Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
25/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  законoпроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  №402-01-56/8.10.2004г.,внесен от Министерски съвет,
  № 454-01-51/07.07.2004г, внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п.,№454-01-67/08.09.2004г., внесен от Валентин Василев и гр.н.п.,№454-01-86/29.09.2004г.,внесен от Петър Жотев и гр.н.п., №454-01-97/12.10.2004г., внесен от Сергей Станишев и гр.н.п.,№454-01-101/13.10.2004г.,внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п.
  На заседание, проведено на 21 октомври 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет и народни представители.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Стамен Тасев, който изтъкна, че проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане цели намаляване на данъчната тежест и подобряване на инвестиционния климат в страната.
  Основните промени са следните:
  1. Намаление на ставката на корпоративния данък от 19,5 на 15
  на сто.
  2. Намаление на ставката на данъците, удържани при източника, от 20 на 17 на сто върху социалните, представителните разходи, даренията, спонсорството и разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили за административни цели.
  3. Промяна в режима на облагане на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване, които ще могат по избор да се облагат или по общия ред на закона или с тонажен данък, определен на базата на нетното тегло на експлоатираните кораби.
  4. Промяна в режима на облагане на застрахователните дружества, които преминават към общия ред на облагане по реда на закона. Въвежда се допълнителен данък в размер 3 на сто върху

  застрахователните премии, като животозастраховането е изключено от облагане с този специфичен данък.
  5. Предлага се увеличаване от 30 на 50 на сто на максимално допустимата за данъчни цели годишна амортизационна норма за машини, производствено оборудване и апаратура, които са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
  Законопроекта на н.п. Валентин Василев и гр.н.п. беше представен от н.п. Иван Иванов.
  Предлаганите промени са свързани с;
  1. Намаление на корпоративния подоходен данък от 19,5 на 10 на
  сто.
  2. Намаление ставката на еднократните данъци при източника по чл. 48, ал. 1 и 3 от ЗКПО от 20 на сто на 10 на сто - разходи за доброволно и здравно осигуряване, социалните разходи, разходите по поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, представителни и други разходи.
  3. Месечните авансовите вноски за данъка да се изчисляват върху действително реализираната за периода печалба.
  Законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п. беше представен от н.п. Петър Жотев.
  Предлаганите промени са:
  1. Намаление на корпоративния подоходен данък от 19,5 на 15 на
  сто.
  2. Намаление ставката на еднократните данъци при източника по чл. 48, ал. 1 и 3 от ЗКПО от 20 на сто на 15 на сто - разходи за доброволно и здравно осигуряване, социалните разходи, разходите по поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, представителни и други разходи
  Законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п. беше представен от н.п. Георги Пирински.
  Предлагат се следните промени:
  1. Изравняване на данъчното облагане на юридическите лица и едноличните търговци.
  2. Въвеждане на облекчения за фирмите при инвестиране на реализираната печалба в дълготрайни активи, с цел разширяване на тяхната производствена дейност.
  3. Създаване на допълнителна заинтересованост за фирмите да развиват дарителство и спонсорство, като същите се изключат от облагане с еднократен данък.
  2

  Законопроектите на н.п. Мирослав Севлиевски и гр.н.п. бяха представени от н.п. Ралица Агайн.
  Предлага се:
  1. финансовия резултат преди преобразуването му за данъчни цели да се намалява с паричната равностойност на компютри и периферните устройства за тях, дарени в полза на български училища и висши учебни заведения.
  2. Данъкът върху дивидентите за местни физически лица да се намали на 7 на сто. Законопроектът предвижда необлагане е данък дивидентите, начислени в полза на чуждестранни лица, когато те притежават повече от 20 на сто от капитала на разпределящото дивиденти дружество, а ликвидационните дялове да се облагат с данък само след приспадане на направената вноска в капитала на дружеството.
  3. финансовия резултат за данъчни цели да се намалява с разходите за научно-изследователска и развойна дейност, които фирмите са направили във връзка е търговската си дейност.
  По законопроектите се проведе дискусия при която се поставиха въпроси относно мотивите за въвеждане на три процентен данък върху застрахователните премии, противоконституционността на текста на чл. 63 а - данъка да е за сметка на застрахованите лица, мотивите за въвеждане на тонажния данък за морското корабоплаване, ефекта за бюджета от отпадане на специфичния режим за данъчно облагане на доставчиците на телефонни и телекомуникационни услуги и др.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати:
  1. По законопроекта на Министерския съвет:“3а”- 12 народни представители, “Против”- 2 народни представители и “Въздържали се “ 4- народни представители.
  2. По законопроектите на н.п. Мирослав Севлиевски и гр.
  Н.П.: “За” - 11 народни представители, “Въздържали се “- 6 народни представители, без “Против”.
  3. По законопроекта на н.п. Валентин Василев и гр.н.п.: “За”- 3 народни представители, “Против”- 10 народни представители и “Въздържали се “- 6 народни представители.
  4. По законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.: “ За”- 1 народен представител, “Против”- 4 народни представители и “Въздържали се “- 13 народни представители.
  3

  5. По законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.: “За”- 5 народни представители, “Против”- 9 народни представители и “Въздържали се “- 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет и н.п. Мирослав Севлиевски и група народни представители и да не приеме законопроектите на н.п. Валентин Василев и група народни представители и н.п. Петър Жотев и група народни представители и на н.п. Сергей Станишев и група народни представители.
  София, 22 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума