Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
18/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
  №402-01-52/11.10.2004г.,внесен от Министерския съвет, №454-01-35/28.04.2004г.,внесен от Емилия Масларова и гр.н.п.,
  №454-01-70/08.09.2004г,внесен от Валентин Василев и гр.н.п.,№545-01-83/29.09.2004г, внесен от Петър Жотев и гр.н.п., №454-01-98/12.10.2004г.,внесен от Сергей Станишев и гр.н.п., №454-01-102/13.10.2004г., внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п
  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
  №402-01-52/11.10.2004г.,внесен от Министерския съвет, №454-01-35/28.04.2004г.,внесен от Емилия Масларова и гр.н.п.,
  №454-01-70/08.09.2004г,внесен от Валентин Василев и гр.н.п.,№545-01-83/29.09.2004г, внесен от Петър Жотев и гр.н.п., №454-01-98/12.10.2004г.,внесен от Сергей Станишев и гр.н.п., №454-01-102/13.10.2004г., внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п

  Ha заседание, проведено на 14 октомври 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет и народни представители.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите г-н Стамен Тасев, който изтъкна, че предлаганите промени в Закона за облагане доходите на физическите лица са насочени към постигане на по-ефективна социална политика и увеличаване на разполагаемите доходи на гражданите.
  Основните промени в законопроекта са следните:
  - изменение на скалата за облагане доходите на физическите лица, като необлагаемият доход от 120 лв. се увеличава на 130 лв;
  - намаляване на данъчната ставка, както следва:
  от 12 на 10 на сто - за най-ниските доходи от 130 до 150 лв.;
  от 22 на 20 на сто - за доходите от 150 до 250 лв.;
  24 на сто - за доходите над 250 лв.;
  - въвеждане на семейно подоходно облагане като нов вид данъчно облекчение - предвижда се намаляване на данъчната основа на единия родител с 360 лв. годишно за едно дете, със 780 лв. за две деца и с 1140 лв. за три и повече деца. Данъчното облекчение ще се ползва без оглед на това дали се получават семейни помощи за децата и дали родителите са встъпили в брак или живеят заедно на семейни начала. Освен от родителите облекчението може да се ползва и от лица, които реално полагат грижи за отглеждането на детето - приемни родители, настойници, попечители, близки или роднини, при които е настанено детето по смисъла на Закона за закрила на детето;


  - отменяне на чл. 33, ал. 6 и 7, предвиждащи намаляване на патентния данък е част от размера на направените през годината инвестиции в дълготрайни материални активи поради противоречие на тези разпоредби с характера на патентния данък, който е окончателен и не е обвързан е реализираните приходи и направените разходи от лицето;
  - намаляване размера на патентния данък за работно място за обучение на чирак с 50 на сто и др.
  Законопроекта на Емилия Масларова и гр.н.п. беше оттеглен по време на заседанието.
  Законопроекта на Валентин Василев и гр.н.п. беше представен от н.п. Валентин Василев.
  Основните промени в законопроекта са:
  - въвеждане на семейно подоходно облагане, като месечно се приспадат необлагаеми суми за едно дете 20 лв., за две и повече деца 45 лв., а годишно за едно дете- 240 лв. и за две и повече деца 540 лв,;
  - изменения в таблиците по чл. 35 и чл. 38, като в таблицата по чл. 38 необлагаемия минимум се увеличава от 120 лв. на 140 лв., променят се данъчните ставки, като минималната данъчна ставка става 10%, вместо сегашната 12 на сто; а максималната данъчна ставка от 29 на сто става 25 на сто и се въвеждат 4 етажа на данъчната основа.
  Законопроекта на Петър Жотев и гр.н.п. беше представен от н.п. Йордан Нихризов.
  Основните промени в законопроекта са :
  - въвеждане на семейно облагане на доходите на физическите лица, като необлагаемите суми в месечен размер са 30 лв. за едно дете, 50 лв. за две деца и 75 лв. за три и повече деца и съответно в годишен размер- 360 лв., 600 лв. и 900 лв;
  - промяна в размерите на патентния данък по някои дейности;
  - лицата, облагани с патентен данък да ползват право за приспадане от данъка до 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от дължимия данък за годината;
  - намаляване с 50 на сто на данъка за дейности, при които се извършват само поправки, ремонт и репаратура;
  - актуализация на разпределението на населените места по групи и зони за определяне на патентния данък;
  - промени в таблиците по чл.35 и чл.38 - предлага се необлагаемата месечна данъчна основа да бъде 150 лева, като доходите над нея се групират в 4 групи.
  2

  Законопроекта на Сергей Станишев и гр.н.п. беше представен от н.п. Петър Димитров.
  Законопроектът предвижда следните изменения и допълнения:
  - доходите от дейността на едноличните търговци да не се облагат по ЗОДФЛ, а по ЗКПО;
  - данъчното облагане на доходите на чуждестранните физически лица да се регламентира в ЗОДФЛ, като се изравни режима на облагане на чуждестранните физически лица с режима за местните физически лица;
  - въвеждане на облекчения в зависимост от състава на отделното семейство, като размера на дължимия данък по месеци за физическо лице член на семейство се намалява с 6 лв. за едно дете, 7 лв. за две деца и 8 лв. за три и повече деца;
  - въвеждане на данъчно облекчение за физически лица за закупуване или саниране на жилище в размер на 1500 лв., които се приспадат от размера на дължимия годишен данък;
  - актуализации на данъчните скали по чл. 35 и чл. 38 - в таблицата по чл. 38 се предлага необлагаемия месечен доход да е 150 лв., а доходите над него се групират в 5 групи, минимална ставка 18 % за доходи над 150 лв. и максимална 29 за доходи над 1500 лв.
  Законопроекта на Мирослав Севлиевски и гр.н.п. беше представен от н.п. Румяна Георгиева.
  Законопроектът предвижда изменения в таблиците по чл. 35 и чл. 38, като се въвежда необлагаем месечен доход от 130 лв. и доходите над него се групират в две групи: от 130 лв. до 150 лв. със ставка 10 % за горницата над 130 лв. и над 250 лв. със ставка 20 % за горницата над 250.
  По законопроектите се проведе дискусия, при която се поставиха въпроси относно размера на общата данъчно-осигурителна тежест на лицата при предлаганите данъчни ставки в таблиците по чл. 35 и чл. 38 от законопроекта на Министерския съвет, необходимостта от въвеждане на още една група доходи - от 250 лв. до 600 лв. в таблицата по чл. 38, прилагане на семейното подоходно облагане не само при годишното, но и при месечното облагане на доходите, какъв ще е механизма на администриране на семейното подоходно облагане и др.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати:
  1. по законопроекта на Министерския съвет: “За”- 7 народни представители, “Против”- 3 народни представители, без “Въздържали се “;
  2. по законопроекта на н.п. Валентин Василев и група народни представители: “За”- 1 народен представител, “Въздържали се “- 9 народни представители, без “Против”;
  3. по законопроекта на н.п. Петър Жотев и група народни представители: “За”- 3 народни представители, “Въздържали се “- 9 народни представители, без “Против”;
  3  4. по законопроекта на н.п. Сергей Станишев и група народни представители: “За”- 2 народни представители, “Въздържали се “- 8 народни представители, без “Против”.
  5. по законопроекта на н.п. Мирослав Севлиевски и група народни представители: Без “За” и “Против” и “Въздържали се “- 10 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроектите, внесени от н.п. Валентин Василев и група народни представители, от н.п. Петър Жотев и група народни представители, от н.п. Сергей Станишев и група народни представители и от н.п. Мирослав Севлиевски и група народни представители.
  София, 15 октомври 2004 г.


  4
  Форма за търсене
  Ключова дума