Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/12/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  Проект
  Второ четене

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  (Обн., ДВ, бр. 19 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 58 и 70 от 1995 г., бр. 21,56 и 107 от 1996 г., бр.
  51 от 1997 г., бр. 15,89 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.
  и бр. 45 от 2002 г.)
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 1:
  §1. Чл. 1, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Подлежат на облагане с акциз и внасяните в страната стоки, посочени в Тарифата за акцизите, а акциза за спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива в свободните зони, в свободните складове и в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия се обезпечава. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 3:
  а) в изречение първо думите “вина и” и “400 литра вино и” се заличават;
  б) в изречение второ думите “вина и” се заличават.
  2. В т. 7 думите “и други пощенски” се заменя с “пощенски и други”.
  Комисията подкрепя предложението за § 1.
  § 2. В чл. 3, ал. 1 след думите “акцизни стоки” се добавя “лицата по чл. 4б”.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 2 да отпадне.
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 2а:
  “2а. за междинните продукти - като абсолютна сума в левове за 1 хектолитър
  краен продукт;”
  2. Точка 4 се отменя.
  3. В т. 12 думите “вина или” и “за всеки литър произведено вино и” се
  заличават.
  Комисията подкрепя предложението за § 3, който става § 2 със следната
  окончателна редакция:  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 2а:
  “2а. за междинните продукти - като абсолютна сума в левове за 1
  хектолитър краен продукт;”
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Създава се т. 9б:
  “9б. За пътнически автомобили, товаропътнически и състезателни
  автомобили з ане повече от 9 човека, включително водача, с мощност на
  двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата
  (kW) по системата SAE - като абсолютна сума в левове за 1 киловат, в
  зависимост от мощността на двигателя.
  4. В т. 12 думите “вина или” и “за всеки литър произведено вино и” се
  заличават.
  § 4. В чл. 4а, ал. 3 думите “вина и спиртни напитки се бутилират, облагат се
  по раздел I от Тарифата за акцизите, като спиртните напитки се облепват с
  бандерол” се заменят със “спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I
  от Тарифата за акцизите и се облепват с бандерол”.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Васил Василев, Иван Г.Иванов и
  Димитър Йорданов:
  В чл.. 4а, ал. 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, който става § 3.
  § 5. Създава се нов чл. 4б:
  “Чл. 4б. (1) Независимо от разпоредбата на чл. 4а, ал. 1, при производството
  на стоки по т. 14-18а от Тарифата за акцизите с материали на клиента (ишлеме)
  акцизът се начислява, събира и внася от лицето, което е възложило
  производството на стоките (възложителя), ако то е получило разрешение от
  териториалната данъчна дирекция по място на регистрация да прилага
  разпоредбите на този член.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което отговаря едновременно на
  следните условия:
  1. собственик е на суровините, вложени в производството на стоките;
  2. собственик е на получените при преработката стоки по т. 14-18а от
  Тарифата за акцизите;
  3. ползва се с изключителните права като единствен възложител за
  производството на ишлеме на съответния производител.
  (3) Лицето, отговарящо на условията по ал. 2, подава до териториалния
  данъчен директор по място на регистрация писмено искане за ползване на режима
  по този член. Към писменото искане се прилагат:  1. сключеният договор с производителя на стоките;
  2. декларация от възложителя за обстоятелствата по ал. 2;
  3. декларация от производителя за обстоятелствата по ал. 2.
  (4) Разрешението по ал. 1 се издава от териториалния данъчен директор по
  място на регистрация въз основа на документите по ал. 3 в едномесечен срок от
  подаване на искането.
  (5) Разрешението се издава за срок до една година.
  (6) Лицето по ал. 1 е длъжно да уведоми писмено териториалната данъчна
  дирекция по място на регистрация за всяка промяна в договора по ал. 3, т. 1 в 7-
  дневен срок от настъпването й.
  (7) Ако ал. 1 е приложена, без да са налице основанията за това, се прилагат
  общите 'разпоредби на закона.
  (8) Териториалният данъчен директор отменя издаденото разрешение, ако
  лицето престане да отговаря на условията по ал. 2. Дата на отменяне на
  разрешението е датата на връчването на данъчния акт.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 5 да отпадне.
  § 6. Досегашният чл. 4б става чл. 4в.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 6 да опадне.
  § 7. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
  “(2) При внос на стоки акцизът се начислява от митническите органи, като
  определеният размер на дължимия акциз се взема под отчет по реда, определен за
  митническото задължение.”
  Комисията подкрепя предложението за § 7. който става § 4.
  § 8. В чл. 7 се правят следните изменение и допълнения:
  1. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:
  “(5) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите
  органи акциз, както следва:
  1. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо
  учреждение, оформящо вноса;
  2. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо
  учреждение, оформящо вноса, или в касата на митническото учреждение, когато
  вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен
  търговец.
  (6) Акцизът по ал. 5 не може да се прихваща от данъчните или митническите
  органи с други задължения.
  (7) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане
  или обезпечаване на начисления дължим акциз по реда, определен за
  митническото задължение.”
  2. Създава се нова ал. 8:
  “(8) Митническата администрация предоставя на данъчната администрация
  информация за приетите митнически декларации и получените плащания на
  акциза при внос по електронен път в срок 14 дни от изтичането на всеки
  календарен месец. Информацията се предоставя при условия и по ред, определени
  със заповед на министъра на финансите.”
  3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8, който става § 5
  със следната окончателна редакция:
  § 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 5, 6 и 7 се изменят така:
  “(5) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите
  органи акциз, както следва:
  1. в републиканския бюджет п осметка на съответното митническо
  учреждение, оформящо вноса;
  2. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо
  учреждение, оформящо вноса, или касата на митническото учреждение,
  когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е
  едноличен търговец.
  (6) Акцизът по ал. 5 не може да се прихваща от данъчните или
  митническите органи с други задължения.
  (7) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след
  заплащане или обезпечаване на начисления дължим акциз по реда,
  определен за митническото задължение.”
  2. Създава се нова ал. 8:
  “(8) Митническата администрация предоставя на данъчната
  администрация информация за приетите митнически декларации и
  получените плащания на акциза при внос по електронен път в срок до 14 дни
  от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се предоставя при
  условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.”
  3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  § 9. Член 7а се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 9, който става § 6.
  § 10. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Физическите лица - производители на вино за лично потребление от
  грозде и плодове - собствено производство, подават декларация за произведеното
  количество вино.”
  Предложение на н.п. Никола Николов, Васил Василев, Иван Г.Иванов и
  Димитър Йорданов:
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става §
  7.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов §...:
  §...В чл. 9, ал. 2 се отменя.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  § 11. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  “(2) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл. 3,
  ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на
  начисления акциз. При издаване на фактура за сделки с вино сумата на
  начисления акциз не се посочва на отделен ред.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната
  окончателна редакция за § 11, който става § 8:
  “§ 8. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  “(2) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл.
  3, ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на
  начисления акциз.”
  § 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 6, изречение първо думите “вина и” се заличават.
  2. В ал. 10 думите “надпис: “FOR DUTY FREE ONLY”” се заменят с
  “надпис, който задължително съдържа думите duty free”.
  Предложение на н.п. Алекси Алексиев:
  § 12, т. 2 - думите”for duty free only” да не се променят” с надпис, който
  задължително съдържа думите “duty free ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Никола Николов, Васил Василев, Иван Г.Иванов и
  Димитър Йорданов:
  В чл.11, ал. 2 в края на първото изречение се добавя: “в опаковки не по -
  големи от 2.5 литра. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12, който става §
  9 и предлага следната окончателна редакция:
  “§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  (2) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар, се
  продават само с бандерол в бутилки до 1.5 литра. При използване на
  опаковки над 1.5 литра, същите се облепват със специален бандерол по ред,
  определен от министъра на финансите. Редът и начинът за въвеждане на
  бандеролите за спиртни напитки се определят от Министерския съвет.
  2. В ал. 6, изречение първо думите “вина и” се заличават.
  3. В ал. 10 думите “надпис: “FOR DUTY FREE ONLY” се заменят с
  “надпис, който задължително съдържа думите “duty free”.”
  Предложение на н.п. Нина Чилова за нов §...:
  “§... В чл. 11 к се правят следните изменения:
  1. В ал.З след думата’’начислява”, се добавя “ а платения акциз се
  възстановява ”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4). Възстановяването на акциза по ал. 3 се извършва в срок до 30 дни от
  подаването на искане за възстановяване на акциз, заедно с документи,
  удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3 по ред определен с правилника за
  прилагане на закона. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов §...:
  “§ 10. Чл. 12в се изменя така:
  1. “Чл. 12в. (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени в
  зоните за митнически контрол на аерогарите, пристанищата, в зоните на
  граничните контролно-пропускателни пунктове по суша, в самолетите,
  корабите и влаковете в международен рейс и в специализираните магазини за
  обслужване на Дипломатическия корпус, се осъществява само от местни
  юридически лица - търговски дружества с внесен капитал повече от 250 000 лв.
  след получаване на разрешение от министъра на финансите за всеки отделен
  обект, което:
  1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
  2. няма изискуеми и ликвидни публични задължения над 3.000,00 лв.;
  3. няма влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на
  митническото и данъчното законодателство с наложена глоба или
  имуществена санкция над 1.000,00 лв.
  4. се представлява от лица, които:
  а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са
  реабилитирани;
  б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
  прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи
  датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако
  са останали неудовлетворени кредитори.
  (2) Броя, вида и местоположението на обектите за безмитна търговия се
  определя от министъра на финансите за всеки граничен контролно-
  пропускателен пункт, аерогара или пристанище. За обектите се организира
  надзор, така, че да не се допускат лица и превозните средства на територията
  на страната без митнически контрол. Обектите за обслужване на
  Дипломатическия корпус се определят съвместно от министъра на финансите и
  министъра на външните работи.
  (3) Правото за извършване на безмитна търговия на борда на самолети,
  кораби и влакове принадлежи на лицето, което ги експлоатира, като то е
  длъжно да докаже, че отговоря на условията по ал.1, като представи
  необходимите писмени документи. Това право може да бъде възложено на
  трето лице, когато то отговаря на условията по ал. 1 и докаже
  съответствието си с тях.. Договорът и доказателствата за съответствие се
  обявяват в Министерство на финансите.
  (4) Обектите за безмитна търговия в зоната на сухопътните гранични
  контролно-пропускателни пунктове въз основа на конкурс се отдават за
  ползване на търговските дружества по ал. 1 от министъра на финансите за
  срок до 10 години с разрешението.
  (5) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и
  контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в
  разрешението за безмитна търговия, се определят с наредба на министъра на
  финансите.
  (6) За участие в конкурс, за издаване на разрешение за извършване на
  дейност като безмитен оператор и за издаване на разрешение за опериране на
  обект за безмитна търговия се събират държавни такси, в размери, определени
  от Министерския съвет.
  (7) Контролът по спазване реда и правилата за дейността в обектите за
  безмитна търговия се осъществява от митническите органи, които и
  заверяват 24 - часовия отчет за обекта.
  2. За неизпълнението на задълженията на контролните органи по ал. 5 да се
  предвиди санкция - глоба по този закон, в раздела за административно -
  наказателни разпоредби.
  Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 10 и
  предлага следната окончателна редакция:
  “§.10.Чл. 12в се изменя така:
  “Чл. 12в. (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени в
  зоните за митнически контрол на аерогарите, пристанищата, в зоните на
  граничните контролно-пропускателни пунктове по суша, в самолетите,
  корабите и влаковете в международен рейс, както и в специализираните
  магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, се осъществява само от
  местно юридическо лице - търговско дружество с внесен капитал най -
  малко от 250 000 лв. след получаване на разрешение от министъра на
  финансите за всеки отделен обект, което лице:
  1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
  2. няма изискуеми и ликвидни публични задължения над 3 000 лв.;
  3. няма влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на
  митническото и данъчното законодателство с наложена имуществена
  санкция над 2 000 лв.
  4. се представлява от лица, които:
  а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако
  са реабилитирани;
  б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
  прекратено поради несъстоятелност през последните две години,
  предхождащи датата на решението за откриване на производство по
  несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  (2) Броят, видът и местоположението на обектите за безмитна търговия
  се определят от министъра на финансите, съгласувано с министъра на
  вътрешните работи, за всеки граничен контролно-пропускателен пункт,
  аерогара или пристанище. За обектите се организира надзор, така, че да не се
  допускат лица и превозни средства на територията на страната без
  митнически контрол. Обектите за обслужване на Дипломатическия корпус се
  определят съвместно от министъра на финансите и министъра на външните
  работи.
  (3) Правото за извършване на безмитна търговия на борда на самолети,
  кораби и влакове, както и на територията на аерогари и пристанища,
  принадлежи на лицето, което ги експлоатира, като то е длъжно да докаже, че
  отговоря на условията по ал. 1, като представи необходимите писмени
  документи. Това право може да бъде упражнено чрез трето лице, което
  отговаря на условията по ал. 1 и докаже съответствието си с тях. Договорът и
  доказателствата за съответствие се обявяват в Министерство на финансите.
  (4) Обектите за безмитна търговия в зоната на сухопътните гранични
  контролно-пропускателни пунктове, на аерогарите и на пристанищата въз
  основа на конкурс се отдават за ползване на търговските дружества по ал. 1
  от министъра на финансите за срок до 10 години с разрешението.
  (5) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и
  контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в
  разрешението за безмитна търговия, се определят с наредба на министъра на
  финансите.
  (6) За участие в конкурс, за издаване на разрешение за извършване на
  дейност като безмитен оператор и за издаване на разрешение за опериране на
  обект за безмитна търговия се събират държавни такси в размери,
  определени от Министерския съвет.
  (7) Контролът по спазване реда и правилата за дейността в обектите за
  безмитна търговия се осъществява от митническите органи, които заверяват
  24-часовия отчет за обекта, към който се прилагат копия от издадените
  фискални бонове. Митническите органи осъществяват контрол за спазване
  на нормите за безмитен внос. Влизащите в страната автомобили, независимо
  от вида им, могат да зареждат безмитно горива само в нормалните им
  резервоари, като номерът на превозното средство се посочва във фискалния
  бон.
  (8) Разрешението за безмитна търговия се отнема от министъра на
  финансите, когато безмитният оператор допусне съществени нарушения на
  условията в разрешението или не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 1-4.
  Несъответствията по ал. 1, т. 2 и 4 могат да бъдат отстранени в срока,
  необходим за съответното действие.
  (9) Разрешението за обекти за безмитна търговия се обезсилва,
  независимо от срока, за който е издадено, когато това произтича от
  ангажимент от страна на Република България за съответствие с
  изискванията на Европейския съюз.
  (10) Конкурсите за безмитни оператори се провеждат два пъти годишно:
  - през втората седмица на януари и
  - и през втората седмица на юли.”
  § 13. В чл. 17а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “2000” и
  “5000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
  2. В ал. 2 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “2000” и
  “5000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
  3. В ал. 5 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “5000” и “10
  000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
  4. В ал. 6 числата “5000” и “10 000” се заменят съответно с “10 000” и “20
  000”.
  5. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от
  търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, бутилирани спиртни
  напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно с
  надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са
  търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните
  търговци, в четворния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 лв.
  при първо нарушение и не по-малко от 20 000 лв. при повторно нарушение.”
  6. В ал. 9 думите “for duty free only” се заменят с “по чл. 11, ал. 10”.
  7. Алинея 10 се изменя така:
  “(10) Лице, което продава или съхранява в търговски обект, лицензиран за
  безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки без бандерол по чл. 11, ал. 9 или
  тютюневи изделия без надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с имуществена санкция
  в размер 10 000 лв. при първо нарушение и 20 000 лв. при повторно нарушение.”
  8. Алинея 11 се изменя така:
  “(11) Стоките по ал. 1-10 се отнемат в полза на държавата.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Димитър Йорданов и Веселин
  Черкезов:
  § 13 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага § 13 да стане § 11 със следната окончателна
  редакция:
  “§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения:
  1. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение,
  различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия,
  бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол по
  чл. 11, ал. 9, съответно с надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с глоба - за
  физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за
  юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия
  акциз, но не по-малко от 1 000 лв. при първо нарушение и не по-малко от
  2 000 лв. при повторно нарушение.”
  2. В ал. 9 думите “for duty free only” се заменят с “по чл. 11, ал. 10”.
  3. Алинея 10 се изменя така:
  “(10) Лице, което продава или съхранява в търговски обект, лицензиран
  за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки без бандерол по чл. 11,
  ал. 9 или тютюневи изделия без надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с
  имуществена санкция в размер 5 000 лв. при първо нарушение и 10 000 лв.
  при повторно нарушение.”
  4. Алинея 11 се изменя така:
  “(11) Стоките по ал. 1-10 се отнемат в полза на държавата.”
  § 14. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лице, което наруши реда или начина за въвеждане на бандероли за
  бутилирани спиртни напитки по чл. 11, ал. 2, както и лице, което продава тези
  напитки, се наказва с глоба - за физическите лица, съответно с имуществена
  санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 2000 лв. при
  първо нарушение и 5000 лв. при повторно нарушение.”
  Комисията подкрепя предложението за § 14. който става § 12.
  § 15. В чл. 17ж думите “чл. 7, ал. 9” се заменят с “чл. 7, ал. 10”.
  Комисията подкрепя предложението за § 15, който става § 13.
  § 16. Създава се чл. 17н:
  “Чл. 17н. Лице, което наруши разпоредбите на чл. 46, се наказва с глоба или с
  имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение -
  от 10 000 до 50 000 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 16 да отпадне.
  Предложение на Комисията за нов § 14:
  “§ 14. Създава се член 17н:
  “Чл. 17н. Митнически служител, който не изпълни задължението си по
  чл. 7, ал. 8 се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторност от 500 до
  1 000 лв.”
  Предложение на Комисията за нов § 15:
  § 15. Създава се чл. 22:
  “Чл. 22. Митнически орган, който не изпълни задължениета си по чл.
  12в, ал. 7 се наказва с глоба от 250 до 1 000 лв.”
  § 17. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 7 думите “алкохолно съдържание над 1 обемен процент” се заменят с
  “алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol”.
  2. Точка 11 се изменя така:
  “11. “Спиртни напитки" са всички продукти, включени в код по
  Комбинираната номенклатура (КН) 2208 с действително алкохолно съдържание
  по обем, превишаващо 1,2 % vol, както и продуктите, включени в кодове по КН
  2204, 2205 и 2206 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  22 % vol, и които:
  а) са предназначени за консумация;
  б) имат специфични органолептични характеристики.”
  3. Точка 12 се изменя така:
  “12. "Вина" са следните продукти:
  а) “Тихи вина” - всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но
  непопадащи в обхвата на т. 12.2, и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  1.2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се
  в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без
  каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния
  продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) “Шумящи вина” - всички продукти, включени в кодове по
  КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 0 и 2205, които:
  - се съхраняват в бутилки със “запушалки-гъбки”, задържани от скоби или
  връзки, или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден
  диоксид, равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol,
  но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния
  продукт, се дължи изцяло на ферментация.”
  4. Създават се т. 12а и 126:
  “12а. “Ферментирали напитки, различни от виното и пивото (Други
  ферментирали напитки)” са следните продукти:
  а) “Други тихи ферментирали напитки” - всички продукти, включени в
  кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, и продуктите,
  включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на буква “б” и т. 16, и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  1.2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или
  с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в
  крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) “Други шумящи ферментирали напитки” - всички продукти, включени в
  кодове по КН 22060031 0, 22060039 0, както и продуктите, включени в кодове по
  КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12,
  които:
  - се съхраняват в бутилки със “запушалки-гъбки”, задържани от скоби или
  връзки, или имат свърхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид,
  равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol,
  но непревишаващо 13 % vol, или
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol,
  но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния
  продукт, се дължи изцяло на ферментация.
  126. “Междинни продукти” са всички крайни продукти с действително
  алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 %
  vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на т.
  12, 12а и 16.”
  5. В т. 16 думите “с код по Митническата тарифа на Република България” се
  заменят с “включен в код по КН”.
  6. Създава се т. 26:
  “26. “Код по КН” са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по
  Комбинираната номенклатура на Република България”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна
  редакция за § 17, който става § 16:
  “§ 16. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения
  и допълнения:
  1. В т. 7 думите “алкохолно съдържание над 1 обемен процент” се
  заменят с “алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol”.
  2. Точка 11 се изменя така:
  “11. “Спиртни напитки” са всички продукти, включени в код по
  Комбинираната номенклатура (КН) 2208 с действително алкохолно
  съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol, както и продуктите, включени
  в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 с действително алкохолно съдържание по
  обем, превишаващо 22 % vol, и които:
  а) са предназначени за консумация;
  б) имат специфични органолептични характеристики.”
  3. Точка 12 се изменя така:
  “12. "Вина” са следните продукти:
  а) “Тихи вина” - всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205,
  но непопадащи в обхвата на т. 12,2, и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът,
  съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие, че са били произведени
  без каквото и да е обогатяване и при условие, че алкохолът, съдържащ се в
  крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) “Шумящи вина” - всички продукти, включени в кодове по
  КН 2204 10,2204 21 10,2204 29 10 0 и 2205, които:
  - се съхраняват в бутилки със “запушалки-гъбки”, задържани от скоби
  или връзки, или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен
  въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 %
  vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът, съдържащ се в
  крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.”
  4. Създават се т. 12а и 12б:
  “12а. “Ферментирали напитки, различни от виното и пивото (Други
  ферментирали напитки)” са следните продукти:
  а) “Други тихи ферментирали напитки” - всички продукти, включени в
  кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, и продуктите,
  включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на буква “б” и т. 16, и:
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или
  - с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо
  10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът,
  съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
  б) “Други шумящи ферментирали напитки” - всички продукти,
  включени в кодове по КН 22060031 0, 22060039 0, както и продуктите,
  включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, но
  непопадащи в обхвата на т. 12, които:
  - се съхраняват в бутилки със “запушалки-гъбки”, задържани от скоби
  или връзки, или имат свърхналягане, дължащо се на разтворен въглероден
  диоксид, равно на 3 бара или повече, и
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 %
  vol, но непревишаващо 13 % vol, или
  - са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 %
  vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът, съдържащ се в
  крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
  126. “Междинни продукти” са всички крайни продукти с действително
  алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо
  22 % vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в
  обхвата на т. 12,12а и 16.”
  5. В т. 16 думите “с код по Митническата тарифа на Република
  България” се заменят с “включен в код по КН”.
  6. Създава се т. 26:
  “26. “Код по КН” са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по
  Комбинираната номенклатура на Република България”
  7. Създава се т. 27:
  “т. 27. “Вносител” е лице, извършващо внос на стоки по смисъла на § 2,
  т. 2 от Допълнителните разпоредби.”
  § 18. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 числото “0,3” се заменя с “0”.
  2. Създава се т. 2а:
  “2а. Междинни продукти 90 лв. за 1 хектолитър краен продукт”.
  3. В т. 3 думите “включително ракии, бренди и алкохолни напитки с
  алкохолно съдържание над 1,2 обемни процента до 15 обемни процента” се
  заличават и “числото “0,035” се заменя с “0,05”.
  4. В т. 14:
  а) в т. 14.2.1 числата “300” и “500” се заменят съответно с “400” и “600”;
  б) в т. 14.2.2 числата “300” и “550” се заменят съответно с “400” и “650”;
  5. В т. 17 числото “110” се заменя с “210”.
  Предложение на н.п. Мураеей Радее, Димитър Йорданов и Веселин
  Черкезов:
  В § 18- за промените в Тарифата за акцизите
  1 .Размерът на акциза върху алкохолните напитки по т. 3 от 0.035 да стане
  0, 04.
  2. В т. 14 на Тарифата за акцизите:
  а) в т. 14.2.1 числото 300 да стане 350, а числото 500 да стане 550;
  б) в т. 14.2.2 числото 300 да стане 350, а числото 550 да стане 600;
  3. Акциза на газьола за промишлени и битови нужди се запазва непроменен —
  110 лв. на тон, а акцизът за задвижване се завишава на 165 лв. на тон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н,п. Нина Радева:
  В § 18 се създава нова т.3а:
  т. За. В т..11 текста” над 120 киловата( kW) по системата DIN и“ се
  заменя с “ акциз в размер на 100 евро за 1 киловат( kW) по системата DIN за
  всеки киловат мощност над 120 kW. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя зя § 18, който става §
  17 и предлага следната окончателна редакция :
  “§ 17. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 2 числото “0,3” се заменя с “0”.
  2. Създава се т. 2а:
  “2а. Меяадинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър краен продукт”.
  3. В т. 3 думите “включително ракии, бренди и алкохолни напитки с
  алкохолно съдържание над 1,2 обемни процента до 15 обемни процента” се
  заличават и “числото “0,035” се заменя с “0,05”.
  4. Точка 11 се изменя така:
  “11. Пътнически автомобили,
  товаро-пътнически и състеза-
  телни автомобили за не повече
  от 9 човека, вкл. и водача,
  с мощност на двигателя:
  - над 120 киловата (kW)
  по системата DIN над 120 kW до 150 kW - 35 лв. за 1 kW
  над 150 kW - 60 лв. за 1 kW
  - над 126 киловата (kW)
  по системата SAE над 126 kW до 157.5 kW - 33.33 лв. за 1 kW
  над 157.5 kW - 57.14 лв. за 1 kW
  Преизчисляването на мощността
  на двигателите на автомобилите
  от киловати (kW) в конски сили се
  извършва при съотношение
  1 киловат (kW), равен на 1.36
  конски сили.
  5. В т. 14:
  а) в т. 14.2.1 числата “300” и “500” се заменят съответно с “400” и “600”;
  б) в т. 14.2.2 числата “300” и “550” се заменят съответно с “400” и “650”;
  6. В т. 17 числото “110” се заменя с “210”.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 19. Навсякъде в закона думите “Митническата тарифа” се заменят с
  “Комбинираната номенклатура”.
  Комисията подкрепя предложението за § 19, който става § 18.
  § 20. Отнетите от данъчните органи акцизни стоки за нарушения по закона се
  унищожават, ако до влизането в сила на този закон е изтекла една година от
  датата на влизането в сила на наказателното постановление.
  Комисията подкрепя предложението за § 20. който става § 19 със
  следната окончателна редакция:
  “§ 19. Отнетите в полза на държавата акцизни стоки за нарушения по
  закона, с изключение на автомобили и горива се унищожават, ако до
  влизането в сила на този закон е изтекла една година от датата на влизането
  в сила на наказателното постановление.”
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 20:
  “§ 20. В § 26 се създават следните нови ал. 5, 6 и 7:
  “(5) Заварените оператори на обекти за безмитна търговия са длъжни да
  внесат и заявят за вписване в търговския регистър капиталът си в
  съответствие с изискванията на чл. 12в, ал. 1 при кандидатстването за ново
  разрешение. Новото разрешение се издава след като капиталът бъде вписан.
  (6) Безмитните оператори, на които с акт на министъра на финансите са
  предоставени права по предходни разрешения за подновяването на договорите са
  длъжни да упражнят тези права и да получат ново разрешение за съответните
  обекти до края на 2003 г. Срокът на новото разрешение започва от изтичане на
  срока на заварения договор. ”
  (7) Разрешението за обекти за безмитна търговия се прекратява
  независимо от срока, когато това произтича от ангажименти на Република
  България за съответствие с изискванията на Европейския съюз.”
  Комисията подкрепя предложението за § 20 и предлага следната
  окончателна редакция:
  “§ 20. (1) Заварените оператори на обекти за безмитна търговия са
  длъжни да внесат и заявят за вписване в търговския регистър капитала си в
  съответствие с изискванията на чл. 12в, ал. 1 при кандидатстването за ново
  разрешение. Новото разрешение се издава след като капиталът бъде вписан.
  (2) Безмитни оператори, на които с акт на министъра на финансите са
  предоставени права по предходни разрешения, за подновяването на
  договорите могат да упражнят тези права и да получат ново разрешение за
  съответните обекти до края на 2003 г. Срокът на новото разрешение започва
  от изтичане на срока на заварения договор.
  (3) Първият конкурс за безмитни оператори се провежда в срок 45 дни от
  влизането на този закон в сила.”
  § 21. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 и
  111 от 2000 г. и бр. 47 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 45, ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се
  заменят с “горива по чл. 46”.
  2. В чл. 46 се създава т. 4:
  “4. втечнени нефтен газ и други газообразни въглеводороди - в размер 140
  лв. на тон.”
  3. В чл. 47:
  а) в ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с
  “горива по чл. 46”;
  б) в ал. 7 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с
  “горива по чл. 46”.
  4. В чл. 58, ал. 3 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се
  заменят с “горива по чл. 46”.
  5. В § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби след думата “бензини” се
  поставя запетая и думите “и дизеловото гориво” се заменят с “дизеловото гориво
  и втечнените нефтен газ и други газообразни въглеводороди”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Димитър Йорданов и Веселин
  Черкезов:
  В § 21, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Никола Николов, Васил Василев, Иван Г.Иванов и
  Димитър Йорданов:
  В § 21, т.. 2 се изменя така:
  т.2. В чл. 46, се създава нова т. 4:
  “т.4. Втечнени нефтен газ и други газообразни въглеводороди, продавани
  чрез съоръжения за зареждане на моторни превозни средства - в размер на 140
  лв. на тон. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Петър Димитров и Емилия Масларова:
  § 21 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21.
  Предложение на н.п. Нина Чилова за нов §...:
  “§...Акциз по чл. 11к, ал. 3 се възстановява само при обстоятелствата по чл.
  11к, ал. 3, възникнали след 1 януари 2002 г. ”
  Предложението беше оттеглено на заседанието на комисията.
  § 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя предложението за § 22.
  София, 9 декември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума