховки по ал. 1, т. 1 и 2 се сключва до края на предходната година за едногодишен срок или в 15- дневен срок от възникване на застрахователния интерес и важи до края на годината.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Застрахователят по задължителната застраховка "Гражданска отговорност” не извършва плащания за причинени на лице или лица вреди, покрити от задължителната застраховка "Гражданска отговорност на превозвачите", които извършват обществени превози, спрямо пътниците в превозните средства.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението за § 46 със следната редакция:
  “§ 46. Член 77, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  “2. “Злополука” - на пътниците в обществения транспорт.”
  § 47. В глава дванадесета наименованието на раздел III се изменя така:
  “Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на
  превозвачите"
  Комисията предлага следната редакция на § 47:
  “§ 47. В глава дванадесета наименованието на раздел III се изменя така:
  “Задължителна застраховка “Злополука”.”
  § 48. Член 84 се изменя така:
  "Чл. 84. Задължителната застраховка "Гражданска отговорност на превозвачите" покрива гражданската отговорност на превозвачите за причинени имуществени и неимуществени вреди на пътниците в средствата за обществен превоз, настъпили по време на превоза, когато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него.”
  Комисията предлага следната редакция на § 48:
  “§ 48. Член 84 се изменя така:
  “Чл. 84. Когато началният и крайният пункт на пътуването са на територията на Република България, застраховка “Злополука” по чл. 77, ал. 1, т. 2 са длъжни да имат и да поддържат превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници със:
  1. релсови превозни средства;
  2. тролейбуси и автобуси;
  3. въздухоплавателни средства;
  4. всички видове морски и речни плавателни съдове;
  5. въжени линии и влекове;
  6. таксиметрови автомобили.”
  § 49. Член 85 се изменя така:
  “Чл. 85. Средства за обществен превоз на пътници са:
  1. релсовите превозни средства;
  2. тролейбусите и автобусите;
  3. въздухоплавателните средства;
  4. всички видове морски и речни плавателни съдове;
  5. въжените линии и влековете;
  6. таксиметровите автомобили.”
  Комисията предлага § 49 да отпадне.
  § 50. Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86. Задължителната застраховка "Гражданска отговорност на превозвачите" е в сила само когато обстоятелствата, за които превозвачът отговаря по силата на разпоредбите на специални закони, уреждащи съответния вид транспорт, са настъпили на територията на Република България.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86. Задължителната застраховка “Гражданска
  отговорност на превозвачите” покрива отговорността на превозвача, само когата вредите, за които той отговаря, са настъпили на територията на Република България. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложението беше оттелено на заседанието на Комисията.
  Комисията предлага следната редакция на $ 50:
  “§ 50. В чл. 86 се създава нова ал. 2:

  “(2) Ако превозвачът няма договор за застраховка, пътникът или неговите наследници имат право да им се заплати минималната застрахователна сума от Гаранционния фонд.”
  § 51. В чл. 88 се създава т. 3:
  “3. обезщетение по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на превозвачите", ако превозвачът не е имал застраховка.’'
  Комисията предлага следната редакция на § 51:
  “В чл. 88, се създава нова т. 2:
  “2. обезщетение по задължителната застраховка “Злополука”, ако превозвачът не е имал застраховка.”
  Предложение на Комисията за нов § 51а;
  “§ 51а. В чл. 90, ал. 5 се изменя така:
  “(5) Средствата на Гаранционния фонд се инвестират по реда на чл. 52, ал. 1, т. 1,3 - 6.”
  § 52. В чл. 91 ал. 1 се изменя така:
  “(1) След изплащане на обезщетението по чл. 88 Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното.”
  Комисията предлага следната редакция на § 52:
  “§ 52. В чл. 91 се създава нова ал. 2:
  “(2) След изплащане на застрахователната сума по чл. 88, т. 2 Гаранционният фонд има право на иск срещу превозвача до размера на платеното.”
  § 53. В чл. 94 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Който сам или чрез друго лице извършва застраховане без разрешение, включително сключва застраховки, за които няма разрешение, се наказва:
  1. извършителят - физическо лице - с глоба от 1000 до 5000 лв. ;
  2. юридическото лице - с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
  § 54. В чл. 946 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  "(1) Застраховател, който се отклони от одобрените от Агенцията за застрахователен надзор общи условия, тарифи,

  застрахователно-технически планове или програми за презастраховане, се наказва е имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
  (2) Застраховател, който наруши чл. 48, ал. 3, се наказва е имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв."
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.
  § 55. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите "застрахователен брокер” се поставя запетая и се добавя “ликвидатор или синдик”.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) С административното наказание по ал. 1 се наказва и лице, което не изпълни наложена принудителна административна мярка по чл. 226, ал. 2, когато тежестта на нарушението не обуславя отнемане на разрешението.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 94в, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.
  § 56. В чл. 96, т. 1 думите “от 50 лв. до 200 лв.” се заменят с
  "от 100 до 500 лв.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.
  § 57. Член 97 се изменя така:
  "Чл. 97. Лице, което наруши чл. 5, се наказва:
  1. физическото лице - е глоба от 500 до 1000 лв.;
  2. юридическото лице - с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.
  § 58. Създават се чл. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106:
  Чл. 98. Застраховател, който извършва застраховане в нарушение на издаденото разрешение по чл. 28 или в нарушение на чл. 6, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв.
  Чл. 99. (1) За придобиване или прехвърляне на акции от застрахователно дружество в нарушение на чл. 9, ал. 3 или в нарушение на забрана по чл. 9, ал. 5 се наказват:
  1. физическите лица, независимо дали придобиват или прехвърлят акциите от свое име или за другиго, с глоба от 2000 до 10 000 лв. и
  2. юридическите лица с имуществена санкция от 5000 до 10 000
  лв.
  (2) Даденото в замяна на акциите се отнема в полза на държавата.
  (3) Наказанията по ал. 1 се налагат и на застрахователното дружество, и на неговите служители по чл. 10, ал. 1, които са вписали или са допуснали да се впише в книгата на акционерите прехвърляне на акции в нарушение на чл. 9, ал. 3 или в нарушение на забрана по чл. 9, ал. 5.
  Чл. 100. Застраховател, който наруши чл. 51, ал. 1 или 4, чл. 52, 53 или 54, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
  Чл. 101. Застраховател, който наруши чл. 56, 58 или 60а, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
  Чл. 102. (1) Застраховател, който не уведоми Агенцията за застрахователен надзор за откриване на производство по ликвидация в случаите по чл. 61, ал. 1 или не изпълни задълженията си по чл. 61, ал. 4, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
  (2) Лице, което наруши чл. 62, ал. 3 или чл. 70, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  Чл. 103. Физическо лице, извършило или допуснало извършването на нарушение по чл. 24, чл. 37, ал. 5, чл. 65 или 66, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
  Чл. 104. За нарушение на разпоредбите на този закон, извън случаите по чл. 94 - 103, както и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е следното:
  1. на физическо лице - глоба от 500 до 5000 лв.;
  2. на юридическо лице - имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.
  Чл. 105. За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение, глобата или имуществената санкция по тази глава се налага в двоен размер.
  Чл. 106. (1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на Агенцията за застрахователен надзор, оправомощени за това от директора на Агенцията за  застрахователен надзор, а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.
  (2) Наказателното постановление за глоба и имуществена санкция се издава от директора на Агенцията за застрахователен надзор, а за нарушенията по чл. 96 - от директора на регионалната дирекция на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението, или от оправомощено от него лице.
  (3) За установяването на нарушението, за издаването, обжалването и изпълнението на наказателно постановление се прилага Законът за административните нарушения и наказания.“
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 103 думите “или допуснало извършването на” да се
  заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.
  § 59. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1-В § 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  “3. “Застрахователен холдинг със смесена дейност” е холдингово дружество по чл. 277 от Търговския закон, което не е застраховател и има поне едно дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, което е застраховател.”;
  б) създава се нова т. 4:
  "4. “Застрахователна група” е налице, когато застраховател има поне едно дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, което е застраховател.“;
  в) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8;
  г) създават се т. 9, 10 и 11:
  “9. “Нетен размер на застрахователните резерви” е размерът на застрахователните резерви, намален с частта на презастрахователя.
  “10. “Техническа лихва” е лихвата, която се прилага при изчисляване на застрахователните премии и резерви.
  11. “Общи условия” са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори.”
  2. Параграф 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.
  § 60. В § 8 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  2. В ал. 8, изречение първо думите "след решение на Националния съвет по застраховане" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.
  § 61. В раздел I от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “ако е” се заличават.
  2. Създава се т. 4:
  “4. Постоянна здравна застраховка.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 61 със следната редакция:
  § 61. Приложение № 1 към чл. 6. ал. 2, се изменя така;
  Приложение 1
  към чл. 6, ал. 2
  РАЗДЕЛ I
  А. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ.
  1. Застраховка “Живот ” и рента
  а) застраховка “Живот” с покритие на рисковете “смърт” или “доживяване на определена възраст” или “доживяване на определена възраст или по-ранна смърт”;
  б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания, дължими след изтичане на най-малко една година от плащането на премията или на първата разсрочена вноска.
  При тези договори застрахователят изплаща фиксирани
  суми.
  2. Женитбена и детска застраховка
  Застраховка за изплащане на фиксирана сума при женитба или раждане или изтичане на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от дете.
  3. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд
  Застраховка по точки 1 и 2, при които застрахователните
  плащания са изцяло или частично зависими от стойността на, и/или дохода от предварително определени активи.

  ZIDZZ_zala_2
  254 2002 г
  4. Постоянна здравна застраховка
  а) застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване;
  б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.
  5. Изкупуване на капитал
  Застраховка за опредлен срок, при която срещу получаване на премия застрахователят изплаща договорена сума при изтичане на срока.
  6. Допълнителна застраховка
  Застраховка, осигуряваща допълнителни застрахователни покрития, включващи което и да е или комбинация от:
  а) смърт вследствие на злополука;
  б) трайно загубена или намалена работоспособност
  вследствие на злополука;
  в) трайно загубена или намалена работоспособност
  вследствие на заболяване;
  г) временна неработоспособност вследствие на злополука;
  д) временна неработоспособност вследствие на заболяване;
  е) безработица;
  ж) хоспитализация;
  з) тежки заболявания;
  е) медицински разходи.
  РАЗДЕЛ II
  А. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ.
  1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания):
  - фиксирани парични суми;
  - обезщетения;
  - комбинация от горните две;
  - обезщетения на пътници.
  2. Заболяване:
  - фиксирани парични суми;
  - обезщетения;

  - комбинация от горните две.
  3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)
  Всяка щета или загуба, нанесена на:
  - сухопътни моторни превозни средства;
  - сухопътни безмоторни превозни средства.
  4. Релсови превозни средства
  Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.
  5. Летателни апарати
  Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.
  6. Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали)
  Всяка щета или загуба, нанесена на:
  - речни и плавателни съдове по канали;
  - плавателни съдове по езера;
  - морски плавателни съдове.
  7. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и
  други)
  Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз без оглед на вида на транспорта.
  8. Пожар и природни бедствия
  Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по точки 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:
  - пожар;
  - експлозия;
  - буря;
  - други природни бедствия;
  - атомна енергия;
  - свлачища.
  9. Други щети на имущество
  Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по точки 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие като кражба, освен включените в точка 8.

  10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС.
  Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни МПС (включително гражданска отговорност на превозвача).
  11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.
  Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати (включително гражданска отговорност на превозвача).
  12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.
  Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове (включително гражданска отговорност на превозвача).
  13. Обща гражданска отговорност.
  Всяка отговорност за вреди, освен посочените в точки 10, 11
  и 12.
  14. Кредити:
  - обща неплатежоспособност;
  - експортни кредити;
  - продажби с разсрочено плащане;
  - ипотеки;
  - селскостопански кредити.
  15. Гаранции:
  - преки;
  - косвени.
  16. Разни финансови загуби:
  - рискове, свързани със заетостта;
  - обща недостатъчност на доходи;
  - лошо време;
  - загуба на доходи;
  - текущи общи разходи;
  - непредвидени търговски разходи;
  - загуби на пазарна стойност;
  - загуби на рента или доход;
  - косвени търговски загуби, освен горепосочените;
  - други финансови загуби (нетърговски);
  - други финансови загуби.
  17. Правни разноски (правна защита)
  Застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела.
  18. Помощ при пътуване (асистанс)
  Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВИД ЗАСТРАХОВКИ
  Когато разрешението включва едновременно :
  а) видовете по точки 1 и 2, се наричат “Застраховане срещу заболяване и злополука"
  б) видовете по точки 1, 3, 7 и 10, се наричат “Автомобилно застраховане”;
  в) видовете по точки 1, 4, 6, 7 и 12, се наричат “Морско и транспортно застраховане”;
  г) видовете по точки 1, 5, 7 и 11 се наричат “Авиационно застраховане”;
  д) по точки 8 и 9 се наричат "застраховане на имущество";
  е) видовете по точки 10, 11 ,12 и 13 се наричат "Гражданска отговорност”;
  ж) видовете по точки 14 и 15 се наричат “Кредити и
  гаранции”;
  з) по всички видове се наричат "Общо застраховане".
  В. Спомагателни рискове
  Застраховател, получил разрешение за един основен риск, отнасящ се към един или група видове застраховки по Раздел II на Приложението, може също да покрие рисковете, включени в други видове без да се изисква разрешение за тези рискове, ако:
  - са свързани с основния риск;
  - се отнасят за предмета, който се покрива от основния риск;
  - се покриват от договора, покриващ основния риск.
  Рисковете, включени в Раздел II, буква “А”, точки 14 и 15 на
  това приложение не могат да бъдат разглеждани като спомагателни за други видове застраховки.”
  § 62. Приложение № 2 към чл. 48, ал. 2 се заменя с приложения №2.1 и № 2.2, както следва:
  "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 към чл. 48, АЛ. 2
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 63. В случай че застрахователите в ликвидация не приключат производството в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон, Агенцията за застрахователен надзор може с решение да освободи ликвидаторите и да назначи нови и/или да приеме нов план за
  ZIDZZ_zala_2 2592002I
  ликвидация. Съдът вписва промените по фирменото дело при представяне на решението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
  § 64. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон застрахователните брокери, получили разрешение по чл. 43, ал. 4, представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43а, ал. 1, т. 6 по отношение на всички лица по чл. 43а. В противен случай Агенцията за застрахователен надзор отнема издаденото разрешение.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  § 64 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.
  § 65. (1) Издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност по подвид застраховка “постоянна здравна застраховка” по заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за застраховането има действието на разрешение за извършване на застрахователна дейност по вида застраховка “Постоянна здравна застраховка” по раздел I, т. 4 от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.
  (2) Издадените разрешения за извършване на застрахователна дейност по подвидовете застраховки по раздел II от приложението към чл. 6. ал. 2 от Закона за застраховането според заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание на чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за застраховането имат действие на разрешение за извършване на застрахователна дейност по съответните видове застраховки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65 със следната редакция:
  “§ 65. (1) Издадените разрешения за извършване на застрахователна дейност по подвидове застраховка “постоянна здравна застраховка” и/или “допълнителна застраховка” по заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание на
  ZIDZZ_zala_2 35 0 201)2 I
  чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за застраховането, имат действието на разрешение за извършване на застрахователна дейност съответно по видовете застраховки “Постоянна здравна застраховка” по Раздел I, т. 4 и “Допълнителна застраховка” по Раздел I, т. 6 от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.
  (2) Издадените разрешения за извършване на застрахователна дейност по подвидовете застраховки по Раздел II от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането, според заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание на чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за застраховането имат действие на разрешение за извършване на застрахователна дейност по съответните видове застраховки.”
  Предложение на Комисията за нови параграфи 65а, 65б, 65в
  и 65г;
  “§ 65а. (1) В срок от една година от влизане в сила на закона Асоциацията на българските застрахователи разработва обща методика за ликвидация на щети по автомобилно застраховане и за уреждане на висящите регресни претенции между застрахователите.
  (2) Агенцията за застрахователен надзор може да дава предписания по законосъобразността на методиката и във връзка със защита интересите на застрахованите лица.
  (3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 в посочения срок Агенцията за застрахователен надзор възлага разработването на методиката на определени от нея експерти и я предлага на министъра на финансите за одобрение с наредба.
  § 65б. (1) Помирителната комисия по Глава пета “а” се създава в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) При неизпълнение на задължението в срока по ал. 1 Агенцията за застрахователен надзор посочва по своя инициатива до трима члена на Комисията и определя тяхното възнаграждение.
  § 65в. В Търговския закон (Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 г., изм., бр. 25 от 27.03.1992 г., изм. и доп., бр. 61 от 16.07.1993 г., бр. 103 от 7.12.1993 г., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм., бр. 63 от 14.07.1995 г., изм. и доп., бр. 42 от 15.05.1996 г., в сила от 15.05.1996 г., изм., бр. 59 от 12.07.1996 г., в сила от 1.07.1996 г., изм. и доп., бр. 83 от
  1.10.1996 г., в сила от 1.11.1996 г., изм., бр. 86 от 11.10.1996 г., в сила от
  1.01.1997 г., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 6.01.1997 г., бр. 58 от
  22.07.1997 г., в сила от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 100 от 31.10.1997 г., бр. 124 от 23.12.1997 г., в сила от 1.03.1998 г., доп., бр. 39 от 7.04.1998 г., бр. 52 от 8.05.1998 г., изм. и доп., бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 33 от 9.04.1999 г., доп., бр. 42 от 5.05.1999 г., изм., бр. 64 от 16.07.1999 г., изм.
  ZIDZZ_zala_2 2S 9 2002 г
  и доп., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм., бр. 90 от 15.10.1999 г., доп., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., бр. 84 от 13.10.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 21.06.2002 г.) се създава чл. 381а:
  “Преддоговорна информация
  Чл. 381а. (1) Застрахователят е длъжен да предоставя на кандидата за застраховане преди сключването на застрахователния договор информация в подходяща писмена форма за съответния вид застраховка, която трябва да съдържа:
  1. търговската фирма на застрахователя;
  2. седалището, адреса на управление и адреса на клона, сключващ договора;
  3. покритите рискове, изключенията от покритие, възможностите за изменение на застрахователния договор съобразно одобрените от Агенцията за застрахователен надзор общи условия;
  4. срока и начините за прекратяване на договора;
  5. срока и начините за плащане на премиите, последиците от неплащането, предпоставките и срока за плащане на обезщетение или застрахователна сума;
  6. начините за калкулиране и разпределяне на бонуси, ако има предвидени такива;
  7. откупните стойности и застрахователните суми при изтичане на срока на застрахователния договор - при договорите за
  застраховки по живот;
  8. при договор за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, да се изброят изчерпателно конкретните инвестиционни фондове, в които могат да бъдат инвестирани средствата;
  9. възможността за намаляване на застрахователното обезщетение спрямо договорената застрахователна сума в зависимост от овехтяването на имуществото по време на срока на договора - при договорите за имуществено застраховане;
  10. процедурите за извънсъдебно уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, ако има предвидени такива.
  (2) Застрахователят е длъжен да предоставя следната информация на застрахованото лице през периода на действие на договора:
  1. всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2;
  2. ежегодна информация за състоянието на бонусите;
  3. постигнатата доходност по видове инвестиционни фондове - при договорите за застраховка “Живот”, свързана е инвестиционен фонд.
  (3) Когато застрахователният договор се сключва чрез брокер или застрахователен агент, информацията по ал. 1 се предоставя от тях.”


  § 65г. В Закона за железопътния транспорт (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и доп. бр. 47 от 2002 г.) § 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.”
  § 66. Параграф 61 влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  София, 24 септември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума