Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/12/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за данък върху добавената стойност
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за данък върху добавената стойност
  (Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 44, 62, 64,103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от
  2001 г. и бр. 28 и 45 от 2002 г.)
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Тедора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал за нов § 1а:
  “§1а. В чл. 3, ал. 2 се създава нова т. 4:
  “4. вероизповеданията по смисъла на Закона за вероизповеданията за дейността им. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.- Георги Пирински за нов § 2:
  В чл. 5 накрая се поставя запетая и се добавя: “за което е уведомено. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 1. В чл. 14, ал. 1, т. 8 думите “от регистрирани производители (местни юридически лица, неперсонифицирани дружества или еднолични търговци) или от представител на чуждестранен производител” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението за § 1.
  § 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  “3. "свързани лица" по смисъла на този закон се приравнява на същото понятие от Търговския закон;“.

  2. Точка 13 се изменя така:
  “13. "туроператор”, "туристически агент", “хотелиер”, "турист", “организирано пътуване”, “основни туристически услуги” се приравняват на същите понятия от Закона за туризма;”.
  3. Точка 16 се отменя.
  4. В т. 17 думите "задължителна за откриване, но доброволна за ползване" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната окончателна редакция на § 2:
  “§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  “3. ’’свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от Търговския закон
  2. В т. 8 думите “по смисъла на този закон се приравняват на същите понятия от” се заменят със “са понятия по смисъла на”.
  3. Точка 13 се изменя така:
  “13. ’’турист”, “хотелиер”, ’’туроператор”, ’’туристически агент”, “основни туристически услуги”, “организирано пътуване”, са понятия по смисъла на § 1, т. 1,3,8,10,12 и 14 от Закона за туризма;”.
  4. Точка 16 се отменя.
  5. В т. 17 думите ’’задължителна за откриване, но доброволна за ползване” се заличават.
  § 3. В чл. 27 думата “начисляването” се заменя с “вземането под
  отчет”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 3:
  “§ 3. В чл. 27, Т.1 и 2 думите “начисляването” се заменят с “вземането под отчет”.”
  Предложение на н.п. Димитьр Ламбовски и Христо Механдов за нов § За:
  “§ За. В чл. 29 се създава нова ал. 7:
  “(7) В първоначалната данъчна основа на доставката на стока се считат включени и всички последващи разходи на доставчика , извършени при осъществяване на последващ безплатен гаранционен сервиз в рамките на обичайна, нормативна ши договорено определена отговорност по задължение за доставка на вещ без недостатъци. Не се счита за доставка по смисъла на този закон и изплащането от производител (ши от предходен доставчик) на регресно обезщетение, дължимо по повод на горните разходи. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип»
  Предложение на н.п. Нина Радева за нов § За:
  “§ За. В чл. 29, ал. 6, т. 1 се изменя така:
  “1. Когато стоката се продава по пазарна цена, определена по методите посочени в чл. 20, т.5, б”.” а” и б ”б”. Тази разпоредба не се прилага по отношение на доставки на превозни средства. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателна редакция за § 4:
  “§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 ,т. 1 се изменя така:
  ^4.продажба на стоката по пазарна цена, определена по методите, посочени в чл. 20, т. 5, б. ”а” и “б”;
  2. Създават се ал. 7 и 8;
  ‘‘(7) Разпоредбата на ал. 6, т. 1 не се прилага по отношение на доставки на превозни средства.
  (8) В данъчната основа на доставка на стока се счита включена стойността на услугата по последващо безвъзмездно гаранционно обслужване.”
  § 4. Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36. Финансови услуги по смисъла на този закон са:
  1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг; в случаите на доставки при условията на договор за финансов лизинг доставчикът може да избере услугата по предоставянето на кредит да бъде облагаема доставка;
  2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания;
  3. сделките, включително договарянето, свързани с банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделките по събиране на дългове и факторинг;
  4. сделките, включително договаряне, свързани с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
  5. сделките, включително договаряне, с акции, дружествени дялове или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
  6. управлението на дейността на инвестиционни дружества по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  7. доставките на таксови и пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенската марка;
  8. финансовите фючърси и опции.”
  Комисията подкрепя предложението за § 4, който става § 5 със следната окончателна редакция:
  “§ 5. Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36. (1)Финансови услуги по смисъла на този закон са:
  1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг;
  2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания;
  3. сделките, включително договарянето, свързани с банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделките по събиране на дългове и факторинг;
  4. сделките, включително договаряне, свързани с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
  5. сделките, включително договаряне, с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
  6. управлението на дейността на инвестиционни дружества по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  7. доставките на таксови и пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенската марка;
  8. финансовите фючърси и опции.”
  (2) В случаите на доставки при условията на договор за финансов лизинг по ал. 1, т. 1 доставчикът може да избере услугата по предоставянето на кредит да бъде облагаема доставка.”
  § 5. В чл. 55 ал. 3 и 4 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението за § 5, който става § 6.
  § 6. Създава се чл. 55а:
  "Плащане на начислен данък по доставки"
  Чл. 55а. (1) Сумата на начисления данък се получава от доставчика заедно с плащането по доставката.
  (2) Получателят е задължен да плати начисления му данък по ДДС сметка на доставчика по отношение на доставки, за които едновременно са изпълнени следните условия:
  1. получателят е регистрирано по този закон лице;
  2. начисленият данък е над 1000 лв.
  (3) Извън случаите по ал. 2 използването на ДДС сметка е доброволно, но доставчикът не може да откаже получаване на плащане по ДДС сметка на начислен от него данък, когато това е поискано от получателя.
  (4) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги начисленият данък е за сметка на доставчика, като ал. 2 и 3 не се прилагат."
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов
  В чл. 55а се добавя: ” при плащане на начислен ДДС по банков път, независимо от неговия размер той трябва да се плати по “ДДС-сметка ”. ”
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за ал. 1 и 2 и не подкрепя ал, 3 и 4 , като предлага следната окончателна редакция за § 6, който става § 7:
  “§ 7. Създава се чл. 55а:
  "Плащане на начислен данък по доставки"
  Чл. 55а. (1) Сумата на начисления данък се получава от доставчика заедно с плащането по доставката.
  (2) Получателят е задължен да плати начисления му данък по ДДС сметка на доставчика по отношение на доставки, за които едновременно са изпълнени следните условия:
  1. получателят е регистрирано по този закон лице;
  2. начисленият данък е над 1 000 лв.’’
  § 7. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя “и определеният размер на дължимия данък се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.”
  2. Алинея 3 се отменя,
  Комисията подкрепя предложението за § 7, който става § 8.
  § 8. Създават се чл. 58а, 58б и 58в:
  “Специален ред за начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58а. (1) Независимо от чл. 58, ал. 2 данъкът по вноса на стоки може да се начисли от регистрираното по този закон лице, ако има разрешение, издадено по реда на чл. 58в, и се внасят стоки, за които не се дължи акциз.
  (2) Вносителят упражнява правото си по ал. 1, като декларира това в подадената митническа декларация.
  (3) Когато вносителят е упражнил правото си по ал. 1, митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.
  (4) Вносителят начислява данъка по отношение на вноса, за който е упражнил правото си по ал. 1, за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл. 27.
  (5) За начисления данък по ал, 4 вносителят има право на данъчен кредит при условията на чл. 64.
  Лица с право да прилагат специалния ред
  за начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58б. (1) Право да прилага чл. 58а има лице, което е получило разрешение за това и отговаря едновременно на следните условия:
  1. регистрирано е по този закон;
  2. няма непогасени в срок публични задължения;
  3. реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите.
  (2) Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите при съобразяване със следните изисквания:
  1. срок на изпълнение на проекта - една година;
  2. размер на инвестициите - над 10 млн. лв. за период не по-дълъг от една година;
  3. създаване на повече от 50 нови работни места;
  4. финансово състояние на лицето;
  5. възможностите на лицето за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му.
  (3) Министърът на финансите при съобразяване с изискванията по ал. 2 одобрява проекта въз основа на писмено искане на лицето в едномесечен срок от подаване на искането.
  (4) Към писменото искане по ал. 3 се прилагат следните документи:
  1. проекти, разработки и планове, удостоверяващи възможностите на лицето за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението на проекта;
  2. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година; към анализа се прилагат и пълните годишни финансови отчети за анализираните периоди;
  3. гаранции, удостоверяващи възможностите за финансиране на
  проекта.
  (5) Одобряването или отказът за одобряване на проекта се извършва с писмена заповед на министъра на финансите.
  (6) Отказът за одобряване на проекта може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Издаване и отнемане на разрешението за ползване на специалния ред за
  начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58в. (1) Разрешението по чл. 58б, ал. 1 се издава от териториалния данъчен директор по място на регистрация за срок една година въз основа на писмено заявление на лицето, към което се прилага заповедта по чл. 58б, ал. 5.
  (2) Разрешението се издава след проверка на наличието на условията по чл. 58б, ал. 1, т. 1 и 2 в срок 14 дни от подаване на заявлението.
  (3) Издаденото разрешение се отнема в следните случаи:
  1. когато лицето престане да отговаря на условията по чл. 58б, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. при изтичането на срока по ал. 1.
  (4) Разрешението се отнема с данъчен акт. Датата на отнемане на разрешението е датата на връчване на данъчния акт.
  (5) Главната данъчна дирекция предоставя на митническата администрация информация за издадените и отменените разрешения по този член.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип.
  Предложение на н. п. Муравей Радев, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов и Никола Николов:
  Чл. 58а, 586 и 58в да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Чилова
  § 8 да се измени така:
  “§ 8. Създават се чл. 58а, 58б и 58в:
  “Специален ред за начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58а. (1) Независимо от чл. 58, ал. 2 данъкът по вноса на стоки може да се начисли от регистрираното по този закон лице, ако има разрешение, издадено по реда на чл. 586 и се внасят стоки (с изключение на акцизни) по списък одобрен от министъра на финансите.
  (2) Вносителят упражнява правото си по ал. 1 като:
  1. декларира в подадената митническа декларация, че ще ползва този режим;
  2. декларира, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по този закон лице и няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения към задължителното обществено и здравно осигуряване.
  (3) Когато вносителят е упражнил правото си по ал. 1, митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.
  (4) Вносителят начислява данъка по отношение на вноса, за който е упражнил правото си по ал. 1, за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл. 27.
  (5) За начисления данък по ал. 4 вносителят има право на данъчен кредит при условията на чл. 64.
  Лица с право да прилагат специалния ред за начисляване на ДДС при
  внос
  Чл. 58б. (1) Право да прилага чл. 58а има лице, което отговаря едновременно на следните условия:
  1. реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите;
  2. регистрирано е по този закон;
  3. няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения към задължителното обществено и здравно осигуряване;
  4. е получило разрешение от министъра на финансите.
  (2) Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите при съобразяване със следните изисквания:
  1. срок на изпълнение на проекта - до две години;
  2. размер на инвестициите - над 10 млн. лв. за период не по-дълъг от две години;
  3. създаване на повече от 50 нови работни места;
  4. възможностите на лицето за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му.
  (3) Разрешението се издава за срок до 2 години, въз основа на писмено искане, към което се прилагат следните документи:
  1. проекти, разработки и планове, удостоверяващи възможностите на лицето за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението на проекта;
  2. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор ши специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година; към анализа се прилагат и пълните годишни финансови отчети за анализираните периоди;
  3. гаранции, удостоверяващи възможностите за финансиране на
  проекта;
  4. списък на стоките, които лицето ще внася в изпълнение на
  инвестиционния проект;
  5. декларация за обстоятелствата по чл.58б, ал.1, т.2 и 3.
  (4) Министърът на финансите при съобразяване с изискванията по ал. 2 и след проверка на наличието на условията по чл. 586, ал. 1, т. 2 и 3 издава разрешение в едномесечен срок от подаване на искането.
  (5) Издаването ши отказът за издаване на разрешението се извършва с писмена заповед на министъра на финансите.
  (6) Отказът за одобряване на разрешението може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Отнемане на разрешението за ползване на специалния ред за
  начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58в. (1) Издаденото разрешение се отнема в следните случаи:
  1. когото лицето престане да отговаря на условията по чл. 58б,ал. 1, т. 2 и 3;
  2. при изтичането на срока по чл.58б, ал.3.
  (2) Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице условията по чл.58б, ал.1, т.2 и 3 уведомява незабавно за това министъра на финансите.
  (3) Разрешението се отнема със заповед на министъра на финансите, която се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (4) Министърът на финансите предоставя на митническата администрация информация за издадените и отменените разрешения, както и списъците по чл.58б, ал.3, т.4. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 8, който става § 9:
  “§ 9. Създават се чл. 58а, 586 и 58в:
  „Специален ред за начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58а. (1) Независимо от чл. 58, ал. 2 данъкът по вноса на стоки може да се начисли от регистрираното по този закон лице, ако има разрешение, издадено по реда на чл. 586 и внася стоки (с
  изключение на акцизни) по списък одобрен от министъра на финансите.
  (2) Вносителят упражнява правото си по ал. 1 като:
  1. декларира в подадената митническа декларация, че ще
  ползва този режим;
  2. декларира, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по този закон лице и няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения към задължителното обществено и здравно осигуряване.
  (3) Когато вносителят е упражнил правото си по ал. 1, митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.
  (4) Вносителят начислява данъка по отношение на вноса, за който е упражнил правото си по ал. 1, за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл. 27.
  (5) За начисления данък по ал. 4 вносителят има право на данъчен кредит при условията на чл. 64.
  Лица с право да прилагат специалния ред за начисляване на ДДС при
  внос
  Чл. 58б. (1) Право да прилага чл. 58а има лице, което отговаря едновременно на следните условия:
  1. реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите;
  2. регистрирано е по този закон;
  3. няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения към задължителното обществено и здравно осигуряване;
  4. е получило разрешение от министъра на финансите.
  (2) Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите при съобразяване със следните изисквания:
  1. срок на изпълнение на проекта - до две години;
  2. размер на инвестициите - над 10 млн. лв. за период не по- дълъг от две години;
  3. създаване на повече от 50 нови работни места;
  4. възможностите на лицето за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му.
  (3) Разрешението се издава за срок до 2 години, въз основа на писмено искане, към което се прилагат следните документи:
  1. проекти, разработки и планове, удостоверяващи възможностите на лицето за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението на проекта;
  2. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по
  смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година; към анализа се прилагат и пълните годишни финансови отчети за анализираните периоди;
  3. гаранции, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;
  4. списък на стоките, които лицето ще внася в изпълнение на инвестиционния проект;
  5. декларация за обстоятелствата по чл.58б, ал.1, т.2 и 3.
  (4) Министърът на финансите при съобразяване с изискванията по ал. 2 и след проверка на наличието на условията по чл. 58б, ал. 1, т. 2 и 3 издава разрешение в едномесечен срок от подаване на искането.
  (5) Издаването или отказът за издаване на разрешението се извършва с писмена заповед на министъра на финансите.
  (6) Отказът за одобряване на разрешението може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Отнемане на разрешението за ползване на специалния ред за
  начисляване на ДДС при внос
  Чл. 58в. (1) Издаденото разрешение се отнема в следните
  случаи:
  1. когато лицето престане да отговаря на условията по чл. 58б, ал. 1, т. 1,2 и 3;
  2. при изтичането на срока по чл.58б, ал.3.
  (2) Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице условията по чл.58б, ал.1, т.2 и 3 уведомява незабавно за това министъра на финансите.
  (3) Разрешението се отнема със заповед на министъра на финансите, която се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (4) Министърът на финансите предоставя на митническата администрация информация за издадените и отменените разрешения, както и списъците по чл.58б, ал.3, т.4.”
  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  “6. се внасят безвъзмездни помощи, с изключение на акцизни стоки, от учебни, лечебни и здравни заведения, както и от научни, културни, просветни и социални организации на бюджетна издръжка, от министерства, ведомства и други държавни и общински органи, от Българския Червен кръст и Агенцията за чуждестранна помощ;”.
  2. В т. 9:
  а) в буква “г” думата “употребявано” се заличава;
  б) в буква “д” след думата “внася” се добавя “употребявано”;
  в) в буква “к” думата “междудържавните” се заменя с “международните”;
  г) в буква “л” думата “чуждестранни” се заличава;
  д) в буква “п” думите “внасят елементи на” се заменят с “внася”.
  3. В т. 11 думите “инвалиди с първа група инвалидност” се заменят с “лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация”, а след думите “лица на 6 и повече години” се добавя “с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация”.
  4. Точка 17 се изменя така:
  “17. се внасят:
  а) стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени;
  б) стоки, които са били временно изнесени за ремонт (поправка), ако са изпълнени условията на чл. 154 от Закона за митниците.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по т, 2,3 и 4 и не подкрепя т. 1
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов
  В чл. 59, ал. 6 се добави “юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков:
  В § 9, т.1 се изменя така:
  “1. Точка 6 се изменя така:
  “ 6. се внасят безвъзмездни помощи с изключение на акцизни стоки, от учебни, лечебни и здравни заведения, както и от научни, културни, просветни и социални организации на бюджетна издръжка, от министерства, ведомства и други държавни и общински органи, от Българския червен кръст, от Агенцията за чуждестранна помощ и от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев, Борислав Цеков, Кирил Милчев, Теодора Литрова, Рупен Крикорян и Мустафа Зинал:
  В чл. 59, т. 6 след думите ” Българския червен кръст ” да се добави думата “вероизповеданията ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 9, който става § 10:
  10. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. се внасят безвъзмездни помощи с изключение на акцизни стоки, от учебни, лечебни и здравни заведения, както и от научни, културни, просветни и социални организации на бюджетна издръжка, от министерства, ведомства и други държавни и общински органи, от Българския червен кръст, от Агенцията за чуждестранна помощ и от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието;”.
  2. В т. 9:
  а) в буква “г” думата “употребявано” се заличава;
  б) в буква “д” след думата “внася” се добавя “употребявано”;
  в) в буква “к” думата “междудържавните” се заменя с “международните”;
  г) в буква “л” думата “чуждестранни” се заличава;
  д) в буква “н” думите “внасят елементи на” се заменят с
  “внася”.
  3. В т. 11 думите “инвалиди с първа група инвалидност” се заменят с “лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация”, а след думите “лица на 6 и повече години” се добавя “с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация”.
  4. Точка 17 се изменя така:
  “17. се внасят:
  а) стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени;
  б) стоки, които са били временно изнесени за ремонт (поправка), ако са изпълнени условията на чл. 154 от Закона за митниците.”
  § 10. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  “2. данъкът по облагаемата доставка е начислен по смисъла на чл. 55, ал. 6 от регистрирано по този закон лице (доставчик) най-късно към датата, на която изтича данъчният период, следващ периода, през който е възникнало данъчното събитие за облагаемата доставка;"
  б) в т. 4 накрая се добавя “или е начислен от вносителят по реда на
  чл. 58а.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Получателят на суми, преведени от ДДС сметка на основание, различно от плащане за данък върху добавената стойност, без основание или с отпаднало основание е задължен да ги преведе обратно по ДДС сметката на платеца в срок до 14 дни от края на календарния месец, през който са получени сумите или е отпаднало основанието за превеждането им. Ако сумите не бъдат върнати в този срок, получателят става солидарно отговорен за всички данъчни задълженията на платеца, възникнали на основание на този закон, до размера на полученото.
  (4) Обезпечение и принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс срещу ДДС сметка не се допуска. Обезпечение и принудително изпълнение по Данъчния процесуален кодекс срещу ДДС сметка се допуска само за задължения, възникнали на основание на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя т. 2. като предлага следната окончателна редакция на § 10, който става § 11:
  “§ 11. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  ‘‘2. данъкът по облагаемата доставка е начислен по смиеъла на чл. 55, ал. 6 от регистрирано по този закон лице (доставчик) най-късно към датата, на която изтича данъчният период, следващ периода, през който е възникнало данъчното събитие за облагаемата доставка;"
  б) в т. 4 накрая се добавя “или е начислен от вносителят по реда на чл. 58а.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Суми, преведени по “ДДС-сметка” на основание, различно от плащане за данък върху добавената стойност, без основание или на отпаднало основание се освобождават в полза на титуляра на сметката след проверка или ревизия за данъчни задължения на платеца. Ако такива са налице данъчните задължения се събират от “ДДС-сметката” на получателя до размера на внесената сума.
  3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  “(4) Данъчен орган, който е установил внасяне на суми по “ДДС-сметка” на основание различно от плащане за данък върху добавената стойност, без основание или на отпаднало основание, е длъжен да нареди на титуляра на сметката да преведе обратно сумите
  по ‘‘ДДС-сметката” на платеца в 14-дневен срок от края на месеца, през който са получени сумите или е отпаднало основанието за превеждането им.
  (5) Ако сумите по ал. 4 не бъдат върнати в този срок, задълженията по този закон на платеца, установени след проверка или ревизия, се внасят или събират от получателя, до размера на полученото.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6:
  § 11. В чл. 65, ал. 8 накрая се поставя запетая и се добавя “както и в случаите, когато данъкът е начислен в сроковете по чл. 64, ал. 1, т. 2”.
  Комисията подкрепя предложението за § 11, който става § 12 със следната окончателна редакция:
  “§ 12. В чл. 65, ал. 4, т. 2 накрая се постава запетая и се добавя “освен в случаите когато данъкът е начислен в сроковете по чл. 64, ал. 1, т. 2.”
  § 12. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Размерът на правото на частичен данъчен кредит се определя по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението за § 12, който става § 13.
  § 13. Член 75 се изменя така:
  “Чл. 75. (1) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в републиканския бюджет, както следва:
  1. по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо
  вноса;
  2. по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, или в касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.
  (2) Данъкът по ал. 1 не може да се прихваща от данъчните или митническите органи с други задължения.
  (3) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък по реда, определен за митническото задължение.
  (4) Митническата администрация предоставя на данъчната администрация информация за приетите митнически декларации и получените плащания на данъка при внос по електронен път в срок 14 дни от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се подава при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.”
  Комисията подкрепя предложението за § 13« който става § 14.
  § 14. Създава се чл. 75а:
  “Внасяне на данъка при продажба на заложена, ипотекирана, запорирана
  или възбранена вещ
  Чл. 75а. (1) В случаите на продажба на заложена, ипотекирана, запорирана или възбранена вещ по реда на Данъчния процесуален кодекс. Гражданския процесуален кодекс. Закона за особените залози, чл. 42, ал. 2 от Закона за банките или чл. 311 от Търговския закон публичният изпълнител, съдия-изпълнителят, депозитарят или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:
  1. да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на териториалната данъчна дирекция, където е регистриран длъжникът, за сметка на длъжника;
  2. да състави протокол за извършената продажба, който съдържа реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, както и:
  а) данъчната основа на доставката на отделен ред;
  б) размера на данъка на отделен ред;
  в) сумата, дължима от получателя, за доставката;
  3. да уведоми за извършената продажба териториалната данъчна дирекция, където е регистриран длъжникът, и да предостави копие от протокола по т. 2.
  (2) В случаите по ал. 1 получателят по доставката има право на данъчен кредит по отношение на платения от него данък, постъпил по сметката по ал. 1, дори и ако доставчикът не е издал данъчна фактура или не е начислил данъка за доставката в предвидените в този закон срокове. Когато доставчикът не е издал данъчна фактура, правото на данъчен кредит може да се упражни, като получателят включи протокола по ал. 1, т. 2 в дневника за покупки в сроковете по чл. 67.”
  Комисията предлага § 14 да отпадне.
  § 15. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите “начисления му за периода данък“ се заменят с “начисления му данък, за който е упражнено правото на данъчен кредит за периода”.
  2. Създава се ал.6:
  “(6) На лицата, регистрирани при условията на чл.124, ал. 1 данъчният кредит се възстановява в 45 - дневен срок от подаването на справката декларация.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя т. 2.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 4 се изменя така:
  “4. ако след изтичане на срока по т.. 2 има остатък за възстановяване регистрираното лице декларира продължаване на приспадането през следващите данъчни периоди, без ефективно възстановяване. Данъчният орган по свое усмотрение може да насрочи ревизия за установяване на други данъчни задължения от регистрираното лице. След извършена ревизия данъчния орган възстановява в 30 - дневен срок установената сума за възстановяване, като за всеки ден просрочване дължи лихва. ”
  2. създава се нова т. 7:
  “7. На данъчно задължено лице извършващо разплащане само през ДДС- сметка се възстановява данъкът за възстановяване в 14 — дневен срок от подаване на справка декларация по чл. 100 на настоящия закон. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  Чл. 77, ал. 5 да се измени така:
  “(5) Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен, без основание в предвидените в този закон срокове или съгласно издаден данъчен ревизионен акт, който в последствие е отменен като незаконосъобразен от съда, се възстановява ведно със законната лихва за закъснението. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 15:
  15. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите “начисления му за периода данък“ се заменят с “начисления му данък, за който е упражнено правото на данъчен кредит за периода”.
  2. Ал. 5 се изменя така:
  “(5) Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание в предвидените в този закон срокове се възстановява ведно със законната лихва за забава, считано от датата на настъпване на забавата.”
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 15а:
  В чл. 78, т. 7 думите ” но не за повече от 6 месеца, считано от датата на уведомяване за данъчна ревизия ” се заменят с “до приключването й в срока по чл. 68, ал. 5-7 от Данъчен процесуален кодекс. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 16 и предлага следната окончателна редакция:
  16. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Срокът за възстановяване по чл. 77, ал. 2 не спира в случаите, когато лицето е платило чрез ДДС-сметка, включително по внос, не по-малко от 80 на сто от начисления му данък, за който е упражнено правото на данъчен кредит за периода.’’
  § 16. В чл. 91д ал. 2 се изменя така:
  “(2) Данъчната основа на доставката на общата туристическа услуга е 35 на сто от разликата по ал. 1, намалена с размера на дължимия данък при продажбата на организирано пътуване, което ще се ползва в страната от чуждестранен турист, на чуждестранно лице, което не е регистрирано по този закон.”
  Комисията подкрепя предложението за § 16, който става § 17.
  § 17. В чл. 91е ал. 2 се изменя така:
  “(2) Туроператорът или туристическият агент има право на 65 на сто от данъчния кредит за получените доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко, използвани за доставки по чл. 91д, ал. 2.”
  Комисията подкрепя предложението за § 17, който става § 18.
  § 18. В чл. 91к се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Когато туроператорът или туристическият агент се е възползвал от правото си по ал. 1, данъчната основа при продажбата на организирано пътуване, което ще се ползва в страната от чуждестранен турист, на чуждестранно лице, което не е регистрирано по този закон, е 35 на сто от данъчната основа, определена по реда на глава шеста.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Данъчната основа при доставката от хотелиер на основни туристически услуги, които са част от организирано пътуване, което ще се ползва в страната от чуждестранен турист, на чуждестранен туроператор, който не е регистриран по този закон, е 35 на сто от данъчната основа, определена по реда на глава шеста.”
  Комисията подкрепя предложението за § 18. който става § 19.
  § 19. Член 91 л се изменя така:
  “Доказване на продажба на туристически услуги
  Чл. 91л. Документите, удостоверяващи извършването на доставките по чл. 91д, ал. 2 и чл. 91к, ал. 4 и 5, се регламентират в правилника за прилагане на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението за § 19, който става § 20.
  § 20. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Освобождават се от данък върху добавената стойност и облагаемите доставки, осъществени при условията на кофинансиране със средства чрез републиканския или общинските бюджети по международни договори, спогодби, споразумения, конвенции и др. подобни, по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението за § 20, който става § 21 със следната окончателна редакция;
  21. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Освобождават се от данък върху добавената стойност и облагаемите доставки, осъществени при условията на съвместно финансиране със средства от републиканския или общинските бюджети по международни публични договори по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.”
  § 21. В чл. 93 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Данъчните документи се издават задължително освен в случаите на доставки, които се документират по реда по чл. 102 и получател е физическо лице, което не е търговец, или на доставки по чл. 36, 37, 38, 46 и 47. Когато издаването на данъчни документи не е задължително, те се издават по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е задължена да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването на данъчния документ.“
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 93 се правят следните изменения:
  1. Ал. 6 се изменя така:
  “(6) Поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени данъчни документи се анулират. Същите документи не се унищожават, а екземплярите се запазват при получателя или доставчика, като получателя е информиран своевременно за извършеното действие. ”
  2. В ал. 7 се добавя нов текст:
  “При установена техническа грешка фактурата се анулира. При издаването на нова данъчна фактура, повтаряща анулираната не е необходим нов подпис от получателя. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21, който става § 22.
  § 22. В чл. 100, ал. 2 думите “в два екземпляра” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 22, който става § 23.
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов §:
  В чл. 101 се създава нова ал. 4:
  “(4) За нуждите на контрола по прилагане на настоящия закон заедно с годишния финансов отчет, регистрираното лице представя справка за начислените и декларирани суми по месеци. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  Параграф 22 да отпадне.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Предложение на Комисията за нов § 24:
  “§ 24. В чл. 102 се създава ал. 4:
  “(4) При експлоатацията на фискалното устройство лицата по ал. 1 сключват договори за техническо обслужване и ремонт с регистрирани от Главна дирекция ^‘Национален център по метрология” към Държавната агенция по стандартизация и метрология сервизни фирми. Техническото обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя гаранции.”
  § 23. В чл. 104 се създава ал. 6:
  “(6) Регистрираното лице може да подаде справката-декларация заедно с информацията от регистрите по този член за съответния данъчен период и по електронен път при условията и по реда на Данъчния процесуален кодекс. В тези случаи ал. 5 не се прилага.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 104 се създава нова ал. 7:
  “(7) Данъчната администрация в срок от шест месеца информира данъкоплатеца за неправомерно ползван кредит и неговото задължение за превеждане по сметките на данъчната администрация. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 23, който става § 25.
  § 24. В чл. 107, ал. 1 думите “Закона за данъчното производство” се заменят с “Данъчния процесуален кодекс”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 107 се създава нова ал. 5:
  “(3) Данъчната администрация може да откаже регистрация по този закон, като мотивите се връчват на лицето и се сезира съда, регистрирал лицето за произнасяне. Решението на съда е окончателно. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 24, който става § 26.
  § 25. В чл. 108, ал. 1 думите "75 хил. лв.” се заменят с "50 хил. лв.” и изречение второ се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 108 се създава нова ал. 6:
  “(6) Предприятия, по смисъла на своята дейност които участват във верига на търговски оборот (складове на едро) задължително се регистрират по служебен път при получаване на регистрационното свидетелство без да е необходим оборота по ал. 1 ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на § 25, който става § 27:
  “§ 27. В чл. 108, ал. 1 думите ”75 000 лв.” се заменят с ”50 000 лв.” и изречение второ се заличава.”
  § 26. В чл. 110, ал. 1 числото "50" се заменя с "25" и изречение второ се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 110 се създава нова ал. 7:
  “(7) Всяко лице със собственост или капитал над 5 000 лева може да се регистрира по настоящия закон без да са налице изискванията по ал.1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  В чл. 110, ал. 1 думите” по предходния член” се заменят с “по реда на чл. 108”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 26, който става § 28:
  “§ 28. В чл. 110, ал. 1, изречение второ се заличава.
  § 27. Член 114 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 27, който става § 29.
  § 28. Създава се чл. 115а:
  "Задължение за откриване на ДДС сметка
  Чл. 115а. (1) Всяко лице е длъжно да открие ДДС сметка най- късно до 14 дни след датата на регистрацията си по този закон и да разполага с такава сметка, докато е регистрирано по този закон.
  (2) Списъкът на ДДС сметките се публикува в Интернет на страницата на данъчната администрация."
  Предложение на н.п. Георги Пирински
  В чл. 115а , ал. 2 след думата “сметките” се добавя “дата на откриване и дата на закриване. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 28, който става § 30:
  § 30. Създава се чл. 115а:
  "Задължение за откриване на ДДС сметка
  Чл. 115а. (1) Всяко данъчнозадължено лице е длъжно да открие ДДС сметка най-късно до 14 дни след датата на регистрацията си по
  този закон и да разполага с такава сметка, докато е регистрирано по този закон.
  (2) Списъкът на ДДС сметките, както и датите на откриването и закриването им се публикува в Интернет на страницата на данъчната администрация."
  § 29. В чл. 116 се създава ал, 3:
  "(3) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон на основание ал. 2, т. 2, букви "б" и "г", може да се регистрира повторно, ако са налице условията за това и са отпаднали обстоятелствата, довели до прекратяване на регистрацията му."
  Комисията подкрепя предложението за § 29, който става § 31.
  § 30. В чл. 117, ал. 1, т. 1 числото "50 000" се заменя с "25 000".
  Предложение на н.п Георги Пирински
  В чл. 117, ал.2, се създава нова т. 7:
  “7. При наличието на неотменими обстоятелства (предстоящо продължително напускане на страната, продължително боледуване, смърт и др.) регистрираното лице се дерегистрира след подаване на необходимата декларация и изискуемите към нея документи. Данъчната администрация дерегистрира служебно на горното основание , при неподадена декларация в два последователни отчетни периода. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага § 30 да отпадне.
  § 31. В чл. 118, ал. 1 числото "75" се заменя с "50".
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната нова редакция на § 31, който става § 32:
  “§ 32. В чл. 118, ал. 1 думите "75 000 лв." се заменя с "50 000
  лв.".”
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нови §
  §...В чл. 119, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Освен когото този закон предвижда друго, към датата на дерегистрация се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на този закон. Лицето е длъжно да начисли данък върху пазарната цена на всички амортизуеми активи, за които е ползвало правото на данъчен кредит , но не по - малко от ползвания размер. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нови §
  §...В чл. 120 се създава нова ал. 4:
  “(4) При преместване на седалището и при дерегистрация данъчната администрация извършва задължителна ревизия за
  установяване на задълженията по настоящия закон. Администрацията издава удостоверение, което да послужи пред новото териториално поделение или пред съда. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за новия параграф, който става § 33:
  “§ 33. В чл. 120 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) При преместване на седалището или при дерегистрация данъчната администрация извършва задължителна ревизия за
  установяване на задълженията по настоящия закон.
  (5) Ревизията по ал. 4 трябва да бъде започната от съответния данъчен орган не по-късно от 30 дена от подаване на декларацията за промяна на седалището по чл. 33, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс или от датата на влизане в сила на акта за прекратяване на регистрацията.”
  § 31а. В ЧЛ.124, ал.1 думата “ местно” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението за § 31а, който става § 34:
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов § '
  §....В чл. 127 се създава нова ал. 3 :
  "(3) Всеки данъкоплатец регистриран по настоящия закон има право да получи писмена или устна информация за присъствието на контрагент в данъчните регистри към определена дата. Издаденото удостоверение е окончателно за двете страни. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 32. В чл. 132 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1 думите “не се регистрира” се заменят с “не подаде заявление за регистрация”.
  2. В ал. 3 думите "открие ДДС сметка в предвидените срокове" се заменят със "спази чл. 115, ал. 1".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 32, който става § 35 със следната окончателна редакция;
  35. В чл. 132 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите ‘^не се регистрира” се заменят с **не подаде заявление за регистрация”.
  2. В ал. 3 думите ’’открие ДДС сметка в предвидените срокове” се заменят със ’’спази чл. 115а, ал. 1”.
  § 33. В чл. 134, ал. 1 думите “на магнитен носител” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 33, който става § 36.
  § 34. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало за бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 50 лв.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “по ал. 1” се заменят с "по ал. 1 и 2".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 34, който става § 37.
  Предложение за нов § 38 (от предложението на н.п. Георги ПИРИНСКИ за § 33):
  “§ 38. В ЧЛ.143 се създават ал.3 и 4:
  (3) Данъчен орган по чл. 68, ал. 1, т. 1 и 2 от Данъчния процесуален кодекс, който не изпълни задължението си да започне и извърши ревизията по реда и в сроковете по чл. 120, ал. 4 и ал. 5 се наказва с глоба в размер от 500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1 000 лв.
  (4) Актовете за административните нарушения по ал. 3 се съставят от данъчните органи, осъществяващи дейността по вътрешен контрол в данъчната администрация, а наказателните постановления се издават от Главния данъчен директор по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  § 35. Създават се чл. 146 и 147:
  “Чл. 146. (1) Който не внесе в срок пълния размер на дължим по този закон данък за внасяне, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и за
  едноличните търговци, в размер 2 на сто от сумата на невнесения в срока данък за внасяне, но не по-малко от 50 лв.
  (2) За извършено повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е 5 на сто от сумата на невнесения в срок данък за внасяне, но не по-малко от 400 лв.
  (3) За всяко нарушение по ал. 1, извършено в двегодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление за същото по вид повторно нарушение, размерът на глобата или имуществената санкция е 10 на сто от сумата на невнесения в срок данък за внасяне, но не по-малко от 1 000 лв.
  Чл. 147. (1) Регистрирано лице, което не спази чл. 55а, ал. 2, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер не по-малък от 1000 лв. и не по-голям от размера на данъка по доставката.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер не по-малък от 2000 лв. и не по-голям от двойния размер на данъка по доставката."
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  Параграф 35 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 35, който става § 39 със следната нова редакция:
  § 39. Създават се чл. 146 и 147:
  „Чл. 146. (1) Който не внесе в срок пълния размер на дължим по този закон данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и за едноличните търговци, в размер 2 на сто от сумата на невнесения в срока данък за внасяне, но не по-малко от 50 лв.
  (2) За извършено повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е 5 на сто от сумата на невнесения в срок данък, но не по-малко от 400 лв.
  (3) За всяко нарушение по ал. 1, извършено в двегодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление за същото по вид повторно нарушение, размерът на глобата или имуществената санкция е 10 на сто от сумата на невнесения в срок данък за внасяне, но не по- малко от 1 000 лв.
  Чл. 147. (1) Регистрирано лице, което не спази чл. 55а, ал. 2, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер не по-малък от 500 лв. и не по-голям от размера на данъка по доставката.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер не по-малък от 1 000 лв. и не по- голям от двойния размер на данъка по доставката.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 36. Навсякъде в закона думата “валутна” се заменя с “безмитна”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 36, който става § 40.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 36а:
  “§ 36а. 1. За дружествата, приватизирани след 01.01.2002 г. по реда на § 5, ал. 3 от Търговския закон, които са дерегистрирани по този закон в производство по несъстоятелност, не възниква задължение за внасяне на начисления върху активите данък, когато са регистрирани отново, след сключване на приватизационния договор , до размера на активите, включени в регистрационния опис по чл. 70. Регистрационния опис за наличните към датата на повторната регистрация активи, които са били обложени по повод прекратяване на регистрацията му, се представя заедно със справката декларация за първия данъчен период след повторната регистрация. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 41 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 41. (1) Дружествата, приватизирани по § 5, ал. 3 от Търговския закон, дерегистрирани по този закон в производство по несъстоятелност, се регистрират отново, след сключване на приватизационния договор и подават опис за наличните активи към датата на повторна регистрация, който съдържа:
  1. списък на активите и начисления данък върху тях към датата на дерегистрация;
  2. списък на наличните активи към датата на повторна регистрация, за които е начислен данък по повод дерегистрацията и размера на данъчния кредит.
  (2) За активите по ал. 1, т. 2 лицата по ал. 1 имат право на данъчен кредит, независимо дали начисления данък по повод на дерегистрацията е ефиктивно внесен.
  (3) Правото по ал. 2 възниква с подаването на описа по ал. 1 и се упражнява в първия данъчен период след датата на повторна регистрация, като данъчният кредит за активите по ал. 1, т. 2 не се посочва в дневника за покупки и в справка-декларацията, а с размера
  на данъчния кредит се намаляват данъчните задължения, възникнали на основание този закон по повод дерегистрацията.
  (4) Лицата по ал. 1, регистрирани повторно преди влизане в сила на този закон подават описа по ал. 1 и управжняват правото си по предходните алинеи в 30-дневен срок, считано от влизането на този закон в сила.”
  § 37. В чл. 202 от Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров
  § 37 се изменя така:
  § 37. В чл. 144, ал. 2, т. 1 на Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) след думата “ възстановени ” се поставя запетая и се добавя “ за невъзстановени или за невърнати в срок ”.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 37 да
  отпадне.
  § 38. Този закон влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 38, който става § 42.
  София, 3 декември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума