Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
10/12/2003 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
  Комисията подкрепя заглавието на закона
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
  (по членове, параграфи и народни представители)
  ЧЛ. 1. С ВКЛЮЧЕН ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

  (3) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от
  Висшия съдебен съвет.
  (4) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на Централния бюджет.
  (5) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, вкл.
  стопанисвани от държавни и общински предприятия, или от търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско
  участие, те не плащат наеми.
  (6) Ежемесечното разходване на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува предварително с Висшия съдебен
  съвет.
  (7) Министерството на правосъдието предоставя ежемесечно на Висшия съдебен съвет информация по ал. 6 по обекти.
  (8) Висшият съдебен съвет, след предоставяне на информацията по предходната алинея, превежда необходимите
  средства, в съответствие с чл. 36, т. 1 от Закона за съдебната власт, но не повече от 5 на сто от фактически постъпилите приходи
  от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
  (9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси,
  събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове,
  издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния
  процесуален кодекс, сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, конфискуваните суми по
  силата на актове на органите на съдебната власт, глобите, наложени от органи на съдебната власт, гаранциите по чл. 150 и
  следващите по НПК, санкциите по Закона за съдебната власт.
  25


  (3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави
  изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени с
  бюджета.
  (4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от
  Висшия съдебен съвет
  (5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния
  бюджет.
  (6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не
  заплащат наеми.
  (7) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет
  (8) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието се осигуряват
  ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за
  предшестващия месец.
  (9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси,
  събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните листове,
  издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния
  процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след приспадане
  на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
  (10) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23,
  ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната
  палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕЛАКДИЯ НА ЧЛ. 2.

  (3) Прн изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави
  изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени с
  бюджета.
  (4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от
  Висшия съдебен съвет
  (5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния
  бюджет.
  (6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата,
  те не заплащат наеми.
  (7) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет
  (8) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието се
  осигуряват ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на
  съдебната власт за предшестващия месец.
  (9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални
  такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по
  изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни
  вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на
  държавата права и вещи след приспадане на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
  31

  (10) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на
  чл. 23, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет,
  Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
  Чл. 3. Приема бюджета на Сметната палата за 2004 г. по разходите на сума 9 434,3 хил. лв., и по трансферите (него)
  на сума 9 434,3 хил. лв., както следва:


  ЧЛ. §. С ВКЛЮЧЕН ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
  Чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 079 230,0 хил. лв., разходите на сума 4 825 277,9 хил. лв., трансферите (нето) на
  сума -315 000,9 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 3 960 549,7 хил. лв. , превишението/ дефицита и
  финансирането на сума 100 499,0 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2004 г., както следва:  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за
  държавните висши училища и Българската академия на науките, съгласно приложение № 1 на обща сума 289 500,9 хил. лв.
  (3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 без разходите,
  финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и
  37

  други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши
  утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от
  определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен
  дефицит. .
  (5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по
  бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 се утвърждават до размера на усвоените средства.
  (6) Превишението на приходите над разходите по Фонд "Тютюн" постъпва в приход на централния бюджет.
  (7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по
  видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.
  (8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват от бюджетните
  организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
  СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 5
  Чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 079 230,0 хил. Лв., разходите на сума 4 810 177,9 хил. лв., трансферите (него) на
  сума -315 200,9 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 3 945 649,7 хил. лв., превишението/ дефицита и
  финансирането на сума 100 499,0 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2004 г., както следва:  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за
  държавните висши училища и Българската академия на науките, съгласно приложение № 1 на обща сума 289 500,9 хил. лв.
  (3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 без разходите,
  финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и
  други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши
  утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от
  определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен
  дефицит.
  (5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по
  бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 се утвърждават до размера на усвоените средства.
  (6) Превишението на приходите над разходите по Фонд "Тютюн” постъпва в приход на централния бюджет.
  (7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по
  видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.
  40

  (8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват от бюджетните
  организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
  ПОЧЛ.5
  АЛ.1  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на
  отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките, съгласно приложение № 1 на обща сума
  289 500,9 хил. лв.
  (3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 без разходите,
  финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения,
  помощи и други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че
  не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93
  на сто от определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал.
  3 бюджетен дефицит.
  (5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на
  съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 се утвърждават до размера
  на усвоените средства.
  (6) Превишението на приходите над разходите по Фонд "Тютюн" постъпва в приход на централния бюджет.
  (7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата
  по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.
  (8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват от
  бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
  53

  Чл. 6. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2004 г. се определят капиталовите разходи на
  първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал.1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи съгласувано с Министерството на финансите се допуска извършването
  на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните
  обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение след 30 юни 2004 г.
  (3) Промени по ал. 2 се допускат само в рамките на бюджетната година.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 6
  Чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална
  телевизия, както следва:  (2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от
  определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал.
  3 бюджетен дефицит.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 7
  Чл. 8. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2004 г. съгласно
  приложение № 2 на обща сума 3 752,0 хил. лв.
  (2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по
  приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен
  дефицит.
  ПОЧЛ.8
  АЛ. 1
  Предложение на н. п. Емил Кошлуков:
  В чл. 8, ал. 1 думите “съгласно Приложение №2 ” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПОЧЛ.8
  АЛ. 2
  Предложение на н. п. Михаил Михайлов:
  Да се намалят субсидиите по Приложение №2 към чл.8, ал. 2, т. 19 “Съюза на българските автомобилисти" и т.20 “Съюза на
  тракийските дружества” с 1 600 хил. лв. за компенсиране на предлаганото увеличение на средствата по чл.10, ал.1 за община
  Ямбол.
  Комисията не подкрепя предложението.
  55

  Предложение на н. п. Емил Кошлуков:
  Предлага се за компенсиране на необходимите средства в размер на 2 038.0 хил. лв. за създаване на нова ал.З към чл. 8 в:
  1. Приложение №2 към чл. 8, ал. 2, т.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23 да отпаднат.
  2. Приложение №2 към чл. 8, ал. 2, т. 14 субсидията от 64.9 хил. лв. се намалява с 44.9 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. п. Панайот Дяков;
  В чл.8, Приложение2 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел се правят следните изменения:
  а) отпадат субсидиите за организациите по точки 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22.
  б) т. 23 става т. 19.
  в) въвежда се нова т. 20 със следното съдържание:
  “Централното звено за финансиране и договаряне при МФ провежда не по късно от 31-ви март 2004г. конкурс за проекти на
  ЮЛНЦ, регистрирани за дейност в обществена полза и имащи за цел подпомагането на хора с увреждания, при следните
  условия:
  Подкрепа за проекти, осигуряващи ефективни социални услуги за конкретни целеви групи сред хората с увреждания
  Публично оповестяване на конкурса чрез националните медии - 45 дни преди крайната дата за получаване на
  кандидатстващи проекти
  Оценка на кандидатстващите проекти от независими експерти
  Времетраене на проектите -до 8месеца
  Максимален размер на държавната субсидия за един проект - не повече от 20 хил.лв.
  Брой на финансираните проекти на едно ЮЛНЦ- не повече от един.
  За разпределяне чрез този конкурс се предвижда обща субсидия в размер на 2 321,3 хил.лв. ”
  Комисията не подкрепя предложението.

  ПО ЧЛ.8
  НОВА АЛ. 3
  Предложение на н. п. Емил Кошлуков:
  В чл. 8 се създава нова ал.3.
  “(3) Субсидията от 2 038.0 хил. лв., (предвидена за т. , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23, включително
  намалението по т. 14 с 44.9 хил. лв.) съгласно Приложение №2 към an. 2, остава в резерв и се разпределя по юридически лица с
  нестопанска цел чрез публичен конкурс от Министерски съвет. ”
  За източник се предлага намаление на средствата по Приложение №2 към чл. 8, ал. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Анели Чобанова, Пенка Пенева и Анелия Атанасова:
  В приложение №2 към чл.8, ал.2, т. 15 Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на
  работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България, размера на предвидената годишна
  субсидия да се увеличи с 32 500 лв., така че размера на общата субсидия пот. 15 да стане 160 000 лв.
  За източник се предлага намаляване на субсидиите по т.1, 7 и 19, като съответно: по т. 1 - със 17 500 лв.; по т. 7 - с 8 000 лв. и по т.
  19 - със 7 000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 8
  Чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, се преотстъпват и предоставят като
  държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер на 755 034,1
  хил. лв.
  57

  ПОЧЛ.9
  Предложение на н. п. Любен Корнезов, Никола Николов, Пламен Кенаров, Мария Гигова и Михаил Михайлов:
  Чл. 9 Да придобие вида:
  “Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, се преотстъпват и предоставят изцяло по
  бюджетите на общините като държавен трансфер за финансиране на делегираните от държавата дейности и допълващ
  трансфер за общински дейности. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Нина Радева;
  Във връзка с предлаганите промени по чл.1, ал. 1, т. 1.4 “Данък върху доходите на физическите лица” и промяна на типа на
  лечебно заведение в община Добрич с 237.3 хил. лв. се предлага:
  Вчл.9 цифрата “755 034,1 ” се заменя с “726 078,8”.
  Комисията подкрепя предложението
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛШТНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКПИЯ НА ЧЛ. 9.
  Чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, се преотстъпват и предоставят
  като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер на
  726 078,8 хил. лв.
  Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за
  2004 г. под формата на субсидии по Механизъм, съгласно приложение № 3 и по видове: обща допълваща субсидия за
  58

  финансиране на делегираните от държавата дейности 279 863,3 хил. лв., обща изравнителна субсидия за местни дейности 35 000
  хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи включително и за делегираните от държавата дейности 59 030,0 хил. лв., и
  държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9, по общини както
  следва:  (3) Държавния трансфер на преотстъпените данъци по ал. 1 за съответната община е в размер на данъчната прогноза за
  приходите от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, събирани на територията на съответната община, но
  не повече от сумата на разходите за делегираните на общината от държавата дейности по приложение № 4.
  ПОЧЛ.10
  АЛ.1
  Предложение на н. п. Димитър Дъбов:
  Чл. 10, cm. 1 Частта за област Шумен, община Велики Преслав в целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за екологични
  обекти сумата от 100.0хил.лв. да стане 1 500.00млн.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Николай Камов:
  Чл. 10, ал. 1 да се измени както следва:
  1. Община Смолящ както следва:
  1. По общата допълваща субсидия “сумата 2 740.6:кил. лв. да се увеличи с 1100.0 хил. лв. ”
  2. По общата изравнителна субсидия “сумата 122.5 хил. лв. да се увеличи с 1 000.0 хил. лв. ”
  3. По целевата субсидия за капиталови разходи “сумата 252 хил. лв. с 1 000.0 хил. лв. ”
  4. По финансиране на екологичните обекти да се добавят следните обекти:
  4.1. Канализация КК “Райковски ливади ” е изготвен работен проект. Общата стойност на обекта е 360 хил. лв., от тях за
  2004 г. - 260 хил. лв., 2005 г. - 100 хил. лв.
  4.2. Колектор Езерово — къмпинг “СБА” Смолян е изготвен частичен идеен проект. Общата стойност на обекта е 945 хил.
  лв., от тях за 2004 г. - 345 хил. лв.,за 2005 г. - 600 хил. лв.
  4.3. Колектор Дунево - Смолян е изготвен частичен идеен проект. Общата стойност на обекта е 225 хил. лв., от тях 2004 г.
  — 100 хил. лв., за 2005 г. 125 хил. лв.
  4.4. Канализация с. Виево - I етап (по трасето на местен път с. Виево) е изготвен работен проект. Общата стойност на
  обекта е 480 хил. лв., от тях 2004 г. - 200 хил. лв., за 2005 г. 280 хил. лв.
  4.5. Улична канализационна мрежа махала “Еленска", с Търън, е изготвен работен проект. Общата стойност на обекта е
  190 хил. лв., от тях 2004 г. — 90 хил. лв., за 2005 г. 100 хил. лв.
  70

  4.6. Колектор Момчиловци - Смолян е изготвен идеен проект. Общата стойност на обекта е 1 707 хил. лв., от тях 2004 г. -
  700 хил. лв., за 2005 г. 1 007 хил. лв.
  2. Община Девин
  2.1. Субсидията от централния бюджет за община Девин да се увеличи с 280.800 лв.
  2.2. Целевата субсидия за капиталови разходи за община Девин да се увеличи със 172 хил. лв.
  За източник се предлага увеличение с 5 247.8 хил. лв. на приходите по чл.1 ал.1 т. 1.5 “Данък върху добавената стойност” и т.1.7
  “Мита и митнически такси”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Евгени Чачев:
  Чл. 10, ал. 1 да се измени както следва:
  Област Хасково
  Димитровград числото 7 833,7 да се замени с числото 10 183,8
  Ивайловград числото 1 727,5 да се замени с числото 2 254,7
  Любима числото 1 519,1 да се замени с числото 1 974,8
  Маджарово числото 465,8 да се замени с числото 605,54
  Минерални бани числото 1 225.1 да се замени с числото 1 592,6
  Свиленград числото 3 331,2 да се замени с числото 4 330,6
  Симеоновград числото 320,3 да се замени с числото 416,4
  Стамболово числото 1 110,7 да се замени с числото 1 443,9
  Тополовград числото 2 276,5 да се замени с числото 2 959,4
  Харманли числото 3 036,2 да се замени с числото 3 947,1
  Хасково числото 14 695,4 да се замени с числото 19 104,0
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. п. Николай Николов:
  1. В чл. 10, ал.1 за Столична община числото “131 449,6” да се замени с числото “154 760,4”.
  2. В чл. 10, ал.1 в колона №3 за Столична община числото “2 134,0" да се замени с числото “50 000,0 ”.

  Допълнителните средства са за сметка намаляване на разходите по чл. 1, ал.2, т. 1.8 ‘‘Субсидии за нефинансови предприятия ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Емилия Масларова;
  1. По чл.10 ал.1 целевата субсидия за капиталови разходи за община Павел Баня, област Стара Загора сумата от 78.0 хил. лв. да
  стане 234.0 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. п. Емилия Масларова:
  В чл.10, ал. 1 субсидията от 884.3 лв. да се увеличи на 1 325 хил. лв., а целевата субсидия за капиталови разходи от 63 хил. лв. да
  се увеличи на 156 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Любомир Панталеев:
  1. По чл.10 ал.1 целевата субсидия за капиталови разходи:
  - за община Айтос, сумата от 98.0 хил. лв. да стане 392.0 хил. лв.;
  - за община Камено, сумата от 63.0 хил. лв. да стане 252.0 хил. лв.;
  - за община Карнобат, сумата от 144.0 хил. лв. да стане 576.0 хил. лв.;
  - за община Малко Търново, сумата от 830.0 хил. лв. да стане 332.0 хил. лв.;
  - за община Несебър, сумата от 80.0хил. лв. да стане 320.0 хил. лв.;
  - за община Поморие, сумата от 92.0 хил. лв. да стане 368.0 хил. лв.;
  - за община Приморско, сумата от 37.0 хил. лв. да стане 148.0 хил. лв.;
  - за община Руен, сумата от 152.0 хил. лв. да стане 608.0 хил. лв.;
  - за община Созопол, сумата от 81.0хил. лв. да стане 324.0хил. лв.;
  - за община Сунгурларе, сумата от 124.0хил. лв. да стане 496.0хил. лв.;
  72

  2. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за екологични проекти на община Бургас сумата от 200.0 хил. лв. да стане 1
  200 хил. лв., а капиталовите разходи от 350.0 хил. лв. да станат 1 400.0 хил. лв.
  3. Целевата субсидия за капиталови разходи за община Средец, сумата от 3 056.0 хил. лв. да стане 3 670.0 хил. лв.,
  4. Целевата субсидия за капиталови разходи за община Царево, сумата от 1 591.0 хил. лв. да стане 1 875.0 хил. лв.,
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Йордан Соколов и Стефан Мазнев:
  В Чл.10, ал.1 за Област Стара Загора да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи на Община Николаево със 100
  хил.лв. и Община Павел баня със 150 хил.лв.
  За източник на увеличението се предлага намаление на субсидия по чл.5, ал.1, т.3. Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Михаил Михайлов:
  В Чл.10, ал.1 за Община Ямбол да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи с 1 600 хил. лв. в това число за екологичен
  обект “Сметище” с 800хил.лв. и за обект "Канализация на гр. Ямбол — квартал “Каргон”” с 800хил.лв.
  Горното увеличение се предлага за сметка на предвидените средства за издръжка на Съюза на българските автомобилисти и на
  Съюза на тракийските дружества по Приложение №2 към чл.8, ал.2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Иван Костов, Васил Паница и Борислав Китов:
  1. В Чл.10, ал.1 за Община Пловдив да се увеличи допълващата субсидия за общината със 6 800 000 лв.
  2. В Чл.10, ал.1 за Община Пловдив да се увеличи субсидията за капиталови разходи с 15 500 000 лв.
  Увеличението е за сметка на общите разходи от чл. 1, ал.2 Раздел II, т.1.5 - Издръжка
  Комисията не подкрепя предложението.
  73

  Предложение на н. п. Радослав Илиевски и Румен Петков:
  По чл. 10, ал.1 целевите субсидии за капиталови разходи да се завишат, както следва:
  - Долна Митрополия - от 105.0 на 170.0 хил. лв.;
  - Никопол - от 69.0 на 100.0 хил. лв.;
  - Белене - от 46.0 на 90.0 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Димитър Камбуров:
  В Чл.10, ал.1 за Община Добрич да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи със 3 500 хил. лв. - за екологичен обект
  “Реконструкция и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в с. Богдан ”
  Увеличението е за сметка на намаление на предвидената субсидия по чл.5, ал.1, т.3. Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. п. Йордан Бакалов:
  Чл.10, ал.1 да се измени както следва:
  Област Пловдив
  Асеновград -числото “7 672,6”да се замени с числото “8 072,6”
  Карлово -числото “10 314,8” да се замени с числото “10 714,8”
  Пловдив -числото “50 948,3 ” да се замени с числото “52 948,3 ”
  Стамболийски -числото “2 586,4” да се замени с числото “2 686,4”
  Съединение -числото “1 326,9” да се замени с числото “1 426,9”
  Калояново -числото “1 785,8” да се замени с числото “1 835,8”
  Първомай -числото “3 749,0” да се замени с числото “3 849,0”
  Допълнителните средства се компенсират чрез намаление на предвидените трансфери по т.1.4 Българско национално радио.
  74

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Димитър Йорданов;
  1. В Чл. 10, ал. 1 за Община Велико Търново да се предвиди обща изравнителна субсидия в размер на 1 530 хил.лв.
  2. В чл.10, ал. 1 за Община Велико Търново да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи с 508 хил.лв.
  3. В чл.10, ал.1 за Община Свищов да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи с 2 000 хил. лв.
  Горните увеличения са за сметка намаление на предвидената субсидия по чл.5, ал.1, т.3 Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Теодора Константинова, Димитър Абаджиев и Иво Цанев:
  1. В Чл. 10, ал.1 за Община Русе да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи със 2 020 хил. лв.
  2. В Чл.10, ал.1 за Община Русе да се увеличи изравнителната субсидия с 8 350 хил.лв.
  Горните увеличения са за сметка намаление на предвидената субсидия по чл.5, ал.1, т.З3 Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Елиана Масева и Росица Тоткова:
  Чл. 10, ал.1 да се измени както следва:
  Област Благоевград
  1. Белица - числото “58” да се замени с числото “128” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  -Питейно водоснабдяване на с.Бабяк с 50 хил. лв.
  -Питейно водоснабдяване на с. Кузьово с 20 хил. лв.
  2. Гърмен - числото “72" да се замени с числото “82” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  -Резервоар за питейна вода с. Ореше с 10 хил. лв.
  3. Кресна - числото “48” да се замени с числото “108” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  75

  - Канализация на кв. “Запад ”, гр. Кресна с 20 хил.лв.
  - Канализация с. Бресница с 40 хил.лв.
  4. Петрич - числото “211” да се замени с числото “311" в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  Тласкател П-ри подем от РЕ тръби със 100 хил.лв.
  5. Сандански - числото “213 ” да се замени с числото “313 ” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  - Изграждане на подпорни стени в кв. “Изгрев Север ” със 100 хил.лв.
  6. Сатовча - числото “69” да се замени с числото “529” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  - Пречиствателна станция за питейни води с. Кочан с 280 хил.лв.
  - Резервоар с обем 500 куб. М.с. Туховище със 180 хил.лв.
  7. Симитли - числото “88 ” да се замени с числото “138 ” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  - Доизграждане на обект “Детска градина ” с. Осеново с 50 хил.лв.
  8. Струмяни - числото “66” да се замени с числото “136” в това число да се увеличи целевата субсидия за капиталови
  разходи на:
  - Канализация на с. Струмяни със 70 хил.лв.
  9. Хаджидимово - числото “61 ” да се замени с числото “161 ” в това число да се увеличи целевата субсидия за
  капиталови разходи на:
  Изграждане на канализация за отпадни води с. Абланица със 100 хил.лв.
  Горните увеличения са за сметка намаление на предвидените субсидии по чл.5, ал.1, т.2 “Администрация на президента”
  и т.3З “Министерски съвет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. п. Любен Корнезов, Никола Николов, Пламен Кенаров, Мария Гигова и Михаил Михайлов:
  Чл. 10, ал.1 за област “Ямбол” в колона 6 (Общо - целева субсидия за капиталови разходи) вместо 615 000 хил. лв. (като сума от
  предвидените за Болярово 86, Елхово 111, Стралджа 103, Тунджа 194, Ямбол 121) да придобие вида 1 830 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  76

  Предложение на н. п. Веселин Черкезов:
  Чл.10, ал.1 да се измени както следва:
  Област Смолян
  Девин -числото “2 344,9”да се замени с числото “2 844,9”
  Мадан -числото “2 095,8” да се замени с числото “2 395,8”
  Рудозем -числото “1 853,2” да се замени с числото “2 153,2”
  Доспат -числото “1 838,8” да се замени с числото “2 138,8”
  Чепеларе -числото “1 720,8” да се замени с числото “2 120,8”
  Баните -числото “1 030,4” да се замени с числото “1 230,4”
  Златоград -числото “2 356,1 ” да се замени с числото “2 756,1 ”
  Неделино -числото “1 955,5 ” да се замени с числото “2 255,5”
  Борино -числото “780,3 ” да се замени с числото “980,3 ”
  Смолян -числото “8 985,0” да се замени с числото “9 985,0”
  Горните увеличения са за сметка намаление на предвидената субсидия по чл.5, ал.1, т.3 Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Нина Радева:
  Във връзка с предлаганите промени:
  1. по чл.1, ал. 1, т. 1.4 “Данък върху доходите на физическите лица” и
  2. промяна на типа на лечебно заведение в община Добрич с 237.3 хил. лв. се предлага:
  В чл.10, ал.1 следва да бъдат направени промени в бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите
  на общините за 2004 г., в съответствие с предлаганите промени в ЗОДФЛ, съгласно приложеното разпределение.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Янаки Стоилов:
  В чл. 10, ал.1, числото “59 030.0” да се замени с числото “100 000.0”.
  За източник се предлага намаляване на средствата по чл.1, ал. 2, раздел III, т. 1.9 “Национален фонд към Министерство на
  финансите”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  77

  Предложение на и. п. Румен Петков:
  Чл.10, ал.1 частта за община Пазарджик в целевата субсидия за капиталови разходи, сумата от 264 000 лв. да стане 3 500 000
  лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров;
  В чл. 10, ал. 1 целевите субсидии за капиталови разходи за област Стара Загора да се завишат с 3 750 хил. лв., както следва:
  - Братя Даскалови - от 86 на 250;
  - Гурково - от 45 на 150;
  - Гълъбово - от 63 на 200;
  - Казанлък - от 189 на 590;
  - Мъглиж - от 68 на 210;
  - Николаево - от 20 на 65;
  - Опан - от 43 на 145;
  - Павел баня - от 78 на 240;
  - Раднево - от 108 на 350;
  - Стара Загора - от 384 на 1200;
  - Чирпан - от 104 на 350;
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на и. и. Михаил Миков;
  В чл.10, ал.1 Област Видин - целева субсидия за капиталови разходи в хил. лв. да стане, както следва:
  Белоградчик - 226, Бойница - 102, Брегово - 128, Видин - 620, Грамада - 98, Димово - 240, Кула - 146, Макреш - 105, Ново село -
  92, Ружинци — 128, Чупрене - 135.
  Комисията не подкрепя предложението.
  78

  Предложение на н. п. Димитър Дъбов, Петър Димитров, Асен Гагаузов, Емилия Масларова, Гиньо Ганев, Тома Томов,
  Александър Паунов и Андрей Пантев:
  Предлага се:
  Увеличение на разходната част за общинските бюджети със 192 млн. лв.
  изравнителна субсидия с 27млн. лв.;
  - за общинско здравеопазване със 70 млн. лв.
  - за издръжка на деца в общински детски градини и ясли с 30 млн. лв.
  - за общински диспансери с 20 млн. лв.
  - за капиталови разходи с 46 млн. лв.
  За източник се предлага увеличение на приходите по чл. 1, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Кръстьо Петков:
  В чл.10, ал. 1, сумите в колона б за целевата субсидия за капиталови разходи се променят, както следва:
  Струмяни, Благоевградска област - от 66.0 хил. лв. +50 хил. лв.
  Поморие, Бургаска област - от 92.0 хил. лв. +80.0 хил. лв.
  Царево, Бургаска област - от 1591.0хил. лв. + 50.0хил. лв.
  Елена, Великотърновска област - от 252.0 хил. лв. + 80.0 хил. лв.
  Златарица, Великотърновска област - от 60.0 хил. лв. + 50.0 хил. лв.
  Сухиндол, Великотърновска област - от 25.0 хил. лв. + 50.0 хил. лв.
  Луковит, Ловешка област - от 79.0хил. лв. + 50.0хил.лв.
  Ковачевци, Пернишка област - от 26.0 хил.лв. + 20.0 хил. лв.
  Котел, Сливенска област - от 133.0хил. лв. + 50.0хил.лв.
  Баните, Смолянска област - от 61.0 хил. лв.. + 50.0хил.лв.
  Девин, Смолянска област - от 85.0 хил. лв. + 50.0 хил.лв.
  Ботевград, Софийска област - от 104.0 хил. лв. +80.0 хил. лв.
  Правец, Софийска област - от 51.0 хил. лв. + 50.0 хил.лв.
  Чирпан, Старозагорска област - от 104.0 хил. лв. + 80.0 хил.лв.
  Попово, Търговищка област - от 161.0хил. лв. +80.0хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  79

  Предложение на н. п. Георги Анастасов;
  В чл.10, ал. 1, целевите субсидии за капиталови разходи за община Борован да се завишат, както следва от 32.00 хил. лв. на
  280.00хил. лв.
  За източник е посочено увеличение на чл. 1, ал. 1, т. 1.1 “Корпоративен данък”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Теодора Литрова и Николай Чуканов:
  1. В чл.10, ал. 1за Община Кайнарджа да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи със 62 хил. лв.
  2. В чл. 10, ал. 1за Община Кайнарджа да се увеличи изравнителната субсидия с 12 хил. лв.
  3. В чл.10, ал. 1за Община Челопеч да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи със 235 хил. лв.
  4. В чл. 10, ал. 1за Община Челопеч да се увеличи изравнителната субсидия с 81 хил. лв.
  5. В чл.10, ал.1за Община Челопеч да се отпусне обща допълваща субсидия 74 хил. лв.
  6. В чл.10, ал. 1за Община Русе да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи със 2 120 хил. лв.
  7. В чл.10, ал. 1за Община Русе да се увеличи изравнителната субсидия с 8 350 хил. лв.
  За източник се предлага намаление на общите държавни разходи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Рупен Крикорян:
  В чл.10, ал. 1, целевата субсидия за капиталови разходи за община “Родопи” - Пловдив да се преразгледа и увеличи, от 113.0 хил.
  лв. на 788.5 хил. лв., в т.ч. за държавни дейности 277.0хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  80

  ПО ЧЛ. 10
  АЛ. 2
  Предложение на Комисията
  В чл.10, ал. 2 след думите "суми no an. 1” се поставя запетая и се добавя текста "като останалите 10 на сто се предоставят
  в случай, че не се превишава утвърдения с чл.1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ.10
  АЛ. 3
  Предложение на и. п. Диляна Грозданови:
  За държавни отговорности е предоставен преотстъпен данък 131 449 600 лева, което е 32% от прогнозирания приход по Закона
  за облагане на доходите на физически лица за град София. През 2003 г. този процент беше 40.1, а през 2002 г. - 50. Предлагам за
  Столична община да бъде предоставен преотстъпен данък в размер на 50 на сто от прогнозирания приход по Закона за облагане
  на доходите на физически лица, който се очаква да възлезе на 204 млн. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПО ЧЛ.10НОВА АЛ. 4
  Предложение на и. и. Янаки Стоилов:
  Да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Капиталовите разходи от 40970 хил. лв. се разпределят между общините по утвърдени от Министерския съвет
  критерии. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ОКОНЧАТЕЛНА РЕДАКЦИЯ НА ЧЛ. 10.
  81

  Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на
  общините за 2004 г. под формата на субсидии по Механизъм, съгласно приложение № 3 и по видове: обща допълваща
  субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 309 056,2 хил. лв., обща изравнителна субсидия за
  местни дейности 35 000 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи включително и за делегираните от държавата
  дейности 59 030,0 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите
  лица по чл. 9, по общини както следва:

  (2) Утвърждава общата допълваща субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на общините в размер 90
  на сто от определените им суми по ал. 1., като останалите 10 на сто се предоставят в случай, че не се превиши утвърдения
  с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. Държавният трансфер на преотстъпения данък и общата изравнителна субсидия по ал. 1
  се предоставят 100 на сто.
  (3) Държавният трансфер на преотстъпените данъци по ал. 1 за съответната община е в размер на данъчната
  прогноза за приходите от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, събирани на територията на
  съответната община, но не повече от сумата на разходите за делегираните на общината от държавата дейности по
  приложение № 4.
  Чл. 11. (1) Определя общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и
  разпределението им по общини съгласно приложение № 4.
  (2) При разработването на общинските бюджети и приемането на същите от Общинските съвети, средствата за
  финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Единната
  бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените с ал. 1.
  (3) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи с общински характер и общата
  изравнителна субсидия могат да се завишат нормативно определените разходи за издръжка на делегираните от държавата
  дейности.  ПО ЧЛ. 11
  АЛ. 1
  Предложение на н. п. Диляна Грозданова:
  Предлагам по чл.11, ал. 1 и Приложение №4 да бъдат споделени от държавата отговорностите по издръжка на детските ясли
  и детски градини на всички общини в Република България. Това ще помогне за преодоляване на демографската криза.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Нина Радева:
  Във връзка с предлаганите промени по чл.1, ал. 1, т. 1.4 “Данък върху доходите на физическите лица” и промяна на типа на
  лечебно заведение в община Добрич с 237.3 хил. лв. се предлага:
  В приложение № 4 към чл.11, ал.1 следва да бъдат направени промени в бюджетните взаимоотношения между централния
  бюджет и бюджетите на общините за 2004 г., в съответствие с предлаганите промени в ЗОДФЛ, съгласно приложеното
  разпределение.
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ.11.
  Чл. 12. Годишният размер на държавния трансфер за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  - първо тримесечие - 30 на сто;
  - второ тримесечие - 20 на сто;
  - трето тримесечие - 25 на сто;
  - четвърто тримесечие - 25 на сто.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 12
  94

  Чл. 13. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство, основен ремонт и за придобиване на
  нематериални дълготрайни активи, министърът на финансите в срок до края на месец май утвърждава разчетите за финансиране
  на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които
  задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 5.
  (2) Със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата
  дейности и местни дейности в съотношение 60 на сто към 40 на сто с изключение на средствата по приложение № 5.
  (3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на
  общинския съвет се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на вътрешни компенсирани промени
  между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с
  инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 5, след 30 юни 2004 г.
  (4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година.
  (5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 5 се пренасочват от Министерството на финансите, по
  предложение на Министерството на околната среда и водите за други екологични обекти от приложение № 5.
  ПОЧЛ.13
  АЛ. 1
  Предложение на и. п. Янаки Стоилов, Даринка Станчева и Димитър Димитров
  В приложение №5 към чл. 13, ал.1 (списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2004 г.) Предложението е в
  рамките на целевата субсидия за капиталови разходи за екологични обекти в гр. Троян:
  1. Рекултивация “Старо сметище ” гр. Троян - във втора колона “Разходи за 2004 г. ”, числото “500” да се замени с числото
  “200”.
  2. Да се създаде нов ред за община Троян:
  95

  “Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Троян – II етап. В първата колона “Години на строителство’’- “2004-2006” и
  във втора колона “Разходи за 2004 г. ” да се запише числото “300”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Евдокия Манева:
  1. В приложение №5, след област Велико Търново да се добави:
  Област Габрово
  Община Дряново
  Водопровод с. Гостилица
  Лица —II етап 2004-2005 500
  2. На последния ред от таблицата “всичко ” числото “32 000” да се замени с “32 500”.
  Предлага се средствата да се осигурят чрез намаляване в съответния размер величината на държавните разходи по чл.1, ал.2, т.1.5.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на и. п. Стела Банкова и Димитър Стефанов:
  В приложение №5 към чл. 13, ал.1 за Община Троян да бъде записано:
  - Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Троян - 300 хил. лв.
  - Рекултивация старо сметище - град Троян - 200 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Диляна Грозданови:
  В чл. 13, ал. 1 и Приложение № 5 се предлага:
  В държавните стандарти да се включи капиталова компонента. За местните дейности капиталовите разходи да бъдат целево
  финансирани в размер, не по-малък от 25 000 000 лв., като се включат и 11 500 000 лв. за изграждане на участък 9-10 и
  Метростанция №10. В целевата субсидия за капиталови разходи на Столична община да се разчетат допълнително 23 000 000
  лв. за кофинансиране, съгласно Договора за заем за разширяване на метрото с Японската банка за международно
  сътрудничество.
  Комисията не подкрепя предложението.
  96

  ПОЧЛ.13
  АЛ.2
  Предложение на н. п. Панайот Ляков:
  В чл.13, ал.2 числата “60” и “40” се променят на “50” и “50”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Любен Корнезов, Никола Николов, Пламен Кенаров, Мария Гигова и Михаил Михайлов:
  В Чл. 13, ал.2 текста “в съотношение 60 на сто към 40 на сто ” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ.13.
  Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал.1, ако
  източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия,
  както и други средства, определени със закон.
  (2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват средства от държавния трансфер
  на преотстъпения данък по чл. 10, ал. 1 и от общата допълваща субсидия по този закон.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 14
  97

  Чл. 15. (1) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства, като спазва следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт.
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните
  приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно
  безплатно лекарствено снабдяване;
  3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравнитеи образователните заведения;
  (3) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища, председателят на Българската
  академия на науките и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 4,
  ал. 2, чл. 5, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2. и чл. 10, ал. 2.
  (4) Министерството на финансите предоставя ежемесечно до пето число на текущия месец трансферите на общините за
  делегираните от държавата дейности, утвърдени в размер на 1/3 от утвърдените с чл. 10, ал. 2 суми, съобразно тримесечното им
  разпределение по чл. 12, но не повече от ежемесечния разход за делегираните държавни дейности.  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Нина Радева:
  В чл. 15, ал. 4 в края на изречението след думата “дейности” да се добави текста “през съответното тримесечие”.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 15
  Чл. 15. (1) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства,
  като спазва следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт.
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните
  средства при съблюдаване на следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти,
  включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
  3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;
  99

  (3) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища, председателят на
  Българската академия на науките и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на
  ограничителните условия по чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2. и чл. 10, ал. 2.
  (4) Министерството на финансите предоставя ежемесечно до пето число на текущия месец трансферите на общините
  за делегираните от държавата дейности, утвърдени в размер на 1/3 от утвърдените с чл. 10, ал. 2 суми, съобразно
  тримесечното им разпределение по чл. 12, но не повече от ежемесечния разход за делегираните държавни дейности през
  съответното тримесечие.
  Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд
  "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката и
  енергийните ресурси, може да се предостави допълнителен лимит за разход при условие, че не се нарушава бюджетният дефицит
  по чл. 1, ал. 3
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 16
  Чл. 17. (1) Преобразуваните в държавни предприятия през 2004 г. разпоредители с бюджетни кредити правят еднократна
  вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2004г.
  (2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25 число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на
  приходите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ЧЛ. 17
  100


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите,
  планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1.
  § 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или
  удържаните, но невнесени в срок държавни вземания постъпва в приход на съответния бюджет,
  извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2.
  § 3. Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното
  подоходно облагане.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3.
  § 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред, определен от
  Министерския съвет, във връзка с изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране,
  както и за реформите в публичния сектор.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВ 8 5 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §5. Средствата за придобиване на дялове, акции и съучастия се разходват по ред
  определен от Министерския съвет.
  § 5. Постъпленията от приватизация на държавни предприятия в специалната бюджетна
  сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за
  финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и управление на дълга.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5. КОЙТО СТАВА § 6.
  § 6. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния
  бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото
  уведомление на министъра на финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 6. КОЙТО СТАВА §7.
  § 7. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се
  счита за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
  (2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава
  размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.
  (3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е
  необходимо решение на общинския съвет.
  (4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на
  съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-
  териториалното устройство на страната.
  1  (5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните показатели в
  делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на
  взаимоотношенията на централния бюджет и бюджетите на общините.
  Предложение на н.п. Любен Корнезов, Никола Николов, Пламен Кенаров, Мария Гигова и
  Михаил Михайлов
  В § 7 от Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нова алинея 6, със следния текст:
  “(6) Когато в месния бюджет постъпят дарения, с размера им се извършва служебна
  актуализация по прихода и по разхода, съгласно волята на дарителя. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7, КОЙТО СТАВА § 8.
  § 8. Общините могат да определят за местните дейности в образованието по-висока
  численост на персонала от разчетената от Министерството на образованието и науката, като
  средствата за тях се осигуряват от местните данъци и такси, неданъчни и други общински приходи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8, КОЙТО СТАВА §9.
  § 9. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за
  заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 210 лв. от 1 януари 2004 г. и 228
  лв. от 1 юли 2004 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9, КОЙТО СТАВА §10.
  § 10. Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на
  лицата по чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 218, 218а и
  219 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 20а от Закона за изпълнение на
  наказанията е 247 лв. от 1 януари 2004 г. и 268 лв. от 1 юли 2004 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §10, КОЙТО СТАВА § 11.
  § 11. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2004 г. е 200 лв.
  (2) Размерът на месечните помощи за деца по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за
  деца за 2004 г. е 18 лв.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §11, КОЙТО СТАВА §12.
  § 12. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
  1. да емитера държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни
  задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
  2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на
  матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната
  стойност на дълга;
  3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
  4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

  Предложение на н.п. Панайот Ликов:
  Предложението е: В § 12 “Министърът на финансите” се заменя с “Министерски съвет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §12, КОЙТО СТАВА §13.
  § 13. Министърът на финансите може да емитира облигации с целево предназначение за
  инвеститори - физически лица, при доходност до 2 пункта над доходността, формирана на редовните
  аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми до 10 на сто от общия размер на емисиите на
  държавните ценни книжа за бюджетната година.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §13, КОЙТО СТАВА §14.
  § 14. Министърът на финансите може да емитира облигации на международните пазари в
  размер до 800 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута.
  Предложение на н.п. Панайот Дяков:
  Предложението е: В §14 “Министърът на финансите” се заменя с “Министерски съвет”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §14, КОЙТО СТАВА §15.
  § 15. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по
  законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни
  споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно
  приложение № 7.
  (2) Одобреният от Министерския съвет проект по т. 1 от приложение № 7, който ще се
  финансира със заем, по който се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., се предлага
  на Народното събрание след изпълнението на следните условия:
  1. японската страна да реализира японски инвестиции в Република България в размер 10 на
  сто от държавната гаранция;
  2. гаранцията да бъде издадена след доказване на обстоятелството, че стойността на
  финансирането е по-ниска от тази, която може да бъде получена на свободния пазар.
  (3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да
  предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавногарантирани
  заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 15, КОЙТО СТАВА §16.
  § 16. Вземанията на държавата към кредитополучатели или бенефициенти по активирани
  държавни гаранции, от държавни инвестиционни заеми и други кредити се събират от Агенцията за
  държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §16, КОЙТО СТАВА §17.
  § 17. Максималният размер на новия държавен дълг и държавните гаранции, които могат да
  бъдат поети в съответствие със Закона за държавния дълг, през 2004 г. е 2,2 млрд. лв.
  3  Предложение на н.п. Панайот Ликов:
  В § 17 числото “2.2” се заменя с “2.0”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §17, КОЙТО СТАВА §18.
  § 18. Максималният размер на държавния дълг към края на 2004 г. не може да надвишава 19,9
  млрд. лв.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §18. КОЙТО СТАВА §19.
  § 19. Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов
  контрол може да извършва проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото
  на обявени в несъстоятелност търговци, към които държавата има предявени за събиране публични
  или частни държавни вземания, включително да проверява търговските книги и съдържанието на
  касата.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 19, КОЙТО СТАВА §20.
  § 20. (1) Средствата от преизпълнението на приходите по бюджета на държавен орган,
  министерство и ведомство по чл. 5, ал. 1 се използват за компенсиране неизпълнението на
  останалите приходи на републиканския бюджет и за извършването на корекции по реда на чл. 35, ал.
  2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  (2) Алинея 1 не се прилага за постъпилите по съответните бюджети средства от дарения,
  помощи и други безвъзмездно получени средства.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА §20, КОЙТО СТАВА §21.
  § 21. (1) Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да разходват за други цели
  предвидените бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2004 г.
  (2) Министерският съвет може да разрешава бюджетни кредити за сметка на държавни
  инвестиционни заеми за други цели по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни
  кредити съгласувано с министъра на финансите.
  (3) Министърът на финансите може да прехвърля бюджетни кредити от едни държавни
  инвестиционни заеми към други държавни инвестиционни заеми, като след прехвърлянето
  бюджетните кредити запазват целевия си функционален характер.
  (4) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с
  бюджетни кредити може да прехвърля бюджетни кредити по държавните инвестиционни заеми,
  като запазва целевия им функционален характер, свързан с реализирането на проекта.
  (5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат, когато не се нарушават клаузите на съответните
  договори.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 21, КОЙТО СТАВА §22.
  § 22. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки
  в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата,
  ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия,
  Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища,
  органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната
  здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване,
  разплащане и отчитане, наричана по-нататък “единна сметка”.
  4  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия,
  Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища,
  органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната
  здравноосигурителна каса се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова
  автономност при управлението на паричните средства.
  (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при
  съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.
  (4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата и ведомствата, Сметната палата,
  Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио,
  Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната здравноосигурителна
  каса и подведомствените им разпоредители с бюджетни кредити се извършват чрез сметките на
  съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната
  сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на
  разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по
  ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото
  обслужване на транзитните сметки не се прилагат чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на
  държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и плащанията по
  ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и
  търговските банки. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.
  (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни
  разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за
  електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
  (8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на
  финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда
  на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа
  обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на
  държавния бюджет, като в този случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна
  банка.
  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания
  по бюджетите и извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния
  бюджет на Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за плащане се
  определят и актуализират след съгласуване между Министерството на финансите и съответните
  разпоредители с бюджетни кредити.
  (11) Бюджетните взаимоотношения на министерствата и ведомствата с централния бюджет
  по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането
  по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2004 г., както и при прилагането на
  чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът
  на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за
  разходи и трансфери.
  (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в
  единната сметка и системата за електронни бюджетни разплащания бюджетните приходи и
  плащания на други бюджетни организации, обслужвани от търговските банки, средствата и
  плащанията на извънбюджетни и набирателни сметки, както и възстановяването на данъчни и
  неданъчни приходи на централния бюджет от данъчната администрация.
  (13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания
  организации по ал. 2 и техните подведомствени разпоредители се извършват в рамките на
  съответните лимити по ал. 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на
  бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата може
  автоматично да се финансира от сметка на централния бюджет.
  5  (14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез
  автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния
  разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период
  разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в
  частта на вътрешното финансиране.
  (15) Редът по ал. 13 и 14 може да се приложи и спрямо включените в системата за електронни
  бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове.
  (16) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в
  системата на единна сметка, и други бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от
  Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството да преминат към безкасово изплащане на
  заплати и възнаграждения на персонала и други разходи.
  (17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност
  в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и
  [0. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради
  недостиг на средства на единната сметка.
  (18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и средствата по
  набирателните сметки по ал. 1 могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по
  ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните
  организации и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството
  m финансите, като начислените лихви по тях се отразяват в намаление на приходите от лихви на
  централния бюджет.
  (19) Министърът на финансите упражнява общ контрол и осъществява управление на
  ликвидността на средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в
  българската народна банка и в търговските банки, операции на вторичния пазар с държавни ценни
  снижа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 22. КОЙТО СТАВА $23 И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ПОДОБРЕНА РЕДАКЦИЯ;
  § 23. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните
  сметки в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет,
  министерствата, ведомствата, Сметната палата, КОМИСИЯТА за финансов надзор,
  българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия
  на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния
  осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и
  обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-
  нататък “единна сметка”.
  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия,
  българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната
  здравноосигурителна каса се включват в единната сметка при запазване на тяхната
  финансова автономност при управлението на паричните средства.
  (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка
  при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези
  средства.
  (4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата и ведомствата, Сметната
  палата, КОМИСИЯТА за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското
  национално радио, Българската академия на науките, органите на съдебната власт,
  Националната здравноосигурителна каса и подведомствените им разпоредители с бюджетни
  кредити се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в
  6  Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите
  определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни
  кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации
  по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За
  банковото обслужване на транзитните сметки не се прилагат чл. 29, ал. 3 от Закона за
  устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и
  плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството
  на финансите и търговските банки. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени,
  приложими за всички банки.
  (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни
  разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за
  електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
  (8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на
  финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по
  реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на
  договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното
  обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за
  Българската народна банка.
  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за
  плащания но бюджетите и извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за
  устройството на държавния бюджет на Сметната палата, КОМИСИЯТА за финансов надзор,
  министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за плащане се
  определят и актуализират след съгласуване между Министерството на финансите и
  съответните разпоредители с бюджетни кредити.
  (11) Бюджетните взаимоотношения на министерствата и ведомствата с централния
  бюджет по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на
  финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2004 г., както
  и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при
  условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по
  съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.
  (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в
  единната сметка и системата за електронни бюджетни разплащания бюджетните приходи и
  плащания на други бюджетни организации, обслужвани от търговските банки, средствата и
  плащанията на извънбюджетни и набирателни сметки, както и възстановяването на данъчни
  и неданъчни приходи на централния бюджет от данъчната администрация.
  (13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни
  разплащания организации по ал. 2 и техните подведомствени разпоредители се извършват в
  рамките на съответните лимити по ал. 10, като при превишение на одобрените плащания над
  наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка
  разликата може автоматично да се финансира от сметка на централния бюджет.
  (14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез
  автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния
  разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния
  период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение
  на бюджета в частта на вътрешното финансиране.
  (15) Редът по ал. 13 и 14 може да се приложи и спрямо включените в системата за
  електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове.
  (16) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации,
  включени в системата на единна сметка, и други бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т.

  1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството да преминат към безкасово
  изплащане на заплати и възнаграждения на персонала и други разходи.
  (17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата
  наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и
  лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или
  забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.
  (18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и средствата по
  набирателните сметки по ал. 1 могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и
  по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на
  бюджетните организации и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка
  на Министерството на финансите, като начислените лихви по тях се отразяват в намаление на
  приходите от лихви на централния бюджет.
  (19) Министърът на финансите упражнява общ контрол и осъществява управление на
  ликвидността па средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в
  Българската народна банка и в търговските банки, операции на вторичния пазар с държавни
  ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави,
  след провеждане на консултации с БНБ.
  § 23. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се
  осъществява от Българската народна банка и от търговските банки.
  (2) Наличностите по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и във валута на
  бюджетните организации, включително на общините, в търговските банки се обезпечават от
  обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на държавни ценни
  книжа по външния и вътрешния дълг на Република България. Блокирането на държавни ценни
  книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на учреден особен залог върху
  тях.
  (3) Блокирането на държавните ценни книжа по ал. 2, които не се водят в регистъра на
  Българската народна банка по реда на Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за придобиване,
  изплащане и търговия с държавни ценни книжа (ДВ, бр. 119 от 2002 г.), се извършва чрез
  прехвърлянето им от търговските банки по специално открити за целта техни сметки в Българската
  народна банка.
  (4) При обявяване в несъстоятелност на търговска банка блокираните като обезпечение
  държавни ценни книжа по реда на ал. 2 не се включват в масата на несъстоятелността и преминават
  в разпореждане на министъра на финансите.
  (5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда за
  прилагане на ал. 1,2, 3 и 4.
  (6) Изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и
  наличностите по сметките на бюджетните организации се уреждат с отделни указания на министъра
  на финансите и управителя на Българската народна банка.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 23, КОЙТО СТАВА §24.
  § 24. (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във
  валута на министерствата и ведомствата? първостепенни разпоредители, държавните висши училища
  от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското
  национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса
  се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2003 г. бюджетни,
  извънбюджетни, набирателни и депозитни сметки в левове и във валута в Българската народна
  банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се
  прехвърлят за обслужване в други банки.
  (2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 временно да
  откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания
  8  във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за
  откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като
  наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
  (3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в
  Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и
  споразумения изрично не е определено друго.
  (4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от
  Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА§24, КОЙТО СТАВА §25.
  § 25. (1) Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, за здравно осигуряване и
  за Учителския пенсионен фонд за сметка на бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от
  Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините и тези по ал. 13, се
  начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за
  осигурителни вноски и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавното обществено осигуряване и за
  здравно осигуряване се начисляват, удържат и отчитат от бюджетните предприятия по ал. 1 по
  съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за заплати и други възнаграждения за
  персонал и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (3) В отчетите на бюджетните предприятия по ал. 1 за касовото изпълнение разходите за
  осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигурените лица се посочват в размер,
  съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за заплати и други възнаграждения за
  персонал.
  (4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на държавното
  обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд
  като приходи от осигурителни вноски и вземане от централния бюджет.
  (5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния бюджет директно по
  сметките на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и
  Учителския пенсионен фонд в Българската народна банка.
  (6) Преводите по ал. 5 се извършват текущо през годината от централния бюджет при
  съобразяване с изпълнението на бюджета и управлението на ликвидността на единната сметка и
  размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по съответните бюджети, сметки и
  фондове. Разликата между начислените по ал. 1 и 2 суми и извършените преводи през годината се
  урежда по реда на ал. 7.
  (7) До 30 юни на следващата година се извършва годишно разчитане между централния
  бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между текущо начислените и
  преведените през годината суми въз основа на отчетените и декларирани от бюджетните
  предприятия по ал. 1 данни за осигурителните вноски.
  (8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетни сметки и фондове суми за
  осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице се отразяват и като корективен
  трансфер за поети осигурителни вноски и задължение към бюджетите на съответните разпоредители
  с бюджетни кредити.
  (9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на месеца,
  следващ тримесечието, а за четвъртото тримесечие? до 20 декември. Дължимата за четвъртото
  тримесечие сума се определя на базата на начислените за октомври и ноември осигурителни вноски,
  а за декември -? на базата на дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20 декември суми по
  възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец.
  (10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния бюджет или
  от бюджета на съответния разпоредител с бюджетни кредити, министърът на финансите може да


  разпореди този трансфер да се прихваща до размера на дължимите по ал. 8 суми, като се превежда
  само разликата.
  (11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават дължими за внасяне от
  извънбюджетните сметки и фондове към съответните бюджети в следващата година.
  (12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат по съответните бюджети като вземане и
  корективен трансфер за поети осигурителни вноски.
  (13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното обществено
  осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса се начисляват и внасят месечно от
  Националния осигурителен институт и от Националната здравноосигурителна каса по съответните
  сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, следващ начисляването на сумите.
  (14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и определянето на
  лимитите за плащане за съответните бюджети, сметки и фондове Министерството на финансите
  приспада и отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите за осигурителните вноски по
  ал. 1 и 2.
  (15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата на трансферите
  за поетите осигурителни вноски се отчитат до размера на утвърдените с този закон субсидии,
  трансфери и корекциите им през годината. Всяко превишение над тази сума в края на годината се
  отчита по съответните бюджети на първостепенните разпоредители по ал. 1 като задължение към
  централния бюджет, което се погасява в тримесечен срок, включително чрез прихващане от
  субсидията от централния бюджет за следващата година.
  (16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за трансферите от приложение № 1 към чл. 5,
  ал. 2, като в случаите на отчетени суми на касовите субсидии и трансфера за поети осигурителни
  вноски над утвърдените с този закон размери и корекциите им през годината се отразяват и
  погасяват като задължение към съответния финансиращ бюджет.
  (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от
  бюджетните предприятия по ал. 1 и 13 на Националния осигурителен институт ежемесечно по реда
  на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване и в срокове, определени от министъра на
  финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните с тях разлики и
  преводи по уреждането им се отразяват в отчетите за касовото изпълнение на бюджета и
  извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното финансиране.
  (19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и 13 се дължи законната лихва, която се
  внася по съответните бюджети.
  (20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване не се прилагат за
  бюджетните предприятия по ал. 1 и 13.
  (21) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската академия на
  науките предоставят информация на Националния осигурителен институт за БУЛСТАТ и други
  идентификационни данни за всички техни подведомствени разпоредители и структурни звена и
  настъпилите промени в тях в срокове и по ред, определени от министъра на финансите и управителя
  на Националния осигурителен институт.
  (22) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския
  пенсионен фонд, здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
  включително за сметка на осигурените лица, се извършват по реда на Кодекса за социално
  осигуряване.
  (23) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 25, КОЙТО СТАВА §26 И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ПОДОБРЕНА РЕЛАКПИЯ.
  § 26. (1) Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, за здравно
  осигуряване и за Учителския пенсионен фонд за сметка на бюджетните предприятия по
  смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините
  10  и тези по ал. 13, се начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове
  като разходи за осигурителни вноски и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавното обществено осигуряване и за
  здравно осигуряване се начисляват, удържат и отчитат от бюджетните предприятия по ал. 1
  по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за заплати и други възнаграждения
  за персонал и трансфер за поети осигурителни вноски.
  (3) В отчетите на бюджетните предприятия по ал. 1 за касовото изпълнение разходите за
  осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигурените лица се посочват в размер,
  съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за заплати и други
  възнаграждения за персонал.
  (4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на държавното
  обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен
  фонд като приходи от осигурителни вноски и вземане от централния бюджет.
  (5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния бюджет
  директно по сметките на Националния осигурителен институт, Националната
  здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд в Българската народна банка.
  (6) Преводите по ал. § се извършват текущо през годината от централния бюджет при
  съобразяване с изпълнението на бюджета и управлението на ликвидността на единната сметка
  и размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по съответните бюджети, сметки и
  фондове. Разликата между начислените по ал. 1 и 2 суми и извършените преводи през
  годината се урежда по реда на ал. 7.
  (7) До 30 април на следващата година се извършва годишно разчитане между
  централния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на
  Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между
  текущо начислените и преведените през годината суми въз основа на отчетените и
  декларирани от бюджетните предприятия по ал. 1 данни за осигурителните вноски.
  (8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетни сметки и фондове суми за
  осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице се отразяват и като
  корективен трансфер за поети осигурителни вноски и задължение към бюджетите на
  съответните разпоредители с бюджетни кредити.
  (9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на месеца,
  следващ тримесечието, а за четвъртото тримисечие до 20 декември. Дължимата за четвъртото
  тримесечие сума се определя на базата на начислените за октомври и ноември осигурителни
  вноски, а за декември - на базата на дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20
  декември суми по възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец.
  (10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния бюджет
  или от бюджета на съответния разпоредител с бюджетни кредити, министърът на финансите
  може да разпореди този трансфер да се прихваща до размера на дължимите по ал. 8 суми, като
  се превежда само разликата.
  (11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават дължими за
  внасяне от извънбюджетните сметки и фондове към съответните бюджети в следващата
  година.
  (12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат но съответните бюджети като вземане и
  корективен трансфер за поети осигурителни вноски.
  (13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното обществено
  осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса се начисляват и внасят месечно от
  Националния осигурителен институт и от Националната здравноосигурителна каса по
  съответните сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, следващ
  начисляването на сумите.
  (14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и определянето
  на лимитите за плащане за съответните бюджети, сметки и фондове Министерството на

  финансите приспада и отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите за
  осигурителните вноски по ал. 1 и 2.
  (15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата на
  трансферите за поетите осигурителни вноски се отчитат до размера на утвърдените с този
  закон субсидии, трансфери и корекциите им през годината. Всяко превишение над тази сума в
  края на годината се отчита по съответните бюджети на първостепенните разпоредители по ал.
  1 като задължение към централния бюджет, което се погасява в тримесечен срок,
  включително чрез прихващане от субсидията от централния бюджет за следващата година.
  (16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за трансферите от приложение № 1 към
  чл. 5, ал. 2, като в случаите на отчетени суми на касовите субсидии и трансфера за поети
  осигурителни вноски над утвърдените с този закон размери и корекциите им през годината се
  отразяват и погасяват като задължение към съответния финансиращ бюджет.
  (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от
  бюджетните предприятия по ал. 1 и 13 на Националния осигурителен институт ежемесечно по
  реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване и в срокове, определени от
  министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните с тях
  разлики и преводи по уреждането им се отразяват в отчетите за касовото изпълнение на
  бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното финансиране.
  (19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и 13 се дължи законната лихва, която се
  внася по съответните бюджети.
  (20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване не се
  прилагат за бюджетните предприятия по ал. 1 и 13.
  (21) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската
  академия на науките предоставят информация на Националния осигурителен институт за
  БУЛСТАТ и други идентификационни данни за всички техни подведомствени разпоредители
  и структурни звена и настъпилите промени в тях в срокове и но ред, определени от министъра
  на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
  (22) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване,
  Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване и за допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване, включително за сметка на осигурените лица, се извършват по реда на
  Кодекса за социално осигуряване.
  (23) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  § 26. (1) Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване за сметка на
  осигурителя и осигурените лица и произтичащите от тях разчети, трансфери и лимити за плащания
  се определят, начисляват, удържат, внасят, уреждат и отчитат от бюджетните предприятия по
  смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините, по
  реда на § 25.
  (2) Дължимите суми за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване по
  ал. 1, без тези по ал. 4, се превеждат от централния бюджет директно по набирателната сметка по чл.
  159, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване на Националния осигурителен институт в Българската
  народна банка.
  (3) Преводите по ал. 2 се извършват ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ месеца, за
  който се отнасят сумите, въз основа на декларираните и отчитаните от бюджетните предприятия по
  ал. 1 данни по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  (4) Разходите за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се начисляват
  по бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса и
  се внасят от техните сметки в Българската народна банка по набирателната сметка на Националния
  осигурителен институт по ал. 2 до 20-о число на месеца, следващ месеца, в който са начислени
  сумите.
  (5) Постъпилите по реда на ал. 3 и 4 суми по набирателната сметка на Националния
  осигурителен институт се превеждат на съответните професионални и универсални пенсионни
  фондове до 31-о число на месеца, в който са преведени сумите от централния бюджет.
  (6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 26, КОЙТО СТАВА §27.
  § 27. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване
  за 2004 г. може да се компенсира за сметка на неданъчните приходи по централния бюджет, но не
  повече от превишението на разходите над общата сума на приходите и трансферите, определени в
  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004г.
  (2) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 27, КОЙТО СТАВА § 28.
  § 28. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от
  бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради -
  собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 28, КОЙТО СТАВА § 29.
  § 29. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с
  държавно, съответно с общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или
  незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а
  общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в
  съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското
  участие.
  (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените
  от Министерския съвет или от общинските съвети.
  (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или
  преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности,
  свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и
  по ред, определени от Министерския съвет.
  (5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества,
  прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 29, КОЙТО СТАВА § 30.
  § 30. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на
  държавния бюджет по реда на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет общинските
  съвети приемат бюджета на общината за 2004 г. и го представят в Министерството на финансите и в
  Сметната палата в 10-дневен срок.
  (2) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на
  основата на държавните трансфери по чл. 11 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.
  (3) Бюджетът на общината в частта за местните дейности се съставя на основата на прогноза
  за местните данъци, съгласувана с Главната данъчна дирекция, и постъпленията от общата
  изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от операции с общинско
  имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.
  (4) Размерът на годишното компенсирано преизпълнение на преостъпените държавни данъци
  по общини се установява на базата на отчет към 30 ноември на текущата година и се разпределя,
  както следва:

  1.20 на сто за общината, в която е отчетено преизпълнението;
  2. 80 на сто между всички общини въз основа на критерии, определени от министъра на
  финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
  (5) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите
  на физическите лица, включително сумата от преразпределението по ал. 4, се предоставя текущо от
  Министерството на финансите чрез отделен платежен код за всяка община в системата за
  електронни бюджетни разплащания.
  (6) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на
  делегираните от държавата дейности, при условие че няма неразплатени разходи, остават като
  преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през
  следващата година за делегирани от държавата дейности.
  (7) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи и
  изравнителната субсидия могат да се завишават нормативноопределените разходи за издръжка на
  делегираните от държавата дейности.
  (8) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от
  държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената субсидия
  и/или държавния трансфер на преотстъпения данък.
  (9) Размерът на държавния трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите
  на физическите лица за съответната община може да се намалява при корекции в случаите на
  структурни и други промени, в резултат на които се намаляват разходите на общината за
  делегираните от държавата дейности и не е налице възможност за намаляване на общата допълваща
  субсидия.
  (10) Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи.
  (11) Субсидиите от централния бюджет за делегираните от държавата дейности не могат да
  се ползват като източник за възстановяване на надвнесени данъци в общината за минали години.
  (12) Даренията и помощите, както и средствата по международни програми постъпват по
  бюджетите на общините и се разходват съобразно волята на дарителите и клаузите на договорите.
  Предложение на н.п. Панайот Дяков:
  В § 30, ал. 4 числата “20” и “80” се променят съответно на “30” и “70”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Любен Корнезов, Никола Николов, Пламен Кенаров, Мария Гигова и
  Михаил Михайлов
  В § 30, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби вместо текста “на база на отчет
  към 30 ноември” да се впише “на база на отчети към 30.06, 30.09 и 30.11”.
  В § 30, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби да придобие вида:
  “Държавните трансфери по елементи в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане
  доходите на физическите лица, включително сумата от преразпределението по ал.4, се
  предоставят текущо от министерство на финансите чрез отделни банкови сметки и отделни
  кодове както за всеки елемент, така и за всяка община в системата за електронни бюджетни
  разплащания. ”
  В § 30, от Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нова ал.13, със следния
  текст:
  “(13) В случай, че прогнозата за постъпленията от месни данъци не се изпълни,
  неизпълнението се компенсира от централния бюджет. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  14  Предложение на н.п. Нина Радева:
  В § 30. от Преходните и заключителни разпоредби да се заличи ал. 7.
  Текстът на § 30, ал. 7. се повтаря с текста начл.11 ал.3
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Янаки Стоилов;
  В § 30, ал. 6 да се измени както следва:
  “(6) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на
  делегираните от държавата дейности при условие, че няма неразплатени разходи по тези
  дейности, остават като преходен остатък по бюджета на общината. Този остатък се използва
  по решение на общинския съвет през следващата година за финансиране на делегирани и местни
  дейности (включително за покриване на неразплатени разходи за дейности “общинска
  отговорност ”)
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 30, КОЙТО СТАВА § 31 И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ПОДОБРЕНА РЕДАКПИЯ.
  § 31. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на
  държавния бюджет по реда на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет
  общинските съвети приемат бюджета на общината за 2004 г. и го представят в
  Министерството на финансите и в Сметната палата в 10-дневен срок.
  (2) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя
  на основата на държавните трансфери по чл. 11 и частта от целевата субсидия за капиталови
  разходи.
  (3) Бюджетът на общината в частта за местните дейности се съставя на основата на
  прогноза за местните данъци, съгласувана с Главната данъчна дирекция, и постъпленията от
  общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от операции с
  общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.
  (4) Размерът на годишното компенсирано преизпълнение на преостъпените държавни
  данъци по общини се установява на базата на отчет към 30 ноември на текущата година и се
  разпределя, както следва:
  1.20 на сто за общината, в която е отчетено преизпълнението;
  2.80 на сто между всички общини въз основа на критерии, определени от министъра на
  финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
  (5) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане
  доходите на физическите лица, включително сумата от преразпределението по ал. 4, се
  предоставя текущо от Министерството на финансите чрез отделен платежен код за всяка
  община в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (6) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на
  делегираните от държавата дейности, при условие че няма неразплатени разходи, остават като
  преходен остатък но бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет
  през следващата година.
  (7) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните
  от държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената
  субсидия и/или държавния трансфер на преотстъпения данък.
  15  (8) Размерът на държавния трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане
  доходите на физическите лица за съответната община може да се намалява при корекции в
  случаите на структурни и други промени, в резултат на които се намаляват разходите на
  общината за делегираните от държавата дейности и не е налице възможност за намаляване на
  общата допълваща субсидия.
  (9) Целевите субсцдии не могат да се трансформират в общи.
  (10) Субсидиите от централния бюджет за делегираните от държавата дейности не могат
  да се ползват като източник за възстановяване на надвнесени данъци в общината за минали
  години.
  (11) Даренията и помощите, както и средствата по международни програми постъпват
  по бюджетите на общините и се разходват съобразно волята на дарителите и клаузите на
  договорите.
  § 31. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2004 г. в частта "местни
  дейности" могат да се осигуряват средства за издръжка, включително за заплати и социални
  осигуровки, на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и други културни
  институти въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините
  съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
  (2) На основата на договорите по ал. 1 министърът на културата утвърждава допълнителна
  численост на персонала при спазване на утвърдената от министъра на културата средна месечна
  брутна работна заплата и на размера на средствата за издръжка на всеки културен институт.
  (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески
  проекти, целеви програми и за финансово подпомагане дейността на културните институти.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 31, КОЙТО СТАВА § 32.
  § 32. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и
  общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република
  България, предвидени в разходната част на централния бюджет за 2004 г., се уточняват и
  предоставят по ред, определен от министъра на финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32, КОЙТО СТАВА § 33.
  § 33. За общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета,
  прилагащи системата на "делегирани бюджети", и за дейностите в системата на културата по
  решение на общинските съвети може да се предостави правото на второстепенни разпоредители с
  бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33, КОЙТО СТАВА § 34.
  § 34. (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от
  бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2003 г., се субсидират и през 2004
  г. въз основа на договор.
  (2) Областните диспансери за онкологични, психични, пневмофтизиатрични и кожно-
  венерически заболявалия, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2003 г., се
  субсидират от съответните бюджети през 2004 г. въз основа на договор.
  (3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по
  досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34, КОЙТО СТАВА § 35.
  16  Предложение на н.п. Нина Радева:
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 35. Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от
  бюджетите на общините до 31.12.2003 г., се субсидират през 2004 г. от бюджета на
  Министерство на здравеопазването за извършени дейности. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Атанас Щерев, Цветан Ценков и Антония Първанова;
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 35. Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от
  бюджетите на общините до 31.12.2003 г., се субсидират през 2004 г. от бюджета на
  Министерство на здравеопазването за извършени дейности. ”
  Комисията полкпепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 36 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ;
  § 36. Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от
  бюджетите на общините до 31.12.2003 г., се субсидират през 2004 г. от бюджета на
  Министерство на здравеопазването за извършени дейности.
  § 35. (1) Заплатите и осигурителните вноски на заетите в здравните кабинети в детските
  заведения и училищата на републиканско и общинско финансиране за 2004 г. се финансират от
  общинските бюджети.
  (2) Издръжката на здравните кабинети в детските заведения и училищата се поема в
  зависимост от финансирането съответно от републиканския и от общинския бюджет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 35, КОЙТО СТАВА § 37.
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 36 (1) Министерство на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения
  за болнична помощ с държавно и общинско участие, въз основа на едногодишни договори за
  извършена дейност, по ред определен от министъра на здравеопазването. ”
  (2) В едномесечен срок от приемането на Постановление на Министерски съвет за
  изпълнение на държания бюджет на Република България за 2004 г. министърът на
  здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ.
  (3) До остойностяването на дейностите, извършени по договорите по ал.1, но не по-късно
  от 31.03.2004 г., лечебните заведения за болнична помощ се субсидират месечно до 1/12 част от
  средствата предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой преминали
  болни за съответния период на предходната година. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  17  Предложение на н.п. Атанас Щерев, Цветан Ценков, Антония Първанова:
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 36 (1) Министерство на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения
  за болнична помощ с държавно и общинско участие, въз основа на едногодишни договори за
  извършена дейност, по ред, методика и цени определени от министъра на здравеопазването. ”
  (2) В едномесечен срок от приемането на Постановление на Министерски съвет за
  изпълнение на държания бюджет на Република България за 2004 г. министърът на
  здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ.
  (3) До остойностяването на дейностите, извършени по договорите по ал. 1, но не по-късно
  от 31.03.2004 г., лечебните заведения за болнична помощ се субсидират месечно до 1/12 част от
  средствата предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой преминали
  болни за съответния период на предходната година. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 38 СЪС ГЛЕДНАТА
  РЕДАКПИЯ.
  § 38. (1) Министерство на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни
  заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие, въз основа на едногодишни
  договори за извършена дейност, по ред, методика и цени определени от министъра на
  здравеопазването.
  (2) В едномесечен срок от приемането на Постановление на Министерски съвет за
  изпълнение на държания бюджет на Република България за 2004 г. министърът на
  здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ.
  (3) До остойностяването на дейностите, извършени по договорите по ал.1, но не по-
  късно от 31.03.2004 г., лечебните заведения за болнична помощ се субсидират месечно до 1/12
  част от средствата предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой
  преминали болни за съответния период на предходната година.”
  § 36. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства, медицинска
  апаратура и техника, инструментариум и консумативи, предвидени в закон или произтичащи от
  приетите от Министерския съвет национални програми и проекти, се осъществяват от
  Министерството на здравеопазването.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В § 36 след думата “здравеопазване” се добавя изразът “след конкурси за обществени
  поръчки”
  Комисията подкрепя предложението по принпип. като предлага текстът на вносителя да се
  допълни с думите: “в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 36, КОЙТО СТАВА § 39 И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ПОДОБРЕНА РЕДАКПИЯ:
  § 39. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства,
  медицинска апаратура н техника, инструментариум и консумативи, предвидени в закон или
  произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми и проекти, се
  осъществяват от Министерството на здравеопазването в съответствие с разпоредбите на
  Закона за обществените поръчки.
  18  Предложение на н.п. Нина Радева:
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 37 (1) Националната здравноосигурителна каса въз основа на договор, сключен с
  Министерство на здравеопазването осъществява събирането и обработка на отчетите,
  контролира достоверността на данните и остойностява извършената от лечебните заведения за
  болнична помощ медицинска дейност.
  (2) Разходите за дейността по ал.1 са за сметка на бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип
  Предложение на н.п. Атанас Щерев, Цветан Ценков, Антония Първанова:
  Да се създаде нов параграф:
  “§ 37 (1) Националната здравноосигурителна каса въз основа на договор, сключен с
  Министерство на здравеопазването осъществява събирането, обработката и документалния
  контрол на отчетите на лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с
  Министерството на здравеопазването и ги остойностява по определените в договорите им с
  Министерството на здравеопазването цени.
  (2) Разходите за дейността по ал.1 са за сметка на бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса. ”
  Комисията подкрепя ппедложението. като предлага текстът да бъде записан като нов §36а.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВ § 40 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКПИЯ.
  § 40 (1) Националната здравноосигурителна каса въз основа на договор, сключен с
  Министерство на здравеопазването осъществява събирането, обработката и документалния
  контрол на отчетите на лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с
  Министерството на здравеопазването и ги остойностява по определените в договорите им с
  Министерството на здравеопазването цени.
  (2) Разходите за дейността по ал.1 са за сметка на бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса.
  § 37. Закупената по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни
  материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно съобразно
  предназначението им на лечебни и здравни заведения - търговски дружества с над 50 на сто
  държавно участие.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков;
  В § 37след думата “дружества” изразът “с над 50 наето” се заменя с изразът “с изцяло”.
  Комисията не подкпепя ппедложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 37, КОЙТО СТАВА § 41.
  19


  § 38. Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на базата на
  договори с лечебните заведения по критерии, утвърдени в Националния рамков договор 2004 г. и в
  съответствие със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 38, КОЙТО СТАВА § 42.
  § 39. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се осигуряват със средства
  от бюджета на Министерството на здравеопазването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 39. КОЙТО СТАВА 843.
  § 40. (1) Постъпленията в общинските бюджети от продажбата на общински жилища и
  терени и сумите, получени срещу отстъпено право на строеж върху общинска земя, се ползват за
  изграждане на жилищата, дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти
  и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на
  Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за общини, които нямат такива задължения към
  граждани.
  (3) Приходите в бюджета на Министерството на вътрешните работи от продажба на
  ведомствените им жилища се ползват за финансиране изграждането на жилища, дадени в
  обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти, на които инвеститор е
  Министерството на вътрешните работи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 40, КОЙТО СТАВА § 44.
  § 41. Одобрените с този закон средства за придобиване на дълготрайни материални активи и
  основен ремонт на местните общински пътища в размер 6 100,1 хил. лв. се разпределят по общини в
  срок до 31 март 2004 г. по ред, определен от Министерския съвет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 41, КОЙТО СТАВА § 45.
  § 42. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без юридическите лица с
  нестопанска цел, които получават капиталови трансфери, предоставят в Министерството на
  финансите информация за обектите за строителство и основен ремонт по ред и образец, утвърдени
  от министъра на финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 42, КОЙТО СТАВА § 46.
  § 43. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. съгласно приложение № 6.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 43, КОЙТО СТАВА § 47.
  § 44. Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по
  Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната,
  намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки, включително погашенията
  по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна мрежа, дължимите
  мита, такси, данъци и нормативноопределена надценка, се внасят от "Булгаргаз" ЕАД в централния
  бюджет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 44, КОЙТО СТАВА § 48.
  § 45. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за
  счетоводството към електропроизводствените търговски дружества, “Национална електрическа  компания” ЕАД, електроразпределителните търговски дружества, “Булгаргаз” ЕАД,
  топлофикационните дружества и В и К дружествата, произтичащи от доставката на природен газ,
  електрическа и топлинна енергия и вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл.
  237, буква “к” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от
  сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена
  покана в 7-дневен срок. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от
  държавни такси.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 45, КОЙТО СТАВА § 49.
  § 46. (1) Годишните финансови отчети за 2003 г. на бюджетните предприятия включват
  елементите, приложими за годишните финансови отчети на бюджетните предприятия за 2002 г.
  (2) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети
  за 2003 г. на бюджетните предприятия и отчетната информация по чл. 33, ал. 3 от Закона за
  счетоводството се определят от министъра на финансите.
  (3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и в счетоводните стандарти за бюджетните
  предприятия, се прилагат Националните счетоводни стандарти по ред, определен от министъра на
  финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 46, КОЙТО СТАВА § 50.
  § 47. (1) За целите на изготвянето от Министерството на финансите на статистиката за
  публичните финанси на начислена основа в съответствие с изискванията на Европейския съюз
  Главната данъчна дирекция, Агенция “Митници”, Агенцията за държавни вземания и Националният
  осигурителен институт водят отчетност и изготвят периодични отчети за вземанията, задълженията,
  приходите и разходите по събираните от тях публични и частни държавни и общински вземания и
  осигурителните вноски по ред, определен от министъра на финансите.
  (2) По реда на ал. 1 Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол
  представят периодични отчети на Министерството на финансите за вземанията, произтичащи от
  приватизацията на държавни предприятия.
  (3) За други случаи, в които в резултат на дейността на бюджетните организации възникват
  активи, пасиви, приходи и разходи за сметка на централния бюджет, министърът на финансите може
  да определи ред за отчитането и предоставянето на тази информация за целите на изготвяне на
  статистиката за публичните финанси.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 47, КОЙТО СТАВА § 51.
  § 48. От бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят средства в
  размер 20 млн. лв. за формиране на имуществото и капитала на държавното предприятие по чл. 60
  от Закона за опазване на околната среда. Средствата се отразяват по бюджета на министерството в
  частта на финансирането и се отчитат като предоставени суми за увеличаване капитала на
  държавното предприятие.
  Предложение на н.п. Евдокия Манева:
  В § 48 от Преходи и заключителни разпоредби числото “20” да бъде заменено с числото
  “60”. В съответствие с това да се направят произтичащите изменения в чл.5, ал.1, ред 1.4 за
  субсидия на Министерството на околната среда и водите, както и в съответните позиции на
  сборните таблици.
  Комисията не подкрепя предложението.
  21  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 48, КОЙТО СТАВА § 52.
  § 49. (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на нефинансовите
  предприятия за субсидии, компенсации и за финансиране на дейностите по техническата
  ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали
  екологични щети не могат да се ползват за обезпечения и/или залог.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и
  частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 49, КОЙТО СТАВА § 53.
  § 50. От средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4 - за предотвратяване и ликвидиране на последиците от
  стихийни бедствия и крупни производствени аварии, може да се разходват до 10 на сто за
  превантивни действия по предотвратяване на стихийни бедствия и крупни аварии.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 50, КОЙТО СТАВА §5 4.
  § 51. Общият размер на субсидиите за 2004 г., които се предоставят от Държавен фонд
  “Земеделие” на земеделските производители, както и годишната субсидия от държавния бюджет
  към Държавен фонд “Земеделие” могат да бъдат в по-малък процент от определените в чл. 12, ал. 5
  и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 51, КОЙТО СТАВА § 55.
  § 52. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката и енергийните
  ресурси размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на
  ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в
  Българската народна банка, извършени от министъра на финансите по реда на § 22, ал. 19.
  (2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени
  съоръжения” и фонд “Радиоактивни отпадъци” за сметка на приходите от лихви на централния
  бюджет от депозити в Българската народна банка.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52, КОЙТО СТАВА § 56.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава нова § 52а.
  “§ 52а. Субсидиите от Централния бюджет за ЮЛНЦза 2004 г. съгласно чл.8, ал.3 се
  предоставят само на юридическите лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на
  юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на
  правосъдието. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  Да се създаде нов параграф § 53:
  “§ 53 В Закона за лечебните заведения ал.2 на чл.106 се изменя както следва:
  “(2) Преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ се субсидират по реда на чл.100,
  ал.2, т.5, както следва:
  1. лечебни заведения по чл.101, ал.4 и 5 и по чл. 103 - от републиканския бюджет;


  2. лечебни заведения по чл.101, ал.6-от републиканския бюджет за извършена дейност и от
  бюджета на съответната община по решение на общинския съвет, за сметка на местни данъци и
  такси и други собствени приходи. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Атанас Щерев, Цветан Ценков, Антония Първанова:
  Да се създаде нов параграф § 53:
  “§ 53 В Закона за лечебните заведения ал.2 на чл. 106 се изменя както следва:
  “(2) Преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ се субсидират по реда на чл. 100,
  ал.2, т.5, както следва:
  1. лечебни заведения по чл.101, ал.4 и 5 и по чл. 103 - от републиканскш бюджет;
  2. лечебни заведения по чл.101, ал.6-от републиканския бюджет за извършена дейност и от
  бюджета на съответната община по решение на общинския съвет, за сметка на местни данъци и
  такси и други собствени приходи. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 57 СЪС ГЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ.
  § 57. В Закона за лечебните заведения ал.2 на чл.106 се изменя както следва:
  м(2) Преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ се субсидират по реда на
  чл.100, ал.2, т.5, както следва:
  1. лечебни заведения по чл.101, ал.4 и 5 и по чл. 103 - от републиканския бюджет;
  2. лечебни заведения по чл.101, ал.6 - от републиканския бюджет за извършена дейност
  и от бюджета на съответната община но решение на общинския съвет, за сметка на местни
  данъци и такси и други собствени приходи.’'
  § 53. В чл. 26 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 90
  от 1996 г., бр. 36,124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г. и бр. 29, 71 и 86 от
  2003 г.) се създава ал. 4:
  “(4) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 се осигуряват целево от централния бюджет
  и се предоставят на общините въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с
  постановлението за изпълнението на държавния бюджет.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 53, КОЙТО СТАВА § 58.
  § 54. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.;
  Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70, 73 и 153 от
  1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г. и бр. 17 и
  26 от 2003 г.) чл. 228 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 54, КОЙТО СТАВА § 59.
  § 55. В чл. 248 от Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на
  Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г.,
  бр. 45 и 112 от 2002 г. и бр. 42 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 4 думите “по ал. 1,2 и 3“ се заменят с “по ал. 1 и 2”.
  23  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55, КОЙТО СТАВА § 60.
  § 56. В чл. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ДВ, бр. 112 от 2002 г.) се
  правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думите “по ал. 1 и 2” се заменят с "по ал. 1".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56, КОЙТО СТАВА §61.
  § 57. В чл. 4 от Закона за ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм., бр. 49 от
  2000 г.) т. 3 и 4 се изменят така:
  “3. пътуване със 75 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници по
  редовната тарифа по железопътния и автомобилния транспорт в границите на областта, в която
  живеят, както и по основните линии на градския транспорт в цялата страна; компенсирането на
  намалението до стойността на билетите и на картите е за сметка на държавния бюджет;
  4. пътуване веднъж в годината със 75 на сто намаление от определената цена за превоз на
  пътници по редовна тарифа по железопътния и водния транспорт в цялата страна, а където няма
  железопътна линия - и с автомобилния транспорт, за отиване и връщане по избран от тях маршрут;
  носителите на Орден за храброст имат право на три такива пътувания; компенсирането на
  намалението до стойността на билетите е за сметка на държавния бюджет.”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 57, КОЙТО СТАВА § 62.
  § 58. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията
  (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.;
  изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г. и бр. 77 и 120 от 2002 г.) се
  правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите "до 2003 г." се заменят с "до 2004 г.".
  2. В ал. 3 т. 2 се отменя.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В § 58, т. 2 се отменя.
  Комисията яе подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 58, КОЙТО СТАВА § 63.
  § 59. В Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
  ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм. и
  доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1,35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10, 45, 74,112, 119 и 120 от 2002 г. и бр. 8,42 и
  67 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 22 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при
  условията и по реда на чл. 28.”
  2. Параграф 22а се изменя така:
  “§ 22а. Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване,
  за Учителския пенсионен фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване от
  бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за
  счетоводството се начисляват, внасят и отчитат по реда на Закона за държавния бюджет на
  Република България за 2004 г.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 59, КОЙТО СТАВА § 64.
  24  § 60. В чл. ЗОв от Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп.,
  бр. 54 и 120 от 2002 г. и бр. 26 и 86 от 2003 г.) ал. 2 и 3 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 60, КОЙТО СТАВА §65.
  § 61. В съответствие с предвидените за целта средства в държавния бюджет Министерският
  съвет да извърши промени в нормативните актове, с които са предоставени права на отделни групи
  граждани за пътуване с ценови облекчения по железопътния и автомобилния транспорт в страната.
  Предложение на н.п Михаил Миков:
  § 61 от Преходни и заключителни разпоредби да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 61, КОЙТО СТАВА § 66.
  § 62. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред, определен от
  Министерския съвет, като 22 000 хил. лв. от тях се предоставят на Министерството на отбраната във
  връзка с поетите ангажименти на Република България за изпълнение на Целите на въоръжените
  сили през 2004 г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 62, КОЙТО СТАВА § 67.
  § 63. В чл. 1, ал. 2, т. 1.5 са предвидени 1 млн. лв. за съфинансиране на конкретни проекти от
  общините, като същите се разпределят по ред, определен от министъра на финансите съвместно с
  Националното сдружение на общините на Република България.
  Предложение на н.п Михаил Миков:
  § 63 от Преходни и заключителни разпоредби придобива следната редакция:
  “§ 63 (1). Създава се Национален фонд за съфинансиране на общински проекти със средства
  от 20 млн. лв.
  (2) Отпускането на средства от фонда се извършва по ред, определен с наредба на
  министъра на финансите и министъра на регионалното развитие, изработена съгласувано с
  Националното сдружение на общините на Република България.
  (3) Във фонда, на всяко тримесечие се привеждат средства, равни на 10 процента от
  преизпълнението на данъчните приходи.
  (4) С проекти на Националния фонд за съфинансиране могат да участват общини, в които
  собствените приходи не превишават 15 процента от разходите на общината за съответната
  година. ”
  Комисията не подкрепя предложението
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 63, КОЙТО СТАВА § 68.
  § 64. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката
  след 30 юни 2004 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност
  между държавните висши училища, Българската академия на науките и фонд “Научни изследвания”
  на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна
  дейност.
  25  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 64, КОЙТО СТАВА §69.
  ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:
  § 65. В разходите по републиканския бюджет за 2004 г. в рамките на резерва за непредвидени
  и неотложни разходи в частта за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се включват 30,0 млн. лв. за
  реформата в съдебната система, които се предоставят по бюджета на съдебната власт и се разходват
  по ред, определен от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 66. В приложение № 6 "Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които ще
  функционират през 2004 г.", се включват (съгласно чл. 36в, т. 2 от Закона за съдебната власт):
  3.1. "Фонд Съдебни сгради" - Закон за съдебната власт.
  3.2. "Фонд Затворни сгради" - Закон за съдебната власт.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 67. Отписва се като задължение към централния бюджет отпуснатият по бюджета на
  съдебната власт през 2003 г. временен безлихвен заем в размер 3000 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 68. В предоставените трансфери (нето) по чл. 5 се включва субсидия по фондовете
  “Съдебни сгради” и “Затворни сгради” съгласно чл. 36в, т. 2 от Закона за съдебната власт в размер
  15,0 млн. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п Михаил Миков:
  Създава се нов § 69 в Преходите и заключителни разпоредби със следното съдържание:
  “§ 69. Министърът на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на този
  закон издава Наредба за финансирането на общинските болници в отдалечени и крайгранични
  райони, с която определя и критериите за финансирането им. ”
  Досегашният § 69 става § 70.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.н. Нина Радева:
  Предлагам да се създаде нов параграф в преходните и заключителните разпоредби на закона
  със следното съдържание:
  “§.... Минималният размер на фискалния резерв за 2004 г. е в размер на 2,5 млрд. лева”.
  Комисията подкрепя предложението.
  26  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 70 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕЛАКТТИЯ;
  §70. Минималният размер на фискалния резерв за 2004 г. е в размер на 2,5 млрд. лева.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ § 71 СЪС СЛЕЛНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  §71. При преизпълнение на приходите по републиканския бюджет Министерският
  съвет да осигури по реда на чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет
  допълнително сумата от 25 млн.лв., от които 10 млнлв. за Държавен фонд “Земеделие”, 5
  млн.лв. по бюджета на Министерство на земеделието и горите за фонд “Тютюн” и 10 млн.лв. за
  “Български държавни железници” ЕАД.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВ § 72 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §72. Общината не получава финансова компенсация от държавата за средствата,
  посочени в чл. 93, ал.З от Закона за местните данъци такси.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВ § 73 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  §73. Министерският съвет извършва компенсирани промени по бюджета на Министерство на
  регионалното развитие и благоустройството и бюджетните взаимоотношения с общините за 2004 г.
  с оглед отмяната на чл. 61, т.2,3 и 4 от Закона за местните данъци и такси.
  § 69. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 69, КОЙТО СТАВА § 74.

  27  ПРИЛОЖЕНИЯ
  Приложение № 1
  към чл. 5, ал. 4
  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката
  и Министерство на отбраната за държавните висши училища и
  Българската академия на науките
  (хил.лв.)
  Наименование Сума
  1. Българска академия на науките 54 766,5
  2. Технически университет - София 20 014,3
  3. Технически университет София - филиал Пловдив 2 873,4
  4. Технически университет - Варна 7 094,2
  5. Технически университет - Габрово 4 505,1
  6. Русенски университет "А.Кънчев" - Русе 7 772,9
  7. Университет по хранителни технологии - Пловдив 3 803,3
  8. Химико-технологичен и металургичен университет - София 5 456,6
  9. Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас 4 611,3
  10. Лесотехнически университет - София 3 694,9
  11. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 5 607,7
  12. Минно-геоложки университет "Св.Ив.Рилски" - София 3 639,8
  13. Университет за национално и световно стопанство - София 12 250,2
  14. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов 5 149,9
  15. Икономически университет - Варна 5 348,5
  16. Софийски университет "Св.Климент Охридски" 30 024,0
  17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив 8 848,0
  Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" - Велико
  18. Търново 6894,8
  19. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7 944,3
  20. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" – Шумен 5537,9
  21. Национална спортна академия - София 6 399,3
  22. Тракийски университет - Стара Загора 8 114,7
  23. Аграрен университет - Пловдив 4 469,9
  24. Висш медицински институт - Пловдив 7 114,1
  25. Медицински университет - Варна 5 408,4
  26. Висш медицински институт - Плевен 4 171,0
  27. Тракийски университет - Стара Загора - Медицински факултет 1 436,5
  28. Медицински университет - София 13 383,9
  29. Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив 1 700,6
  Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" -
  30. София 2 062,2
  28  31. Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София 2 799,8
  32. Национална художествена академия - София 2 751,3
  33. Колеж по библиотечно дело - София 737,3
  34. Колеж по телекомуникации и пощи - София 948,2
  35. Виеше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 2 587,5
  36. Виеше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 506,4
  37. Военна академия" Г.С.Раковски" 5 600,0
  38. Национален военен университет" В.Левски" 10 300,0
  39. Виеше военноморско училище " Н.Й.Вапцаров" 2 172,0
  Всичшео; 289 500,9
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КЪМ
  ЧЛ.5, АЛ. 4, като предлага в т. 33 наименованието да се чете “Колеж по библиотекознание и
  информационни технологии-София”
  29  Приложение № 2
  към чл. 8, ал. 2
  Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2004 г.
  (хил.лв.)
  Наименование Сума
  1. Български червен кръст - Национален комитет 1 267,4
  2. Съюз на инвалидите в България 293,2
  3. Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време 131,9
  4. Съюз на слепите в България 199,6
  5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 87,3
  6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 196,1
  7. Национален център за социална рехабилитация 155,5
  8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 45,5
  9. Съюз на глухите в България 155,5
  10. Българска асоциация "Диабет" 166,6
  11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 54,5
  12. Национална асоциация на слепоглухите в България 59,8
  13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 42,4
  14. Съюз на ветераните от войните в България 64,9
  15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите,
  Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на
  военноинвалидните кооперации в България 127,5
  16. Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания" 24,7
  17. Асоциация-мрежа на организации на и за хора с увреждания 23,9
  18. Български туристически съюз 42,2
  19. Съюз на българските автомобилисти 93,4
  20. Съюз на тракийските дружества в България 15,6
  21. Съюз на народните читалища 21,7
  22. Рилска Света обител - Рилски манастир 426,6
  23. Представителни сдружения на потребителите в България 56,2
  Всичко: 3 752,0
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. КЪМ
  ЧЛ. 8. АЛ. 2.
  30  Приложение № 3,
  към чл. 10, ал. 1
  МЕХАНИЗЪМ
  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г.
  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2004 г. се изчисляват по следната формула:
  С = Cl + С2 + СЗ, където
  С е размера на субсидията за конкретната община от централния бюджет;
  С1 е размера на общата допълваща субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изчислява се, като отрицателна разлика между размера на всички разходи за делегираните от
  държавата дейности, определени по стандарти, и размера на преотстъпените данъци по Закона за
  облагане доходите на физическите лица;
  С2 е размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната
  община. Получава се от общините, чиито постъпления от местни данъци за 2002 г. са под средното
  за страната на глава от населението (МДср > МД). Изчислява се по следната формула:
  С2 = ( МДср -МД ) х Н, където
  МДср е средния размер за страната на постъпления от местни данъци на глава от
  населението;
  МД е размера на постъпленията от местни данъци на глава от населението за конкретната
  община;
  Н е населението на съответната община по настоящ адрес;
  СЗ е размера на целевата субсидия за капиталови разходи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КЪМ
  ЧЛ.10. АЛ. 1.
  31  Приложение № 6
  към § 43
  Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2004 г.
  1. Фонд за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към Агенцията
  за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители
  3. Национален фонд към Министерството на финансите - Закон за ратифициране на
  меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на
  Република България и Европейската комисия
  4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински
  предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол -
  Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи -
  Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за социално осигуряване
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
  8. Фонд "Съдебни сгради" - Закон за съдебната власт
  9. Фонд "Затворни сгради" - Закон за съдебната власт
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНРИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. КЪМ 843. като предлага отпадането на т. 8 и 9.
  52
  Форма за търсене
  Ключова дума