Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
22/11/2004 второ гласуване

  Допълнителен доклад
  Относно:
  Второ четене
  Обединен проект от приетите на първо четене законопроекти: М 402-01-52 внесен от Министерски съвет
  на 11.10,2004 г.р № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на
  29.09.2004 г. и М 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п.
  Допълнителен доклад
  Относно:
  Второ четене
  Обединен проект от приетите на първо четене законопроекти: М 402-01-52 внесен от Министерски съвет
  на 11.10,2004 г.р № 454-01-83 внесен от Петър Жотев и гр. н. п. на
  29.09.2004 г. и М 454-01-98 внесен от Сергей Станишев и гр.н.п.

  Ha свое заседание, проведено на 18 ноември 2004 г. Комисията по бюджет и финанси гласува допълнения в приетите от Народното събрание § 2, § 4 и § 7, както и нова редакция на отложения § 13 (§ 5 в редакция на комисията) от Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица:
  В § 2, в т. 3, ал. 6 се изменя така:
  “(6) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с облекченията за дарения, направени при условията и по реда на чл. 28 в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, б.” а-м” и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, б ”н”.
  В § 4 се прави следното допълнение:
  1. В чл. 22, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  “ 4. Облекченията за дарения в размер до 10 на сто за дарения по чл. 28, ал. 1, т. 1, б. ”а-м” и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, б. ”н”, след намаленията по т. 1, 2 и 3”.
  Комисията предлага отложения § 13 ( § 5 в редакция на комисията) да отпадне.
  Комисията предлага нов § 5 :
  § 5. В чл. 25, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с облекчение за дарение в размер до 10 на сто за дарения по чл. 28, ал. 1, т. 1, б. ”а-м” и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1 б. ”н” след приспадане на признатите разходи по ал. 1.”
  1

  В § 7, в т. 3 се създава б. ”н”:
  “н) Център “Фонд за лечение на деца”
  София, 22 ноември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума