Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
20/11/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-79 за бюджета на държавното
  обществено осигуряване за 2003 г.,
  внесен от Министерския съвет на 11.11.2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-79 за бюджета на държавното
  обществено осигуряване за 2003 г.,
  внесен от Министерския съвет на 11.11.2002 г.
  На две заседания, проведени на 7 и 14 ноември 2002 г., Комисията
  по бюджет и финанси обсъди внесения от Министерския съвет
  законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003
  г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха министърът на
  финансите Милен Велчев, заместник-министърът на финансите Кирил
  Ананиев, управителят на Националния осигурителен институт Йордан
  Христосков и Христина Митрева - главен директор в НОИ.
  На заседанието присъства и председателят на Сметната палата доц.
  Георги Николов и членове на Сметната палата.
  В мотивите към законопроекта и в експозето на г-н Христосков
  беше подчертано, че консолидирания проектобюджет на държавното
  обществено осигуряване е разработен съобразно решението на
  Министерския съвет за откриване бюджетната процедура за 2003 г.
  Проектобюджета е разработен на основата на бюджетната прогноза
  за 2003- 2005 г., основните макроикономически показатели за 2003 г. и
  условията на действащото законодателство, като са запазени размерите на
  осигурителните вноски във фондовете на държавното обществено
  осигуряване от 2002 г.
  Най-важните параметри за 2003 г., имащи непосредствено
  отношение към осигурителните приходи и разходи са:
  - средногодишна инфлация - 3.5 %;
  - средна работна заплата - 305.49 лв.;
  - прогнозен валутен курс на долара - 2 лв.;
  - темп на нарастване на брутния вътрешен продукт - 4.8 %;
  - индексиране на бюджетните заплати с по 3.5 % от 1 януари и от
  1 юли 2003 г.;
  - минимална работна заплата от 1 януари 2003 г. - 110 лв.
  - запазване размера на гарантирания минимален доход от 40 лв.
  през цялата 2003 г.  Осигурителната вноска за допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване за родените след 31 декември 1959 г. се запазва в
  размер на 2 на сто.
  Осигурителната вноска за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване
  и майчинство” и фонд “Безработица” през 2003 г. ще се разпределя в
  съотношение 75 : 25 между работодател и осигурено лице.
  В проектозакона за бюджета на държавното обществено
  осигуряване са предвидени изменения на границите на минималния и
  максималния осигурителен доход съответно от 170 на 200 лв. и от 850 на
  1000 лв.
  В проектобюджета за 2003 г. за пенсиите е предвидено
  увеличение на основните им размери от 1 юни с 6.2 на сто.
  Проектобюджета на държавното обществено осигуряване е
  разработен и въз основа на касовото изпълнение на бюджета за първото
  полугодие на 2002 г., на демографската прогноза за развитието на
  населението до 2020 г. на Националния статистически институт, както и на
  предположенията за измененията в броя на осигурените лица в резултат от
  анализиране на информацията от Персоналния регистър за 2001 г. и за
  първите шест месеца на 2002 г.
  Основни фактори, които водят пряко до повишаване на приходите
  от осигурителни вноски са :
  Разширяване обхвата на осигурените лица със 178 638 души и
  увеличаване на средният осигурителен доход от 259.58 лв. за 2002 г. на
  292.50 лв. за 2003 г. Общият ефект от комбинираното им влияние е около
  310 млн.лв. повече приходи в сравнение с очакваното изпълнение на
  бюджета на ДОО за 2002 г.;
  Въвеждането на минимални осигурителни прагове по
  икономически дейности ще доведе до повишаване на приходите с около
  160 млн.лв.;
  От годишното изравняване на осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 от
  КЗОО се очаква да постъпят 21 млн.лв.
  Предвидени са увеличаване на минималния размер на
  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от 170 на 200 лв. и на
  максималния размер на осигурителния доход за всички осигурени лица -
  от 850 на 1000 лв.
  Другата група фактори, които водят до редуциране на приходите
  спрямо равнищата им за 2002 г. са реформата в армията, продължаващото
  преструктуриране на болниците, съществуването на неформална заетост в
  сивата икономика, която избягва плащането на осигурителни вноски,
  приватизацията на големи държавни фирми и преструктурирането на
  държавни предприятия в областта на транспорта, енергетиката,
  въгледобива и други. Това може да доведе до намаляване на броя на
  работещите и възнагражденията им, както и риска от промяната в
  поведението на част от работодателите след въвеждането на минималните
  осигурителни прагове за отрасли и професии.
  2  Консолидиран бюджет на ДОО
  1. По приходите
  В Бюджета на Националния осигурителен институт за 2003 г. се
  предвижда да постъпят приходи в размер на 3 017 млн. лв., от които 2 956
  млн. лв. осигурителни вноски и 61 млн. лв. от приходи и доходи от
  собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, от Чуждестранни
  осигурителни институти за пенсии по международни програми и други.
  Предлага се общо увеличение на приходите с 340 млн. лв. (ръст 12.7 %)
  спрямо бюджета за 2002 г.
  Приходите по бюджета от осигурителни вноски постъпват основно
  от вноски на работодатели за работници и служители в размер на 2 105
  млн. лв., следвани от личните осигурителни вноски от работници и
  служители - 563 млн. лв. и осигурителни вноски от самонаети лица - 146
  млн. лв.
  Събираните суми по актове за начет се очаква да бъдат в размер на
  105 млн. лв., от които главница - 75 млн. лв. и лихви - 30 млн. лв.
  От Агенцията за държавни вземания се очаква да бъдат събрани
  общо 90 млн. лв. От тях 67 млн. лв. от главници и 23 млн. лв. от лихви.
  В бюджета на ДОО е предвидено да постъпят и приходи от
  комисионни върху събраните вноски в размер на 0.2 на сто за здравното
  осигуряване и 0.8 на сто за професионалните и универсалните фондове от
  втория стълб.
  2. По разходите
  По разходите за 2003 г. се предвижда средствата да бъдат 3 955 млн
  лв., от които за текущи разходи 3 890 млн. лв., за капиталови разходи 5
  млн.лв. и резерв за непредвидени и неотложни разходи 60 млн.лв. Спрямо
  закона за бюджета на ДОО за 2002 г. общия размер на разходите бележи
  ръст от 6.9 %, текущите разходи - 7.0 % и капиталовите разходи - 16.7 %.
  От всички разходи най-голям относителен размер имат пенсиите
  3061 млн. лв.(77,4%). В тази сума са включени разходите за пенсии от
  ДОО и републиканския бюджет, включително пощенската такса и ДДС,
  добавките към пенсиите на участниците във войните, както и пенсиите по
  международни спогодби.
  Очаква се средния брой на пенсионерите за 2002 г. да бъде 2 353
  609, а за 2003 г. - 2 352 658, т.е. броят през 2003 г. ще намалее с 0.04 на сто
  спрямо 2002 г. Същевременно броят на пенсионерите за осигурителен стаж
  и възраст ще намалее с около 12 000 души поради увеличението на
  изискванията за възраст и точки по КЗОО, а от друга страна се очаква
  увеличение на пенсионерите за инвалидност поради общо заболяване с
  3  около 18 000 души и увеличение на пенсионерите военнослужащи с около
  5-6 хил. души.
  Предвижда се средния брой на пенсиите през 2003 г. да се увеличи
  с 1.1 на сто спрямо 2002 г., средния месечен размер на пенсията на един
  пенсионер да достигне 108.16 лв., а на един нов пенсионер - 128.40 лв.
  Увеличаването на средния размер на пенсиите през 2003 г. се дължи
  главно на следните фактори:
  1. Осъвременяването на пенсиите с коефициент 1.062 от 1 юни 2003
  г.;
  2. Увеличаването на социалната пенсия за старост, която се
  предвижда от 1 юни 2003 г. да стане 49,53 лв.;
  3. Увеличаването на минималните и на максималния размер на
  пенсиите вследствие на увеличението на социалната пенсия за старост;
  4. По-високите размери на новоотпуснатите пенсии през 2003 г. в
  сравнение с отпуснатите през 2002 г., по-ниските размери на прекратените
  пенсии и изменянето на някои пенсии от по-нисък в по-висок размер;
  5. Изплащането на голям брой социални пенсии за инвалидност
  като втори, трети и четвърти пенсии;
  6. Увеличаването на изплащаните добавки към пенсиите, които са
  процент от социалната пенсия за старост.
  Втората група разходи са разходите за обещетения и помощи за
  домакинствата в размер на 778 млн. лв. (20 %). Те включват разходи по
  Кодекса за задължително обществено осигуряване и здравноосигурителни
  вноски.
  Общо за 2003 г. за социални помощи и обещетения по КЗОО се
  предвиждат средства в размер на 578 млн. лв. Тези разходи са за
  изплащане на обещетенията при временна неработоспособност, разходите
  за обещетения при безработица, разходите по Закона за семейните помощи
  за деца и разходите за месечни добавки по Закона за защита,
  рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
  Здравноосигурителните вноски са в размер на 200 млн.лв. и
  включват здравноосигурителни воски за пенсионерите - 171 млн.лв., за
  безработните 11 млн.лв. и за деца до 18 год. възраст — 18 млн.лв.
  Разходите за службите по социално осигуряване са в размер на 55
  млн. лв. и са 1.4 на сто от общите разходи на консолидирания бюджет на
  държавното обществено осигуряване за 2003 г.
  Числеността на персонала се запазва на равнището на 2002 г.
  Предлага се увеличение на средната годишна работна заплата от 4 026 лв.
  на 4 313 лв.
  Капиталовите разходи са предвидени в размер на 4.6 млн.лв. От тях
  за основен ремонт са 1.7 млн.лв., а за придобиване на дълготрайни активи
  - основно хардуер и софтуер - 2.8 млн. лв.
  В проектобюджета на ДОО са предвидени трансфери от централния
  републикански бюджет в размер на - 562 млн.лв. за пенсии, добавки към
  пенсиите, по Закона за семейни помощи за деца, месечни добавки за деца-
  4  инвалиди, трансфер за здравното осигуряване на пенсионерите за 2003 г.,
  други осигурителни разходи и за резерв за реформата - 60 млн.лв.
  Разчетена е и субсидия от централния републикански бюджет за
  покриване на недостига от средства в размер на 383 млн. лв.
  Общият финансов резултат по консолидирания бюджет на
  държавното обществено осигуряване за 2003 г. е балансиран.
  По законопроекта се проведе дискусия с изказвания и въпроси, на
  които задълбочено отговори г-н Йордан Христосков.
  След дискусията се проведе гласуване при което се получиха
  следните резуртати: “За” - 13 гласа, “Против” - 7 гласа без “Въздържали
  се .
  На основание на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  обсъди законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване
  за 2003 г. и да го приеме на първо четене.
  София, 19 ноември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума