Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/12/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
  ЗАКОН
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
  Чл. 1 /1/ Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
  по приходите на обща сума 3 017 131,9 хил. лв., както следва:

  /2/ Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 3 954 961,1 хил. лв., както следва:
  /3/ Приема трансфери /субсидии, вноски/ между бюджета на държавното обществено
  осигуряване и други бюджети, както следва:

  /4/ Приема дефицит /излишък/ и финансиране по бюджета на държавното
  обществено осигуряване, както следва:


  Предложение на н.п. Емилия Масларова. Кръстьо Петков и Димитър Димитров
  В чл.1, ал. 1 в “1. Приходи”, в частта й по осигурителните вноски - да придобие вида:
  “I. ПРИХОДИ
  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (2955797,3) 2 995 797,3
  Вноски от работодател за наети
  В т.ч.
  - държавни служители;
  - бъджетни служители;
  - предприятия с повече от 50% държавно участие
  - други
  Лични вноски от наети 562 722,9
  В т.ч.
  - бюджетни служители
  - предприятия с повече от 50% държавно участие
  - други
  Вноски от самоосигуряващи се (145657,8) 185 657,8
  Вземания за стари задължения 75 000,0
  В т.ч.
  - бюджетни организации
  - предприятия с повече от 50% от държавно участие
  - други
  Вземания за стари задължения (събрани от АДВ) 67 500,0
  В чл.1, ал.2 “РАЗХОДИ” да се трансформират на отделен ред под наименование:
  За сметка на бюджетни трансфери:
  Пенсии за сметка на републиканския бюджет 152 798,0
  Всичко разходи по Закона за семейните помощи за деца 171 763,3
  Всичко разходи по ЗЗРСИИ 5 064,3
  Комисията не полковия предложението на н.п. Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
  Чл. 2 /1/ Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите на обща сума
  2 418 550,4 хил. лв, както следва:
  /2/ Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите на обща сума 3 131 033,8 хил. лв,
  както следва:


  /3/ Приема трансфери /субсидии, вноски/ между републиканския бюджет и бюджета на
  фонд “Пенсии”, както следва:


  /4/ Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2
  Чл. 3 /1/ Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите
  на обща сума 132 798,0 хил. лв., както следва:

  /2/ Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по разходите на
  обща сума 132 798,0 хил. лв., както следва:  /3/ Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова
  дейност”, както следва:


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
  Чл. 4 /1/ Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по
  приходите на обща сума 48 771,3 хил. лв., както следва:


  /2/ Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите
  на обща сума 33 343,0 хил. лв., както следва:

  /3/ Приема трансфери между бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална
  болест” и фонд “Условия на труд”, както следва:


  /4/ Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална
  болест”, както следва:


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
  Чл. 5 /1/ Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите на
  обща сума 214 887,1 хил. лв., както следва:
  /2/ Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите на обща
  сума 381 083,3 хил. лв., както следва:

  /3/ Приема трансфери /субсидии, вноски/ между републиканския бюджет и бюджета за
  фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:


  /4/ Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
  Чл. 6 /1/ Приема бюджета на фонд “Безработица” по приходите на обща сума
  278 588,5 хил. лв., както следва:  /2/ Приема бюджета на фонд “Безработица” по разходите на обща сума
  203 370,3 хил. лв., както следва:


  /3/ Приема трансфери /субсидии, вноски/ от републиканския бюджет за
  фонд “Безработица”, както следва:

  /4/ Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд “Безработица”, както следва:  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
  Чл. 7 /1/ Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите
  на обща сума 56 334,6 хил. лв., както следва:

  /2/ Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите
  на обща сума 75 224,5 хил. лв., както следва:  /3/ Приема трансфери /субсидии, вноски/ между бюджета на Националния осигурителен
  институт и други бюджети, както следва:


  /4/ Приема дефицит /излишък/ и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
  институт, както следва:


  /5/ Усвояването и погасяването на получените външни заеми се извършва
  рез бюджета на Националния осигурителен институт.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  В чл. 7 Група В Дейност 521 по група “Външни услуги ” да отпадне задължението на НОИ да
  изпраща справки на професионалните и универсалните фондове.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Емилия Масларова, Кръстьо Петков и
  Димитър Димитров.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
  Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2003 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по
  икономически дейности и квалификационни групи професии по дейности и групи професии,
  съгласно приложението.
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите
  се лица - 200 лв.
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските
  производители - 100 лв.
  4. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители,
  които упражняват само земеделска дейност - 50 лв.
  5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1 000 лв.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл.8, т.2 думите “200 лв. ” да се заменят със “190 лв”
  Комисията не приема предложението на н.п. Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
  13
  Чл. 9. Определя се за 2003 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 70 лв. и
  максимален размер - 140 лв.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл.9 думите “70 лв. ” да се заменят с “80 лв. ”
  Комисията не приема предложението на н.п. Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Чл. 10. Определя се за 2003 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете
  по чл. 53, aл. 1 и 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване -110 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  Чл. 11. Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите
  осигурени социални рискове:
  1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:
  а) 36,7 на сто за работещите при условията на III категория труд;
  б) 46,7 на сто за работещите при условията на II категория труд;
  в) 51,7 на сто за работещите при условията на I категория труд;
  г) 41 на сто за учителите.
  2. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова
  злополука и професионална болест - 29,7 на сто.
  3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и
  професионална болест, и безработица - 32 на сто.
  4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто.
  5. за лицата, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост - 32,7 на
  сто.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл.11, т.5 да отпадне
  Комисията не ппиема предложението на н.п. Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
  Чл. 12. /1/ Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2003 г. се разпределят за
  фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно
  осигуряване както следва:
  1. за фонд “Пенсии”:
  а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
  б) 27 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, родени преди
  1 януари 1960 г. и 30 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  2. за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто.
  3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
  4. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто.
  5. за фонд "Безработица" - 4 на сто.

  6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални
  пенсионни фондове:
  а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд.
  7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд
  за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2 на сто.
  /2/ Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1,6. "а" и "б", т. 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови
  правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по
  договори за управление и контрол и работещи без трудово правоотношение, се разпределят в
  съотношение 75 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията, търговското дружество
  или възложителя и 25 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора,
  изпълнителя по договора за управление и контрол или работещия без трудово правоотношение.
  /3/ Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на
  работодателите.
  /4/ За лицата, работещи при условията на I и II категория труд осигурителната вноска по
  и. 1, т. 1,б. "в" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
  пенсионен фонд се разпределя както следва:
  1. 29 на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на
  работника или служителя за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 3 на сто
  за сметка на работодателя.
  2. 27 на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка
  на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и 3 на сто за сметка на
  работодателя.
  3. 2 на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен
  фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка
  на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  /5/ Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
  професионални пенсионни фондове за лицата по ал. 1, т. 6 са за сметка на работодателя.
  /6/ Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер на 4,3 на сто е за
  сметка на работодателя.
  /7/ За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване,
  за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1,б. "а" и "б" и т. 7.
  /8/ За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова
  злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1,
  б. "а" и "б", т. 3 и т. 7.
  /9/ Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или бременност и
  раждане е в размер на 21,75 на сто за лицата родени преди 1 януари 1960 г., и 20,25 на сто за лицата,
  родени след 31 декември 1959 г., и се внасят във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя
  или самоосигуряващото се лице.
  /10/ Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1,
  чл.13, ал.1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  /11/ Осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и за допълнително
  задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните
  служители или когато това е предвидено в закон, са за сметка на работодателя или ведомството.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 12, ал.1, т. 5 думите “4 на сто” да се заменят с “3,5 на сто”


  Комисията не приема предложението на н.п. Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
  Чл. 13. Размерът на осигурителната вноска за 2003 г. за кадровите военнослужещи по
  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери,
  сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите
  и сержантите от Националната следствена служба, от Специалната куриерска служба на
  Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители - офицери, сержанти и
  граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията и за следователите, е в размер 39,7 на
  сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
  пенсионен фонд:
  1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто, а за следователите - 30 на сто за лицата, родени след
  31 декември 1959 г.
  2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;
  3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
  4. за фонд "Безработица" - 4 на сто.
  5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен
  фонд за следователите - 2 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 13, т. 4 думите “4 на сто” да се заменят с “3,5 на сто”
  Комисията не приема предложението на н.п. Росица Тоткова.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  Чл. 14. Определя за приход по бюджета на Националния осигурителен институт:
  1. 0,8 на сто от приходите от осигурителни вноски за допълнително задължително
  пенсионно осигуряване.
  2. 0,2 на сто от приходите от здравноосигурителни вноски.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
  Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено
  осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от
  други сметки и фондове със социално предназначение, до размера на едномесечните осигурителни
  разходи. Заемите са отпускат с разрешение на Министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  Чл. 16. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, раздел III се използва в
  зависимост от хода на реформата с разрешение на Министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
  Чл. 17. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по ред, определен
  с инструкция на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Инструкцията се  обнародва в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт
  одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият
  им размер, одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г., като
  това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. След създаване на фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при
  несъстоятелност на работодателите, по него в края на годината се прехвърлят 10 000 хил. лв.
  от фонд "Безработица" ако е налице преизпълнение на приходите по чл.1, ал.1, раздел I".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. За 2003 г. не се предвижда общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за задължително
  обществено осигуряване, а сумите по актовете за начет постъпват като приход - главниците в бюджета
  на фонд "Пенсии", а лихвите - в бюджета на Националния осигурителен институт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - бр. 55
  от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм. бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г.,
  изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 и бр. 74
  2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1, в т. 1 се създава изречение второ: "Лицата, включени в програмата от социални помощи
  към осигуряване на заетост не се осигуряват за безработица";
  б) в ал.1, т. 4 думите "лицата по § 19 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
  изпълнение на наказанията" се заменят с "държавните служители - офицери, сержанти и граждански
  лица по Закона за изпълнение на наказанията";
  в) в ал. 3, т. 5 след думите "признатите разходи" се добавя "ако не са осигурени на друго
  основание през съответния месец";
  г) в ал.3 се създава т. 6:
  "6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго
  основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.".
  2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 се създава т. 3:
  "3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда
  минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по
  дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.";
  б) алинея 3 се изменя така:
  "(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се
  дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния
  Осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
  Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 3, т. 5 и
  6 се разпределят между осигурителите и осигурените както следва:
  1. за 2000 и 2001 г. - 80:20;
  2. 2002 - 2004 г. - 75:25;
  3. 2005 г. - 70:30;
  4. 2006 г. - 65:35;
  5. 2007 г. - 60:40;
  6. 2008 г. - 55:45;
  7. 2009 г. и следващите години - 50:50.";
  в) алинея 4 се изменя така:
  "(4) Брутното трудово възнаграждение за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 5 и 6, върху което се
  дължат осигурителни вноски се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи.";
  г) в ал. 5 след думите "държавния бюджет" се добавя "съответно бюджета на съдебната власт.";
  д) в ал. 8 след думите "декларирани в" се добавя "справка към";
  е) създава се ал. 14:
  "(14) Справката по ал. 8 в годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на
  физическите лица се утвърждава от Министъра на финансите и управителя на Националния
  осигурителен институт.
  3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  "(1) Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:
  1. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1-4 и ал. 2 са работили при пълното
  законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху
  полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за
  съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно време осигурителния стаж се
  зачита пропорционално на законоустановеното работно време.
  2. времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от
  Минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и ал. 3, т. 5. Когато
  възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, върху което са внесени осигурителните вноски е по-
  малко от минималната работна заплата за страната осигурителния стаж се зачита пропорционално.
  3. времето, за което за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 са внесени или дължими осигурителни вноски
  върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т.3.
  4. Времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се
  лица.";
  б) в ал. 3, т. 1 думите "чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4";
  в) в ал. 3, т. 2 думите "чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 1,2, 3 и 4";
  г) съзадава се ал. 11:
  "(11) Редът и начина за изчисляване на осигурителния стаж се определят с наредба на
  Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.".
  4. Член 27 се изменя така:
  "Чл. 27. При временен недостиг на средства във фондовете за покриване на неотложни
  осигурителни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския
  бюджет с разрешение на Министъра на финансите по предложение на управителя на Националния
  осигурителен институт, както и заеми от фондове със социално предназначение до размера на техните
  резерви с разрешение на Министъра на финансите и Министъра на труда и социалната политика по

  предложение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.".
  5. В чл. 127 се създава ал. 4:
  "(4) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и служителите в Националната разузнавателна служба и
  Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията не се
  осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.".
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Кръстьо Петков и Димитър Димитров:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Емилия Масларова. Кръстьо Петков и
  Димитър Димитров
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В§4:
  - е т.1 буква “а ” да отпадне;
  - в т.2се създава новда буква “г” със следното съдържание:
  - “г) вал. 5 на чл.6 думите “ и за сметка на държавния бюджет” се заличават. Останалите
  букви стават съответно “д ” и “е ”.
  - т. 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Росица Тоткова
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага следната окончателна редакция на
  § 4:
  § 4. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. -
  бр. 55 от 2000 г., изм. и дои., бр. 64 от 2000 г., изм. бр. 1 от 2001 г., дои., бр. 35 от 2001 г.,
  изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и дои., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и дои., бр. 45 и бр. 74
  от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 се създава изречение второ: "Лицата, включени в програмата от социални помощи
  към осигуряване на заетост не се осигуряват за безработица";
  бб) в т. 4 думите "лицата по § 19 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
  изпълнение на наказанията" се заменят е "държавните служители - офицери, сержанти и
  граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията";
  б) в ал. 3:
  аа) в т. 5 след думите "признатите разходи" се добавя "ако не са осигурени на друго
  основание през съответния месец";
  бб) създава се т. 6:
  "6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго
  основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.".
  2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 се създава т. 3:
  "3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се
  въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по
  дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.";
  б) алинея 3 се изменя така:
  "(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се
  дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от
  минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер
  на осигурителния доход.
  Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и
  ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените както следва:
  1. за 2000 и 2001 г. - 80:20;
  2. 2002 - 2004 г. - 75:25;
  3.2005 г. - 70:30;
  4. 2006 г. - 65:35;
  5.2007 г. - 60:40;
  6.2008 г. - 55:45;
  7.2009 г. и следващите години - 50:50.";
  в) алинея 4 се изменя така:
  "(4) Брутното трудово възнаграждение за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 5 и 6, върху
  което се дължат осигурителни вноски се определя след намаляването му с нормативно
  признатите разходи.";
  г) в ал. 5 след думите "държавния бюджет" се добавя "съответно бюджета на съдебната
  власт.";
  д) в ал. 8 след думите "декларирани в" се добавя "справка към";
  е) създава се ал. 14:
  "(14) Справката по ал. 8 в годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите
  на физическите лица се утвърждава от Министъра на финансите и управителя на
  Националния осигурителен институт.
  3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  "(1) Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За осигурителен стаж се
  зачита:
  1. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1-4 и ал. 2 са работили при пълното
  законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски
  върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по
  л. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно
  време осигурителния стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.
  2. времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от
  Минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и ал. 3, т. 5. Когато
  възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, върху което са внесени осигурителните вноски е
  по- малко от минималната работна заплата за страната осигурителния стаж се зачита
  пропорционално.
  3. времето, за което за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 са внесени или дължими осигурителни
  вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т.3.
  4. Времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се
  лица.";
  б) в ал. 3:
  аа) в т. 1 думите "чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 1,2,3 и 4";
  бб) в т. 2 думите "чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 1,2,3 и 4";
  в) съзадава се ал. 11:
  "(11) Редът и начина за изчисляване на осигурителния стаж се определят с наредба на
  Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.".

  4. Член 27 се изменя така:
  "Чл. 27. При временен недостиг на средства във фондовете за покриване на неотложни
  осигурителни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския
  бюджет с разрешение на Министъра на финансите по предложение на управителя на
  Националния осигурителен институт, както и заеми от фондове със социално предназначение до
  размера на техните резерви с разрешение на Министъра на финансите и Министъра на труда и
  социалната политика по предложение на Надзорния съвет на Националния осигурителен
  институт.".
  5. В чл. 127 се създава ал. 4:
  "(4) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и служителите в Националната разузнавателна служба и
  Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията не се
  осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.".
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  - създава се нов § 4а:
  “§ 4а. В чл. 139в, ал. 1 от Закона за съдебната власт думите” задължителното
  обществено ” се заменят с “общественото”.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Росица Тоткова
  Предложение на н.п.Иван Искров и н.п. Хасан Адемов за параграф 5:
  “§ 5 В § 87 ал.1 от Закона за изменение и допълнение на КЗОО (ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г.)
  думите “31 декември 2002 г. ” се заменят с “31 декември 2004 г”
  Комисията ппиема по принцип предложението на н.п. Хасан Адемов и предлага следната
  редакция за § 5:
  “§ 5 В § 87 от Закона за изменение и допълнение на КЗОО (ДВ, бр.1 от 4 януари 2002 г.)
  навсякъде думите “31 декември 2002 г.” се заменят с “31 декември 2004 г”
  § 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт .
  Комисията ппиема предложението на вносителя за § 6.
  § 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията ппиема предложението на вносителя за § 7.
  Форма за търсене
  Ключова дума