Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/12/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
  за 2003 г.
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
  за 2003 г.
  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната
  здравноосигурителна за 2003 г. по приходите на обща сума 769 921
  хил. лв., както следва:  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна
  каса за 2003 г. по разходите на обща сума 731 013 хил. лв., както
  следва:
  (3) Приема излишък по бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2003 г. на обща сума 38 908 хил. лв.
  Предложения на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора
  Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър
  Игнатов и Димитър Камбуров;
  1. В чл.1, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  В т.1. Приходи, т.1. Здравноосигурителни вноски числото
  ”732 471 се заменя с “682 471 ”.
  Добавя се нова т.4 със следното съдържание:
  “т.4. Финансиране на дефицита - 50 000 ”.
  2. В чл.1, ал.2 се правят следните изменения:
  - в т. II. Разходи числото “731 013” се заменя със “764
  213”
  Създават се нови точки, както следва:
  Т. 1.5.1. Първична извънболнична помощ - 100 000;
  Т. 1.5.2. Стоматологична помощ - 39 000;
  Т. 1.5.3. Специализирана извънболнична помощ - 88 000;
  Т. 1.5.4. Медикодиагностични дейности - 38 000;
  Т. 1.5.5. Болнична помощ - 200 000; . , ■
  Т. 1.5.6. Лекарствени средства за домашно лечение- 201 000;
  - вт.3 числото “35 000” се заменя с “68 200”;
  3. В чл. 1, ал. 3 числото “38 908 ” се заменя с “5 708 ”.
  4. Създава се нова алинея 4 на чл.1 със следното съдържание:
  “(4) Финансирането на дефицита с 50 000 хил. лв. по ал.1 е
  за сметка на преходния остатък на НЗОК. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Кръстьо Петков и Емилия
  Масларова:
  В чл.1, ал.2:
  - Сумата в II. Разходи се променя от 731 013 хил лв. на
  781 113 хил. лв.;
  Сумата в II. Разходи, т. 3 “Непредвидени и неотложни
  разходи за сметка на резерва по чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното
  осигуряване се променя от 35 000 хил.лв. на 73 100 хил.лв.
  Увеличението е за сметка на преходния остатък, прехвърлен
  във фискалния резерв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Стамен
  Стаменов, Атанас Щерев, Цветан Пенков, Недялко Калъчев,
  Атанас Додов, Светлин Белчилов и Антония Първанова:
  В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ВII РАЗХОДИ, т. 1 числото “692 513 ” се заменя с “654
  266”;
  2. Точка 1.5 се изменя така:
  “1.5. Здравноосигурителни плащания - 627 753
  1.5.1. Първична извънболнична медицинска помощ - 103 500;
  1.5.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ - 82
  400;
  1.5.3. Стоматологична помощ - 39 800;
  1.5.4. Медико-диагностични дейности — 39 300;
  1.5.5. Лекарства за домашно лечение и медицински изделия
  162 753;
  1.5.6. Болнична медицинска помощ - 200 000;
  1.5.7. Други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД
  -0.
  3. В т. 3 числото “35 000” се заменя със “73 247”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на
  чл. 1:
  “Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната
  здравноосигурителна за 2003 г. по приходите на обща сума 769
  921 хил. лв., както следва:  (2) Приема бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2003 г. по разходите на обща сума
  731 013 хил. лв., както следва:


  (3) Приема излишък по бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2003 г. на обща сума 38 908 хил.
  лв.”
  Чл. 2. Определя здравноосигурителна вноска за 2003 г. в
  размер 6 на сто.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
  Чл. 3. При недостиг на средства могат да се ползват
  краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага
  следната редакция на чл. 3:
  “Чл. 3. При временен недостиг на средства могат да се
  ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския
  бюджет.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Управителният съвет на Националната
  здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни
  компенсирани промени на кредитите между елементите на
  бюджетната класификация, които не променят параметрите на
  утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените
  средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
  правоотношения.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора
  Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър
  Игнатов и Димитър Камбуров:
  § 1 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 и
  предлага следната окончателна редакция:
  § 1. Управителният съвет на Националната
  здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни
  компенсирани промени на кредитите между елементите на
  разходите по чл.1, ал. 2, които не променят параметрите на
  утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените
  средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
  трудови правоотношения.
  § 2. Управителният съвет на Националната
  здравноосигурителна каса в предвидените в чл. 26, ал. 2 от Закона за
  здравното осигуряване случаи има право да разходва средствата за
  непредвидени и неотложни разходи за сметка на резерва по чл. 1, ал.
  2, т. 3 единствено за здравноосигурителни плащания.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора
  Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър
  Игнатов и Димитър Камбуров:
  § 2 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 2.
  § 3. Разчитането на дължимите суми в съответствие с
  изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за задължително
  обществено осигуряване от бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса към бюджета на Националния
  осигурителен институт става в края на всеки календарен месец в
  размер 0,2 на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през
  предходния календарен месец на годината.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Разчитането на дължимите суми в съответствие с
  изискванията на чл.110, ал. 11 от Кодекса за задължително
  обществено осигуряване от бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса към бюджета на Националния
  осигурителен институт става в края на всеки календарен месец в
  размер 10 на сто от преведените през предходния календарен месец
  от Националния осигурителен институт суми по актове за начет от
  невнесени осигурителни вноски за здравно осигуряване. Средствата
  се отчитат като трансфери между бюджетни сметки и с тях се
  коригира излишъкът по чл.1, ал.3.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора
  Константинова. Васил Паница, Борислав Китов. Димитър
  Игнатов и Димитър Камбуров:
  В § 4 се правят следните изменения:
  В последното изречение след думата “сметки“ се поставя
  точка. Останалият текст отпада.
  Досегашните параграфи 3, 4, 5 и 6 се преномерират съответно
  на 1, 2, 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 4.
  Предложение на народните представители Стамен
  Стаменов, Атанас Щерев, Цветан Пенков, Недялко Калъчев,
  Атанас Додов, Светлин Белитов и Антония Първанова:
  В заключителните разпоредби се създават нови параграфи
  5, 6, 7, 8, 9 и 10:
  “§ 5. В случай, че през бюджетната 2003 г. не бъдат
  събрани приходите по чл. 1, ал. 1, разходите се извършват до
  размера на чл. 1, ал. 2, като получената разлика се покрива за сметка на наличните средства на Националната
  здравноосигурителна каса в Българска народна банка.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  редакция на $ 5:
  “§ 5. В случай, че през бюджетната 2003 г. не бъдат
  събрани приходите по чл. 1, ал. 1, разходите се извършват до
  размера на средствата по чл. 1, ал. 2, като с решение на
  управителния съвет на Националната здравноосигурителна
  каса, получената разлика се покрива за сметка на наличните
  средства на Националната здравноосигурителна каса в
  Българска народна банка, но не повече от размера на
  превишението на приходите над разходите за 2003 г., предвидени
  в чл. 1, ал. 3.
  § 6. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
  19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 62 от
  9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр.
  69 от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г.,
  бр. 64 от 4.08.2000 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от
  4.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 107 от
  15.11.2002 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 40, ал. 2, т. 1 в края на изречението се поставя
  запетая и се добавя текстът “и след навършване на тази възраст,
  ако учат в учебни заведения до завършване на средното
  образование ”.
  2. В чл. 40, ал. 2, т. 4 в края на изречението се добавя
  изразът “или настанени в домове за социални грижи ”.
  3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за
  изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр.
  107 от 2002 г.) се създава § 108:
  “§ 108. Параграф 21 (новата редакция на чл. 40) влиза в сила
  от 1 януари 2003 г. ”
  Комисията подкрепя предложението за § 6 и предлага
  следната редакция за § 6 и за нов § 7:
  § 6. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
  19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 62 от
  9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и дои., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр.
  69 от 3.08.1999 г., изм. и дои., бр. 110 от 17.12.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г.,
  бр. 64 от 4.08.2000 г., дои., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и дои., бр. 1 от
  4.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., дои., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 107 от
  15.11.2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 29, ал. 3, т. 1 думата “болнична” се заменя с
  “извънболнична”.


  2. В чл. 40, ал. 2:
  а) в т. 1 накрая се добавя “и след навършване на тази
  възраст, ако учат редовно - до завършване на средно
  образование”;
  б) в т. 4 накрая се добавя “или настанени в домове за
  социални грижи”.
  § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за
  здравното осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) в § 104 от
  преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3:
  “(3) Параграф 21 влиза в сила от 1 януари 2003 г.”
  § 7. В Закона за отбраната и въоръжените сили на
  Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп., бр. 67 от
  6.08.1996 г., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., бр. 93 от
  11.08.1998 г., бр. 152 от 22.12.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., изм.,
  бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г.,
  изм. и доп., бр. 49 от 16.06.2000 г., доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 25 от
  16.03.2001 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., бр. 1 от 4.01.2002 г., изм. и доп., бр. 40 от
  19.04.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.) чл. 242, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Здравното осигуряване на кадровите военнослужещи е
  за сметка на републиканския бюджет. ”
  Комисията подкрепя предложението за § 7, който става §
  8 със следната редакция:
  § 8. В Закона за отбраната и въоръжените сили на
  Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп., бр. 67
  от 6.08.1996 г., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., бр. 93 от
  11.08.1998 г., бр. 152 от 22.12.1998 г., изм. и дои., бр. 153 от 23.12.1998 г., изм.,
  бр. 12 от 12.02.1999 г., дои., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г.,
  изм. и дои., бр. 49 от 16.06.2000 г., дои., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 25 от
  16.03.2001 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., бр. 1 от 4.01.2002 г., изм. и дои., бр. 40 от
  19.04.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.) чл. 242, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Задължителното здравно осигуряване на кадровите
  военнослужещи е за сметка на републиканския бюджет.”
  § 8. В Закона за Министерството на вътрешните работи
  (обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ
  от 7.03.1998 г. - бр. 29 от 13.03.1998 г.; изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., изм. и доп.,
  бр. 73 от 26.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., изм., бр. 30 от 2.04.1999 г., бр.
  110 от 17.12.1999 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр.
  28 от 23.03.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.) се създава нов чл. 242:
  “Чл. 242. Задължителното здравно осигуряване на
  държавните служители - офицери и сержанти, е за сметка на
  републиканския бюджет. ”


  Комисията подкрепя предложението за § 8, който става §
  9 със следната редакция:
  § 9. В Закона за Министерството на вътрешните работи
  (обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на
  РБ от 7.03.1998 г. - бр. 29 от 13.03.1998 г.; изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., изм. и
  доп., бр. 73 от 26.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., изм., бр. 30 от 2.04.1999 г.,
  бр. 110 от 17.12.1999 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г.,
  бр. 28 от 23.03.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.) се създава нов чл. 242:
  “Чл. 242. Задължителното здравно осигуряване на
  държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица,
  е за сметка на републиканския бюджет.”
  § 9. Параграфи 7 и 8 влизат в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 5. Изпълнението на закона се възлага на Управителния
  съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса,
  както и на Националния осигурителен институт в частта за събиране
  на здравноосигурителните вноски.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който
  става § 10.
  § 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага
  следната редакция на § 6, който става § 11:
  § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г., с
  изключение на § 7, който влиза в сила от деня на обнародването
  на закона в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума