Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
22/10/2004 първо гласуване

  Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
  Обединен проект от приетите на първо четене на 22 октомври 2004 г. законопроекти
  № 402-01-54 внесен от Министерски съвет на 11.10,2004 г.,
  и М 454-01-84 внесен от Петър Жотев и гр.н.п.
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси


  Обединен проект от приетите на първо четене на 22 октомври 2004 г.
  законопроекти
  № 402-01-54 внесен от Министерски съвет на 11.10,2004 г.,
  и М 454-01-84 внесен от Петър Жотев и гр.н.п.
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  § 1. В чл. 1 т. 2 и 6 се отменят.
  § 2. В чл. 9а, ал. 2 думата “събирането” се заменя с “действия, свързани със събирането”.
  § 3. В чл. 10, ал. 1 думите “дворни места, парцели” се заменят с “урегулирани поземлени имоти”.
  § 4. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински урегулиран поземлен имот, е данъчно задължен и за урегулирания поземлен имот.”
  § 5. В чл. 14, ал. 3 думите “в срока по чл. 32” се заменят с “в 6-месечен срок от откриването на наследството”.
  § 6. В глава втора раздел II и раздел V се отменят.
  § 7. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Имуществото се оценява, както следва:
  1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената или по определената от държавен или общински орган цена, а

  в случаи че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
  2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
  3. ценните книжа - по пазарната им стойност, а когато тя не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения - по поминала им;
  4. превозните средства - по застрахователната им стойност;
  5. останалите движими вещи и права - по пазарната им стойност.”
  § 8. В чл. 48, ал. 1, т. 1, буква “г” и т. 2 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”,
  § 9, В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ:
  “За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите “в срока по чл. 32” се заменят с “в 6-месечен срок от откриването на наследството”.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.”
  § 10. В чл. 55 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 след думата “автомобил” се добавя “до 12 т технически допустима максимална маса”.
  2. Създава се ал, 15:
  “(15) За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
  2

  § 11. в чл. 60 ал. 2 се изменя така:
  “(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.”
  § 12. В глава втора раздел V се отменя.
  § 13. Членове 113и114се изменят така:
  “Чл. 113. (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи:
  1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;
  2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;
  3

  3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.
  (2) Таксите по ал. 1 са:
  1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  2. годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности:
  а) търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  б) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  в) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  г) търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;
  3. дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.
  (3) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.
  Чл. 114. Първоначалната такса по чл. 113, ал. 2, т. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната по ал. 2,
  т. 2 - до 31 януари."
  § 14. Член 124 се отменя.
  § 15. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 14 се отменя.
  2. Точка 20 се отменя.
  4

  3. Създават т. 21 и 22:
  “21. “Урегулирани поземлени имоти” са поземлените имоти по § 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
  22. “Внесени като нови” по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, които не са имали постоянна пътна регистрация до вноса им в страната.”
  § 16. В чл. 3, ал. 3 от приложение № 2 се създава изречение трето:
  “Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 17. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването на превозното средство.
  § 18. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от
  2003 г. и бр. 36, 38 и 53 от 2004 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 60, ал. 2, изречение първо след думата "мотивира" се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. ВЧЛ. 185:
  а) в ал. 1, т. 3 думите “срока за подаване на декларацията по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси” се заменят с “6-месечен срок от откриване на наследството”;
  б) в ал. 3 думите “срока за подаване на декларацията по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси” се заменят с “6-месечен срок от откриване на наследството”.
  § 19. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89
  5

  от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г.; бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 2004 г.) в чл. 55, ал. 1, буква ”б” думите "за облагане с данък върху наследствата” се заменят със “съгласно Закона за местните данъци и такси”.
  § 20. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г. и бр. 29 и 36 от 2004 г.) в § 2 от Допълнителните разпоредби думите “по реда на чл. 33” се заменят с “по реда на чл. 46”.
  § 21. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 от 2004 г.) § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  § 22. В Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (обн., ДВ, бр. 15 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1992 г., бр. 20 и 40 от 1995 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 94 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1996 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 61 от 1996 г.; попр.. Решение № 16 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 87 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 от 1998 г, и бр. 9 от 2000 г.) чл. 5 се отменя.
  § 23. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.- бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от
  1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.- бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от
  1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 и 38 от 2004 г.) § 8 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  6

  § 24. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 31 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г. и бр. 55 от 2004 г.) в чл. 29, ал. 1 изречение второ се заличава.
  § 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  София, 22 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума