Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/11/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  Обединен проект от приетите на първо четене на 21 октомври
  2004 г. законопроекти: М 402-01-52 внесен от Министерски съвет
  на 11.10,2004 г.р № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на
  29.09.2004 г. и М 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п.
  Проект
  Второ четене


  (Обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд
  от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50,
  103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61
  и 118 от 2002 г., бр. 42, 67,95 и 112 от 2003 г. и бр. 36,37, 53 и 70 от
  2004 г.)
  Обединен проект от приетите на първо четене на 21 октомври
  2004 г. законопроекти: М 402-01-52 внесен от Министерски съвет
  на 11.10,2004 г.р № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на
  29.09.2004 г. и М 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п. на
  12.10.2004 г., на основание чл. 68, ал. 2 от ПО ДПС
  § 1. В чл. 1 думите "доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението за § 1 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 2. В чл. 2, ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 2 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 3. В чл. 5, ал. 1 думите "и местните юридически лица, посочени в този закон" се заличават.
  1  Комисията не подкрепя предложението за § 3 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 4. В чл. 8, ал. 2 и 6 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението за § 4 (от законопроекта на
  н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 5. В чл. 9, ал. 9 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 5 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 6. В чл. 10, т. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 6 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 3 думите “застраховки "Живот", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", ако са” се заменят със “застраховки “Живот” и рента, женитбени и детски застраховки и застраховки “Живот”.
  б) В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя “както и получените дарения при условията и по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане”.
  в) В т. 16 след думата “културата” се поставя запетая и се добавя “както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд “Култура”.
  2. В ал. 3 думите "включително извършващи дейност като едноличен търговец" се заличават.
  3. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, които учат в средно училище и не са прекъсвали образованието си, с изключение на тези, които са прекъснали поради влошено здравословно състояние, или са действащи студенти, редовно обучение, по смисъла' на Закона за висшето образование, и не са навършили 25 години. Когато лицата, завършили средно образование са приети във виеше учебно заведение, и са действащи студенти през същата година, те не дължат данък и за доходите, получени през периода от завършването на средното си образование до започването на учебната година.”
  2  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  В § 7, т. 3 отпада израза ”прекъснали поради влошено здравословно състояние или са... ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, букви “а“ и „в“(от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 1. Буква ”б” ( от законопроекта на МС) и т. 2 и 3 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) на § 7.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 7, който става § 1:
  § 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “застраховки "Живот", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", ако са" се заменят със “застраховки “Живот" и рента, женитбени и детски застраховки и застраховки “Живот".
  2. В т. 16 след думата “културата" се поставя запетая и се добавя “както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд “Култура".
  § 8. В чл. 14 се създават т. 6 и 7:
  "6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
  - за едно непълнолетно дете - 360 лв.;
  - за две непълнолетни деца - 600 лв.;
  - за три и повече непълнолетни деца - 900 лв."
  7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."
  Предложение на н.п. Валентин Василев, н.п. Димитър Йорданов и н.п. Иван Иванов:
  В чл. 14 се създават нови точки - 6 и7 със следния текст:
  ”6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
  - за едно непълнолетно дете 360 лв.;
  - за две и повече непълнолетни деца 720 "
  7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено
  3  декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков.
  В § 8, т. 6 числото “600” се заменя с числото “720”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Джипов Николов,
  В чл. 14 се създават нови точки - 6 и7 със следния текст:
  ”6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
  - за едно непълнолетно дете 240 лв. ;
  - за две и повече непълнолетни деца 540 “.“
  7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението за § 8 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 9. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови точки - 9 и 10:
  "9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете 30 лв.;
  - за две непълнолетни деца 50 лв.;
  - за три и повече непълнолетни деца 75 лв.
  10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."
  2. Досегашните т. 9, 10 и 11 стават съответно 11, 12 и 13.
  Предложение на н.п. Валентин Василев, н.п. Димитър Йорданов и н.п. Иван Иванов
  В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки - 9 и 10 със следния текст:
  "9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете 30 лв.;
  4  - за две и повече непълнолетни деца 60 "
  10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."
  Комисията не подкрепя предложението»
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  В § 9, т. 9 числото “50” се заменя с числото “60”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Джипов Николов
  В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки -9 и 10 със следиш текст:
  ”9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
  - за едно непълнолетно дете 20 лв.;
  - за две и повече непълнолетни деца 45 "."
  10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението за § 9 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  2. В ал. 6 точката се заменя със запетая и се добавя “както и с облекченията по чл. 29а.".
  Предложение на н.п. Росица Тоткова, н.п. Петър Жотев и н.п. Йордан Нихризов:
  В § 10, т. 1 се изменя така:
  Чл.20(2) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1 както и с внесените за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване , премии/вноски по договори за застраховки “Живот ” и застраховки “Живот ” , ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  5  Комисията подкрепя предложението по т. 1 (от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 2 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр. н. п.) на § 10.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 10, който става § 2:
  § 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с разликата между:
  1. внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения, както и с внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и рента и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения и
  2. ползваните през календарната година намаления по ал.2.”
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с облекченията за дарения в размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28.”
  4. Създава се ал. 7:
  “(7) Намаленията по ал. 2, 5 и 6 се ползват с подаване на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1, ако съответните суми не са внесени чрез работодателя.”
  §11.
  I вариант
  В чл. 21, ал. 1, т. 2 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”,
  II вариант
  В чл. 21, ал. 1 се отменя.
  Предложение на н.п. Росиш Тоткова, н.п. Петър Жотев и н.п, Йордан Нихризов
  Параграф 11 се изменя така:
  В чл. 21, ал. 1, т. 1 думите ’’през годината” се заличават.
  6  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя вариант I (от законопроекта на МС) и не подкрепя вариант П (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) на §11.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 11, който става § 3:
  § 3. В чл. 21, ал. 1, т. 2 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  § 12. В чл. 22, ал, 1, т. 3 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова, н.п. Петър Жотев и н.п. Йордан Нихризов
  § 12 се изменя така:
  В чл. 22, ал. 1, т. 3 думите “през годината ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 12, който става § 4.
  § 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “чл. 33, ал. 1” се заменят с “чл. 46”.
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 (от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 2 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) на § 13.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 13, който става § 5:
  § 5. В чл. 24, ал. 3 думите “чл. 33, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси” се заменят с “чл. 46 от Закона за местните данъци и такси”.
  § 14. В чл. 26, т. 8 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  Комисията подкрепя предложението за § 14, който става § 6.
  7  § 15. В чл. 27, т. 1 и 2 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението за § 15 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 16. Създава се нова Глава тринадесет “а”:
  "Глава тринадесет “а”
  Доходи на чуждестранни физически лица:
  Чл. 27а. (1) Основа за облагане на следните доходи, изплатени в полза на чуждестранните физически е брутния размер на доходите от:
  1. лихви, включително и лихви, съдържащи се във вноските по финансов
  лизинг;
  2. авторски и лицензионни възнаграждения;
  3. възнаграждения за технически услуги;
  4. доходи от използване на движимо или недвижимо имущество, възнаграждения по договори за експлоатационен лизинг, франчайзинг и факторинг от източници в Република България;
  5. възнаграждения по договори за управление;
  6. възнаграждения, реализирани в качеството на членове на управители и контролни органи на български юридически лица.
  (2) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от продажбата на дялови участия, ценни книги и финансови активи е положителната разлика между продажната им цена, съответно пазарната цена на насрещната престация и тяхната документално доказана цена на придобиване.
  (3) За данъчни цели вноските по финансов лизинг включват лихва, равна на законната лихва. Разпоредбата се прилага, когато в договора за финансов лизинг не е изрично определен размерът на лихвата.
  (4) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от прехвърляне на недвижим имот е положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване. За цена на придобиване се приема по-високата цена между цената, определена по реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси, и действително платената цена, увеличена с инфлацията.”
  Комисията не подкрепя предложението за § 16 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 17. В чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата "по" се добавя “чл. 20, ал. 6” и се поставя запетая.
  2. В т. 1 се правят следните изменения:
  8  а) в буква”г” думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  б) в буква ”е” думите “инвалиди, деца с увредено здраве” се заменят с “хора с трайни увреждания, деца с увреждания”.
  Предложение на н.п. Веселин Близнаков:
  Параграф 17 да се измени и допълни по следния начин:
  1. В текста на 17 след думата “изменения ” се добавя “и допълнения ”
  2. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
  “3. Създава се нова буква ”м ”:
  м) фонд “Енергийна ефективност ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и подкрепя т. 2 fom законопроекта на МС) на §17.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 17, който става § 7:
  § 7. В чл. 28, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква ”г” думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреяедаиия”.
  2. В буква ”е” думите “инвалиди, деца с увредено здраве” се заменят с “хора с трайни увреждания, деца с увреждания”.
  3. Създава се буква ”м”:
  “м) фонд “Енергийна ефективност”
  § 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 21, ал. 1, т. 2" се заличават.
  2. В ал. 2 думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  3. В ал. 3 в края на текста се добавя израза: “от датата на настъпване на събитието”.
  4. Ал. 5 се отменя.
  5. В ал. 6 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
  6. В ал. 7 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
  Предложение на н.п. Росица Тоткова, н.п. Петър Жотев и н.п. Йордан Нихризов
  В § 18 се правят следните изменения:
  1. т.5 се заличава
  2. В т. 6, ал. 7 придобива следното съдържание:
  9  (7) При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък по реда на чл. 40, освен в случаите на прехвърляне по реда на чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване. В случаите за изменение на застрахователния договор, за който са ползвани облекченията по чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и по чл. 22, ал. 1, т. 3 с договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените суми се облагат по реда на чл. 40 ”
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 (от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 3 , 4 , 5 и 6 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) на § 18.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 18, който става § 8:
  § 8. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 20, ал. 2" се заменят с думите "чл. 20, ал. 2 и 5".
  2. В ал. 2 навсякъде думите “и застраховки “Живот”, ако са” се заменят с “и рента и застраховки “Живот”.
  5. В ал. 6 думите "чл. 20, ал. 2" се заменят с "чл. 20, ал. 2 и 5".
  6. В ал. 7 думите "чл. 20, ал. 2" се заменят с "чл. 20, ал. 2 и 5".
  § 19. Създават се чл. 29а и 296:
  “Чл. 29а.
  (1)
  Вариант 1:
  Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:
  1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;
  2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;
  3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца -1140 лв.
  Вариант II:
  Данъчното облекчение се определя за физическо лице член на семейството в месечен размер и представлява сума, определяна според броя на децата, както следва;
  1. за едно дете - 6 лв. на месец;
  2. за две деца - по 7 лв. на дете на месец;
  10  3. за три и повече деца - по 8 лв. на дете на месец;
  (2) Данъчното облекчение се ползва като съответните суми се приспадат от размера на дължимия данък по месеци.“
  (3) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
  1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
  2. детето не е навършило пълнолетие или не навършило 20 годишна възраст и учи в средно училище като не е прекъсвало образованието си с изключение на случаите на прекъсване по здравословни причини;
  3. лицето, ползващо данъчно облекчение по ал. 1 е местно физическо
  лице;
  4. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
  (4) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал, 1, което към 31 декември на данъчната година е;
  1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
  2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
  3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-малък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
  4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
  (5) Правото на данъчно облекчение се упражнява от лицата по ал. 3 пропорционално на месеците, за които те са били носители на правомощията по ал. 3. “
  (6) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.
  (7) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
  (8) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.
  11  (9) Обстоятелствата и условията по ал. 6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с годишната данъчна декларация по чл. 41.”
  Чл. 296 (1) Местните физически лица ползват данъчни облекчения за закупуване на жилище или за саниране на съществуващото при условие, че жилището е с топлоизолация, която гарантира намалени разходи за отопление. Облекчението е на сума до 1500 лв. за жилище и се приспада от размера на дължимия годишен данък.
  (2) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва в годината на закупуване на жилището или извършване на ремонтните работи, при условие, че:
  1. лицето представи документи, доказващи наличието на топлоизолация на съответното жилище;
  2. декларацията по чл. 14 от ЗМДТ за закупуване на жилище или за направени промени в него е подадена в определените от закона срокове, като са декларирани данни за наличие на топлоизолация.
  (3) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва от единият от собствениците на имота, а когато неговият доход не е достатъчен, другия(ите) собственик(ци) има(т) право да приспадне(т) сума, съответстваща на разликата между максималния размер на облекчението и това ползвано от другия(ите) собственици.”
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  В чл. 296, ал. 1 числото “1500 ” се заменя с числото “2500 ”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията предложението по чл. 29а, ал. 1- I вариант и ал. 3, 4, 6, 7, 8 и9 (om законопроекта на МС) и не подкрепя предложението за чл. 29а, ал. 1 - II вариант и ал» 2 и 5 и чл. 296 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) на § 19.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 19, който става § 9:
  § 9. Създава се чл. 29а:
  „Чл.29а. Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:
  1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;
  2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;
  3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 1140 лв.
  12  (2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
  1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
  2. детето не е навършило пълнолетие;
  3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
  (3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
  1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
  2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
  3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-малък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
  4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
  (4) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.
  (5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
  (6) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.
  (7) Обстоятелствата и условията по алинеи 1-6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с данъчната декларация по чл. 41, ал. 1.’’
  § 20. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:
  13  “(3). Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7 включително, когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък.
  (4). Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева, н.п. Господин Чонков, н.п. Радослав Коев и н.п. Величко Клингов
  В чл. 30 се правят следните промени:
  1. Ал. 2 се променя по следния начин:
  “Чл. 30 (2) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейността си по ал. 1 и е образувало ново предприятие или е предприело дейност със същия или сходен предмет и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил.лв. за 12 последователни месеца, за предприятието ши дейността не се прилага ал. 1, считано от началото на текущата данъчна година. В този случай за новообразуваното предприятие се прилага общия ред на облагане от началото на текущата данъчна година.
  2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
  “Чл. 30 (3) При регистрация на дейност по чл. 31 и чл. 32 от Закона за облагане доходите на физическите лица и в рамките на данъчната година предприятието достигне оборот над 50 хил.лв.се прилага общия ред на облагане от началото на текущата данъчна година.
  (4) При прилагане на ал. 2 и/ши ал. 3 внесеният окончателен годишен(патентен) данък се счита за авансово внесен данък през годината по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя предложението за § 20 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 20, който става § 10:
  § 10. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  ‘‘(2) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейност по ал. 1 и/или е образувало ново предприятие, което извършва дейност по чл. 31 и 32 и сумарният оборот на двете е повече от 50 ХИЛ.ЛВ. за 12 последователни месеца, за предприятието не се прилага ал. 1.
  14  В тези случаи за новообразуваното предприятие се прилага общия ред на облагане от началото на текущата данъчна година.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Когато лице отговаря на условията по ал. 1, но оборотът му през данъчната година превиши 50 хил. лв. за доходите от дейности по чл. 31 и чл. 32, с изключение на тези по чл. 32, ал. 2, това лице прилага общия ред на облагане за текущата данъчна година.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3 внесения през годината окончателен годишен(патентен) данък се счита за авансово внесен данък по смисъла на този закон или на Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  § 21. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1:
  Вариант I:
  - думите “хотели и други средства за настаняване” се заменят със “средства за подслон и места за настаняване”.
  Вариант II:
  - числото “250” се заменя със “150”, числото “200” се заменя със “120”, числото “75” се заменя с “55” и числото “25” се заменя с “20”.
  б) В т. 2 се добавя: “За местата за консумация, разположени на откритите площи данъкът се определя, като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5” и се правят следните изменения в размера на данъка:
  а) ресторанти:
  за 1-2 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “25”;
  за II група - числото “15” се заменя с числото “12”;
  за III група - числото “5” се заменя с числото “3”;
  за 3 звезди: за I група- числото “60” се заменя с числото “50”;
  за II група - числото “30” се заменя с числото “25”;
  за III група - числото “10” се заменя с числото “8”;
  за IV група - числото “6” се заменя с числото “5”
  б) заведения за бързо обслужване:
  за 1-2 звезди: за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “30”; за II група - числото “20” се заменя с числото “12”; за III група - числото “6” се заменя с числото “5”
  в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
  15  за 1-2 звезди: за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди: за I група - числото “35” се заменя с числото “30”; за II група - числото “20” се заменя с числото “15”
  г) кафе-сладкарници:
  за 1-2 звезди; за I група - числото “20” се заменя с числото “15”; за II група - числото “8” се заменя с числото “7”; за 3 звезди: за I група - числото “50” се заменя с числото “40”; за II група - числото “30” се заменя с числото “25”; за III група - числото “10” се заменя с числото “8”
  д) барове - дневни:
  за 2 звезди; за I група - числото “50” се заменя с числото “40”; за II група - числото “30” се заменя с числото “25”; за 3 звезди; за I група - числото “84” се заменя с числото “75”; за II група - числото “52” се заменя с числото “50”
  е) бюфети, каравани и павилиони - за обект:
  за I група - числото “500” се заменя с числото “375”; за II група - числото “300” се заменя с числото “250”; за III група - числото “100” се заменя с числото “80”; за IV група - числото “75” се заменя с числото “60”.
  в) т. 7 се правят следните изменения в размера на данъка по отделни букви както следва:
  а) дърводелски услуги,

  б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги.  група/ лв.
  16  в) променят се размерите и наименованията от тази буква както следва:
  - “търговия с изделия от благородни метали” - Столична община - Зона II - числото “2500” се заменя с числото “2000”;
  Зона III - числото “2500” се заменя с числото “1875”;
  Зона IV - числото “2500” се заменя с числото “1250”.
  Създава се ново наименование и нов текст за размера на данъка:
  “за услуги и изработка на изделия от благородни метали данъкът е с 30 на сто по-нисък”.


  е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за едно работно място

  м) Изменя се текста както следва:
  “услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:
  -авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги:”
  - думата “Лом” се заличава;
  Вариант II:
  От т.3 отпадат и преминават в Приложение 1 т.4 следните населени места: Ботевград, Горна Оряховица, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Лом, Разград, Самоков, Свищов, Търговище, Червен бряг и Шумен.
  б) в т. 4:
  Вариант I:
  - след думата “Казанлък” се добавя “Лом”.
  Вариант П:
  в т.4, Приложение 1 се добавят следните населени места: Ботевград, Горна Оряховица, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Лом, Разград, Самоков, Свищов, Търговище, Червен бряг и Шумен.
  3. Създава се ал.6:
  “(6) В градовете Пловдив и Варна се създават зони с различни размери на патентния данък по отделни дейности, съгласно решение на Общинския съвет”.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров и н.п. Иван Н. Иванов
  В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения:
  А) В т. 7, буква “я ”се правят следните изменения в размера на данъка:
  Столична община - зона/лв.

  б) в т. 8 се правят следните изменения в размера на данъка:

  20

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова
  В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения:
  А) В т. 7, буква “я ”се правят следните изменения в размера на данъка:

  Комисията не подкрепя предложението»
  Предложение на н.п. Никола Джипов Николов
  1. В чл. 31, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
  Числото 250 става 190; числото 200 става 140; числото 75 става 50; числото 25 става 20.
  2. В чл. 31, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  а) ресторанти:
  - 1-2 звезди: числото 35 става 25, а числото 15 става 12;
  - 3 звезди: числото 60 става 45; числото 30 става 22; числото 10 става 7; числото 6 става 4.
  б) заведения за бързо обслужване:
  - 1-2 звезди: числото 20 става 15;
  - 3 звезди; числото 35 става 25;числото 20 става 15.
  в) питейни заведения:
  - 1-2 звезди: числото 20 става 15;
  - 3 звезди: числото 35 става 25; числото 20 става 15.
  г) кафе-сладкарници:
  - 1-2 звезди: числото 20 става 15;
  - 3 звезди; числото 50 става 35; числото 30 става 25.
  д) барове - дневни:
  - 2 звезди: числото 50 става 35; числото 30 става 25.
  е) бюфети:
  числото 500 става 390; числото 300 става 250; числото 100 става 80; числото 75 става 50.
  3. В чл. 31, ал. 1, т. 7 се правят следните изменения;
  а) по буква “а ” дърводелски услуги
  - за Столична община сегашния еднакъв размер на данъка за всички зони от 780 лв. се диференцира както следва: I зона 750 лв., II зона- 550 лв., III зона- 400 лв. и IV зона- 250 лв.
  б) по буква “б” шивашки, кожарски услуги,
  - за Столична община сегашния еднакъв размер на данъка за всички зони от 840 лв. се диференцира както следва: I зона - 750 лв., II зона -- 550 лв., III зона- 400 лв. и IV зона -250 лв.
  в) Дейностите в тази буква се разделят на две: търговия с благородни метали” и “изработка на изделия от благородни метали”, при следните размери на патентния данък:
  1. търговия с благородни метали
  22  Столична община -зона/лв.
  /- 2400; II- 2000; III- 1400; IV-1300
  Група/лв.
  I- 1400лв.; II- 950лв.; III- 800 лв.; IV и V- 600 лв.; VI, VII и VIII- 450 лв.
  2. изработка на изделия от благородни метали:
  Столична община- зона/лв.
  I- 1600; II- 1300; III- 1000; IV- 850.
  Група/лв.
  I- 1000; П-650; III- 500; IV и V-400; VI, VII и VIII-300.
  г) металообработващи услуги - по буква ”д
  за Столична община сегашният еднакъв размер на данъка от 910 лв. за всички зони на столицата се диференцира както следва: I зона- 850 лв., II зона- 650 лв., III зона- 450 лв. и IV зона- 300 лв.
  д) бръснарски и фризьорски услуги
  Столична община- зона/лв.
  I- 750 лв., II- 500 лв., III- 350 лв.; IV- 200лв.
  Група/лв.
  I- 550; II- 350; III- 200лв; IV и V- 100 лв.; VI, VII и VIII- 50 лв.
  4. В чл. 31, ал. I , т. 13 в наименованието на тези атрактивни услуги след думата “характер” се допълва текста “оказвани в националните курорти ”, а накрая на тази буква се допълва следния текст; "За посочените атрактивни услуги, оказвани извън националните курорти патентния данък се дължи в размер на една трета от посочения данък за отделната услуга."
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Нина Радева, н.п. Весела Караиванова, н.п. Енчо Малев, н.п. Лиляна Кръстева, н.п.Мария Ангелиева, н.п. Нина Чилова, н,п. Теодора Дренска и н.п. Христо Механдов
  1. В чл. 31, ал. 3 се правят следните изменения;
  а) в т. 3 думата “Враца ” се заличава.
  Б) в т. 4 думите “Монтана ” и “Видин ” се заличават, а след думата “Казанлък ” се добавя “Враца ”.
  В) в т. 5 след думите “Приложение№ 2” се добавят думите “Видин” и “Монтана ”.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Недялко Калъчев
  В чл. 31, т. 8 да отпадне.
  23  Комисията подкрепя предложението
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква “а” - вариант I и т, 2 - вариант I (от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 1, буква “а” - вариант II, буква“б“ и буква “в”, т. 2 -вариант П и т. 3 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.) на § 21.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 21, който става § 11:
  § 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите “хотели и други средства за настаняване” се заменят със “средства за подслон и места за настаняване”.
  б) т. 8 се отменя.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 3 думите “Лом” и “Враца” се заличават;
  б) в т. 4 след думата “Казанлък” се добавят “Лом, Враца” и думите “Монтана” и “Видин” се заличават.
  в) в т. 5 думата “населените” се заменя с “Видин, Монтана и населените”


  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:”
  24  Комисията не подкрепя предложението за § 22 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.) и предлага да отпадне»
  § 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 6 се отменя.
  2. Алинея 7:
  Вариант I:
  Алинея 7 се отменя.
  Вариант II:
  В ал. 7 след думата “ по ал. 6” се прибавя “и ал.8”.
  3. Създават се ал. 8, 9, 10 и 11:
  “(8) За дейности, при които данъкът се определя на база работно място или устройство, основният размер на данъка се заплаща за едно работно място/ устройство, а за всяко следващо се дължи данък в размер на 50 на сто от определения от Закона данък за съответната група.”
  (9) Когато съответното работно място е за обучение на чирак по смисъла на Закона за занаятите, определеният окончателен годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал. I, т. 7, букви ”е”, “з” и “и” се заплаща в размер 50 на сто. Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 43 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
  (10) Годишният размер на патентния данък се намалява със сума, равна на 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от годишния размер на данъка.
  (11) Лицата, които извършват само поправка, ремонт или репаратура и са ангажирани в следните дейности, изброени в чл.31, ал.1, т.7 съответно :буква а) дърводелски услуги, буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, буква д) металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност.”
  Комисията подкрепя т. 1, т. 2 вариант- I и т. 3 - относно ал. 9 (от законопроекта на МС) и не подкрепя т. 2 - вариант II и т. 3 - относно ал. 8,
  10 и 11 (от законопроекта на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.) на § 23.
  25  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 23, който става §12 :
  § 12. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 6 и 7 се отменят.
  2. Създава се ал. 8:
  “(8) Когато съответното работно място е за обучение на чирак по смисъла на Закона за занаятите, определеният окончателен годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви ”е”, “з” и “и” се заплаща в размер 50 на сто. Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 43 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.


  Вариант Ш:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1800 лв. Необлагаеми
  От 1800.01 до 3600 лв. 12% за горницата над 1800 лв.;
  От 3600.01 до 10080 лв. 216,0 лв. + 18% за горницата над 3600 лв.;
  Над 10080 лв. 382,4 лв. + 24% за горницата над 10080 лв.;
  26  Предложение на н.п. Нина Радева, н.п. Весела Караиванова, н.п. Енчо Малев, н.п. Лиляна Кръстева, н.п.Мария Ангелиева, н.п. Нина Чилова, н.п. Теодора Дренска и н.п. Христо Механдов
  В чл. 35 таблицата към ал. 1 се изменя така:
  Годишна данъчна основа | Данък
  До 1560 ле. I Необлагаеми
  От 1560 лв. до 1800 ле. [ 10 на сто за горницата над 1560 ле.
  От 1800 лв. до 3000 лв. [ 24 лв. плюс 20 на сто за горницата над 1800 лв.
  От 3000 лв. до 7200 лв. | 264 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв.
  Над 7200 лв. [ 1188 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентин Василев, н.п. Димитър Йорданов и н.п. Иван Иванов
  В чл. 35, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1800 лв. Необлагаеми
  От 1800 до 2400 лв. 10% за горницата над 1800 лв.;
  От 2400 до 4800 лв. 72 ле. + 15%о за горницата над 2400 лв.;
  От 4800 до 10800 лв. 432лв + 20% за горницата над 4800 лв.;
  Над 10800 лв. 1632лв + 25% за горницата над 10800 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски
  В чл. 35, ал. 1 таблицата се изменя така:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1560 лв. Необлагаеми
  От 1560 лв. до 3000 лв. 10% за горницата над 1560 лв.
  Над 3000 144 ле. плюс 20 % за горницата над 3000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението,
  27  Предложение на н.п. Никола Джипов Николов
  В чл. 35, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1680 лв. Необлагаеми
  От 1680 до 2400 лв. 10% за горницата над 1680 лв.;
  От 2400 до 4800лв. 72 лв. + 15%о за горницата над 2400лв.;
  От 4800 до 10800 лв. 432лв + 20% за горницата над 4800 лв.;
  Над 10800 лв. 1632лв + 25%> за горницата над 10800 лв. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението за § 24 (вариант I - законопроект на МС. вариант II - законопроект на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п. и вариант III- законопроект на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 24, който става § 13:
  § 13. В чл. 35 таблицата към ал. 1 се изменя така:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1560 лв. Необлагаеми
  От 1560 лв. до 1800 лв. 10 на сто за горницата над 1560 лв.
  От 1800 лв. до 3000 лв. 24 лв. плюс 20 на сто за горницата над 1800 лв.
  От 3000 лв. до 7200 лв. 264 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв. Над 7200 лв. 11188 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв

  Предложение на н.п. Нина Радева, н.п. Весела Караиванова, н.п. Енчо Милев, н.п. Лиляна Кръстева, н.п..Мария Ангелиева, н.п. Нина Чилова, н.п. Теодора Дренска и н.п. Христо Механдов
  В чл. 38 таблицата към ал. 1 се изменя така:
  Месечна данъчна основа Данък
  До 130 лв. Необлагаеми
  От 130 лв. до 150 лв. 10 на сто за горницата над 130 ле.
  От 150 лв. до 250 лв. 2 лв. плюс 20 на сто за горницата над 150 лв.
  От 250 лв. до 600 лв. 22 лв. плюс 22 на сто за горницата над 250 лв.
  Над 600 лв. 99 лв. плюс 24 на сто за горницата над 600 лв.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Валентин Василев, н.п. Димитър Йорданов и н.п. Иван Иванов
  В чл. 38, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:
  29

  Месечна данъчна основа Данък
  До 150 лв. Необлагаеми
  От 150 до 200 лв. 10 % за горницата над 150 лв.
  От 200 до 400 " 6 лв. + 15 % за горницата над 200
  От 400 до 900 " 36 лв. + 20% за горницата над 400
  Над 900 лв. 136 лв. + 25% за горницата над 900 лв."
  Комисията не подкрепя предложението Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски
  В чл. 38, ал. 1 таблицата се изменя така:
  Месечна данъчна основа Данък
  До 130 лв. Необлагаеми
  От 130 лв. до 250 лв. 10 % за горницата над 130 лв.
  Над 250 1 2 лв. плюс 20 % за горницата над 250лв.
  Комисията не подкрепя предложението Предложение на н.п. Никола Джипов Николов
  В чл. 38, ал. 1 таблицата за облагане придобива следни я вид:
  Месечна данъчна основа Данък
  До 140 лв. Необлагаеми
  От 140 до 200 лв. 10 % за горницата над 140 лв.
  От 200 до 400 '' 6 лв. + 15 % за горницата над 200
  От 400 до 900 " 36 лв. + 20%> за горницата над 400
  Над 900 лв. 136 лв. + 25% за горницата над 900 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  30  Комисията не подкрепя предложението за § 25 (вариант I - законопроект на МС, вариант II - законопроект на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п. и вариант III — законопроект на н.п. Петър Жотев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 25, който става § 14:
  § 14. В чл. 38 таблицата към ал. 1 се изменя така:
  Месечна данъчна основа Данък
  До 130 лв. Необлагаеми
  От 130 лв. до 150 лв. 10 на сто за горницата над 130 лв.
  От 150 лв. до 250 лв. 2 лв. плюс 20 на сто за горницата над 150 лв.
  От 250 лв. до 600 лв. 22 лв. плюс 22 на сто за горницата над 250 лв.
  Над 600 лв. 99 лв. плюс 24 на сто за горницата над 600 лв.
  § 26. В чл. 40 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "чл. 21, ал. 1, т. 2" се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на писмена декларация, предоставена от данъчно задълженото лице.”
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова, н.п. Петър Жотев и н.п. Йордан Нихризов
  § 26 се изменя така:
  §26. В чл. 40, ал. 1 изразът “по чл. 26, т. 2-8 и 10” се заменя с “по чл. 26, т. 2-7 и 10” и изразът “ по чл. 26, т.9 ” се заменя с “по чл. 26, т. 8 и9 ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 26 по т. 2 и т. 3 (от
  законопроекта на МС) и не подкрепя пи 1 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 26, който става §15:
  § 15. В чл. 40 се правят следните изменения:
  31  1. В ал. 1 думите ”чл. 20, ал. 2” се заменят с думите "чл. 20, ал. 2 и 5".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на писмена декларация, предоставена от данъчно задълженото лице.’’
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
  § 27. Създава се чл. 40а;
  "Чл. 40а (1) Доходите по чл. 27а, получени от чуждестранни лица, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност по смисъл на този закон или определена база по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица, се облагат по реда на този закон.
  (2) Когато доходите по чл. 27 а се изплащат от юридическите лица, неперсонифицираните дружества и бюджетните предприятия, независимо дали извършват стопанска дейност, както и едноличните търговци, платците на дохода удържат данъкът при източника и той е окончателен. Лицата удържат данъкът при източника, когато изплащат посочените доходи.
  (3) Когато платецът на доходите е физическо лице, което не е търговец, данъкът се внася от получателя на дохода."
  Комисията не подкрепя предложението за § 27 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 28. В чл. 41, ал. 1 изречения второ, трето и четвърто.се заличават
  Комисията не подкрепя предложението за § 28 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  § 29. В чл. 42, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя “както и в случаите по чл. 29а”.
  Комисията подкрепя предложението за § 29, който става § 16 със следната окончателна редакция:
  § 16. В чл. 42, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя “както и в случаите по чл. 20, ал. 7 и чл. 29а”.
  § 30. В чл. 43 се правят следните изменения идопълнения:
  1. Ал. 3:
  32

  Вариант I:
  Ал. 3 се отменя.
  Вариант II:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  2. Ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението за § 30 по т. 1, вариант II и т. 2 (
  от законопроекта на МС) и не подкрепя по т. 1, вариант I (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 30, който става §17:
  § 17. В чл. 43 се правят следните изменения идопълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  § 31. Досегашният текст на чл. 52 става ал. 1 и се създават нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
  "(2) Платците на доходи по чл. 27а са длъжни да удържат дължимите данъци и да ги внасят в бюджета в срок до края на месеца, следваш; месеца на изплащането. В случаите по чл. 40а, ал. 3, когато получателят на дохода е длъжен сам да внесе дължимия данък, срокът за внасянето му е 30-дневен от датата на получаването на дохода. Дължимият данък се внася в териториалната данъчна дирекция по място на данъчната регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, дължимият данък се внася в териториална данъчна дирекция - София.
  (3) Лицата, удържали данъка по ал. 1, декларират това обстоятелство пред териториалната данъчна дирекция по данъчната регистрация на платеца. Въз основа на декларацията териториалната данъчна дирекция издава удостоверение за платени данъци на чуждестранното лице. Образецът на удостоверението и декларацията се одобряват от министъра на финансите.”
  Комисията не подкрепя предложението за § 31 от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.) и предлага да отпадне.
  33  § 32. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Данъчно задължените лица, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.”
  2. В ал. 3, изречение първо думите “с изключение на дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2” се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  Предложение на н.п. Георги Анастасов
  В чл. 53 се правят следните промени:
  А (създава се нова ал. 3:
  “(3) Всяко данъчнозадьлжено лице, което спрямо предходната година назначи на работа средносписъчно за годината един работник от регистрираните безработни в Бюрата по труда, намалява с 15% дължимия данък. За всеки следващ средносписъчен работник намалението е с 10%, но цялото намаление на данъка не може да бъде по-голямо от 50 %. ”
  Б) Досегашните алинеи 3, 4 и 5 се преномерират на 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 32 по т. 1 и т. 3 (от
  законопроекта на МС) и не подкрепя т. 2 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 32, който става §18:
  § 18. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Данъчно задължените лица, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  34  “(4) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация - за юридическите лица.”
  Комисията предлага създаването на нов § 19:
  § 19. В чл. 57, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Предприятията изплатили доходи на повече от 10 физически лица представят справките си само на електронен носител във формат и по ред одобрен от главния данъчен директор.”
  § 33. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “Физическо лице” се заменят с “Данъчно задължено лице”, а след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2000 лв. - по ал. 2, ако не подлежат на по- тежко наказание.”
  3. Ал. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 33 по т. 1 и 2 (от
  законопроекта на МС) и не подкрепя т. 3 (от законопроекта на н.п. Сергей Станишев и гр.н.п.).
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 33, който става § 20:
  § 20 . В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “Физическо лице” се заменят с “Данъчно задължено лице”, а след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2000 лв. - по ал. 2, ако не подлежат на по-тежко наказание.”
  35  § 34. В чл. 62 след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци”, а след думата “глобата” се добавя “съответно имуществената санкция”.
  Комисията подкрепя предложението за § 34, който става § 21.
  § 35. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 16 се изменя така:
  “16. “Средства за подслон” и “места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма с изключение на туристическите хижи.”
  2. Точка 50 се изменя така:
  “50. “Застраховки “Живот” и рента, женитбени и детски застраховки и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд” са съответните застраховки по раздел I, т. 1, 2 и 3 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.”
  3. Създава се т. 57:
  “57. “Приемен родител” е всяко лице от приемно семейство по чл. 31 от Закона за закрила на детето.”
  Комисията подкрепя предложението за § 35, който става § 22.
  § 36. Параграф 56 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 36, който става § 23.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 37. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г. и бр. 16 от 2004 г.) в чл. 79, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “или от упълномощените от тях длъжностни лица”.
  Комисията подкрепя предложението за § 37, който става § 24
  § 38. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 12 и 19, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.
  36  Комисията подкрепя предложението за § 38, който става § 25 със следната окончателна редакция:
  § 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 15, т. 2 и 3 и § 23, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.
  София, 8 ноември 2004 г.


  37
  Форма за търсене
  Ключова дума