Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
29/10/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  Българската народна банка
  Проект
  Второ четене

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  Българската народна банка
  (Обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54
  от 1999 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.)

  § 1. Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Основна цел на Българската народна банка е да поддържа
  ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната
  парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с
  изискванията на този закон.
  (2) Българската народна банка действа в съответствие с принципа
  на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция, като подкрепя
  ефективното разпределение на ресурсите. От момента на присъединяване на
  Република България към Европейския съюз и без да се засяга основната цел
  за поддържане стабилност на цените, Българската народна банка:
  1. подкрепя общата икономическа политика на Европейската
  общност, за да допринесе за осъществяване на целите й, посочени в чл. 2 от
  Договора за създаване на Европейската общност;
  2. придържа се към принципите, посочени в чл. 4 от Договора за
  създаване на Европейската общност.
  (3) Българската народна банка съдейства за създаването и
  функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор
  върху тях.
  (4) Българската народна банка има изключителното право да
  емитира банкноти и монети в страната.
  (5) Българската народна банка регулира и осъществява надзор
  върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане
  стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.”
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ се изменя така: “От момента на
  присъединяване на Република България към Европейския съюз и без да се


  засяга основната цел за поддържане на стабилността на цените,
  Българската Народна банка подкрепя общите икономически политики в
  Европейската общност, за да допринесе за осъществяване на нейните цели,
  както са посочени в чл. 2 от Договора за създаване на Европейската
  общност. ”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Без да се засягат целите по ал. 1 и 2, БНБ подкрепя политика
  на устойчив и неинфланционен растеж. ”
  3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисия подкрепя предложението и предлага следната
  окончателна редакция на § 1;
  § 1. Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. (1) Основна цел на Българската народна банка е да
  поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на
  националната парична единица и провеждане на парична политика в
  съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Българската народна банка действа в съответствие с
  принципа на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция,
  като подкрепя ефективното разпределение на ресурсите. От момента на
  присъединяване на Република България към Европейския съюз и без да
  се засяга основната цел за поддържане на стабилността на цените,
  Българската Народна банка подкрепя общите икономически политики в
  Европейската общност, за да допринесе за осъществяване на нейните
  цели, както са посочени в чл. 2 от Договора за създаване на
  Европейската общност.
  (3) Без да се засягат целите по ал. 1 и 2, БНБ подкрепя политика
  на устойчив и неинфланционен растеж.
  (4) Българската народна банка съдейства за създаването и
  функционирането на ефективни платежни системи и осъществява
  надзор върху тях.
  (5) Българската народна банка има изключителното право да
  емитира банкноти и монети в страната.
  (6) Българската народна банка регулира и осъществява надзор
  върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане
  стабилността на банковата система и защита интересите на
  вложителите.”
  § 2. В чл. 3 думите “и кредитната” и "за своите намерения и
  действия" се заличават.
  Комисия подкрепя предложението за § 2.
  2
  § 3. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Когато в баланса на Българската народна банка сумата на
  активите й спадне под сумата на нейните задължения и на основния й
  капитал, министърът на финансите попълва основния капитал на банката до
  размера на недостига."
  Комисия подкрепя предложението за § 3.
  § 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) За членове на управителния съвет се избират и назначават лица
  с високи нравствени качества, които са изтъкнати професионалисти в
  сферата на икономиката, финансите и банковото дело.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Член на управителния съвет не може да бъде лице:
  1. осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
  2. обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или
  неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
  3. което е било през последните две години, предхождащи датата на
  решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в
  несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган.”
  Комисия подкрепя предложението за § 4.
  § 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 4, 5, 6 и 7 се изменят така:
  “(4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години.
  Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно
  назначаването му се извършва, не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2
  месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до изтичането на
  мандата изборът, съответно назначаването, не бъдат осъществени, членът на
  управителния съвет с изтекъл мандат продължава изпълнението на
  правомощията си до произвеждането на нов избор, съответно до
  назначаването.
  (5) Управителят и подуправителите не могат да извършват друга
  дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в
  които Българската народна банка има участие, или на международни
  организации във връзка с дейността й. Те могат да извършват неплатена
  дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е
  налице конфликт на интереси.
  (6) Другите трима членове на управителния съвет не могат да
  извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за
  банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в
  з  изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да
  породи конфликт на интереси.
  (7) При подаване на оставка от член на управителния съвет,
  правомощията му се прекратяват след изтичането на 3 месеца от подаването
  й, ако в този срок не е избран или назначен нов член.
  2. Създава се ал. 8:
  “(8) Отношенията между Българската народна банка и управителя и
  подуправителите се уреждат с договори за управление, които се сключват по
  ред, определен от управителния съвет.”
  Комисия подкрепя предложението за § 5 като предлага следната
  редакция на ал. 7;
  “(7) При подаване на оставка от член на управителния съвет,
  правомощията на този член се прекратяват след изтичането на 3 месеца
  от подаването й, ако в този срок не е избран или назначен нов член на
  управителния съвет.
  § 6. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
  “(1) При встъпването в длъжност управителят, подуправителите и
  другите трима членове на управителния съвет полагат клетва да спазват
  законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции,
  както и да пазят служебната, банковата и търговската тайна, включително и
  след прекратяване на правомощията им.”
  Комисия подкрепя предложението за § 6.
  § 7. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 12 може да прекрати
  предсрочно правомощията на член на управителния съвет само ако
  последният не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 4 за изпълнение на
  служебните му задължения или ако е във фактическа невъзможност да
  изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца.
  (2) При предсрочно прекратяване правомощията на член на
  управителния съвет на неговото място се избира, съответно назначава, друго
  лице за остатъка от мандата.
  (3) От момента на присъединяване на Република България към
  Европейския съюз решение за предсрочно прекратяване правомощията на
  управителя на Българската народна банка може да бъде отнесено за
  разглеждане пред Съда на Европейските общности от засегнатия управител
  или от Управителния съвет на Европейската централна банка.”
  Комисия подкрепя предложението за § 7, като предлага
  следната редакция на ал. 1:
  4  “(1) Компетентният орган по чл. 12 може да прекрати
  предсрочно правомощията на член на управителния съвет само ако
  последният не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 4 за изпълнение
  на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да
  изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца, или ако е признат за
  виновен за съществено нарушение на служебните задължения.”
  § 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 14:
  “14. отговаря за създаването и поддържането на ефективна система
  за вътрешен контрол в Българската народна банка и в нейните дъщерни
  дружества, съобразена с присъщите рискове за дейността й;”.
  2. Досегашната т. 14 става т. 15.
  Комисия подкрепя предложението за § 8.
  § 9. В чл. 20, ал. 1 думите “международните валутни активи” се
  заменят с “брутните международни валутни резерви”.
  Комисия подкрепя предложението 9.
  § 10. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. (1) Вътрешният одит на Българската народна банка се
  осъществява от главен одитор, избран от управителния съвет на банката, след
  одобрение на председателя на Сметната палата.
  (2) Главният одитор оценява качеството на системите за вътрешен
  контрол, оказва съдействие на ръководството на банката за тяхното
  усъвършенстване и за управлението на риска, като:
  1. проверява функционирането на тези системи, тяхната надеждност
  и пълнота на информацията;
  2. проверява адекватността на съществуващите системи за защита
  на активите на банката и при необходимост - тяхното наличие;
  3. проверява дали операциите на банката се извършват в
  съответствие със законите и другите нормативни актове и с актовете на
  органите за управление на банката;
  4. оценява ефективността и ефикасността на извършваните
  операции със средства на банката и при необходимост прави препоръки до
  управителния съвет;
  5. проверява законосъобразността и оценява ефективността и
  ефикасността на извършваните операции в дъщерните дружества на банката.
  (3) Главният одитор извършва други проверки по искане на
  управителния съвет.
  (4) Главният одитор координира дейността си с външния одитор на
  Българската народна банка.
  5  (5) Целите, правомощията, отговорностите, планът и отчетът за
  дейността на вътрешния одит на Българската народна банка се приемат от
  управителния съвет.”
  Комисия подкрепя предложението за § 10.
  § 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Служителите на Българската народна банка са длъжни да пазят
  в тайна преговорите, сключваните сделки, размера на депозитите и
  операциите на клиентите, сведенията, получавани от банката, както и всички
  обстоятелства по работата на банката и нейните клиенти, които
  представляват служебна, банкова или търговска тайна, включително след
  прекратяване на трудовото им правоотношение.”
  Комисия подкрепя предложението за § 11.
  § 12. В чл. 25 се създава ал. 6:
  “(6) При продажба на банкноти и монети управителният съвет може
  да определи цена, различна от номиналната стойност.”
  Комисия подкрепя предложението за § 12.
  § 13. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Условията и редът, при които могат да бъдат заменяни
  или обменяни български банкноти и монети по частична или пълна
  номинална стойност, се определят от Българската народна банка.
  (2) Българската народна банка, банките, финансовите къщи и
  обменните бюра са задължени да задържат за проверка срещу издаване на
  писмен документ всички попаднали при тях по какъвто и да е начин
  български или чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения,
  че са неистински или преправени. Българската народна банка е
  компетентната институция за предприемане на такава проверка и извършване
  на експертната оценка.
  (3) Когато в резултат на експертната оценка по ал. 2 се констатира,
  че банкноти или монети са неистински или преправени, те се задържат от
  Българската народна банка, като не се заменят и не се връщат.
  (4) Българската народна банка издава наредба по прилагането на
  този член.”
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  В чл. 27 се създава нова ал. 3:
  6  “(3) Институциите no an. 2 са длъжни в срок от 3 работни дни да
  предават на БНБ за извършване на експертна оценка задържаните от тях
  български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения,
  че са неистински или преправени. ”
  Комисия подкрепя предложението и предлага следната
  окончателна редакция на § 13:
  § 13. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Условията и редът, при които могат да бъдат
  заменяни или обменяни български банкноти и монети по частична или
  пълна номинална стойност, се определят от Българската народна банка.
  (2) Българската народна банка, банките, финансовите къщи и
  обменните бюра са задължени да задържат за проверка срещу издаване
  на писмен документ всички попаднали при тях по какъвто и да е начин
  български или чуждестранни банкноти и монети, които пораждат
  съмнения, че са неистински или преправени. Българската народна банка
  е компетентната институция за предприемане на такава проверка и
  извършване на експертната оценка.
  (3) Институциите по ал. 2 са длъжни в срок от 3 работни дни да
  предават на БНБ за извършване на експертна оценка задържаните от
  тях български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат
  съмнения, че са неистински или преправени.
  (4) Когато в резултат на експертната оценка по ал. 2 се
  констатира, че банкноти или монети са неистински или преправени, те
  се задържат от Българската народна банка, като не се заменят и не се
  връщат.
  (5) Българската народна банка издава наредба по прилагането
  на този член,
  § 14. В чл. 28, ал. 3, т. 6 думите “оценено по 500 германски марки за
  една трой унция или по пазарната му цена, ако тя е по-ниска” се заличават.
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  В чл. 28, ал. 3, т. 5 след думите “чуждестранни централни банки ”
  се поставя запетая и думите “или публични международни финансови
  организации ” се заменят с “публични международни финансови организации
  или други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са
  оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати
  агенции за кредитен рейтинг. ”
  Комисия подкрепя предложението и предлага следната
  окончателна редакция на § 14:
  § 14. В чл. 28, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  7  1. В т. 5 след думите “чуждестранни централни банки” се
  поставя запетая и думите “или публични международни финансови
  организации” се заменят с “публични международни финансови
  организации или други чуждестранни финансови институции, чиито
  задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две
  международно признати агенции за кредитен рейтинг.”
  2. В т. 6 думите “оценено по 500 германски марки за една трой
  унция или по пазарната му цена, ако тя е по-ниска” се заличават.
  § 15. В чл. 30 думите “германски марки” се заменят с “евро”.
  Комисия подкрепя предложението за §15.
  § 16. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите ’’международни валутни активи” се заменят с
  “брутни международни валутни резерви”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Левовата равностойност на брутните международни валутни
  резерви с изключение на тези по чл. 28, ал. 3, т. 3 и 6, деноминирани в
  различни от евро валути, не може да е по-голяма, съответно по-малка, с
  повече от 2 на сто от левовата равностойност на всички парични задължения
  на Българската народна банка, деноминирани в тези валути.”
  Комисия подкрепя предложението за § 16.
  § 17. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Загубите, възникващи от промените по ал. 1, се погасяват със
  средства по специалната резервна сметка и по фонд "Резервен"."
  Комисия подкрепя предложението аз § 17,
  § 18. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
  “(3) При определени от нея условия Българската народна банка
  може да открива сметки на инвестиционни посредници по смисъла на Закона
  за публичното предлагане на ценни книжа, получили разрешение за
  инвестиционно посредничество с държавни ценни книжа.”
  Комисия подкрепя предложението за § 18.
  § 19. Член 43 се изменя така:
  “Чл. 43. (1) Българската народна банка действа като фискален агент
  и депозитар на държавата въз основа на сключени договори и при пазарни
  условия и цени на услугите.
  8  (2) Като фискален агент и депозитар на държавата Българската
  народна банка:
  1. извършва банковото обслужване на сметките и плащанията,
  включени в системата на единната сметка, от името и за сметка на
  Министерството на финансите;
  2. събира и предоставя на Министерството на финансите
  периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в
  страната;
  3. действа като агент по държавни дългове и по дългове,
  гарантирани от държавата;
  4. може да извършва и други договорени с министъра на финансите
  дейности.
  (3) Като агент по държавни дългове Българската народна банка
  води сметки за държавни ценни книжа, които се регистрират по
  приобретатели на дълга.
  (4) Българската народна банка може да действа като упълномощен
  представител на Министерския съвет за цели и при условия, определени от
  нея и от Министерския съвет.”
  Комисия подкрепя предложението за § 19.
  § 20. Членове 44 и 45 се изменят така:
  “Чл. 44. При упражняване на правомощията и изпълнение на
  задълженията си по този закон Българската народна банка, управителят и
  членовете на управителния съвет са независими и нямат право да искат или
  да приемат указания на Министерския съвет и на други органи и
  институции. Министерският съвет и другите органи и институции нямат
  право да дават указания на Българската народна банка, на управителя или
  членовете на управителния съвет.
  Чл. 45. (1) Българската народна банка не може да предоставя
  кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване
  на дългови инструменти, на Министерския съвет, на общините, както и на
  други държавни и общински институции, организации и предприятия.
  (2) Алинея 1 не се прилага за кредитиране на държавни и общински
  банки в случаите по чл. 33, ал. 2.
  (3) Българската народна банка може да предоставя кредити на
  държавата за сметка на покупки на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд, предоставени от управителния съвет при
  следните условия:
  1. решението на управителния съвет да е взето не по-късно от 7 дни
  след датата на съответната покупка на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд;
  9  2. срокът за ползване на заема от държавата е до 90 дни след датата
  на съответната покупка на специални права на тираж от Международния
  валутен фонд;
  3. плащанията по главницата и лихвите се извършват в срокове-не
  по-късно от датите, на които следва да се извършат съответните плащания от
  Българската народна банка към Международния валутен фонд, и в
  необходимите за плащанията размери.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3, т. 2 правото на държавата
  върху неизползваната част от разрешения кредит се погасява.”
  Комисия подкрепя предложението за § 20 като съгласно Закона
  за нормативните актове препоръчва промените на чл. 44 и 45 да се
  извършат с отделни параграфи, като следващите параграфи се
  преномерират.
  Окончателен текст на § 20 и § 21.
  § 20. Член 44 се изменя така:
  “Чл. 44. При упражняване на правомощията и изпълнение на
  задълженията си по този закон Българската народна банка, управителят
  и членовете на управителния съвет са независими и нямат право да
  искат или да приемат указания на Министерския съвет и на други
  органи и институции. Министерският съвет и другите органи и
  институции нямат право да дават указания на Българската народна
  банка, на управителя или членовете на управителния съвет.”
  § 21. Член 45 се изменя така:
  Чл. 45. (1) Българската народна банка не може да предоставя
  кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез
  придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на
  общините, както и на други държавни и общински институции,
  организации и предприятия.
  (2) Алинея 1 не се прилага за кредитиране на държавни и
  общински банки в случаите по чл. 33, ал. 2.
  (3) Българската народна банка може да предоставя кредити на
  държавата за сметка на покупки на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд, предоставени от управителния съвет при
  следните условия:
  1. решението на управителния съвет да е взето не по-късно от 7
  дни след датата на съответната покупка на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд;
  2. срокът за ползване на заема от държавата е до 90 дни след
  датата на съответната покупка на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд;
  3. плащанията по главницата и лихвите се извършват в срокове
  не по-късно от датите, на които следва да се извършат съответните
  ю  плащания от Българската народна банка към Международния валутен
  фонд, и в необходимите за плащанията размери.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3, т. 2 правото на държавата
  върху неизползваната част от разрешения кредит се погасява.”
  § 21. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Разходите на Българската народна банка се извършват
  съобразно годишния бюджет, приет от управителния съвет и обнародван в
  “Държавен вестник”.”
  Комисия подкрепя предложението за § 21. който става § 22.
  § 22. В чл. 49, ал. 3 думите “Годишният счетоводен отчет на
  банката” се заменят с “Консолидираният финансов отчет на Българската
  народна банка”.
  Комисия подкрепя предложението за § 22. който става § 23.
  § 23. В чл. 50 след думите “Народното събрание” се добавя
  “приетия от управителния съвет бюджет в 30-дневен срок от приемането му,
  както и”.
  Комисия подкрепя предложението за § 23, който става § 24.
  § 24. В чл. 51 думите ’’годишния си счетоводен отчет” се заменят с
  “консолидирания си финансов отчет”.
  Комисия подкрепя предложението за § 24, който става § 25.
  § 25. Член 61 се изменя така:
  “Чл. 61. Лице, което извърши или допусне извършването на
  нарушение на този закон и на издадените по прилагането му нормативни
  актове, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер
  от 500 до 3000 лв. Ако нарушителят е едноличен търговец или юридическо
  лице, налага се имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.”.
  Комисия подкрепя предложението за § 25, който става § 26.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 26. (1) Разпоредбите на чл. 45, ал. 3 и 4 се прилагат до датата на
  влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
  Европейския съюз.
  и  (2) За задълженията по кредити, предоставени от Българската
  народна банка за сметка на покупки на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд преди датата по ал. 1, плащанията на
  държавата по главницата и лихвите се извършват в срокове не по-късно от
  датите, на които следва да се извършат съответните плащания от Българската
  народна банка към Международния валутен фонд, и в необходимите за
  плащанията размери.
  Комисия подкрепя предложението за § 26. който става § 27 със
  следната редакция:
  § 27. (1) Разпоредбите на чл. 45, ал. 3 и 4 се прилагат до датата
  на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република
  България към Европейския съюз.
  (2) За задълженията по кредити, предоставени преди датата по
  ал. 1 от Българската народна банка за сметка на покупки на специални
  права на тираж от Международния валутен фонд, плащанията на
  държавата по главницата и лихвите се извършват в срокове не по-късно
  от датите, на които следва да се извършат съответните плащания от
  Българската народна банка към Международния валутен фонд, и в
  необходимите за плащанията размери.
  София, 29 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума