Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
11/12/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  “Държавен вестник” № 254-01-54, внесен от Огнян
  Герджиков на 3 юли 2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  “Държавен вестник” № 254-01-54, внесен от Огнян
  Герджиков на 3 юли 2002 г.
  На заседание, проведено на 10 декември 2002 г. Комисията по бюджет и финанси обсъди внесения от Председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков законопроект за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”.
  От името на вносителя на заседанието присъства г-жа Емилия Друмева - директор на Дирекция ’’Законодателна дейност и европейско право” на Народното събрание.
  В мотивите към доклада и в изложението на г-жа Друмева се посочва, че с § 9, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г., считано от 1 януари 2002 г., извънбюджетната сметка на “Държавен вестник” се преобразува във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание. Във връзка с тази промяна в ал.2 на § 9 е разпоредено в срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”. До момента това не е направено от страна на Министерския съвет.
  Настоящият законопроект се внася в изпълнение на Решение на Народното събрание по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2001 г. и по отчета за изпълнението на извънбюджетната сметка на “Държавен вестник” за 2001 г., прието на 27 юни 2002 г. с цел привеждане на Закона за “Държавен вестник”, в съответствие с преобразуването на отделната извънбюджетна сметка на Народното събрание в бюджет на редакцията на “Държавен вестник” като второстепенен разпоредител към бюджета на Народното събрание.
  С този законопроект се прецизират и осъвременяват и някои други текстове на закона.
  След запознаване на членовете на Комисията с мотивите към законопроекта се проведе гласуване. Получиха се следните

  резултати: “За” - 8 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да обсъди и приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник".
  София,
  10 декември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума