Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
14/12/2002 второ гласуване

  Доклад
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
  Доклад
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
  Комисията подкрепя заглавието на закона
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
  (по членове, параграфи и народни представители)


  Чл. 1.(1) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по приходите
  на обща сума 7 660 341,9 хил. лв., както следва:


  (2) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по разходите на
  обща сума 8 021 618,1 хил. лв., както следва:

  (3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2003 г. в размер
  361 276,2 хил. лв.
  III. ДЕФИЦИТ -361276,2
  (4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет
  в размер 361 276,2 хил. лв., както следва:

  (5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни
  заеми, операциите е държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по
  придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността
  на паричните средства.
  ПО ЧЛ. 1
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Петър Мутафчиев:
  В чл. 1, ал. 1, т. 1.4 - Данък върху доходите на физическите лица числото “2943152.1” да стане “2964459.7”.
  Увеличението е свързано с предложено увеличение на разходите по чл. 9, ал. 1 за общините от област Пловдив.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 1, ал. 1, т. I - Приходи, числото “7 660 341,9” се променя на “7 662 341,9”, числото “6 093 041,2” се променя на “6 095
  041,2”, като в т. 1.7. числото “180 100,0” се променя на “182 100,0”.
  Предложението е свързано с увеличение на разходите по чл.9, ал.1 за общините от област Пазарджик.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Анастасов:

  1. В чл. 1, ал. 1,1 Приходи, сумата 7 660 341.9 да стане “7 938 323.5”.
  2. В чл. 1, ал. 1, т. 1 Данъчни приходи, сумата 7 093 041.2 да стане “6 371 022.8”.
  3. В чл. 1, ал. 1, т. 1.5. Данък върху добавената стойност, сумата 2 943 152.1 да стане - “3 057 797.6”.
  Увеличението е свързано с чл. 9, ал. 1, област с административен център - гр. Стара Загора.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров:
  В чл. 1, ал. 1, т. 1.7. - Мита и митнически такси, да стане - 181260,0.
  Увеличението с 1 160 хил. лв. е свързано с чл. 9, ал. 1, област с административен център - гр. Стара Загора за увеличение на
  целевата субсидия за капиталови разходи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Николай Камов:
  Предлага приходите в чл. 1, ал. 1 да се увеличат, както следва:
  1. По т. 1.5 Данък върху добавената стойност от 2 943 152.1 хил. лв. да стане 2 943 154.1 хил. лв.;
  2. По т. 1.7 Мита и митнически такси от 180 100.0 хил. лв. да стане 180 106.88 хил. лв.
  Горните приходи се посочват за източник на предложеното увеличение в чл. 9, ал. 1 за общините в област с административен
  център гр. Смолян.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев и Стойко Танков :
  В чл. 1, ал. 1, т. 1.7. - числото “180 100,0 хил. лв.” се заменя с числото “190 100,0 хил. лв.”
  Предложението е свързано с увеличение по чл.9, ал.1 за общините от област Бургас.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Хюсеин Чауш и Наим Наим:  В чл. 1, ал. 1, т. 2.4. “Други неданъчни приходи” се завишават с 1 000 000 лв. като компенсация на предложеното увеличение по
  чл. 4, ал. 1, ред 13 Министерство на културата.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага за източник навмаление на чл.1, ал.2, т. 1.11.Лихви,, 1.11.2. Лихви по вътрешни заеми.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл.1, ал.1 - Приходи:
  Т. 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви - сумата “125 511.9” да стане “140 000.0”.
  Увеличението на приходите се предлага като компенсация на увеличението на субсидията по чл.9, ал.1 за общините от област с
  административен център Видин.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  По приходите - в ал. 1 общата сума на приходите да се завиши със 740 млн.лв. и да стане 8 400 341,9 хил.лв., в т.ч.:
  в т. 1. Данъчни приходи да се включи нова подточка 1.9. Дължим данък от предходни години — 250 млн.лв.;
  в т.1.5. Данък върху добавената стойност числото 2 943 152,1 хил.лв. да се замени с числото 3 143 152,1 хил.лв.
  сумата по т.2.1. Приходи и доходи от собственост да се завиши с 290 млн.лв. и да стане 1 314 525,1 хил.лв.
  Предложението е свързано с увеличение на субсидии за общините, допълнителни субсидии за образование и субсидии за
  здравна дейност и медицинска помощ.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 1
  АЛ.2
  Предложение на н.п. Арсо Манов, Хюсеин Чауш, Юнал Тасим и Несрин Узун :
  В чл. 1, ал. 2, т. 4 - след думите: “структурни реформи за” да се добавят думите “предотвратяване и”.  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 1, ал. 2, т. II - Разходи, числото “8 021 618,1” се променя на “8 144 915,3”, като в т. 5.1.1 общините, числото “390 891,9” се
  променя на “392 891,9”.
  За източник е посочено увеличение в чл.1, ал.1 и ал.4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Муравей Радев:
  В чл. 1, ал. 2, т. 5.1.3 Трансфер за бюджета на съдебната власт сумата 95 842.80 хил. лв. се завишава с 121 297.20 хил. лв. и става
  217 140 хил. лв.
  За източник се предлага намаляване на субсидията по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров и Ремзи Осман:
  1. В чл. 1, ал. 2, т.1.11. Лихви - общо, числото “874 633.8” да се замени с числото “841 633.8”, в т.ч. в т. 1.11.2. Лихви по
  вътрешни заеми числото “234 754.8” да се замени с числото “201 754.8”.
  Намалението на разходите за лихви от 33 млн. лв. се разпределя, както следва:
  с 30 млн. лв. се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи за общините по чл. 9, ал. 1;
  - с 3 млн. лв. се увеличават капиталовите разходи по чл. 1, ал. 2, т. 2.
  2. В чл. 1, ал. 2, т.2 Капиталови разходи числото “533 760.9” да се замени с числото “536 760.9”, в т.ч. в т. 2.1. Придобиване на
  дълготрайни активи и основен ремонт числото “508 038.9” да се замени с числото “511 038.9”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 1, ал. 2, т. 1.5. Издръжка - “други разходи в централния бюджет” се намалява с 1000 хил. лв. за компенсиране на
  предложеното увеличение на разходите и субсидиите в чл. 4, ал. 1, т. 23 Национален статистически институт.  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага намаление на разходите по чл.1, ал.2, т.1.11. Лихви, 1.11.2. Лихви по вътрешни заеми.
  Предложение на н.п. Нина Чилова, Нина Радева, Теодора Дренска, Мариана Костадинова и Румяна Георгиева:
  В чл. 1, ал. 2, т. 1.5. Издръжка - “други разходи в централния бюджет” се намалява е 2000 хил. лв. за компенсиране на
  предложеното увеличение на разходите и субсидиите в чл. 4, ал. 1, т. 3 Министерски съвет.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага:
  1. Сумата на увеличението да бъде 1 000 хил. лв. за капиталови разходи;
  2. Източникът на увеличението да бъде намаление на разходите по чл. 1, ал. 2, т.1.11. Лихви, 1.11.2. Лихви по
  вътрешни заеми
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев, Сергей Станишев, Иво Цанев, Теодора Костантинова, Анели Чобанова,
  Николай Чуканов, Теодора Литрова и Тошо Пейков:
  В чл.1, ал.2 т.5.1.1 сумата на трансфера от централния бюджет предоставена за общините да се увеличи от 355 891.9 на 361
  791.9.
  Увеличението е във връзка е намалението на разходите по чл.4, ал.1, т.10 Министерството на труда и социалната политика и
  увеличението на субсидията по чл.9, ал.1 за община Русе.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Бмилия Масларова:
  По разходите - в ал.2 общата сума на разходите да се завиши с 908 000 хил.лв. и да стане 8 929 618,1 хил.лв. в т.ч.:
  - сумата по т. 1.8. Субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ да се завиши със 106 000 хил.лв. и да
  стане 364 400 хил.лв.;
  - сумата по т.1.11. Лихви да се намали, като числото 874 638,8 хил.лв. се заменя с числото 774 638,8 хил.лв.;
  - да се добави т. 4а “Допълнителни субсидии за: образование - 106 000; култура - 106 000; наука - 61 000”
  - сумата по т. 5 Трансфери (нето) да се завиши с 629 000 хил.лв. и да стане 2 701 748,6, а числото по т.5.1 да стане 2 710 508,6.
  - в т. 5.1.1 числото 390 891,9 да стане 553 891,9, а числото 355 892,9 да стане 521 891,6. С увеличението от 163 000 хил.лв. да
  се осигури пълната издръжка по норматива на възложените на общините държавни дейности, в т.ч. 33 млн.лв. за увеличение на
  капиталовите разходи за общините.  - В т. 5.1.2 числото 945 021 се променя на 1 411 021, с които средства да се осигури увеличаване на минималната пенсия.
  За източник за компенсиране на увеличението на разходите и трансферите е предложено и увеличение на приходите по чл.1,
  ал. 1 и дефицита.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 1
  АЛ. 3
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  По дефицита - в чл.1, ал.З размерът на дефицита да се завиши с 168 млн.лв. и да възлезе на 529 276,2 хил.лв.
  Предложението е свързано с предложеното увеличение на разходите по чл.1, ал.2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 1
  АЛ. 4
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 1, ал. 4, т. 4 “Приходи от приватизация”, числото “495 000,0” се заменя с “616 297,2”.
  Увеличението е свързано с предложение за увеличение на разходите на Висшия Съдебен съвет до размера на заявената от тях
  сума.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  По финансирането на дефицита - в чл.1 ал.4 размерът на финансирането да се завиши е 168 млн.лв. и да стане 529 276,2 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 1
  Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по приходите
  на обща сума 7 660 341,9 хил. лв., както следва:


  (2) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по разходите на
  обща сума 8 021 618,1 хил. лв., както следва:


  (3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2003 г. в размер
  361 276,2 хил. лв.
  III. ДЕФИЦИТ -361276,2
  (4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет
  в размер 361 276,2 хил. лв., както следва:


  (5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни
  заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по
  Придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността
  на паричните средства.

  (3) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се ползва за
  увеличаване на разходите по бюджета на съдебната власт по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
  (4) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се компенсира
  от централния републикански бюджет по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  (5) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на
  общините или държавата, включително стопанисвани от държавни и общински предприятия, или от
  търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие, те не заплащат наеми.
  (6) Ежемесечното разходване на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува
  предварително с Висшия съдебен съвет.
  (7) Министерството на правосъдието предоставя необходимата информация по ал. 6

  по обекти, в т. ч. и за извършените разходи към предходния месец.
  (8) Висшият съдебен съвет, след предоставяне на информацията по предходната алинея,
  превежда необходимите средства в съответствие и с чл. 36в, т. 1 от Закона за съдебната власт,
  но не повече от 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите
  на съдебната власт за предшестващия месец.
  (9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват
  и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите
  и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза
  на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда
  на Данъчния процесуален кодекс, сумите от продажба на отнети със
  съдебен акт в полза на държавата права и вещи след приспадане на разходите за издирване,
  превозване, съхраняване, оценяване и извършване на продажбата им и отчислени в размер
  на пет на сто за издръжка на Агенцията за държавни вземания, както и сумите от наложени
  глоби по влезли в сила актове на органите на съдебната власт - присъди, определения,
  разпореждания и др.

  ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2003 г., както следва :

  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2003 г., както следва:
  (3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при
  необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт,
  които не водят до промени на параметрите, одобрени с бюджета.
  (4) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на
  правосъдието се осигуряват ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите
  приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.

  (5) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува
  с Висшия съдебен съвет.
  (6) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт
  се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
  (7) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт
  е за сметка на централния бюджет.
  (8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се
  включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за
  нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните листове,
  издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни
  вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети
  със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след приспадане на сумите
  по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
  (9) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на
  държавния бюджет по реда на чл. 23, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет,
  Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството


  на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
  (10) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради,
  собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
  (11) Утвърждава субсидията по бюджета на съдебната власт в размер 90 на сто от
  определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че
  не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  ПО ЧЛ. 2
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 2, ал. 1, т. I - “Приходи” се приемат се числата в т. I - “260 080,0” и в т. 3 - “217 140,0”, а в т. II - “Разходи”, числото “260
  080,0” от проекта на Висшия съдебен съвет.
  За източник се посочва увеличаване приходите от приватизация.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Муравей Радев:
  Приходната и разходната част на консолидираната бюджетна рамка се завишат със 121 297.20 хил. лв., колкото е разликата
  между проекта на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет.
  За източник се предлага намаляване на субсидията по чл. 4, ал. 1, т. 10 — Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Бюджетът на съдебната власт за 2003 г. да бъде, както следва:
  I. ПРИХОДИ 138 882,8
  т. 3 Субсидия от централния бюджет 95 942,8
  II. РАЗХОДИ 138 882,8
  т. 1 Текущи разходи 131 282,8
  т. 1.4 Издръжка 29 089,3
  По чл. 2, ал. 2 : Предложение за разпределение по органите на съдебната власт, както следва:
  Висш съдебен съвет 632,5
  Върховен касационен съд 12 121,3
  Върховен административен съд 5 006,0
  Прокуратура на Република България 25 792,6
  Съдилища на Република България 68 150,0
  Следствени служби 26 580,4
  Резерв за неотложни и непредвидени разходи 600,0
  Всичко: 138 882,8
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  ЧЛ. 2
  АЛ. 11
  Предложение на н.п.Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  В чл.2, ал.11 числото 90 се променя на 95, а числото 10 на цифрата 5.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА ЧЛ. 2.  (3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави
  изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени е
  бюджета.
  (4) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието се
  осигуряват ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на
  съдебната власт за предшестващия месец.
  (5) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет.
  (6) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от
  Висшия съдебен съвет.
  (7) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния
  бюджет.  (8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси,
  събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните
  листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на
  Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след
  приспадане на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
  (9) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23,
  ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната
  палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
  (10) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не
  заплащат наеми.

  (2) Утвърждава субсидията по бюджета на Сметната палата в размер 90 на сто от
  Определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че
  не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  ЧЛ. 3
  АЛ. 2
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров е Емилия Масларова:
  В чл.3, ал.2 числото 90 се променя на 95, а числото 10 на цифрата 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 3
  Чл. 4. (1) Определя приходите на сума 1 344 458,4 хил. лв., разходите на сума 4 489 302,3 хил. лв.,
  трансферите (нето) на сума -310 128,8 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 3 646 129,1 хил. лв.,
  превишението/ дефицита и финансирането на сума 191 156,4 хил. лв. на държавните органи,


  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и
  Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките,
  съгласно приложение № 1 на обща сума 283 888.8 хил. лв.
  (3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 и трансферите
  по приложение № 1 към ал. 2 в размер 90 на сто от определените им суми, като останалите
  10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Превишението на приходите над разходите по фонд "Тютюн" постъпва в приход на централния бюджет.
  (5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата
  и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.


  (6) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват
  от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
  ПО ЧЛ. 4
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 4, ал. 1, т. 23 Национален статистически институт разходите и субсидиите се увеличават с 1 000 хил.лв. за сметка на
  намаление на разходите по чл. 1, ал. 2, т. 1.5. Издръжка - “други разходи в централния бюджет” с 1 000 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага за източник намаление на разходите по чл. 1, ал. 2, т. 1.11. Лихви, 1.11.2. Лихви по вътрешни заеми.
  Предложение на н.п. Огнян Герджиков:
  В чл. 4, ал. 1, т. 1, сумите в колони 3 и 4 да се увеличат с по 1000 хил.лв. за капиталови разходи”. Не се посочва източник за това
  увеличение.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева:
  В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. т. 3. Министерски съвет
  сумата 83 819.7 хил. лв. се заменя с 83 107.7 хил. лв.
  2. т. 5 Министерство на финансите
  сумата 207 060 хил. лв. се заменя с 206 196 хил. лв.
  3. т. 6 Министерство на външните работи  сумата 97 576.7 хил. лв. се заменя с 97 399.7 хил. лв.
  4. т. 9 Министерство на правосъдието
  сумата 77 884.5 хил. лв. се заменя със 77 191.5 хил. лв.
  5. т. 10 Министерство на труда и социалната политика
  сумата 705 435.3 хил. лв. се заменя със 704 700.3 хил. лв.
  6. т. 14 Министерство на околната среда и водите
  сумата 22 152.3 хил. лв. се заменя с 18 652.3 хил. лв.
  7. т. 15 Министерство на икономиката
  сумата 64 904.4 хил. лв. се заменя с 64 729.4 хил. лв.
  8. т. 18 Министерство на транспорта и съобщенията
  сумата 97 934.9 хил. лв. се заменя с 97 712.9 хил. лв.
  9. т. 20 Министерство на младежта и спорта
  сумата 12 644 хил. лв. се заменя с 12 422 хил. лв.
  Горното намаление се предлага за източник на предложеното в чл. 9, ал. 1 увеличение на целевата субсидия за капиталови
  разходи (колона 5) за общини в област с административен център гр. Благоевград.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика числото “705 435,3” се променя на “670 435,3” и числото
  “678 229,2” се променя на “643 229,2”.
  Предложението е за сметка на увеличението на приходите по чл. 1, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  В чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика разходите да се намалят с 563 хил. лв. като компенсация на
  предложеното увеличение в чл. 9, ал. 1 за общини Стара Загора и Николаево.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Васил Василев и Венцислав Върбанов:  За компенсиране на предложеното увеличение на разходите по чл. 10, ал. 1, Приложение № 6 се предлага намаление на
  разходите по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  Предлага се намаление на разходите по чл. 4, ал. 1, т. 10 — Министерство на труда и социалната политика със 163 хил.лв.за
  източник на предложеното увеличение в чл. 9, ал. 1 за община Николаево-област Стара Загора.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Костов, Васил Паница и Борислав Китов:
  Предлага се намаление на субсидията по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика за източник на
  предложеното увеличение в чл. 9, ал. 1 на субсидията за капиталови разходи на община Пловдив.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър Игнатов,
  Димитър Камбуров, Иван Козовски, Пламен Кенаров, Стефан Минков, Кръстьо Петков, Емилия Масларова, Янаки Стоилов и
  Цветан Ценков:
  В чл. 4, ал. 1, т. 10 се правят следните изменения:
  в колона 3 числото 705 435,3 се заменя с 605 435,3
  в колона 5 числото 678 229,2 се заменя с 578 229,2.
  Горното намаление на разходите и субсидията на Министерство на труда и социалната политика се предлага за източник на
  предложеното увеличение в чл. 9, ал. 1 за функция “Здравеопазване” за общинските болници.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Кина Андреева, Георги Панев и Димитър Игнатов:  В чл. 4, ал. 1, т. 13 субсидия за Министерството на културата да бъде увеличена от 42 455 400 лв. на 51 455 400 лв., като
  увеличението от 9 000 000 лв. се разпредели, както следва: 6000 000 лв. за капиталови разходи и 3 000 000 лв. за творчески проекти.
  За източник на средствата се посочва намаление на субсидията за МТСП в чл. 4, ал. 1, т. 10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов и Хюсеин Чауш:
  В чл. 4, ал. 1, т. 13 да се завишат разходите на Министерство на културата с 4 000 хил. лв., от които 2 000 хил. лв. за капиталови
  разходи, 1 000 хил. лв. за творчески проекти и 1 000 хил. лв. за възстановяване на турски естрадно-драматични театри в градовете
  Кърджали и Разград.
  За целта предлагат:
  1. През 2003 бюджетна година цялата печалба от дейността на Държавната парично-предметна лотария регулярно да се
  използва само за нуждите на културата, както и от организирани от министъра на финансите целеви лотарии, тото и лото игри за
  финансово подпомагане на културата.
  2. Да се регламентира събирането на дивидент за 2002 г. от държавните предприятия - юридически лица, създадени по чл. 62,
  ал. 3 от Търговския закон, в размер на 30 на сто от годишната печалба. Средствата от този дивидент да се предоставят целево в
  Национален фонд "Култура" за осъществяване на проекти съгласно Закона за закрила и развитие на културата.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Евдокия Манева:
  В чл. 4, ал. 1, т. 14 в колони 6 и 7 - числото 75 817 се заменя с числото 15 817.
  Намалението на сумата с 60 млн.лв. е свързана с предложението за изменение на редакцията на § 51, ал. 2, с което се предлага
  увеличение на имуществото и капитала на държавното предприятие.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Мазнев:
  1. В чл. 4, ал. 1 - т. 28 от таблицата числото 4 000 хил. лв. да се замени с числото 2 650 хил. лв.
  2. В чл. 4, ал. 1 - т. 29 от таблицата числото 2 726,7 хил. лв. да се замени с числото 3 700 хил. лв.
  За източник на горните увеличения се посочва намаление на средствата по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и
  социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Бакалов и Иво Цанев:
  В чл. 4, ал. 1, т. 8 - Министерство на вътрешните работи в колона 3 сумата 693 405,0 хил. лв. да стане 714 405,0 хил. лв., а в
  колона 5 сумата 593 304,0 хил. лв. да стане 614 304,0 хил. лв.
  За източник на горното увеличение предлага да се намалят разходите и субсидията по т. 10 - Министерство на труда и
  социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Бакалов:
  В чл. 4, ал. 1, за т. 10 - Министерство на труда и социалната политика предлага да се намалят разходите със 700 хил. лв.
  Горната сума се насочва за увеличение на разходите по чл. 9, ал. 1 за общините - Асеновград, Лъки, Калояново и Хисаря.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов:
  Предлага разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика да се намалят с 6 279 900 лв. като източник
  за увеличаване на бюджетните взаимоотношения по чл. 9, ал. 1 за посочените от него общини.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Бойко Великов и Кръстьо Петков:
  По чл. 4, ал. 1, т. 5 - Министерство на финансите - предлагат да се намалят разходите за издръжка на Министерство на
  финансите, респективно Държавната агенция по приходите, като източник за увеличаване разходите по чл. 9, ал. 1 за общините в
  област Велико Търново.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:  За компенсиране на направените предложения за увеличаване на обща допълваща и обща изравнителна субсидия в размер на
  107 650.5 хил. лв. по чл. 9, ал. 1 и на целева субсидия за екологични обекти по приложение № 6 към чл. 10, ал. 1 в размер на 30 000 хил.
  лв. да се намалят разходите по чл. 4, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Муравей Радев:
  В чл. 4, ал. 1 субсидията на държавните органи, министерствата и ведомствата да се намали с предложения размер на
  увеличение в чл. 9, ал. 1 за общата и целевата субсидия на общините.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Муравей Радев:
  В чл. 4, ал. 1, т. 10 субсидията на Министерство на труда и социалната политика да се намали със 121 297.20 хил. лв. за
  компенсиране на направеното предложение за увеличаване на трансфера по чл. 1, ал. 2, т. 5.1.3 и субсидията по чл. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Камбуров:
  В чл. 4, ал. 1, ред 10, колона 5 субсидията на Министерство на труда и социалната политика да се намали със 1 420 000 лв. за
  компенсиране на направените предложения по чл. 9, ал. 1 за увеличаване на допълнителните субсидии за капиталови разходи на
  община гр. Добрич и на община Крушари.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Хюсеин Чауш и Наим Наим:
  В чл. 4, ал. 1, ред 13 “Министерство на културата”, колона 3 “Разходи” и колона 5 “Субсидия” да се завишат с 1 000 000 лв.
  За източник на горното увеличение се предлага:
  1. Намаление на колона 3 “Разходи” и колона 5 “Субсидия” на Министерство на финансите със същата сума или
  2. Увеличение на чл. 1, ал. 1, т. 2.4. “Други неданъчни приходи” със същата сума”.  Предложението се оттегля от н.п. Хюсеин Чауш, тъй като е подкрепено от комисията при разглеждането на чл.1
  Предложение на н.п. Тодор Бояджиев и Андрей Пантев:
  В чл. 4, ал. 1 към т. 2 “Администрация на президента” се добавя нова точка 2.1. със следното съдържание:
  “2.1. Честване 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание”. В колона 3-та на новата подточка 2.1. се записва
  числото “500.0”. В колона 5-та на новата подточка 2.1. се записва числото “500.0”.
  Комисията подкрепя предложението по ппинпип. като предлага текст в Преходните и заключителни разпоредби
  на закона.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 4, ал. 1, т. 23 Национален статистически институт, сумите на разходите в колона 3 и на субсидиите в колони 5 се увеличат
  с 1000 хил. лв.
  Увеличението е за сметка на намаление на други разходи в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1.5. Издръжка.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага за източник намаление на разходите по чл.1. ал.2. т.
  1.11. Лихви. 1.11.2. Лихви по вътрешни заеми.
  Предложение на н.п. Димитър Йорданов и Димитър Абаджиев:
  В чл. 4, ал. 1, т. 5 Министерство на финансите разходите се намаляват с 3 100 000 лв. за компенсиране на предложеното
  увеличение на субсидиите по чл. 9, ал. 1 за общини с област с административен център гр. Велико Търново.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Чилова, Нина Радева, Теодора Дренска, Мариана Костадинова и Румяна Георгиева:
  1. В чл. 4, ал. 1, т. 3 Министерски съвет сумите на разходите и субсидиите да се увеличат с 2 000 хил. лв.
  2. Увеличението по т. 1 е за сметка на намаление на § “Други разходи” в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1.5. Издръжка.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната подобрена редакция:  В чл. 4, ал. 1, т. 3 (Министерският съвет), в колона 3 числото “83 819,7” се заменя с “84 819,7” и в колона 5 числото “65
  828,1” се заменя с “ 66 828,1”.
  Увеличението е за сметка на намаление на чл. 1, ал.2, т. 1.11. Лихви - общо, подточка 1.11.2. Лихви по вътрешни заеми.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  1. В чл. 4, ал. 1 в текста “разходите на сума 4 489 302.3 хил. лв.” става “разходите на сума 4 489 202.3 хил. лв.”, “субсидиите от
  централния бюджет на сума 3 646 129.1 хил. лв.” става “субсидиите от централния бюджет на сума 3 646 029.1 хил. лв.”.
  2. По чл. 4, ал. 1, т. 5 Министерство на финансите - разходите от “207 060.0 хил. лв.” стават “206 960.0 хил. лв.”. Субсидията от
  “140 275.2 хил. лв.” става “140 175.2 хил. лв.”.
  3. По чл. 4, ал. 1 Всичко разходи от “4 489 302.3 хил. лв.” става “4 489 202.3 хил. лв.”. Субсидията от “3 646 129.1 хил. лв.” става
  “3 646 029.1 хил. лв.”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стамен Стаменов, Атанас Щерев, Цветан Ценков, Неделчо Калъчев, Атанас Додов, Светлин
  Белчилов и Антония Първанова:
  В чл.4 (1) се правят следните изменения:
  От ред 3-ти Министерски съвет да се намалят 4 000 хил. лв. от издръжката на Клинична база “Лозенец” по колона 3 и колона 5.
  Намалението е за сметка на увеличаването на разходите по чл.9 (1) изцяло за финансиране на общинските лечебни заведения за
  болнична помощ.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иво Цанев и Теодора Константинова:
  От чл.4, ал.1., т. 10. Министерство на труда и социалната политика да се намалят 750.0 хил.лв. от субсидията и е тях да се
  увеличат разходите по чл.9, 1. За община Борово.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев, Сергей Станишев, Иво Цанев, Теодора Константинова, Анели Чобанова,
  Николай Чуканов, Теодора Литрова и Тошо Пейков:
  По чл.4, ал.1, т.10. Министерство на труда и социалната политика да се намали субсидията с 5 900.0 хил.лв. от средствата за
  програма “От социални помощи към заетост”, като компенсация на предложеното увеличение по чл.9, ал. 1 за община Русе.
  Комисията не подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 4
  АЛ. 3
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 4, ал. 3, числото “90” да се замени с числото “88” и числото “10” да се замени с “12”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Питър Димитров и Емилия Масларова:
  В чл.4, ал.З числото 90 се променя на 95, а числото 10 на цифрата 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 4
  АЛ. 4
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Чл. 4, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 4
  НОВА АЛ. 5А  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  В чл.4 се добавя нова ал.5а: “Възлага на Министерския съвет да разпредели допълнителните субсидии за съответните дейности
  по чл.1, ал.2 т.4а като увеличение на субсидиите по ал.1 от настоящия член”.
  Придложението е във връзка с новата т. 4а на чл.1, ал.2
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 4
  Чл. 4. (1) Определя приходите на сума 1 344 458,4 хил. лв., разходите на сума 4 492 202,3 хил. лв.,
  Трансферите (нето) на сума -310 128,8 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 3 649 029,1 хил. лв.,
  Превишението/ дефицита и финансирането на сума 191156,4 хил. лв. на държавните органи,
  Министерствата и ведомствата за 2003 г., както следва:
  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и
  Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките,  съгласно приложение № 1 на обща сума 283 888.8 хил. лв.
  (3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 и трансферите
  по приложение № 1 към ал. 2 в размер 88 на сто от определените им суми, като останалите
  12 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Превишението на приходите над разходите по фонд "Тютюн” постъпва в приход на централния бюджет.
  (5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата
  и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.
  (6) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват
  от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
  Чл. 5.(1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен
  ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спесификациите за безобектовите
  машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи министърът на
  финансите в срок до края на месец юни утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите


  разходи на държавните органи, министерствата, ведомствата, Държавното обществено осигуряване, съдебната
  власт, Сметната палата, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия,
  Българското национално радио и другите бюджетни организации, без общините, както и на предприятията
  и юридическите лица с нестопанска цел, които получават капиталови трансфери от централния бюджет.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи съгласувано с Министерството
  на финансите се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между
  разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и
  другите видове разходи с инвестиционно предназначение след 30 юни 2003 г.
  (3) Промени по ал. 2 се допускат само в рамките на бюджетната година.
  ПО ЧЛ. 5
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл.5, ал.1 думата “юни” да се замени с “март”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ЧЛ.5
  АЛ. 2  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  Да отпадне ал.2 на чл.5. Създава се нова ал.2 със следното съдържание: (2) Не се допуска в хода на изпълнение на бюджета да
  се извършват промени в определените по предходната алинея инвестиционни разходи.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ЧЛ.5
  АЛ.З
  Предложение на н.п.Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  Да отпадне ал. 3 на чл.5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 5
  Чл. 6. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и
  Българската национална телевизия, както следва :

  (2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия
  в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само
  в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 6
  Чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с
  нестопанска цел за 2003 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 3 599,9 хил. лв.
  (2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто
  от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай,
  че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  ПО ЧЛ. 7
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  1. В чл. 7, ал. 1, т. 12 Национална организация "Малки български хора" от приложение № 2 се заличава. От т. 13 до т. 22 се
  преномерират.
  2. В приложение № 2 се създава нова т. 22 със следния текст:  “22. Резерв за юридическите лица с нестопанска цел - 23.0”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните промени :
  т. 15 Асоциация “Централен съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на
  инвалидите” да се промени на “15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на
  работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”;
  т. 16 Сдружение “Комисия по регионално и международно сътрудничество по проблемите на мобилността и
  комуникативността на хората с трайни увреждания” да се промени на “16. Сдружение “Комисия по интеграция на хората с трайни
  увреждания””.
  ЧЛ. 7
  АЛ. 2
  Предложение на Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  В чл.7, ал.2 числото 90 се променя на 95, а числото 10 на цифрата 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 7 И ПРЕДЛАГА ПОДКРЕПЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  ДА СЕ ОТРАЗЯТ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  Чл. 8.(1) Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица,
  с изключение на данъка върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за
  отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството  на вътрешните работи, се преотстъпват в размер сто на сто по бюджетите на общините,
  с изключение на тези по приложение № 3.
  (2) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху
  еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили
  на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи
  постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
  ПО ЧЛ. 8
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  От приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 община Стара Загора - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  1. Община Стара Загора да се извади от списъка по приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от проектозакона. Допълнителните средства
  до 100 % от Данъка да облагане доходите на физическите лица в размер 3 300 хил. лв. да се разпределят, както следва:
  - с 2 900 хил. лв. да се завиши издръжката на държавните дейности.
  Сумата от 400 хил. лв. да се трансформира в капиталови разходи, необходими за възстановяване на операта в Стара Загора.
  - Произтичащите от това корекции да се нанесат в чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев и Стойко Танков :
  1. В чл. 8, ал. 1, Приложение № 3 да отпаднат от списъка Общините Бургас, Камено и Созопол.
  2. В чл. 8, ал. 1, Приложение № 3 размерът на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за общините да се измени така:
  Община Бургас - числото “71,7 %” с “86,8 %”;
  Община Камено- числото “18,2 %” с “27,2 %”;
  Община Созопол - числото “74,5 %” с “85,3 %”;
  Комисията не подкрепя предложенията.
  Предложение на н.п. Иван Костов, Васил Паница и Борислав Китов:
  Община Пловдив да се извади от списъка по приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 като процентът на преотстъпените данъци по
  Закона за облагане доходите на физическите лица за Пловдивска община да се промени от 73,0% на 100,0%. Пълният размер на
  разчетения за 2003 г. данък върху доходите на физическите лица за Пловдивска община възлиза на 43 745 300 лв. На тази база
  предложеното увеличение възлиза на 7 845 300 лв., които се разпределят, както следва:
  за допълване норматива за текущата издръжка на делегираните държавни дейности 5 845 300 лв.
  за допълване недостига на средства за прилагане на стандартите по РМС № 612/2002 г. 2 000 000 лв.
  Тези промени да се отразят в сумите по чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Иванов, Георги Хубенов, Кина Андреева, Евдокия Манева, Мария Стоянова, Лъчезар Тошев,
  Георги Панев, Николай Николов, Васил Маринчев, Димитър Игнатов и Йордан Нихризов:
  В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 процентът на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за Столична община да се промени от 40,1%
  на 50,0% или с 9,9 процентни пункта.
  Пълният размер на разчетения за 2003 г. данък върху доходите на физическите лица за Столична община е 380 млн. лв. На тази
  база предложеното увеличение с 9,9% възлиза на 37 620 000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 да се измени по следния начин:  Приложение № 3
  към чл. 8, ал. 1
  Размер на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица, с изключение на данъка върху
  еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от
  Закона за Министерството на вътрешните работи
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Чл. 8, ал. 1 отпадат думите “с изключение на тези по приложение № 3”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Анастасов:
  В Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 за размера на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица за
  следните градове процентите трябва да добият следните стойности:

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев, Сергей Станишев, Иво Цанев, Теодора Константинова, Анели Чобанова,
  Николай Чуканов, Теодора Литрова и Тошо Пейков:
  В Приложение № 3 към чл. 8, ал.1 се прави следното изменение - за община Русе размерът на преотстъпените данъци по
  ЗОДФЛ от 81.4 % да стане 95.2 %.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 8
  Чл. 9. (1) Приема размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на
  общините за 2003 г. по Механизъм съгласно приложение № 4 под формата на субсидии 355 891,9 хил. лв. и по
  видове: обща допълваща субсидия 270 891,9 хил. лв., обща изравнителна субсидия 15 000 хил. лв. и
  целева субсидия за капиталови разходи 70 000 хил. лв., по общини както следва:
  (2) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1.
  (3) Приема въвеждането на финансовата децентрализация в общините, считано от
  1 януари 2003 г., както следва:
  1. Местните дейности по бюджета на общината се финансират със средства от местни данъци
  и такси, не данъчни и други общински приходи.
  2. Със средствата от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и общата
  допълваща субсидия по ал. 1 се осигурява пълният размер на разходите за заплати и
  осигурителни плащания, стипендии и петдесет на сто от изчислените по норматив разходи за текуща
  издръжка, субсидиите за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ, и за организациите

  с нестопанска цел.
  3. Възлага на Министерския съвет да организира осъществяването на мониторинг
  за реализиране на финансовата децентрализация.
  (4) При условие, че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3
  Министерският съвет по предложение на министъра на финансите след 30 юни 2003 г. приоритетно покрива
  недостига на средства в размер до 130 102.8 хил. лв. за допълване норматива за текущата
  издръжка до сто на сто за делегираните "държавни дейности" по общини и срокове
  съгласно приложение № 5, а за Столичната община до 25 000 хил. лв. извън общия режим.
  (5) При невъзможност да се приложи ал. 4, Министерският съвет по предложение на
  министъра на финансите организира провеждането на консултации с Националното сдружение
  на общините в Република България за предприемане на необходимите мерки.
  (6) Стойностните и натурални показатели на общините за делегираните "държавни дейности"
  се определят с Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република Бъллгария за 2003 г.
  (7) При съставянето на общинските бюджети за 2003 г. средствата за финансиране на
  делегираните "държавни дейности" не могат да бъдат по-малко от показателите по ал. 6.


  ПО ЧЛ. 9
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Кина Андреева, Георги Панев и Димитър Игнатов:
  Посочената в чл. 9, ал. 1 обща допълваща субсидия за общините да бъде увеличена от 270 891 900 лв. на 283 579 900 лв. като
  увеличението от 12 688 000 лв. бъде разпределено за финансиране на държавните дейности по функция “Култура”, както следва: 1 074
  600 лв. за библиотеки с регионален характер; 1 275 200 лв. за музеи и художествени галерии с регионален характер; 10 338 200 лв. за
  читалища.
  За източник предлагат намаление на предвидената в чл. 4, ал. 1, т. 10 субсидия за МТСП.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 9, ал. 1, числото “355 891,9” се променя на “357 891,9”, числото “270 891,9” - на “272 891,9”, числото “70 000” се променя
  на “105 000” е в общини, област с административен център - гр. Пазарджик, 6-ти ред.
  Пазарджик числата “4591,9” и “4008,9” се променят съответно на “6591,9” и “6008,9”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров:
  В чл. 9, ал. 1 - за област с административен център - гр. Стара Загора в частта - целева субсидия за капиталови разходи да
  настъпят следните промени:
  Братя Даскалови - 233,0;
  Гурково -146,0;
  Гълъбово -181,0;
  Николаево - 137,0;
  Опан -152,0;
  Раднево - 404,0;
  Стара Загора -1331,0.
  Предложението е свързано с увеличение на приходите в чл. 1, ал. 1, т. 1.7 - Мита и митнически такси.  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Николай Камов;
  По чл. 9, ал. 1 - област с административен център гр. Смолян:
  1. Община Баните - сумата на бюджетните взаимоотношения се променя от 820.7 на 920.7 хил. лв., като общата допълваща
  субсидия се увеличава с 50 хил. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 50 хил. лв.;
  2. Община Борино - сумата на бюджетните взаимоотношения се променя от 611.6 на 711.6 хил. лв., като със 100 хил. лв. се
  увеличава общата допълваща субсидия;
  3. Община Мадан - сумата на бюджетните взаимоотношения се променя от 1578.1 на 1878.1 хил. лв., като общата допълваща
  субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи се увеличават с по 150 хил. лв.;
  4. Община Рудозем - сумата на бюджетните взаимоотношения се променя от 1 003.7 на 8 300.7 хил. лв., като целевата
  субсидия за капиталови разходи се увеличава със 7 297 хил. лв.;
  5. Община Смолян - сумата на бюджетните взаимоотношения се променя от 2 204.6 на 21 283.87 хил. лв., като общата
  допълваща субсидия се увеличава с 2 530 хил. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 16549.27 хил. лв.
  Необходимите за горното увеличение средства в размер на 26 876 270 лв. да се осигурят от увеличението на приходите по т. 1.5
  Данък върху добавената стойност и т. 1.7 Мита и митнически такси.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  1. В чл. 9, ал. 1, в таблицата за община Стара Загора, числото 731,0 хил. лв. да се замени с числото 1 131,0 хил. лв.
  2. В чл. 9, ал. 1, в таблицата за община Николаево - област Стара Загора, числото 37 хил. лв. да се замени с числото 200 хил. лв.
  За източник се предлага намалението на разходите в чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев и Стойко Танков :
  В чл. 9, ал. 1, целевата субсидия за капиталови разходи за общините от Бургаска област да се измени така:
  Айтос - числото “186,0 хил. лв.” с “310,0 хил. лв.”;  Бургас - числото “1000,0 хил. лв.” с “2200,0 хил. лв.”;
  Камено - числото “120,0 хил. лв.” с “245,0 хил. лв.”;
  Карнобат - числото “275,0 хил. лв.” с “480,0 хил. лв.”;
  Малко Търново - числото “157,0 хил. лв.” с “210,0 хил. лв.”;
  Созопол - числото “152,0 хил. лв.” с “251,0 хил. лв.”;
  Сунгурларе - числото “237,0 хил. лв.” с “340,0 хил. лв.”;
  Царево - числото “1200,0 хил. лв.” с “1300,0 хил. лв.”;
  За източник се предлага увеличение на приходите по чл. 1, ал. 1 и изменение на процентите по ЗОДФЛ.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Бакалов:
  В чл. 9, ал. 1 се предлага увеличение на общата допълваща субсидия за общините, както следва:
  1. По общинския бюджет на община Асеновград.
  Сумата на общата допълваща субсидия на общината да се увеличи с 500 хил. лв. като сумата 2108,5 хил. лв. да стане 2608,5 хил. лв.
  2. По общинския бюджет на община Лъки.
  Сумата на общата допълваща субсидия на общината да се увеличи с 50 хил. лв., като сумата 404,6 хил. лв. да стане 454,6 хил. лв.
  3. По общинския бюджет на община Калояново.
  Сумата на общата допълваща субсидия на общината да се увеличи с 50 хил. лв., като сумата 980,1 хил. лв. да стане 1030,1 хил. лв.
  4. По общинския бюджет на община Хисаря.
  Сумата на общата допълваща субсидия на общината да се увеличи с 100 хил. лв., като сумата 573,6 хил. лв. да стане 673,6 хил. лв.
  Горното увеличение се предлага за сметка на намаление на разходите по чл. 4, ал. 1, ред 10 - Министерство на труда и социалната
  политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов:
  В чл. 9, ал. 1:
  1. По общинския бюджет на община Баните:
  - Предвидената обща допълваща субсидия от 667 800 лв. да се увеличи с 60 000 лв. и да стане 727 800 лв. за издръжка на
  учебните и детски заведения  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 116 000 лв. да се увеличи е 43 000 лв. и да стане 156 000 лв., които ще
  са насочени главно към водоснабдяването на населени места.
  2. По общинския бюджет на община Борино:
  Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 49 000 лв. да се увеличи е 100 000 лв. и да стане 149 000 лв. за
  изграждане на вътрешна улична мрежа, за допълнително водохващане и изграждане на вътрешен водопровод на населени места от
  общината.
  3. По общинския бюджет на община Девин:
  Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 162 000 лв. да се увеличи с 98 000 лв. и да стане 260 000 лв. за
  изграждане на обекти от инфраструктурата на общината.
  4. По общинския бюджет на община Доспат:
  Предвидената общата допълваща субсидия от 957 700 лв. да се увеличи е 151 600 лв. и да стане 1 109 300 лв.
  Средствата за капиталови разходи за 2002 г. са 242 000 лв., а проектобюджетът за 2003 г. предвижда 87 000 лв. Да се
  увеличат средствата за капиталови разходи със 155 000 лв. и да станат 242 000 лв.
  5. По общинския бюджет на община Мадан:
  Да се предвидят допълнителни средства за държавни дейности в размер на 1 335 300 лв., а за общински дейности - 300
  000 лв.
  Предвидените 82 000 лв. за обща изравнителна субсидия да се увеличат с още 300 000 лв. и да станат 382 000 лв.
  Целевата субсидия за капиталови разходи в размер от 187 000 лв. да се увеличи с още 608 000 лв. и да стане 795 000 лв.
  6. По общинския бюджет на община Рудозем:
  Субсидиите, осигурени чрез ЗДБРБ за държавните общински дейности по бюджета на община Рудозем през 2003 г. са 1
  003 700 лв.
  Необходимите допълнителни средства за държавни дейности на общината са в размер на 398 000 лв., а за общински
  дейности - 367 000 лв.
  Целевата субсидия в размер на 56 400 лв. да се увеличи с 60 000 лв. и да стане 116 400 лв.
  7. По общинския бюджет на община Смолян:
  От посочената в проектобюджета сума за обща допълваща субсидия - 2 204 600 лв., средствата за общински дейности да се
  увеличат е 500 000 лв., за държавни дейности - с 1 100 000 лв. и да станат 3 604 600 лв.
  От общата изравнителна субсидия са необходими 1 500 000 лв., тъй като в проекта за държавния бюджет за 2003 г. за
  общината не са посочени средства.
  Целевата субсидия за капиталови разходи е 479 000 лв. да се увеличи с 600 000 лв. и да стане 1 079 000 лв.
  8. По общинския бюджет на община Чепеларе:
  Целевата субсидия за капиталови разходи е 112 000 лв., да се увеличи с 400 000 лв. и да стане 512 000 лв.
  Необходимите средства по горните предложения в размер на 6 272 900 лв. да бъдат за сметка на намаляване на разходите на
  Министерството на труда и социалната политика по чл. 9, ал. 4 от законопроекта за държавния бюджет на РБ за 2003 г.  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Бойко Великов и Кръстьо Петков:
  В чл. 9, ал. 1 за общините от област Велико Търново, сумите в колона 3 за допълващата субсидия и колона 5 за капиталови
  разходи да се променят, както следва:


  Допълнителните суми да се вземат от Министерство на финансите чрез намаление на разходите за Държавната агенция по
  приходите.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Петър Мутафчиев:
  В чл. 9, ал. 1, графа 3 - Обща допълваща субсидия - числата, отнасящи се до общините в област с административен център гр.
  Пловдив, да се променят, както следва:
  - Асеновград - “2108,5” да стане “2318,2”;
  - Брезово - “586,5” да стане “673,7”;
  - Калояново - “980,1” да стане “1059,5”;
  - Карлово - “681,2” да стане “950,2”;  - Кричим - “594,3” да стане “653,4”;
  - Лъки - “404,6” да стане “485,5”;
  Марица - “268,0” да стане “321,6”;
  - Перущица - “315,3” да стане “362,3”;
  Пловдив - в графа 3 да се запише “18600,0”;
  - Първомай - “2383,5” да стане “2704,5”;
  - Раковски - “1807,6” да стане “1960,3”;
  - Родопи - “845,7” да стане “912,6”;
  Садово - “813,3” да стане “962,5”;
  Стамболийски - “940,9” да стане “1034,9”;
  Съединение - “757,1” да стане “832,8”;
  - Хисар - “573,6” да стане “630,9”.
  В чл. 9, ал. 1, графа 5 - Целева субсидия за капиталови разходи на общините в област с административен център гр. Пловдив,
  числата да се променят, както следва:
  - Брезово - “131,0” да стане “268,0”;
  - Пловдив - “2700,0” да стане “6500,0”;
  Куклен - “55,0” да стане “142,0”.
  За източник предлага увеличение на приходите по чл. 1, ал. 1, т. 1.4 — Данък върху доходите на физическите лица в размер на
  21307.6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  1. В чл. 9, ал. 1 - община Стара Загора - да се завиши издръжката на държавните дейности с 2900 хил. лв. , както и сумата от
  400 хил. лв. да се трансформира в капиталови разходи, необходими за възстановяване на операта в Стара Загора.
  За източник предлага община Стара Загора да се извади от списъка по приложение № 3 към чл. 8, ал. 1.
  2. В таблицата към чл. 9, ал. 1 за община Николаево - област Стара Загора, числото 37,0 хил. лв. да се замени с 200 хил. лв., а
  числото 795,9 хил. лв. да се замени с числото 958,9 хил. лв.
  За източник предлага намаление на разходите по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Костов, Васил Паница и Борислав Китов:  1. Предлага се увеличение в размер на 7 845 300 лв. за община Пловдив, които се разпределят, както следва:
  - за допълване норматива за текущата издръжка на делегираните държавни дейности 5 845 300 лв.
  за допълване недостига на средства за прилагане на стандартите по РМС № 612/2002 г. 2 000 000 лв.
  Предлага се за източник изваждането от списъка по приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 на община Пловдив.
  2. Субсидията за капиталови разходи на община Пловдив да се завиши с 2 300 000 лв. и от 2 700 000 лв. да стане 5 000 000 лв.
  За източник предлагат намаление на субсидията по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър Игнатов,
  Димитър Камбуров, Иван Козовски, Пламен Кенаров, Стефан Минков, Кръстьо Петков, Емилия Масларова, Янаки Стоилов и
  Цветан Ценков:
  В чл. 9, ал. 1 числото 355 891.9 се заменя е 455 891.9
  Числото 270 891.9 се заменя е 370 891.9
  Увеличението на общата субсидия е за функция “Здравеопазване” и се разпределя за общинските болници по критерии брой
  преминали болни през 2002 г. Направените промени да се отразят в бюджета по функции, където е необходимо.
  Предлага се за източник намаление на разходите и субсидията по чл. 4, ал. 1, т. 10 - Министерство на труда и социалната
  политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева:
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
  Област с административен център град Благоевград, колона 5 целева субсидия за капиталови разходи
  1. Община Белица числото 109 да стане 179
  1.1. питейно водоснабдяване на с. Бабяк
  2. Община Благоевград числото 700 да стане 4 800
  2.1. язовир за питейна вода “Ракочевица” първи етап 3 млн. лв.
  2.2. деривация “Хърсово” 1 млн. лв.
  2.3. канализация на махала “Предела” 100 хил. лв.
  3. Община Гърмен числото 136 да стане 211
  3.1. Резервоар за питейна вода с Ореше 10 хил. лв.
  3.2. Разширение на ВиК мрежа с. Дъбница 25 хил. лв.  3.3. Резервоар за питейна вода с. Дебрен 15 хил. лв.
  3.4. Разширение на ВиК мрежа с. Хвостяне 10 хил. лв.
  3.5. Разширение на ВиК мрежа с. Рибново 15 хил. лв.
  4. Община Кресна числото 92 да стане 167
  4.1. Канализация кв.Залад гр. Кресна 20 хил. лв.
  4.2. Канализация на с. Горна Брезница 40 хил. лв.
  4.3. Вътрешна водопроводна мрежа с. Долна Градешница 15 хил. лв.
  5. Община Петрич числото 800 да стане 1050
  5.1. Тласкател П-ри подем от РЕ тръби 100 хил. лв.
  5.2. Подмяна ВВМ с РЕ тръби 150 хил. лв.
  6. Община Сандански числото 703 да стане 2083
  6.1. Външно питейно водоснабдяване гр. Сандански - ПСПВ 1580 хил. лв.
  6.2. Изграждане на подпорна стена в кв. “Изгрев -Север” 100 хил. лв.
  7. Община Сатовча числото 130 да стане 940
  7.1. Пречиствателна станция за питейно води с. Кочан 280 хил. лв.
  7.2. Резервоар с обем 500 куб. м. в с. Туховище 180 хил. лв.
  7.3. Мост с. Плетена 350 хил. лв.
  8. Община Симитли числото 168 да стане 568
  8.1. Водопровод с. Осеново 200 хил. лв.
  8.2. Канализация на “Драгова махала” 150 хил. лв.
  8.3. Доизграждане на обект “Детска градина” с. Осеново 50 хил. лв.
  9. Община Струмяни числото 126 да стане 396
  9.1. Канализация с. Микрево 100 хил. лв.
  9.2. Канализация с. Струмяни 70 хил. лв.
  9.3. Канализация с. Илинденци 100 хил. лв.
  10. Община Хаджидимово числото 116 да стане 316
  10.1. Изграждане на канализация за отпадни води 1400 м. с. Абланица 100 хил. лв.
  10.2. Изграждане на външен канализационен колектор с. Блатска 200 хил. лв.
  За източник на горните увеличения се посочва намаление на разходите по чл. 4, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:  В чл. 9, ал. 1 в приложение № 4 - абзац 5 (С2), изречение второ, след думите “за 2001 г. са под” се вмъква “70% от”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В резултат на предложените промени по чл. 8, 9 и 10, чл. 9, ал. 1 добива следния вид :
  “Чл.9 (1) Приема размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2003 г. по
  механизъм съгласно Приложение № 4 под формата на субсидии 463542,4 хил.лв. и по видове: обща допълваща субсидия 368075,0
  хил.лв., с източници 76786,8 хил.лв. централния бюджет и 291288,2 хил.лв. централизиран ДДФЛ от общините по Приложение № 3
  към чл. 8, ал. 1, обща изравнителна субсидия 25467,4 хил.лв. и целева субсидия за капиталови разходи 70 000 хил.лв., по общини както
  следва:
  Допълнителните средства за обща допълваща допълваща и обща изравнителна субсидия в размер на 107 650,5 хил. лева и на
  целева субсидия за екологични обекти по Приложение № 6 от 30 000 хил. лева да се осигурят за сметка на намаляване на разходите по
  чл. 4, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Муравей Радев:
  Чл. 9 основно да се преработи, като:
  1. На общините се обезпечи бюджетът от 2001 г. изчислен на съпоставима база той възлиза на 1630 млн. лв. (без капиталови
  разходи).
  2. Капиталовите разходи да достигнат размерът от 2001 г. - 121 млн. лв.
  3. Завишението на общата и целевата субсидия по т. 1 и 2 да се осигури от намаление на субсидията по чл. 4, ал. 1
  4. Финансовата децентрализация да се въведе от 2004 г., като дотогава се изготви и приеме комплексна законова промяна,
  осигуряваща реално нейното провеждане и финансовото й обезпечаване.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Камбуров:
  В чл. 9, ал. 1 предлага:
  1. По общинския бюджет за 2003 г. на община гр. Добрич да се предвиди допълнителна субсидия за капиталови разходи от 1
  020 000 лв. за следните обекти:
  - Изграждане на канализационна система в кв. Изгрев - 870 000 лв. и

  Основен ремонт на учебна и спортна база при училище Йордан Йовков - 150 000 лв.
  2. По общинския бюджет на община Крушари за 2003 г. да се отпусне допълнителна субсидия за капиталови разходи в размер
  на 400 000 лв. за обект “Преустройство на съществуващата постройка за обединено детско заведение - “Крушари””.
  За източник се посочва намаление на субсидията по чл. 4, ал. 1, ред 10 Министерство на труда и социалната политика
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Радослав Илиевски и Бойко Радоев:
  В чл. 9, ал. 1 предлагат:
  1. За община Искър - да се отпуснат допълнително 100 000 лв. за капиталови разходи;
  2. За община Никопол - да се отпуснат допълнително 100 000 лв. за капиталови разходи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров и Ремзи Осман:
  1. В чл. 9, ал. 1 числото “355 891.9” да се замени с числото “385 891.9”, а числото “70 000” да се замени с числото”100 000”.
  2. Предложението по т. 1 да се отрази в таблицата за бюджетните взаимоотношения с общините, в колони 2-ра и 5-та;
  3. Разпределението на средствата по общини да се извърши в съответствие с възприетите критерии: население, територия и
  брой населени места.
  За източник на горното увеличение от 30 млн. лв. се посочва намаление на чл. 1, ал. 2, т. 1.11. Лихви , 1.11.2. Лихви по
  вътрешни заеми.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Йорданов и Димитър Абаджиев:
  1. По чл. 9, ал. 1 в размера на взаимоотношенията между централния бюджет и общинския бюджет на община Велико Търново:
  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 611 000 лв. да се увеличи с 300 000 лв. и да стане 911 000 лв.
  2. По чл. 9, ал. 1 в размера на взаимоотношенията между централния бюджет и общинския бюджет на община Свищов:

  - Предвиденият размер на общата допълваща субсидия от 460 000 лв., да се увеличи с 450 000 лв. и да стане 910 000 лв.;
  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 254 000 лв. да се увеличи с 1100 000 лв. и да стане 1 354 000 лв.
  3. По чл. 9, ал. 1 в размера на взаимоотношенията между централния бюджет и общинския бюджет на община Лясковец:
  - Предвиденият размер на общата допълваща субсидия от 723 100 лв., да се увеличи с 200 000 лв. и да стане 923 100 лв.;
  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 80 000 лв. да се увеличи с 100 000 лв. и да стане 180 000 лв.
  4. По чл. 9, ал. 1 в размера на взаимоотношенията между централния бюджет и общинския бюджет на община Полски
  Тръмбеш:
  - Предвиденият размер на общата допълваща субсидия от 1 706 500 лв., да се увеличи с 60 000 лв. и да стане 1 766 500 лв.;
  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 152 000 лв. да се увеличи с 250 000 лв. и да стане 402 000 лв.
  5. По чл. 9, ал. 1 в размера на взаимоотношенията между централния бюджет и общинския бюджет на община Златарица:
  - Предвиденият размер на общата допълваща субсидия от 709 800 лв., да се увеличи с 380 000 лв. и да стане 1 089 800 лв.;
  - Предвидената целева субсидия за капиталови разходи от 114 000 лв. да се увеличи с 260 000 лв. и да стане 374 000 лв.
  Необходимите средства по горните предложения в размер на 3 100 000 лв. да бъдат за сметка на намаляване на разходите на
  Министерство на финансите по чл. 4, ал. 1, т. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Анастасов:
  Област с административен център гр. Стара Загора да придобие следния вид:  Предложените увеличения да бъдат за сметка на увеличаване на приходите по чл. 1, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Стамен Стаменов, Атанас Церев, Цветан Ценков, Неделчо Калъчев, Атанас Додов, Светлин
  Белчилов и Антония Първанова:
  В чл.9 (1) взаимоотношенията да се увеличат с 4 000 хил.лв. в частта “Обща допълваща субсидия”, в т. ч. изцяло за
  финансирането на общинските лечебни заведения за болнична помощ, като се разпределят въз основа на разчети на Министерство на
  финансите.
  Това увеличение е за сметка на намаление на разходите по чл.4 (1), ред З.Министерски съвет, Клинична база “Лозенец” по
  колона 3 и колона 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иво Цанев и Теодора Константинова:
  В чл.9, ал.1 по отношение на община Борово в колонка “бюджетни взаимоотношения” сумата 798.6 хил. лв. да стане 1 548.6
  хил. лв., в колонка “обща изравнителна субсидия” сумата 46.8 хил.лв. да стане 296.8 хил.лв. и в колонка “целева субсидия за
  капиталови разходи” сумата 75.0 хил. лв. да стане 575.0 хил.лв.
  Увеличението е за сметка на намаление на субсидията на Министерство труда и социалната политика по чл. 4, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев, Сергей Станишев Иво Цанев, Теодора Константинова, Анели Чобанова,
  Николай Чуканов, Теодора Литрова и Тошо Пейков:
  В чл.9, ал1 сумата на субсидията от 355 891.9 хил.в. да стане 361 791.9 хил.лв. в т.ч. общата изравнителна субсидия от 15 000
  хил.лв. да стане 17 900 хил.лв. и целевата субсидия за капиталови разходи от 70 000 хил.лв. да стане 73 000 хил.лв.;
  В чл.9, ал.1 по отношение на община Русе в колонка “бюджетни взаимоотношения” сумата 576.0 хил.лв. да стане 6 476.0
  хил.лв., в колонка “обща изравнителна субсидия” да се запише сумата 2 900.0 хил.лв. и в колонка “целева субсидия за капиталови
  разходи” сумата 576.0 хил.лв. да стане 3 576.0 хил.лв.
  Общата сума с която се завишават субсидиите за община Русе в размер на 5 900 хил.лв. да бъде за сметка на намаляване на
  субсидията на Министерството на труда и социалната политика по чл.4, ал.1 / намаляване на сумата на програма “От социални
  помощи към заетост”/.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:  В чл.9, ал.1.
  Размерите между взаимоотношенията между Централния бюджет и бюджетите на общините от област е административен
  център Видин да придобие следния вид:
  Белоградчик 1378,00 1144,20 33,8 200
  Бойница 624,36 511,56 12,8 100
  Брегово 1945,50 1777,20 48Д 120
  Видин 3443,60 2943,60 0,0 500
  Грамада 420,90 318,60 12,3 90
  Димово 1299,84 1047,24 52,6 200
  Кула 1061,44 902,64 ВД 130
  Макреш 558,98 445,08 ПД 100
  Ново село 644,08 521,28 22,8 100
  Ружинци 1158,70 1026,60 32,1 100
  Чупрене 526,80 389,4 17,4 120
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Бойко Рашков:
  1. В чл.9, ал. 1, таблицата, се правят следните промени:
  1.1 .Община Панагюрище:
  да се предвиди обща допълваща субсидия от 823,0 хил.лв.;
  целевата субсидия за капиталови разходи от 186,0 хил.лв. да стане 331.0 хил.лв.
  Няма посочен източник.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев:
  § 1. В чл.9, ал.1, таблицата, се правят следните промени:
  1. За община Ценово субсидията от 720.0 хил.лв. да стане 1403.8 хил.лв., в т.ч.:
  за обща допълваща субсидия от 597.5 хил.лв. на 979.1 хил.лв.;
  - за обща изравнителна субсидия от 41.5 хил.лв. на 276.7 хил.лв.;  - за целева субсидия за капиталови разходи от 81.0 хил.лв. на 141.0 хил.лв.
  2. За община Сливо поле субсидията от 1409,3 хил.лв. да стане на 1719.8 хил.лв., в т.ч.:
  - за обща допълваща субсидия от 1254.5 хил.лв. на 1455.0 хил.лв.;
  - целева субсидия за капиталови разходи от 97.0 хил.лв. на 207,0 хил.лв.
  3. За община Иваново субсидията от 713.7 хил.лв. да стане на 1113,7 хил.лв., в т.ч.:
  - за обща изравнителна субсидия от 51 хил.лв. на 378 хил.лв.;
  - за целева субсидия за капиталови разходи от 117 хил.лв. на 190 хил.лв.
  Няма посочен източник.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 9
  АЛ.З
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 9, ал. 3, т. 2 да отпаднат думите “50 на сто”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Гиньо Ганев:
  1. В чл. 9, ал. 3, т. 2 да не се прилага за читалищата, тъй като за тях няма предвидени средства за текуща издръжка, и на
  основание такова тълкуване за тях да се осигури цялата сума от 23 096 хил. лв.
  2. Да се предвиди за дейност някаква минимална сума, около 6 млн. лв. В противен случай народните читалища в България се
  обричат на бездействие и постепенно ликвидиране.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Чл. 9, ал. 3, т. 2 отпадат думите “и 50 на сто”.
  Комисията не подкрепя предложението.  ПО ЧЛ. 9
  АЛ. 4
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 9, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Ремзи Осман:
  1. В чл. 9, ал. 4 датата “30 юни” да се замени с “31 март”.
  2. Средствата, посочени в приложение № 5 се предоставят на общините на три транша, както следва:
  1-ви транш - 40 млн. лв. до 25.04.2003 г.
  П-ри транш - 50 млн. лв. до 25.07.2003 г.
  Ш-ти транш - 40 млн. лв. до 25.10.2003 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Чл. 9, ал. 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стамен Стаменов, Атанас Щерев, Цветан Ценков, Недялко Калъчев,Атанас Додов, Светлин
  Белчинов и Антония Първанова:
  Чл.9 (4) се изменя така:
  “ Чл.9 (4) При условие, че не се нарушава бюджетният дефицит по чл.1, ал.З Министерския съвет по предложение на министъра
  на финансите в срок до 31 март 2003 г. приоритетно покрива част от недостига на средства в размер на 16 000 хил. лв. целево за
  финансиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ, а след 30 юни 2003 г. - в допълнителен размер до 114 102.8

  хил.лв. за допълване норматива за текуща издръжка до сто на сто за делегираните “държавни дейности” по общини и срокове съгласно
  приложение № 5, а за Столична община до 25 000 хил.лв. извън общия режим”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев, Сергей Станишев, Иво Цанев, Теодора Константинова, Анели Чобанова,
  Николай Чуканов, Теодора Литрова и Тошо Пейков:
  В чл.9, ал.4 текста да придобие следния вид:
  “Възлага на Министерския съвет да покрие недостига на средства за допълване норматива за текуща издръжка до сто на сто за
  делегираните “държавни дейности” по общини за първото шестмесечие до 30 юни 2003 г., а за второто шестмесечие до 30 ноември
  2003 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  Във връзка с предложенията по чл.1, ал.2, т.5.1.1 да отпадне чл.9, ал.4, а числата в Приложение № 5 от проектозакона да се
  отразят като увеличение на допълващата субсидия за съответните общини, посочени в чл.9, ал.1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Приложение № 5 по чл.9, ал.4 в частта “област с административен център Видин” да придобие следния вид:

  За източник се посочва увеличение на приходите по чл. 1, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 9
  АЛ. 5
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 9, ал. 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 9, ал. 5 след думата “финансите” текстът се променя така: “Провежда консултации с Националното сдружение на
  общините в Република България и подписва протокол за съгласие за предприемане на необходимите мерки”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев и Стойко Танков :
  В чл. 9, ал. 5, след текста “... необходимите мерки” да се добави “за покриване на бюджетния дефицит”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Чл. 9, ал. 5 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Чл.9, ал.5 придобива следната редакция:
  “(5) При невъзможност за прилагане на ал.4, Народното събрание актуализира бюджета за 2003 г. като прави съответни
  намаления на средствата за издръжка на министерствата и ведомствата.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 9
  АЛ. 6
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл.9, ал.6 изразът “с Постановлението за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2003 г.”се заменя с
  “решение на Народното събрание”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ЧЛ.9
  АЛ. 7
  Предложение на н.п.Михаил Миков:
  В чл.9, ал.7 накрая изразът “не могат да бъдат по-малко от показателите по ал.6” се заменя с “се определят в съответствие с
  осигурените средства”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 9  Чл. 9. (1) Приема размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на
  общините за 2003 г. по Механизъм съгласно приложение № 4 под формата на субсидии 385 891,9 хил. лв. и по
  видове: обща допълваща субсидия 270 891,9 хил. лв., обща изравнителна субсидия 15 000 хил. лв. и
  целева субсидия за капиталови разходи 100 000 хил. лв., по общини както следва:

  (2) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1.
  (3) Приема въвеждането на финансовата децентрализация в общините, считано от
  1 януари 2003 г., както следва:
  1. Местните дейности по бюджета на общината се финансират със средства от местни данъци
  и такси, неданъчни и други общински приходи.

  2. Със средствата от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и общата
  допълваща субсидия по ал. 1 се осигурява пълният размер на разходите за заплати и
  осигурителни плащания, стипендии и петдесет на сто от изчислените по норматив разходи за текуща
  издръжка, субсидиите за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ, и за организациите
  с нестопанска цел.
  3. Възлага на Министерския съвет да организира осъществяването на мониторинг
  за реализиране на финансовата децентрализация.
  (4) При условие, че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3
  Министерският съвет по предложение на министъра на финансите след 30 юни 2003 г. приоритетно покрива
  недостига на средства в размер до 130 102.8 хил. лв. за допълване норматива за текущата
  издръжка до сто на сто за делегираните "държавни дейности" по общини и срокове
  съгласно приложение № 5, а за Столичната община до 25 000 хил. лв. извън общия режим.
  (5) При невъзможност да се приложи ал. 4, Министерският съвет по предложение на
  министъра на финансите организира провеждането на консултации с Националното сдружение
  на общините в Република България за предприемане на необходимите мерки.
  (6) Стойностните и натурални показатели на общините за делегираните "държавни дейности"

  се определят с Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република Бъллгария за 2003 г.
  (7) При съставянето на общинските бюджети за 2003 г. средствата за финансиране на
  делегираните "държавни дейности" не могат да бъдат по-малко от показателите по ал. 6.
  Чл. 10. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство,
  основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спецификациите за
  безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи
  министърът на финансите в срок до края на месец юни утвърждава разчетите за финансиране
  на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 9,
  ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в
  приложение № 6.
  (2) Със средства от целевата субсидия по чл. 9, ал. 1 може да се финансират капиталови разходи
  за общински и държавни дейности.
  (3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от
  целевата субсидия, се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на

  вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите,
  както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение,
  с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 6, след 30 юни 2003 г.
  (4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година.
  (5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 6 се пренасочват
  от Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на околната среда и водите
  за други екологични обекти от приложение № 6.
  (6) След осигуряване на обектите по приложение № 6 средствата
  за капиталови разходи по чл. 9, ал. 1 се разпределят по решение на общинските съвети,
  като с предимство се осигуряват разходите в областта на питейното водоснабдяване,
  социалните грижи, образованието и екологията, съчетани с изискването
  обектите да са с близък срок на въвеждане в действие.
  ПО ЧЛ. 10
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Васил Василев и Венцислав Върбанов:
  В чл. 10, ал. 1 в Приложение № 6 да се направят следните промени:
  Област Плевен

  Община Плевен
  1. Регионално депо за твърди битови отпадъци за община Плевен, община Долна Митрополия и община Долни Дъбник:
  Години на строителство 2003/2005 г.
  Разходи за 2003 г. 2 100 хил. лв.
  2. Старо сметище на гр. Плевен - закриване.
  Години на строителство 2003/2005 г.
  Разходи за 2003 г. 1 250 хил. лв.
  3. Главен колектор “Е” - гр. Плевен.
  Години на строителство 1991/2004 г.
  Разходи за 2003 г. 950 хил. лв.
  4. Главен колектор - парк “Кайлъка” - довършване строителството на втория етап.
  Години на строителство 2001/2003 г.
  Разходи за 2003 г. 100 хил. лв.
  Сумата на увеличенията по т. от 1 до 4 вкл. в размер на 4 400 хил. лв. се предлага да се осигури чрез намаление на разходите по
  чл. 4, ал. 1, ред 10 - Министерство на труда и социалната политика.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 10, ал. 1 да се измени така:
  “(1) средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.9, ал.1 се разпределят пообектно от общинските съвети по
  приети местни приоритети, като поименните списъци се представят на МФ за сведение.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 10, ал. 1 думата “юни” се заменя с “март”, а думата “задължително” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 10

  АЛ.З
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В ал.З да отпаднат думите “с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 6”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 10
  АЛ. 5
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл.10, ал.5 след думата “Неусвоените” да се добави израза “до 30 септември”, а след “Министерство на финансите”се добавя
  израза “за капиталови разходи на общините” на мястото на израза “съгласуване с Министерството на околната среда и водите...”,
  който отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 10
  АЛ. 6
  Предложение на н.п.Михаил Миков:
  В чл. 10, ал.6 след израза “социалните грижи” да се добави “здравеопазването”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ. 10
  АЛ.6
  Предложение на н.п. Муравей Радев:  В ал.6 да отпаднат думите “след осигуряване на обектите по приложение №6”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  НОВ ЧЛ. 10а
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  Създава се нов член 10а:
  “Чл.10а. Утвърждава целева субсидия за капиталови разходи в размер на 30 млн. лв. за екологични обекти, разпределени по
  общини съгласно приложение № 6.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 10
  Чл. 11. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените
  с чл. 9, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни
  приходи, допълващата изравнителна субсидия, както и други средства, определени със закон.
  (2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват
  средства от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и от общата допълваща субсидия по този закон.
  ПО ЧЛ. 11
  АЛ. 1
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:  В чл. 11, ал. 1 отпадат думите “допълваща изравнителна субсидия”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п.Михаил Миков:
  В чл.11, ал.1 изразът “определени със закон” се заменя с “от собствени приходи”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА ЧЛ. 11
  Чл. 11. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените
  с чл. 9, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни
  приходи, обща изравнителна субсидия, както и други средства, определени със закон.
  (2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват
  средства от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и от общата допълваща субсидия по този закон.
  Чл. 12. (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера на
  постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
  (2) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства,  като спазва следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт;
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните
  средства при съблюдаване на следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипедии и медикаменти, включително
  за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
  3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните
  и образователните заведения.
  (4) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища,
  председателят на Българската академия на науките и кметовете могат да поемат задължения
  за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 6, ал. 2,
  чл. 7, ал. 2. и чл. 9, ал. 2.

  ПО ЧЛ. 12
  АЛ.2
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 12, ал. 2 се предлага нова точка 4 със следния текст:
  “4. Разходи за отбрана и сигурност.”
  Старите т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 12
  Чл. 13. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани
  със спецификата на фонд " Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд
  "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката и енергийните ресурси, може да се предостави
  допълнителен лимит за разход при условие, че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 13
  Чл. 14. (1) Преобразуваните в държавни предприятия през 2003 г. разпоредители с бюджетни
  кредити правят еднократна вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между
  утвърдените им приходи и разходи за 2003 г.  (2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25 число в края на всяко тримесечие
  на база на фактическото изпълнение на приходите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 14

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им
  бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1.
  § 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържаните, но невнесени в срок
  държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното
  държавно вземане.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2.
  § 3. Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби числото “1,1” се заменя с “1,15”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3.
  § 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред, определен от Министерския съвет, във връзка с
  изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране, както и за реформите в публичния сектор.
  Предложение на н.п. Михаил Миков;
  В § 4 изразът “от Министерския съвет” се заменя с “наредба на Министерския съвет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4.  § 5. Постъпленията от приватизация на държавни предприятия в специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
  приватизация и следприватизационен контрол се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и
  управление на дълга.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5.
  § 6. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни
  актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
  Предложение на н.п.Михаил Миков:
  § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 6.
  § 7. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се счита за изменен от датата, посочена в
  писменото уведомление на министъра на финансите.
  (2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по
  приходната и разходната част.
  (3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.
  (4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет,
  произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.
  (5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът
  на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията на централния бюджет и бюджетите на общините.
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Елиана Масева:
  Параграф 7 и неговата ал. 1 да отпаднат. Алинеи 2, 3, 4 и 5 от отпадналия параграф 7 стават съответно 1, 2, 3 и 4 от параграф 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:  § 7, ал.ал. 1, 2, 3 и 5 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7.
  § 8. Общините могат да определят за общинските дейности в образованието по-висока численост на персонала от разчетената от
  Министерството на образованието и науката, като средствата за тях се осигуряват от местните данъци и такси, неданъчни и други общински
  приходи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8.
  § 9. Размерът на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния
  служител, не може да бъде по-нисък от 203 лв. от 1 януари 2003 г. и от 210 лв. от 1 юли 2003 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9.
  § 10. Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 224 от Закона за отбраната
  и въоръжените сили на Република България, чл. 218, 218а и 219 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 20а от Закона за
  изпълнение на наказанията е 238 лв. от 1 януари 2003 г. и 247 лв. от 1 юли 2003 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10,
  § 11. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца за 2003 г. е 200 лв.
  (2) Размерът на месечните помощи за деца по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2003 г. е 15 лв.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 11.
  § 12. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. съгласно приложение № 7.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 12.
  § 13. Считано от 1 януари 2003 г. се закриват извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложение № 8.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §13.  § 14. (1) Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и
  бюджетните организации се превеждат по съответните бюджети.
  (2) Министърът на финансите, на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, да извърши корекции по
  съответните бюджети, произтичащи от закриването на извънбюджетните сметки и фондове по § 13.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 14.
  § 15. За оптимизиране на обслужването на държавния дълг Министерският съвет може да емитира държавни ценни книжа за обратно
  изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната при условие, че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 15 след израза “Министерският съвет” да се добави “след разрешение на Народното събрание”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Елиана Масева:
  Параграф 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  В § 15 след думите “Министерският съвет” да се добави “след одобрение от Народното събрание.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА § 15:
  “§ 15. За оптимизиране на обслужването на държавния дълг Министерският съвет може:
  1. да емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната при
  условие, че не се увеличава държавният дълг към края на годината;  2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга
  при условие, че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
  3. да сключва договори за валутни и лихвени cyan операции.”
  § 16. Министерският съвет може да емитира облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до
  2 пункта над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми до 20 на сто от общия размер на емисиите
  на държавните ценни книжа за бюджетната година.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 16.
  § 17. Министерският съвет може да емитира облигации на международните пазари в размер до 1 млрд. лева или тяхната
  равностойност в друга валута.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 17 след израза “Министерският съвет” да се добави “след разрешение на Народното събрание”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  § 17 да се промени както следва: “Министерският съвет може да емитира облигации на международните пазари в щатски долари или
  друга валута, равностойна на не повече от 1 млрд.лв., след одобрение на параметрите на емисията от Народното събрание.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 17.
  § 18. В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни гаранции по външни
  кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 18.  § 19. Максималният размер на новия държавен дълг и държавните гаранции, които може да бъдат поети в съответствие със Закона за
  държавния дълг през 2003 г. е 2.0 млрд. лв.
  Предложение на н. п. Георги Анастасов:
  § 19. Да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 19 числото “2,0” да се замени с “1,0”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 19.
  § 20. Максималният размер на държавния дълг към края на 2003 г. не може да надвишава 19.9 млрд. лв.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 20 числото “19,9” да се замени с “19”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Георги Анастасов:
  § 20. Да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 20.  § 21. Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол може да извършва проверки на
  действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност търговци, към които държавата има предявени за
  събиране публични или частни държавни вземания, включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата.
  Предложение на н. п. Панайот Ляков
  Параграф § 21 от Преходни и заключителни разпоредби се променя така:
  “§ 21. (1) Вземанията на държавата, произтичащи от отпуснати временни финансови помощи, от активирани държавни гаранции, от
  предоставени кредити и от неиздължени плащания и неустойки по приватизационни договори се събират от Агенцията за държавни
  вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания представлява държавата в производството по несъстоятелност и отправяне искане до съответния
  окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с вземанията по ал. 1.
  (3) Сегашният текст на § 21. става ал. 3.“
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА § 21:
  “§ 21. (1) Вземанията на държавата, произтичащи от отпуснати временни финансови помощи, от активирани държавни
  гаранции, от предоставени кредити и от неиздължени плащания и неустойки по приватизационни договори се събират от Агенцията
  за държавни вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания представлява държавата в производството по несъстоятелност и отправя искане до
  съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с вземанията по ал. 1.
  (3) Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол може да извършва
  проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност търговци, към които
  държавата има предявени за събиране публични или частни държавни вземания, включително да проверява търговските книги и
  съдържанието на касата.”
  § 22. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута в Българската
  народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското
  национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен
  институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и
  отчитане, наричана по-нататък “единна сметка”.
  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската
  академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната  здравноосигурителна каса се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните
  средства.
  (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите,
  въз основа на които са предоставени тези средства.
  (4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата и ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия,
  Българското национално радио, Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната здравноосигурителна каса и
  подведомствените им разпоредители с бюджетни кредити се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в
  Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно
  включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка
  чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилагат чл. 29, ал. 3 от Закона за
  устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на
  сключени договори между Министерството на финансите и търговските банки. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими
  за всички банки.
  (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния
  оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
  (8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с
  бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на
  договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, като в този
  случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания по бюджетите и извънбюджетните
  средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на Сметната палата, министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за плащане се определят и актуализират след съгласуване
  между Министерството на финансите и съответните разпоредители с бюджетни кредити.
  (11) Бюджетните взаимоотношения на министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират за
  плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2003 г., както
  и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния
  бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.
  (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в единната сметка и системата за електрони
  бюджетни разплащания бюджетните приходи и плащания на други бюджетни организации, обслужвани от търговските банки, средствата и
  плащанията на извънбюджетни и набирателни сметки, както и възстановяването на данъчни и неданъчни приходи на централния бюджет от
  данъчната администрация.  (13) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в системата на единна сметка, и други
  бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, да преминат към безкасово
  изплащане на заплати и възнаграждения на персонала и други разходи.
  (14) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка
  в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени
  плащания поради недостиг на средства на единната сметка.
  (15) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и средствата по набирателните сметки по ал. 1, могат да се депозират
  по депозитни сметки по ред и условия, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват и обслужват от
  Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените лихви по тях се отразяват в намаление
  на приходите от лихви на централния бюджет.
  (16) Министърът на финансите упражнява общ контрол и осъществява управление на ликвидността на средствата в единната сметка,
  включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и търговските банки, операции на вторичния пазар с държавни
  ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 22, ал. 1 след израза “разплащане и отчитане” да се добави “при запазване на тяхната финансова автономност”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 22.
  § 23. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от Българската народна банка
  и от търговските банки.
  (2) Наличностите по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и във валута на бюджетните организации, включително на
  общините, в търговските банки се обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското правителство от обслужващите
  банки в полза на Министерството на финансите. Блокирането на държавните ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има
  действие на учреден особен залог върху тях.
  (3) При обявяване в несъстоятелност на търговска банка, обслужваща бюджетни организации, включително общини, блокираните
  като обезпечение държавни ценни книжа по реда на ал. 2 не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в разпореждане на
  министъра на финансите.
  (4) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1, 2, и 3.
  (5) Изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните
  организации се уреждат с отделни указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 23, ал.3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 23, ал.4 след израза “Българска народна банка” се добави израза “със съвместна наредба”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 23, ал.5 изразът “отделни указания” да се замени със “съвместна наредба”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА § 23:
  “§ 23. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от Българската
  народна банка и от търговските банки.
  (2) Наличностите по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и във валута на бюджетните организации, включително
  на общините, в търговските банки се обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското правителство от
  обслужващите банки в полза на Министерството на финансите. Блокирането на държавните ценни книжа се извършва при
  Българската народна банка и има действие на учреден особен залог върху тях.
  (3) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1
  и 2.
  (4) Изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на
  бюджетните организации се уреждат с отделни указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.”  § 24. (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута на министерствата и ведомствата
  - първостепенни разпоредители, държавните висши училища от град София, Българската академия на науките, Българската национална
  телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от
  Българската народна банка. Водените към 31 декември 2002 г. бюджетни, извънбюджетни, набирателни и депозитни сметки в левове и във
  валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за
  обслужване в други банки.
  (2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е
  необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка,
  както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се
  възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
  (3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в
  клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.
  (4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по
  държавногарантирани заеми.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 24.
  § 25. (1) Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и за Учителския пенсионен фонд за сметка на
  бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините и тези по ал. 13,
  се начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за осигурителни вноски и трансфер за поети
  осигурителни вноски.
  (2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване, се начисляват, удържат и
  отчитат от бюджетните предприятия по ал. 1 по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за заплати и други възнаграждения за
  персонал и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (3) В отчетите за касовото изпълнение на бюджетните предприятия по ал. 1 разходите за осигурителни вноски за сметка на
  осигурителя и осигурените лица се посочват в размер, съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за заплати и други
  възнаграждения за персонал.
  (4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната
  здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд като приходи от осигурителни вноски и вземане от централния бюджет.
  (5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния бюджет директно по сметките на Националния осигурителен
  институт, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд в Българската народна банка.
  (6) Преводите по ал. 5 се извършват текущо през годината от централния бюджет при съобразяване с изпълнението на бюджета и
  управлението на ликвидността на единната сметка и размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по съответните бюджети,
  сметки и фондове. Разликата между начислените по ал. 1 и 2 суми и извършените преводи през годината се урежда по реда на ал. 7.  (7) До 30 юни 2004 г. се извършва годишно разчитане между централния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване,
  бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между текущо начислените и преведените
  през 2003 г. суми въз основа на отчетените и декларирани от бюджетните предприятия по ал. 1 данни за осигурителните вноски.
  (8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетните сметки и фондове суми за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и
  осигуреното лице се отразяват и като коректив на трансфера за поети осигурителни вноски и задължение към бюджетите на съответните
  разпоредители с бюджетни кредити.
  (9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за четвъртото
  тримесечие - до 20 декември. Дължимата за четвъртото тримесечие сума се определя на базата на начислените за октомври и ноември
  осигурителни вноски, а за месец декември - на базата на дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20 декември суми по
  възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец.
  (10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния бюджет или от бюджета на съответния разпоредител с
  бюджетни кредити, министърът на финансите може да разпореди този трансфер да се прихваща до размера на дължимите по ал. 8 суми, като
  се превежда само разликата.
  (11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават дължими за внасяне от извънбюджетните сметки и фондове към
  съответните бюджети в следващата година.
  (12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат по съответните бюджети като вземане и корективен трансфер за поети осигурителни
  вноски.
  (13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна
  каса се начисляват и внасят месечно от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса по съответните
  сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, следващ начисляването на сумите.
  (14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и определянето на лимитите за плащане за съответните
  бюджети, сметки и фондове, Министерството на финансите приспада и отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите за
  осигурителните вноски по ал. 1 и 2.
  (15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата на трансферите за поетите осигурителни вноски се
  отчитат до размера на утвърдените с този закон субсидии, трансфери и корекциите им през годината. Всяко превишение над тази сума в края
  на годината се отчита по съответните бюджети на първостепенните разпоредители по ал. 1 като задължение към централния бюджет, което
  се погасява в тримесечен срок, включително чрез прихващане от субсидията от централния бюджет за следващата година.
  (16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за субсидиите от приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, като в случаите на отчетени суми на
  касовите субсидии и трансфера за поети осигурителни вноски над утвърдените с този закон размери и корекциите им през годината, те се
  отразяват и погасяват като задължение към съответния финансиращ бюджет.
  (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от бюджетните предприятия по ал. 1 и ал. 13 на
  Националния осигурителен институт ежемесечно по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и в срокове,
  определени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните е тях разлики и преводи по уреждането им се отразяват в
  отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното финансиране.  (19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и ал. 13 се дължи законната лихва, която се внася по съответните бюджети.
  (20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за задължително обществено осигуряване не се прилагат за бюджетните
  предприятия по ал. 1 и ал. 13.
  (21) Възникналите към 31 декември 2002 г. разчети на бюджетните предприятия по ал. 1 за осигурителните вноски за държавното
  обществено и здравно осигуряване се уреждат, погасяват и отчитат по реда на този параграф.
  (22) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската академия на науките предоставят информация на
  Националния осигурителен институт за БУЛСТАТ и други идентификационни данни за всички техни подведомствени разпоредители и
  структурни звена и настъпилите промени в тях в срокове и по ред, определени от министъра на финансите и управителя на Националния
  осигурителен институт.
  (23) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване и
  допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително за сметка на осигурените лица, се извършват по реда на Кодекса за
  задължително обществено осигуряване.
  (24) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 25, ал. 21 думите “31 декември 2002 г.” да се заменят с “30 юни 2003 г.”.
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА § 25:
  § 25. (1) Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и за Учителския пенсионен фонд за
  сметка на бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините
  и тези по ал. 13, се начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за осигурителни вноски и
  трансфер за поети осигурителни вноски.
  (2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване, се начисляват,
  удържат и отчитат от бюджетните предприятия по ал. 1 по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за заплати и други
  възнаграждения за персонал и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (3) В отчетите за касовото изпълнение на бюджетните предприятия по ал. 1 разходите за осигурителни вноски за сметка на
  осигурителя и осигурените лица се посочват в размер, съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за заплати и други
  възнаграждения за персонал.
  (4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната
  здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд като приходи от осигурителни вноски и вземане от централния бюджет.

  (5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния бюджет директно по сметките на Националния
  осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд в Българската народна банка.


  (6) Преводите по ал. 5 се извършват текущо през годината от централния бюджет при съобразяване с изпълнението на
  бюджета и управлението на ликвидността на единната сметка и размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по
  съответните бюджети, сметки и фондове. Разликата между начислените по ал. 1 и 2 суми и извършените преводи през годината се
  урежда по реда на ал. 7.
  (7) До 30 юни 2004 г. се извършва годишно разчитане между централния бюджет, бюджета на държавното обществено
  осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между текущо
  начислените и преведените през 2003 г. суми въз основа на отчетените и декларирани от бюджетните предприятия по ал. 1 данни за
  осигурителните вноски.
  (8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетните сметки и фондове суми за осигурителни вноски за сметка на
  осигурителя и осигуреното лице се отразяват и като коректив на трансфера за поети осигурителни вноски и задължение към
  бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
  (9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за
  четвъртото тримесечие - до 20 декември. Дължимата за четвъртото тримесечие сума се определя на базата на начислените за
  октомври и ноември осигурителни вноски, а за месец декември - на базата на дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20
  декември суми по възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец.
  (10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния бюджет или от бюджета на съответния
  разпоредител с бюджетни кредити, министърът на финансите може да разпореди този трансфер да се прихваща до размера на
  дължимите по ал. 8 суми, като се превежда само разликата.
  (11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават дължими за внасяне от извънбюджетните сметки и
  фондове към съответните бюджети в следващата година.
  (12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат по съответните бюджети като вземане и корективен трансфер за поети
  осигурителни вноски.
  (13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната
  здравноосигурителна каса се начисляват и внасят месечно от Националния осигурителен институт и Националната
  здравноосигурителна каса по съответните сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, следващ начисляването на
  сумите.
  (14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и определянето на лимитите за плащане за съответните
  бюджети, сметки и фондове, Министерството на финансите приспада и отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите
  за осигурителните вноски по ал. 1 и 2.
  (15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата на трансферите за поетите осигурителни вноски
  се отчитат до размера на утвърдените с този закон субсидии, трансфери и корекциите им през годината. Всяко превишение над тази
  сума в края на годината се отчита по съответните бюджети на първостепенните разпоредители по ал. 1 като задължение към
  централния бюджет, което се погасява в тримесечен срок, включително чрез прихващане от субсидията от централния бюджет за
  следващата година.  (16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за субсидиите от приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, като в случаите на отчетени
  суми на касовите субсидии и трансфера за поети осигурителни вноски над утвърдените е този закон размери и корекциите им през
  годината, те се отразяват и погасяват като задължение към съответния финансиращ бюджет.
  (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от бюджетните предприятия по ал. 1 и ал.
  13 на Националния осигурителен институт ежемесечно по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за задължително обществено
  осигуряване и в срокове, определени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните с тях разлики и преводи по уреждането им се
  отразяват в отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното
  финансиране.
  (19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и ал. 13 се дължи законната лихва, която се внася по съответните бюджети.
  (20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за задължително обществено осигуряване не се прилагат за бюджетните
  предприятия по ал. 1 и ал. 13.
  (21) Възникналите към 30 юни 2003 г. разчети на бюджетните предприятия по ал. 1 за осигурителните вноски за държавното
  обществено и здравно осигуряване се уреждат, погасяват и отчитат по реда на този параграф.
  (22) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската академия на науките предоставят
  информация на Националния осигурителен институт за БУЛСТАТ и други идентификационни данни за всички техни
  подведомствени разпоредители и структурни звена и настъпилите промени в тях в срокове и по ред, определени от министъра на
  финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (23) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното
  осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително за сметка на осигурените лица, се извършват по
  реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  (24) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  § 26. (1) Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване за сметка на осигурителя и осигурените лица и
  произтичащите от тях разчети, трансфери и лимити за плащания се определят, начисляват, удържат, внасят, уреждат и отчитат от
  бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините, по реда на § 25.
  (2) Дължимите суми за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване по ал. 1, без тези по ал. 4, се превеждат от
  централния бюджет директно по набирателната сметка по чл. 159, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване на
  Националния осигурителен институт в Българската народна банка.
  (3) Преводите по ал. 2 се извършват ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят сумите, въз основа на
  декларираните и отчитаните от бюджетните предприятия по ал. 1 данни по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за задължително обществено
  осигуряване.
  (4) Разходите за вноски по допълнително задължително пенсионно осигуряване се начисляват по бюджетите на Държавното
  обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса и се внасят от техните сметки в Българската народна банка по  набирателната сметка на Националния осигурителен институт по ал. 2 до 20-о число на месеца, следващ месеца, в който са начислени
  сумите.
  (5) Постъпилите по реда на ал. 3 и 4 суми по набирателната сметка на Националния осигурителен институт се превеждат на
  съответните професионални и универсални пенсионни фондове до 31-о число на месеца, в който са преведени сумите от централния бюджет.
  (6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 26.
  § 27. (1) За получаването на суми за добавки, помощи и обезщетения от фонд “Майчинство и общо заболяване” бюджетните
  предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините, могат да инициират
  незабавно инкасо срещу съответните сметки на Държавното обществено осигуряване след 31 март 2003 г.
  (2) До 31 март 2003 г. сумите за сметка на фонд “Майчинство и общо заболяване” временно се изплащат от съответните бюджети,
  сметки и фондове. След тази дата бюджетните предприятия си възстановяват изплатените от тях суми чрез процедурата на незабавно инкасо
  по ал.1.
  (3) При определянето на лимитите за плащания в системата за електронни бюджетни разплащания и отпускането на субсидиите
  Министерството на финансите и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити вземат предвид ефекта от прилагането на
  ал. 1 и 2.
  (4) При необходимост министърът на финансите може да удължава или намалява срока по ал. 1 и 2.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 27, ал. 1 изразът “без общините” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 27, ал.4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Пскров:  Параграф 27 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОТПАДАНЕ НА § 27.
  § 28. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на
  извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 28 изразът “те не заплащат наеми” се заменя с “заплащат наем по норматив, определен с постановление на МС”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 28, КОЙТО СТАВА § 27.
  § 29. (1) Държавните и общински предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско имущество,
  отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския
  бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от
  наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския съвет или от
  общинските съвети.
  (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те
  отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово
  оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества прилагат чл. 105 от Закона за лечебните
  заведения.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 29, КОЙТО СТАВА § 28.
  § 30. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23 от Закона
  за устройството на държавния бюджет общинските съвети приемат бюджетите на общините за 2003 г., които в 10-дневен срок представят в
  Министерството на финансите и в Сметната палата.  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза за преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите
  на физическите лица съгласно чл. 8, ал. 1, съгласуваната с Главна данъчна дирекция прогноза за местните данъци, постъпленията от общата
  допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от операции с общинско имущество, глоби,
  лихви и други не данъчни приходи.
  (3) Неизпълнението на плана за преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г. е за сметка на
  централния бюджет.
  (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъчни и неданъчните приходи за 2003 г. е за сметка на съответния
  общински бюджет.
  (5) След приключване на първото полугодие и след всяко последващо тримесечие Министерството на финансите изготвя оценка на
  очакваните постъпления от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица в годишен размер. В случай на компенсирано
  преизпълнение на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица спрямо годишния разчет то се изразходва за
  финансиране на делегираните от държавата дейности и се разпределя, както следва:
  - 20 на сто за общината, в която е постъпило;
  - 80 на сто между всички общини въз основа на критерии, съгласувани между министъра на финансите и Националното сдружение на
  общините в Република България.
  (6) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица, включително
  сумата от преразпределението по ал. 3 и 5, се извършва текущо от Министерството на финансите чрез отделен платежен код за всяка община
  в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (7) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на текущите разходи на делегираните “държавни
  дейности” остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват през следващата година за същата цел.
  (8) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи и изравнителната субсидия могат да се
  завишават нормативно определените разходи за издръжка на делегираните “държавни дейности”.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Да отпаднат думите “обща изравнителна субсидия”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Панайот Ляков
  В § 30, ал. 5 числото “20” се заменя с “25” и числото “80” - с числото”75”.
  Комисията не приема предложението.  Предложение на н.п. Никола Николов, Димитър Йорданов, Иван Г.Иванов и Васил Василев:
  Думите “20 на сто” и думите “80 на сто” се заменят с думите “50 на сто”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 5 се правят следните изменения:
  след думите “преотстъпените данъци” да се добави текстът “сумарно за всички общини”;
  думите “в която е постъпило” да се заменят с думите “на база относителния й дял в компенсираното преизпълнение”.
  2. създава се нова ал. 9 със следния текст:
  “(9) Ако в срока по ал. 1 проектът за общински бюджет не бъде обсъден и приет от общинския съвет, разходите за финансиране на
  дейностите “държавна отговорност” се извършват в размер на утвърдените средства с чл. 9, ал. 1 при условията на ал. 2, разходите за
  дейностите “общинска отговорност” се финансират в размер 70 на сто от постъпилите средства от имуществените данъци, неданъчните и
  други приходи с общински характер.”
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА § 30, КОЙТО СТАВА § 29.:
  § 30. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23 от
  Закона за устройството на държавния бюджет общинските съвети приемат бюджетите на общините за 2003 г., които в 10-дневен срок
  представят в Министерството на финансите и в Сметната палата.
  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза за преотстъпените данъци по Закона за облагане
  доходите на физическите лица съгласно чл. 8, ал. 1, съгласуваната с Главна данъчна дирекция прогноза за местните данъци,
  постъпленията от общата допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от
  операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Неизпълнението на плана за преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г. е за
  сметка на централния бюджет.  (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъчни и неданъчните приходи за 2003 г. е за сметка на съответния
  общински бюджет.
  (5) След приключване на първото полугодие и след всяко последващо тримесечие Министерството на финансите изготвя
  оценка на очакваните постъпления от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица в годишен размер. В случай на
  компенсирано преизпълнение на преотстъпените данъци сумарно за всички общини по Закона за облагане доходите на физическите
  лица спрямо годишния разчет то се изразходва за финансиране на делегираните от държавата дейности и се разпределя, както
  следва:
  - 20 на сто за общината, на база относителния й дял в компенсираното преизпълнение;
  - 80 на сто между всички общини въз основа на критерии, съгласувани между министъра на финансите и Националното
  сдружение на общините в Република България.
  (6) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица,
  включително сумата от преразпределението по ал. 3 и 5, се извършва текущо от Министерството на финансите чрез отделен
  платежен код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (7) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на текущите разходи на делегираните
  “държавни дейности” остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват през следващата година за същата цел.
  (8) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи и изравнителната субсидия могат да
  се завишават нормативно определените разходи за издръжка на делегираните “държавни дейности”.
  (9) Ако в срока по ал. 1 проектът за общински бюджет не бъде обсъден и приет от общинския съвет, разходите за финансиране
  на дейностите “държавна отговорност” се извършват в размер на утвърдените средства с чл. 9, ал. 1 при условията на ал. 2,
  разходите за дейностите “общинска отговорност” се финансират в размер 70 на сто от постъпилите средства от имуществените
  данъци, неданъчните и други приходи с общински характер.
  § 31. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2003 г. в частта “местни дейности” могат да се осигуряват
  средства за издръжка, включително за заплати и социални осигуровки на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и
  други културни институти, въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от
  Закона за закрила и развитие на културата.
  (2) На основата на договорите по ал. 1 министърът на културата утвърждава допълнителна численост на персонала при спазване на
  утвърдената от министъра на културата средна месечна брутна работна заплата и размера на средствата за издръжка на всеки културен
  институт.
  (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески проекти, целеви програми и за финансово
  подпомагане дейността на културните институти.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 31, КОЙТО СТАВА § 30.  § 32. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински администрации по Закона за
  административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част на централния бюджет за 2003 г., се
  уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32, КОЙТО СТАВА § 31.
  § 33. За общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на “делегирани
  бюджети”, и за дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се предостави правото на второстепенни
  разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.
  Предложение на н. п. Стефан Данаилов и Хюсеин Чауш
  Предлага текстът на вносителя по § 33 да стане ал. 1, а за ал. 2 се предлага следният нов текст:
  “(2) Националните културни институти не прилагат системата на единна сметка, а по решение на Министерския съвет прилагат
  система на “делегирани бюджети” и ползват за източник на необходимите им средства преходния остатък, от получените през 2002 г. суми.
  При прилагане на “делегиран бюджет” на тези институти се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със
  самостоятелни бюджети.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33, КОЙТО СТАВА § 32.
  § 34. Отписват се като задължения към централния бюджет отпуснатите на общините през 2001 г. временни безлихвени заеми в
  размер 12 539 хил. лв. съгласно приложение № 9.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34, КОЙТО СТАВА § 33.
  § 35. Неизплатените задължения на въгледобивни и топлофикационни дружества със сто на сто държавно или общинско участие,
  включващи главниците съгласно приложение № 10 и дължимите към 31 декември 2002 г. лихви, по получени временни финансови помощи
  от Държавен фонд “Енергийни ресурси“ и заеми от Държавния фонд за реконструкция и развитие се отписват, като с отписаните суми се
  увеличава техният капитал.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 35, КОЙТО СТАВА § 34.  Предложение на н. п. Васил Калинов и Расим Муса
  Създава се нов § 35а със следното съдържание:
  “§ 35а. Опрощават се изискуемите задължения на земеделските производители към Държавен фонд “Земеделие” по сключени от 1996
  г. до 2001 г. договори по краткосрочни целеви финансови линии, с главници в размер до 1000 лв., на обща стойност 475 931,65 лв., съгласно
  Приложение № 1, и дължимите по тях лихви към 31.12.2002 г.”
  Приложение № 1 към предложението на и. и. Васил Калинов и Расим Муса
  СПРАВКА
  ОТНОСНО НЕРЕДОВНИ ДЛЪЖНИЦИ НА ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
  СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДО 1000 лв.
  ПО ФИНАНСОВИ ЛИНИИ ДО 2001 г.


  КОМИСИЯТА ПО ПРИНЦИП ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕДНИЯ ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА §
  35А, КОЙТО СТАВА § 35.;
  “§ 35. Опрощават се изискуемите задължения на земеделските производители към Държавен фонд “Земеделие” по сключени
  от 01.01.1996 г. до 31.12.1999 г. договори по краткосрочни целеви финансови линии, с главници в размер до 100 лв., на обща стойност
  12 369,52 лв., съгласно Приложение № 11, и дължимите по тях лихви към 31.12.2002 г.”  Приложение № 11 към § 35
  СПРАВКА
  ОТНОСНО НЕРЕДОВНИ ДЛЪЖНИЦИ НА ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
  СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДО 100 лв.
  ПО ФИНАНСОВИ ЛИНИИ ДО 1999г.


  § 36 (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на
  здравеопазването и общините до 31 декември 2002 г., се субсидират от съответните бюджети и през 2003 г. въз основа на договор.
  (2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 36.
  § 37. Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско финансиране за 2003 г. се
  финансира от общинските бюджети.
  Предложение на н. п. Георги Анастасов:  § 37. След “общинските бюджети” точката се заменя със запетая и се добавя следният текст: “По предоставени целеви субсидии от
  републиканския бюджет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Михаил Миков:
  По § 37 накрая да се добави израза “в съответствие с предоставената държавна субсидия”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 37.
  § 38. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства, медицинска апаратура и техника, инструментариум и
  консумативи, предвидени в закон или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми и проекти, се осъществяват от
  Министерството на здравеопазването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 38.
  § 39. Закупената по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от
  Министерството на здравеопазването безвъзмездно, съобразно предназначението им на лечебни и здравни заведения - търговски дружества с
  над 50 на сто държавно участие.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  По § 39 след думата “държавно” да се добави израза “или общинско”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 39.
  § 40. Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на базата на договори с лечебните заведения по критерии,
  утвърдени в Националния рамков договор 2003 и в съответствие със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003
  г.  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 40.
  § 41. (1) Постъпленията в общинските бюджети от продажбата на общински жилища и терени и сумите, получени срещу отстъпено
  право на строеж върху общинска земя, се ползват за изграждането на жилищата, дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени
  недвижими имоти и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за
  подобряване условията за подготовка и реализация на младежта.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за общини, които нямат такива задължения към граждани.
  (3) Приходите в бюджета на Министерството на вътрешните работи от продажба на ведомствените им жилища се ползват за
  финансиране изграждането на жилища, дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти, на които инвеститор е
  Министерството на вътрешните работи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 41.
  § 42. Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на местните общински
  пътища в размер на 3 000 хил. лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2003 г. по ред, определен от Министерския съвет.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 42 изразът “по ред, определен от МС” се заменя с “постановление на МС”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров и Ремзи Осман:
  Числото “3 000” да се замени с числото “6 000”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА СЛЕЛНИЯ ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА § 42.:
  “§ 42. Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на местните
  общински пътища в размер на 6 000 хил. лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2003 г. по ред, определен от Министерския
  съвет.”
  § 43. Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба и приходите от
  транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки,  включително погашенията по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна мрежа, дължимите мита, такси,
  данъци и нормативно определена надценка, се внасят от “Булгаргаз“ - ЕАД в централния бюджет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 43.
  § 44. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството към електропроизводствените
  търговски дружества, “Национална електрическа компания“ - ЕАД, електроразпределителните търговски дружества, “Булгаргаз” - ЕАД,
  топлофикационните дружества и ВиК дружествата, произтичащи от доставката на природен газ, електрическа и топлинна енергия и вода,
  кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква “и“ от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и
  извлеченията от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок. В
  производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 44.
  § 45. (1) За направените през 2003 г. погашения от търговските дружества на задължения по Закона за уреждане на необслужваните
  кредити, договорени до 31 декември 1990 г., които съгласно сключените тристранни договори е определено да бъдат изплатени след 1
  януари 2004 г., министърът на финансите сконтира задълженията на търговските дружества със сконтов процент 12 на сто.
  (2) Операциите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 45, ал.2 изразът “определени от министъра на финансите” се заменя с “постановление на МС”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 45.
  § 46. Преведените по този закон субсидии за общините не могат да се ползват като източник на средства за възстановяване на
  надвнесени данъци за общините за минал период.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 46.  § 47. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на
  здравеопазването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 47.
  § 48. (1) Изградената Информационна система за финансово управление в бюджетния сектор се използва от определените от
  Министерството на финансите първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за отчитане и консолидиране на
  счетоводните и бюджетните операции.
  (2) Включването на нови разпоредители с бюджетни кредити в Информационната система за финансово управление в бюджетния
  сектор се извършва по ред, определен от министъра на финансите.
  (3) При необходимост министърът на финансите сключва договор за разширяване на Информационната система за финансово
  управление в бюджетния сектор и включване на допълнителни функционалности в системата.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 48, ал.3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 48.
  § 49. (1) Годишните финансови отчети за 2002 г. на бюджетните предприятия включват елементите, приложими за годишните
  финансови отчети на бюджетните предприятия за 2001 г.
  (2) Редът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2002 г. на бюджетните предприятия и отчетната
  информация по чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството се определят от министъра на финансите.
  (3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, се прилагат националните
  счетоводни стандарти по ред, определен от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 49 изразът “от министъра на финансите” да се заменя с “постановление на МС”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 49.

  § 50. (1) Съществуващите към 31 декември 2002 г. левови извънбюджетни сметки на бюджетните предприятия, открити на основание
  чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети, се закриват до 31 януари
  2003 г. като наличните салда се прехвърлят по съответните бюджетни сметки по ред и начин, определен от министъра на финансите и
  управителя на Българската народна банка.
  (2) Разходването на сумите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 6 и § 7, ал. 2 и 3.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 50.
  § 51. (1) За 2003 г. приходите от таксите върху течните горива по Закона за чистотата на атмосферния въздух постъпват изцяло по
  бюджета на Министерството на околната среда и водите.
  (2) От бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят средства в размер 40 млн. лв. за формиране на
  имуществото и капитала и за стартиране дейността на държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда.
  Средствата се отразяват по бюджета на министерството в частта на финансирането и се отчитат като предоставени суми за увеличение на
  капитала на държавното предприятие.
  Предложение на н.п. Евдокия Манева:
  В § 51, ал. 2 да придобие следната редакция:
  “(2) От бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят средства в размер на 110 млн. лв. за формиране на
  имуществото и капитала и за стартиране дейността на държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда.
  Средствата се осигуряват както следва: 50 млн. лв. от преходния остатък за 2002 г. по извънбюджетната сметка “Национален фонд за
  опазване на околната среда” към МОСВ и 60 млн. лв. от приходите от екологични такси за 2003 г”.
  Предложението е свързано е намалението на разходите по чл. 4, ал. 1, т. 14 Министерство на околната среда в колони 6 и 7 с 60 млн.
  лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 51.  § 52. (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и за
  финансиране на дейностите по техническата ликвидация, саниране на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняване на минали
  екологични щети не могат да се ползват за обезпечения и/или залог.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и за
  вземания на трети лица.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52.
  § 53. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от
  1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г. и бр. 111 от 2001 г.) думите "учебната 2003/2004" се заменят с "учебната 2004/2005".
  Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски:
  В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. да се създаде нов § 53
  със следното съдържание:
  “§ 53. Периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на държавния бюджет, съставени по пълна бюджетна класификация
  съгласно чл.40, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, да се публикуват от Министъра на финансите в 7 - дневен срок от
  получаването им.”
  Предишните параграфи 53 и 65 стават § 54 и 66.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 53.
  § 54. В чл. 22 от Закона за Икономически и социален съвет (ДВ, бр. 41 от 2001г.) ал. 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 54.
  § 55. В чл. 8 от Закона за Социалноинвестиционен фонд (ДВ, бр. 32 от 2001 г.) ал. 1 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55.  § 56. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение №
  10 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г. и бр. 77
  от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите "2002 г.”се заменят с "2003 г.";
  2. В ал. 3 т. 1 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56.
  § 57. В чл. 37 от Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34,
  42, 96 и 112 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) ал. 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 57.
  § 58. В Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.;
  Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г.; бр. 1, 10, 45 и
  74 от 2002 г.) се създава § 22а:
  “§ 22а. Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за
  допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на
  Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат през 2003 г. по реда на Закона за държавния бюджет на Република България за
  2003 г.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 58.
  § 59. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения
  1. В чл. 5 се създава ал. 3:
  “(3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и стандартите по ал. 2, за бюджетните предприятия могат да се прилагат разпоредбите на
  стандартите, приложими за другите предприятия, по ред, определен от министъра на финансите.”
  2. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Министърът на финансите може да определи бюджетните предприятия да начисляват амортизации.”
  3. В чл. 23, ал. 4 накрая се добавя :
  “и изискванията и стандартите на Европейския съюз и международните организации за отчетността, бюджетирането и статистиката
  на публичния сектор.”  4. В чл. 32:
  а) в ал. 1 думите “на бюджетните предприятия” се заличават.
  б) създава се ал. 5:
  “(5) Формата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра
  на финансите.”
  5. В чл. 33, ал. 3 след думите “при условия” се добавя “в срокове, периодичност”.
  6. В чл. 37 се създава ал. 4:
  “(4) За бюджетните предприятия редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните и междинните финансови
  отчети се определят от министъра на финансите.”
  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Румен Овчаров, Петър Димитров и Емилия Масларова:
  Да отпадне § 59 от ПЗР - изменения и допълнения в Закона за счетоводството. Министерският съвет е длъжен да внесе отделен ЗИД
  със съответните мотиви.
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 59 ДА ОТПАДНЕ.
  § 60. В чл. 16 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите “във фонда по ал. 1” се заменят със “за развитието на туризма в общината”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 60, КОЙТО СТАВА § 59.
  § 61. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г., Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 1997 г.
  - бр. 53 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.,
  бр. 75 от 2002 г., Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 59 ал. 3 се отменя.
  2. В чл. 596 се създава ал. 4:
  “(4) Разпределените средства по ал. 1 се разходват при условията на ал. 2 и 3 чрез прехвърляне на сумите по бюджета на
  Министерството на младежта и спорта и извършване на корекции по тримесечия по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на
  държавния бюджет”.  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА НА § 61, КОЙТО СТАВА § 60.
  § 61. В чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г., Решение № 8 на Конституционния съд
  на РБ от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм. и дои., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и
  доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.) ал. 3 се отменя.
  § 62. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 50 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.”
  2. В чл. 92:
  а) алинея 3 се отменя.;
  б) създава се ал. 5:
  “(5) Средствата по ал. 4 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.”
  Предложение на н. п. Стефан Мазнев
  Предлага § 62 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 62, КОЙТО СТАВА § 61.
  § 63. В чл. 52 на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и
  93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “на извънбюджетна сметка” се заличават;
  2. В ал. 3 думите “по извънбюджетната сметка” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 63, КОЙТО СТАВА § 62,
  § 64. В чл. 64а от Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 т.; бр. 84 от 1977 г.; бр.
  36 от 1979 г.; бр. 28 от 1982 г.; бр. 27 и 89 от 1986 г.; бр. 26 от 1988 г.; бр. 21 от 1990 г.; бр. 109 от 1993 г.; бр. 50 от 1995 г.; бр. 12 и 13 от 1997
  г.; бр. 73 и 153 от 1998 г.; бр. 49 от 2000 г. и бр. 62 от 2002 г.) ал. 3 и 4 се отменят.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 64.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОВ ТЕКСТ НА §64, КОЙТО СТАВА § 63:
  § 64. В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 т.; бр. 84 от 1977 г.; бр. 36 от
  1979 г.; бр. 28 от 1982 г.; бр. 27 и 89 от 1986 г.; бр. 26 от 1988 г.; бр. 21 от 1990 г.; бр. 109 от 1993 г.; бр. 50 от 1995 г.; бр. 12 и 13 от 1997
  г.; бр. 73 и 153 от 1998 г.; бр. 49 от 2000 г. и бр. 62 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 64а се изменя така:
  Чл.64а (1) Създава се държавно предприятие “Фонд затворно дело” по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон за
  управление на дейностите свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
  (2) Държавното предприятие “Фонд затворно дело” е юридическо лице със седалище София и с териториални поделения в
  затворите и поправителните домове.
  (3) Органи на управление на държавното предприятие “Фонд затворно дело” са:
  1. Министърът на правосъдието;
  2. Управителен съвет;
  3. Изпълнителен директор.
  (4) Държавното предприятие “Фонд затворно дело” открива разплащателни сметки, по които се набират и разходват
  средствата от дейностите по ал. 1.
  (5) Устройството и дейността на предприятието се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.
  2. Създава се заключителна разпоредба:
  § 1. Навсякъде в закона думите “Фонд “Затворно дело” се заменят с “Държавно предприятие “Фонд затворно дело”.“
  § 65. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 65, КОЙТО СТАВА § ПОСЛЕДЕН
  Предложение на н. п. Панайот Ляков
  I. Предлага нов § 65:
  “§ 65. В чл. 19, ал. 2, т. 2 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол” (обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г.; доп., бр. 78 от
  13.08.2002 г.) се правят следните изменения:
  1. След думата “договори” се добавя “неиздължени плащания”.
  2. След думата “неизпълнение” се добавя “чрез Агенцията за държавни вземания”.  И. Досегашния параграф 65 става § 66.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Създава се нов § 65, със следното съдържание:
  “§ 65. За разходване на средства от фискалния резерв е необходимо решение на Народното събрание”.
  § 65 става § 66.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Веселин Близнаков
  Предлага да се създаде нов параграф със следното съдържание:
  § .... (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката и енергийните ресурси размера на средствата по чл. 50, ал.
  3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, спрямо който да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по
  депозитите в Българската народна банка, извършени от министъра на финансите по реда на § 22, ал. 16.
  (2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и фонд “Радиоактивни
  отпадъци” за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО СТАВА НОВ § 64.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Да се създадат нови параграфи със следното съдържание:
  “§ .... (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г. може да се компенсира за
  сметка на неданъчните приходи по централния бюджет, но не повече от превишението на разходите над общата сума на приходите и
  трансферите, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
  (2) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определя от Министерския съвет.”  “§ .... Общият размер на субсидиите за 2003 г., които се предоставят от Държавен фонд “Земеделие” на земеделските производители,
  както и годишната субсидия от държавния бюджет към Държавен фонд “Земеделие” могат да бъдат в по-малък процентен размер от
  определения процентен размер в чл. 12, ал. 5, респективно чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.”
  “§ .... Разпоредбите на § 25 и § 26 влизат в сила от 01.07.2003 г.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НОВИ ПАРАГРАФИ § 65, § 66 И § 67
  Предложение на н.п. Иван Искров;
  Да се създаде нов параграф със следното съдържание:
  “§ .... (1) В случай на неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК през 2003 г., неизпълнението се покрива за сметка на
  наличните средства на НЗОК в БНБ, но не повече от размера на превишението на приходите над утвърдените с чл.1, ал. 2 от Закона за
  бюджета на НЗОК разходи.
  (2) Компенсираните промени по ал. 1 се извършват по решение на Управителния съвет на НЗОК.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Чилова, Нина Радева, Теодора Дренска, Мариана Костадинова и Румяна Георгиева:
  Да се създаде нов параграф със следното съдържание:
  “§ .... Министерският съвет да разпредели пропорционално и да включи целево за капиталови разходи в бюджетите на областните
  управители сумата от 2 000 хил. лв.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНПИП, КАТО ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 68 СЪС
  СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
  “§ 68. При реализиране на икономии в лихвените разходи или при преизпълнение на приходите на републиканския бюджет,
  Министерският съвет да осигури по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет допълнително сумата от
  1000 хил. лв. по бюджета на Министерския съвет за капиталови разходи на областните администрации.”
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПАРАГРАФИ - § 69, § 70, § 71:
  “§ 69. Средствата “за структурни реформи” по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред , определен от Министерския съвет, като не
  по-малко от 50 на сто, но не повече от 75 на сто, са за реформата в съдебната система.”  “§ 70. От средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4 “ за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни
  производствени аварии” може да се разходват до 10 на сто за превантивни действия по предотвратяване на стихийни бедствия и
  крупни аварии.”
  “§ 71. Министърът на финансите да осигури в процеса на изпълнение на държавния бюджет до 100 хил.лв. по бюджета на
  Министерство на културата за честване на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание”
  14.12.2002г.

  Приложение № 1
  към чл. 4, ал. 2
  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката
  и Министерство на отбраната за държавните висши училища и
  Българската академия на науките
  (хил.лв.)
  Наименование Сума
  1. Българска академия на науките 54 405,0
  2. Технически университет - София 19 828,8
  3. Технически университет София - филиал Пловдив 3 040,3
  4. Технически университет - Варна 7 106,9
  5. Технически университет - Габрово 4 429,3
  6. Русенски университет "А.Кънчев" - Русе 7 369,7
  7. Висш институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив 3 652,6
  8. Химико-технологичен и металургичен университет - София 5 438,4
  9. Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас 4 610,8
  10. Лесотехнически университет - София 3 498,8
  11. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 5 686,7
  12. Минно-геоложки университет "Св.Ив.Рилски" - София 3 603,8
  13. Университет за национално и световно стопанство - София 11 591,9
  14. Икономически университет - Варна 5 392,4
  15. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов 4 936,5
  16. Софийски университет "Св.Климент Охридски" 30 022,7
  17. Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" - Велико Търново 6 669,8
  18. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив 8 506,2
  19. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 6 998,7
  20. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен 5 101,1
  21. Национална спортна академия - София 5 508,2
  22. Аграрен университет - Пловдив 4 233,0
  23. Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив 1 566,0
  24. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр.Сарафов" - София 1 953,4
  25. Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София 2 576,9
  26. Национална художествена академия - София 2 387,8
  27. Колеж по библиотечно дело - София 593,0
  28. Колеж по телекомуникации и пощи - София 975,6
  29. Медицински университет - София 13 043,5
  30. Медицински университет - Варна 5 137,2
  31. Тракийски университет - Стара Загора - Медицински факултет 1 689,1
  32. Висш медицински институт - Пловдив 6 574,9
  33. Висш медицински институт - Плевен 4 263,3
  34. Тракийски университет - Стара Загора 8 540,6
  35. Виеше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 234,5
  36. Виеше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 846,2
  37. Военна академия " Г.С.Раковски " 5 545,0
  38. Национален военен университет " В. Левски" 10 217,0
  39. Виеше военноморско училище " Н.Й.Вапцаров" 2 113,0
  Всичко: 283 888,8  Приложение № 2
  към чл. 7, ал. 1
  Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2003г.
  (хил.лв.)
  Наименование Сума
  1. Български червен кръст - Национален комитет 1 221,2
  2. Съюз на инвалидите в България 282,5
  3. Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време 127,1
  4. Съюз на слепите в България 192,3
  5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 84,1
  6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 189,0
  7. Национален център за социална рехабилитация 149,8
  8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 43,8
  9. Съюз на глухите в България 149,8
  10. Българска асоциация "Диабет" 160,5
  11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 52,5
  12. Национална асоциация на слепоглухите в България 57,6
  13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 40,9
  14. Съюз на ветераните от войните в България 62,5
  15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална
  федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните
  кооперации в България 122,9
  16. Сдружение “Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания” 23,8
  17. Български туристически съюз 40,6
  18. Съюз на българските автомобилисти 90,0
  19. Съюз на народните читалища 20,9
  20. Рилска Света обител - Рилски манастир 411,0
  21. Представителни сдружения на потребителите в България 54,1
  22. Резерв за юридическите лица с нестопанска цел 23,0
  Всичко: 3 599,9  Приложение № 3
  към чл. 8, ал. 1
  Размер на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите
  лица, с изключение на данъка върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от
  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от
  Закона за Министерството на вътрешните работи
  Размер на
  Община преотстъпените
  данъци
  по ЗОДФЛ
  Благоевград 73,9%
  Бургас 71,7%
  Камено 18,2%
  Созопол 74,5%
  Аксаково 49,2%
  Белослав 72,5%
  Варна 64,5%
  Девня 17,6%
  Козлодуй 26,1%
  Габрово 78,8%
  Севлиево 76,4%
  Балчик 98,1%
  Бобовдол 41,4%
  Троян 94,3%
  Белово 88,7%
  Панагюрище 81,0%
  Белене 99,1%
  Плевен 86,8%
  Пловдив 73,0%
  Куклен 30,4%
  Русе 81,4%
  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 40,1%
  Божурище 39,7%
  Горна Малина 82,6%
  Драгоман 60,1%
  Етрополе 87,5%
  Златица 57,3%
  Костинброд 68,2%
  Мирково 34,7%
  Пирдоп 52,8%
  Своге 94,0%
  Челопеч 22,6%
  Гълъбово 32,9%
  Раднево 19,7%
  Стара Загора 84,4%  Приложение № 4
  към чл. 9, ал. 1
  МЕХАНИЗЪМ
  за определяне на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с
  бюджетите на общините за 2003 г.
  Бюджетното взаимоотношение на общините с централния бюджет за 2003 г. се
  изчислява по следната формула:
  С = С1 + С2 + СЗ, където
  С е размерът на бюджетното взаимоотношение на конкретната община с
  централния бюджет;
  С1 е размерът на общата допълваща субсидия от централния бюджет за
  конкретната община. Изчислява се като отрицателна разлика между размера на
  всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти и
  размера на преотстъпения държавен данък;
  С2 е размерът на общата изравнителната субсидия от централния бюджет за
  конкретната община. Получава се от общините, чиито постъпления от местни данъци
  по отчет за 2001 г. (без СО) са под средното за страната на глава от населението.
  Изчислява се по следната формула:
  С2 = ( МДср -МД ) х Н, където
  МДср е средният размер за страната на постъпления от местни данъци на
  глава от населението;
  МД е размерът на постъпленията от местни данъци на глава от населението за
  конкретната община;
  Н е населението на съответната община;
  СЗ е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.  Приложение № 5
  към чл. 9, ал. 4
  Недостиг на средства за допълване норматива за текуща издръжка до
  100 на сто за делегираните "държавни дейности" по общини  Приложение № 6
  към чл. 10, ал. 1
  Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2003г.  Приложение № 7
  към § 12
  Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2003г.
  1. Фонд за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към
  Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители
  3. Национален фонд към Министерството на финансите - Закон за ратифициране на
  меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между
  правителството на Република България и Европейската комисия
  4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински
  предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен
  контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни
  активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за задължителното обществено осигуряване  Приложение № 8
  към § 13
  Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които се закриват, считано от 01.01.2003г.
  1. Фонд "Жилищно строителство" към общините и Министерство на вътрешните работи
  2. Извънбюджетна сметка към общинската служба за социално подпомагане - Закон за
  социално подпомагане
  3. Специален фонд към съответните общини за развитие на физическото възпитание и спорта
  - Закон за физическото възпитание и спорта
  4. Общински фонд за развитие на туризма - Закон за туризма
  5. Извънбюджетна сметка - Закон за общинската собственост

  Приложение № 9
  към § 34
  (нов § 33)
  Списък на общините, на които се отписват
  като задължения към централния бюджет
  отпуснатите през 2001 г. временни безлихвени заеми
  (хил.лв.)
  Отписани
  Общини временни
  безлихвени
  заеми
  1. Гоце Делчев 166,5
  2. Петрич 301,9
  3. Разлог 80,1
  4. Айтос 142,9
  5. Поморие 172,3
  6. Средец 56,3
  7. Бяла 20,7
  8. Лясковец 39,1
  9. Павликени 34,4
  10. Борован 11,9
  11. Козлодуй 283,4
  12. Трявна 76,5
  13. Каварна 2,7
  14. Бобошево 13,0
  15. Дупница 200,0
  16. Кочериново 10,2
  17. Сапарева Баня 26,0
  18. Априлци 13,3
  19. Вършец 8,1
  20. Земен 17,5
  21. Перник 1 731,6
  22. Радомир 16,7
  23. Гулянци 15,9
  24. Долна Митрополия 101,9
  25. Долни Дъбник 4,6
  26. Левски 189,0
  27. Плевен 1 392,0
  28. Карлово 362,2
  29. Пловдив 1 669,4
  30. Стамболийски 98,4
  31. Завет 27,7
  32. Цар Калоян 3,8
  33. Русе 3 228,5
  34. Ценово 1,6
  35. Силистра 25,3
  36. Нова Загора 68,1
  37. Неделино 3,0
  38. Рудозем 60,6
  39. Ихтиман 42,5
  40. Костенец 59,0
  41. Пирдоп 15,0
  42. Самоков 176,8
  43. Сливница 9,3
  44. Казанлък 637,9
  45. Стара Загора 634,7
  46. Чирпан 39,5
  47. Опака 16,6
  48. Минерални Бани 18,5
  49. Шумен 212,1
  Всичко: 12 539,0  Приложение № 10
  към § 35
  (нов § 34)
  Списък на едноличните търговски дружества
  с държавно имущество, на които се отписват задължения /главница и дължима
  лихва към 31.12.2002г./ по получени временни финансови помощи от държавен
  фонд "Енергийни ресурси" и заеми от “Държавен фонд за реконструкция и
  развитие” (ДФРР)  Приложение № 11
  към § 35 (нов)
  СПИСЪК
  ПО ФИНАНСОВИ ЛИНИИ, ЗА КОИТО СЕ ОТПИСВАТ
  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  Форма за търсене
  Ключова дума