Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
21/11/2003 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗИД на Закона за бюджета
  на НЗОК №302-01-52/21.10.2003
  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г.
  (ДВ.бр.119 от 2002 г.)
  Проект
  Второ четене
  ЗИД на Закона за бюджета
  на НЗОК №302-01-52/21.10.2003
  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г.
  (ДВ.бр.119 от 2002 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) числото "731 013" се заменя със "776 013";
  б) на ред II числото "731 013" се заменя със "776 013";
  в) в т. 1 числото "654 266" се заменя със "702 618";
  г) в т. 1.5 числото "627 753" се заменя с "676 105";
  д) в т. 1.5.5 числото "162 753" се заменя с "211 105";
  е) създава се т. 2.1:
  "2.1. Капиталови разходи - възстановени суми - 3352"
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Приема дефицит по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. на обща сума 6092 хил. лв."
  3. Създава се ал. 4:
  "(4) Дефицитът по ал. 3 се финансира за сметка на наличностите на Националната здравноосигурителна каса в Българската народна банка."
  Комисията подкрепя предложението за § 1.
  § 2. В § 5 след думата "банка" се поставя точка и текстът до края се заличава.  Комисията подкрепя предложението за § 2.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 3. В чл. 27 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г. и бр. 8 и 50 от 2003 г.) ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 3.
  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя предложението за § 4.
  София, 21 ноември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума