Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
21/10/2004 първо гласуване

  Доклад

  Обединен проект от приетите на първо четене на 21 октомври 2004
  г. законопроекти:
  № 402-01-52 внесен от Министерски съвет на 11.10.2004 г.,
  № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на 29.09.2004 г. и
  № 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п. на 12.10.2004 г.,
  Доклад

  Обединен проект от приетите на първо четене на 21 октомври 2004
  г. законопроекти:
  № 402-01-52 внесен от Министерски съвет на 11.10.2004 г.,
  № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на 29.09.2004 г. и
  № 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п. на 12.10.2004 г.,
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  § 1. В чл. 1 думите "доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица" се заличават.
  § 2. В чл. 2, ал. 2 се отменя.
  § 3. В чл. 5, ал. 1 думите "и местните юридически лица, посочени в този закон" се заличават.
  § 4. В чл. 8, ал. 2 и 6 се отменят.
  § 5. В чл. 9, ал. 9 се отменя.
  § 6. В чл. 10, т. 2 се отменя.
  § 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения;
  1.Вал. 1:
  а) В т. 3 думите “застраховки "Живот", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", ако са” се заменят със “застраховки “Живот” и рента, женитбени и детски застраховки и застраховки “Живот”.

  б) В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя “както и получените дарения при условията и по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане”.
  в) В т. 16 след думата “културата” се поставя запетая и се добавя “както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд “Култура”.
  2. В ал. 3 думите "включително извършващи дейност като едноличен търговец" се заличават.
  3. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, които учат в средно училище и не са прекъсвали образованието си, с изключение на тези, които са прекъснали поради влошено здравословно състояние, или са действащи студенти, редовно обучение, по смисъла на Закона за висшето образование, и не са навършили 25 години. Когато лицата, завършили средно образование са приети във виеше учебно заведение, и са действащи студенти през същата година, те не дължат данък и за доходите, получени през периода от завършването на средното си образование до започването на учебната година.”
  § 8. В чл. 14 се създават т. 6 и 7:
  "6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
  - за едно непълнолетно дете - 360 лв.;
  - за две непълнолетни деца - 600 лв.;
  - за три и повече непълнолетни деца - 900 лв."
  7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."
  § 9. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови точки - 9 и 10:
  "9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете 30 лв.;
  - за две непълнолетни деца 50 лв.;
  - за три и повече непълнолетни деца 75 лв.
  10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."
  2. Досегашните т. 9, 10 и 11 стават съответно 11, 12 и 13.
  § 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  2

  2.В ал, 6 точката се заменя със запетая и се добавя “както и с облекченията по чл. 29а.".
  § 11. В чл. 21, ал. 1 се отменя.
  § 12. В чл. 22, ал. 1, т. 3 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  § 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “чл. 33, ал. 1” се заменят с “чл. 46”.
  Алинеи 4 и 5 се отменят.
  § 14. В чл. 26, т. 8 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  § 15. В чл. 27, т. 1 и 2 се отменят.
  § 16. Създава се нова Глава тринадесет “а”:
  "Глава тринадесет “а”
  Доходи на чуждестранни физически лица:
  Чл. 27а. (1) Основа за облагане на следните доходи, изплатени в полза на чуждестранните физически е брутния размер на доходите от:
  1. лихви, включително и лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
  2. авторски и лицензионни възнаграждения;
  3. възнаграждения за технически услуги;
  4. доходи от използване на движимо или недвижимо имущество, възнаграждения по договори за експлоатационен лизинг, франчайзинг и факторинг от източници в Република България;
  5. възнаграждения по договори за управление;
  6. възнаграждения, реализирани в качеството на членове на управители и контролни органи на български юридически лица.
  (2) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от продажбата на дялови участия, ценни книги и финансови активи е положителната разлика между продажната им цена, съответно пазарната цена на насрещната престация и тяхната документално доказана цена на придобиване.
  (3) За данъчни цели вноските по финансов лизинг включват лихва, равна на законната лихва. Разпоредбата се прилага, когато в договора за финансов лизинг не е изрично определен размерът на лихвата.
  (4) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от прехвърляне на недвижим имот е положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване. За цена на придобиване се приема по-високата цена между цената, определена по
  3

  реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси, и действително платената цена, увеличена с инфлацията.”
  § 17. В чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата "по" се добавя “чл. 20, ал. 6” и се поставя запетая.
  2. В т. 1 се правят следните изменения:
  а) в буква ”г” думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  б) в буква ”е” думите “инвалиди, деца с увредено здраве” се заменят с “хора с трайни увреждания, деца с увреждания”.
  § 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 21, ал. 1, т. 2" се заличават.
  2. В ал. 2 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  3. В ал. 3 в края на текста се добавя израза: “от датата на настъпване на събитието”.
  4. Ал. 5 се отменя.
  5. В ал. 6 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
  6. В ал. 7 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
  § 19. Създават се чл. 29а и 296:
  “Чл. 29а.
  (1)
  Вариант I:
  Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:
  1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;
  2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;
  3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 1140 лв.
  Вариант II:
  Данъчното облекчение се определя за физическо лице член на семейството в месечен размер и представлява сума, определяна според броя на децата, както следва:
  1. за едно дете - 6 лв. на месец;
  2. за две деца - по 7 лв. на дете на месец;
  3. за три и повече деца - по 8 лв. на дете на месец;
  (2) Данъчното облекчение се ползва като съответните суми се приспадат от размера на дължимия данък по месеци.“
  (3) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
  4

  1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
  2. детето не е навършило пълнолетие или не навършило 20 годишна възраст и учи в средно училище като не е прекъсвало образованието си с изключение на случаите на прекъсване по здравословни причини;
  3. лицето, ползващо данъчно облекчение по ал. 1 е местно физическо лице;
  4. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
  (4) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
  1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
  2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
  3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-малък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
  4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
  (5) Правото на данъчно облекчение се упражнява от лицата по ал. 3 пропорционално на месеците, за които те са били носители на правомощията по ал. 3. “
  (6) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.
  (7) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
  (8) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.
  (9) Обстоятелствата и условията по ал. 6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с годишната данъчна декларация по чл. 41.”
  5

  Чл. 29б (1) Местните физически лица ползват данъчни облекчения за закупуване на жилище или за саниране на съществуващото при условие, че жилището е с топлоизолация, която гарантира намалени разходи за отопление. Облекчението е на сума до 1500 лв. за жилище и се приспада от размера на дължимия годишен данък.
  (2) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва в годината на закупуване на жилището или извършване на ремонтните работи, при условие, че:
  1. лицето представи документи, доказващи наличието на топлоизолация на съответното жилище;
  2. декларацията по чл. 14 от ЗМДТ за закупуване на жилище или за направени промени в него е подадена в определените от закона срокове, като са декларирани данни за наличие на топлоизолация.
  (3) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва от единият от собствениците на имота, а когато неговият доход не е достатъчен, другия(ите) собственик(ци) има(т) право да приспадне(т) сума, съответстваща на разликата между максималния размер на облекчението и това ползвано от другия(ите) собственици.”
  § 20. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:
  “(3). Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7 включително, когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
  (4). Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година.”
  § 21. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1 ;
  Вариант Г.
  - думите “хотели и други средства за настаняване” се заменят със “средства за подслон и места за настаняване”.
  Вариант II:
  - - числото “250” се заменя със “150”, числото “200” се заменя със “120”, числото “75” се заменя с “55” и числото “25” се заменя с “20”.
  б) В т. 2 се добавя: “За местата за консумация, разположени на откритите площи данъкът се определя, като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5” и се правят следните измененР1Я в размера на данъка:
  а) ресторанти:
  за 1-2 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “25”;
  6

  за II група - числото “15” се заменя с числото “12”;
  за III група - числото “5” се заменя с числото “3”;
  за 3 звезди: за I група- числото “60” се заменя с числото “50”;
  за II група - числото “30” се заменя с числото “25”;
  за III група - числото “10” се заменя с числото “8”;
  за IV група - числото “6” се заменя с числото “5”
  б) заведения за бързо обслужване:
  за 1-2 звезди: за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “30”; за II група - числото “20” се заменя с числото “12”; за III група - числото “6” се заменя с числото “5”
  в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: за 1-2 звезди: за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”;
  за 3 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “30”; за II група - числото “20” се заменя с числото “15”
  г) кафе-сладкарници:
  за 1-2 звезди: за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди: за I група - числото “50” се заменя с числото “40”; за II група - числото “30” се заменя с числото “25”; за III група - числото “10” се заменя с числото “8”
  д) барове - дневни:
  за 2 звезди: за I група - числото “50” се заменя с числото “40”; за II група - числото “30” се заменя с числото “25”; за 3 звезди: за I група - числото “84” се заменя с числото “75”; за II група - числото “52” се заменя с числото “50”
  е) бюфети, каравани и павилиони - за обект:
  за I група - числото “500” се заменя с числото “375”; за II група - числото “300” се заменя с числото “250”; за III група - числото “100” се заменя с числото “80”; за IV група - числото “75” се заменя с числото “60”.
  в) т. 7 се правят следните изменения в размера на данъка по отделни букви както следва:
  а) дърводелски услуги,
  7

  в) променят се размерите и наименованията от тази буква както следва:
  - “търговия с изделия от благородни метали” - Столична община - Зона II - числото “2500” се заменя с числото “2000”;
  Зона III - числото “2500” се заменя с числото “1875”;
  Зона IV - числото “2500” се заменя с числото “1250”.
  Създава се ново наименование и нов текст за размера на данъка:
  “за услуги и изработка на изделия от благородни метали данъкът е с 30 на сто по-нисък”.  м) Изменя се текста както следва:
  “услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни
  средства:
  -авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги:”  2. в ал. 3 се правят следните изменения:
  а) в т. 3 Вариант 1:
  - думата “Лом” се заличава;
  Вариант II:
  От т.3 отпадат и преминават в Приложение 1 т.4 следните населени места: Ботевград, Горна Оряховица, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Лом, Разград, Самоков, Свищов, Търговище, Червен бряг и Шумен.
  б) в т. 4:
  Вариант I:
  10


  - след думата “Казанлък” се добавя “Лом”.
  Вариант II:
  в Т.4, Приложение 1 се добавят следните населени места: Ботевград, Горна Оряховица, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Лом, Разград, Самоков, Свищов, Търговище, Червен бряг и Шумен.
  3. Създава се ал.6:
  “(6) В градовете Пловдив и Варна се създават зони с различни размери на патентния данък по отделни дейности, съгласно решение на Общинския съвет”.


  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:”


  § 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 6 се отменя.
  2. Алинея 7:
  Вариант I:
  11

  Алинея 7 се отменя.
  Вариант II:
  В ал. 7 след думата “ по ал. 6” се прибавя “и ал.8”.
  3. Създават се ал. 8, 9, 10 и 11:
  “(8) За дейности, при които данъкът се определя на база работно място или устройство, основният размер на данъка се заплаща за едно работно място/ устройство, а за всяко следващо се дължи данък в размер на 50 на сто от определения от Закона данък за съответната група.”
  (9) Когато съответното работно място е за обучение на чирак по смисъла на Закона за занаятите, определеният окончателен годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви ”е”, “з” и “и” се заплаща в размер 50 на сто. Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 43 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
  (10) Годишният размер на патентния данък се намалява със сума, равна на 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от годишния размер на данъка.
  (11) Лицата, които извършват само поправка, ремонт или репаратура и са ангажирани в следните дейности, изброени в чл.31, ал.1, Т.7 съответно :буква а) дърводелски услуги, буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, буква д) металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност.”

  § 26. В чл. 40 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 21, ал. 1, т. 2" се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  13

  “(3) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на писмена декларация, предоставена от данъчно задълженото лице.”
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
  § 27. Създава се чл. 40а:
  "Чл. 40а (1) Доходите по чл. 27а, получени от чуждестранни лица, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност по смисъл на този закон или определена база по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица, се облагат по реда на този закон.
  (2) Когато доходите по чл. 27 а се изплащат от юридическите лица, неперсонифицираните дружества и бюджетните предприятия, независимо дали извършват стопанска дейност, както и едноличните търговци, платците на дохода удържат данъкът при източника и той е окончателен. Лицата удържат данъкът при източника, когато изплащат посочените доходи.
  (3) Когато платецът на доходите е физическо лице, което не е търговец, данъкът се внася от получателя на дохода."
  § 28. В чл. 41, ал. 1 изречения второ, трето и четвърто.се заличават
  § 29. В чл. 42, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя “както и в случаите по чл. 29а”.
  § 30. В чл. 43 се правят следните изменения идопълнения:
  1. Ал. 3:
  Вариант I:
  Ал. 3 се отменя.
  Вариант II:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  2. Ал. 3 става ал. 4.
  § 31. Досегашният текст на чл. 52 става ал. 1 и се създават нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
  14

  "(2) Платците на доходи по чл. 27а са длъжни да удържат дължимите данъци и да ги внасят в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на изплащането. В случаите по чл. 40а, ал. 3, когато получателят на дохода е длъжен сам да внесе дължимия данък, срокът за внасянето му е 30-дневен от датата на получаването на дохода. Дължимият данък се внася в териториалната данъчна дирекция по място на данъчната регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, дължимият данък се внася в териториална данъчна дирекция - София.
  (3) Лицата, удържали данъка по ал. 1, декларират това обстоятелство пред териториалната данъчна дирекция по данъчната регистрация на платеца. Въз основа на декларацията териториалната данъчна дирекция издава удостоверение за платени данъци на чуждестранното лице. Образецът на удостоверението и декларацията се одобряват от министъра на финансите.”
  § 32. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Данъчно задължените лица, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.”
  2. В ал. 3, изречение първо думите “с изключение на дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2” се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  § 33. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “Физическо лице” се заменят с “Данъчно задължено лице”, а след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2000 лв. - по ал. 2, ако не подлежат на по-тежко наказание.”
  3. Ал. 4 се отменя.
  15

  § 34. В чл. 62 след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци”, а след думата “глобата” се добавя “съответно имуществената санкция”.
  § 35. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 16 се изменя така:
  “16. “Средства за подслон” и “места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма с изключение на туристическите хижи.”
  2. Точка 50 се изменя така:
  “50. “Застраховки “Живот” и рента, женитбени и детски застраховки и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд” са съответните застраховки по раздел I, т. 1, 2 и 3 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.”
  3. Създава се т. 57:
  “57. “Приемен родител” е всяко лице от приемно семейство по чл. 31 от Закона за закрила на детето.”
  § 36. Параграф 56 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 37. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г. и бр. 16 от 2004 г.) в чл. 79, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “или от упълномощените от тях длъжностни лица”.
  § 38. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 12 и 19, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.
  София, 21 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума