Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
07/03/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон
  № 202-01-55, внесен от Министерския съвет на 02.09.2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон
  № 202-01-55, внесен от Министерския съвет на 02.09.2002 г.
  На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, проведено на 6 март 2003 г., се разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Красимир Катев - заместник министър на финансите, Димитър Ананиев - главен юрист на БНБ, Здравко Бальозов - директор на дирекция “ Статистика” на БНБ, Петър Андронов - главен директор в Управление “ Банков надзор” на БНБ и г-н Калин Русев - председател на Националната асоциация на обменните бюра.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник - министъра на финансите Красимир Катев.
  В мотивите към законопроекта и експозето на г-н Катев бе изтъкнато обстоятелството, че повод за внесения законопроект е поетия с преговорната позиция по глава 4 “ Свободно движение на капитали” ангажимент към Европейския съюз (ЕС) за хармонизиране на валутното законодателство на Република България с правото на ЕС.
  Предложеният законопроект си поставя за цел да хармонизира Валутния закон с изискванията на чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност, който забранява ограничения върху движението на капитали и плащания между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни. Едновременно с това, с чл. 58 на същия договор, се предоставя възможност разпоредбите на чл. 56 да не засягат правото на страните - членки да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване нарушенията на националното законодателство и подзаконовите актове, в частност в областта на данъчното облагане и на ефективния контрол върху финансовите институции, или да предвидят процедури за деклариране на движението на капитал за целите на административната или статистическа информация, или

  да предприемат мерки, които се основават на съображенията за обществен ред или обществена сигурност.
  Счита се, че на този етап ще се постигне хармонизиране на законодателството, ако се въведат промени в следните насоки:
  1. Отмяна на регистрационния режим по чл. 4 и чл. 5, съгласно които за редица сделки между местни и чуждестранни лица се предвижда регистрация в БНБ преди тяхното извършване. Задължението за регистрация и възможността за отказ от регистрация се разглежда като ограничение по смисъла на европейското законодателство в областта на свободното движение на капитали. Със законопроекта се предвижда само деклариране на определени сделки за нуждите на статистиката на платежния баланс.
  2. Въвеждане задължения за местните лица за активите им в чужбина и при получаване на преводи от чужбина да предоставят необходимата информация за обслужване на статистиката на платежния баланс, като се определи и съответен ред за това. Минималната стойност на подлежащите на вписване в съответните регистри сделки, плащания и преводи да се определя допълнително с наредба на БНБ. С приемането на тези промени ще се създаде нова законова предпоставка съставяният от БНБ платежен баланс да съответства на изискванията на Европейската комисия (Евростат) и на Европейската централна банка.
  3. Отмяна на разрешителния режим по чл. 11, съгласно който износът на левове и чуждестранна валута на стойност над 20 000 лв. в наличност да се извършва след разрешение на БНБ. Предлага се декларативен режим и еднакви изисквания към местните и чуждестранните лица за предоставяне на информация относно размера и произхода на средствата. Смисълът на предложението е да се посочи източникът на средствата за суми надхвърлящи 25 000 лв., с оглед контрола и борбата срещу прането на мръсни пари. Размерът на подлежащата на деклариране местна и чуждестранна валута при внос и износ до 25 000 лв. в наличност да бъде определен в отделна наредба на министъра на финансите и на БНБ.
  4. Въвеждане на предварителна регистрация за извършване на сделки като обменно бюро и за добиване, преработване и сделки с благородни метали по занятие. Сега действащия режим предвижда регистрацията на тези лица да се извършва в 14-дневен срок от започването на дейността, което създава предпоставки за злоупотреби.
  5. Събиране на такси за регистрация на лицата за извършване на сделки като обменно бюро, на пункт за обмяна на валута и на

  лица, добиващи, преработващи и извършващи сделки с благородни метали по занятие.
  6. Намаляване размера на санкциите в административно- наказателните разпоредби. В сега действащия Валутен закон санкциите, предвидени за нарушаване на закона или на актовете по неговото прилагане, са прекомерно високи и не отговарят на тежестта на извършваните нарушения. По тази причина те не се налагат, а наложените биват отменяни от съда.
  7. Да се направят някой редакционни промени, които ще създадат по голяма яснота и еднозначност на текстовете.
  Предложеният законопроект е в съответствие с изискванията на правото на Европейската общност. В този смисъл е и оценката на Европейската комисия, изказана по време на проведените на 20 юни 2002 г. в Брюксел неформални консултации за обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон.
  По внесения законопроект се проведе широка дискусия, по време на която народните представители задаваха въпроси за разясняване на целта и смисъла на предложените изменения и допълнения и направиха съществени предложения за неговото подобряване.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “ЗА” - 11 народни
  представители, без “ Против “ и “ Въздържали се “.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме на първо четене Закона за изменение и допълнение на Валутния закон.
  Форма за търсене
  Ключова дума