Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/12/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-73/23.10.2002 г., за изменение на Закона за
  гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет
  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-73/23.10.2002 г., за изменение на Закона за
  гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет
  На заседание, проведено на 3 декември 2002 г., Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение на Закона за
  гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът предвижда гарантирания размер на влоговете в
  банките да бъде увеличен от 10 000 лв. на 15 000 лв. В момента процентът
  на покритие при ниво на гаранцията 10 000 лв. е 55.78 на сто от общия
  размер на гарантиране на влогове. При предлаганото ниво от 15 000 лв.
  процентът на покритие нараства до 61.55 на сто.
  Увеличението на гарантирания размер на влоговете в банките е
  стъпка в посока на изпълнение на ангажимента, поет от Република
  България, защитата на вложителите да достигне 20 000 евро към момента
  на присъединяването ни към Европейския съюз.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със
  следните резултати: “За” - 9 народни представители, без “Против” и
  “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в
  банките.
  София, 3 декември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума