Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
18/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност №402-01-53/11.10.2004г., внесен от Министерския съвет, №454-01-69/08.09.2004г.,Внесен от Валентин Василев и гр.н.п, №454-01-85/29.09.2004г.,внесен от Петър Жотев и гр.н.п., №454-01-96/12.10.2004г.,внесен от Сергей Станишев и гр.н.п, №454-01-100/13.10.2004г.,внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п.и №454-01-103, внесен от Анастасия Мозер и гр.н.п
  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност №402-01-53/11.10.2004г., внесен от Министерския съвет, №454-01-69/08.09.2004г.,Внесен от Валентин Василев и гр.н.п, №454-01-85/29.09.2004г.,внесен от Петър Жотев и гр.н.п., №454-01-96/12.10.2004г.,внесен от Сергей Станишев и гр.н.п, №454-01-100/13.10.2004г.,внесен от Мирослав Севлиевски и гр.н.п.и №454-01-103, внесен от Анастасия Мозер и гр.н.п

  На заседание, проведено на 14 октомври 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет и народни представители.
  Законопроекта на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Стамен Тасев.
  Основните промени в законопроекта са:
  - намаляване на срока по чл. 77, ал. 2 за възстановяване на данъка на фирмите износителки от 45 на 30 дни;
  - извършването на непарични вноски да не се третира като доставка. По този начин данъчното облагане на апортните вноски се изравнява с облагането при преобразуването на търговско дружество - извършването на вноската не се разглежда като доставка по смисъла на закона, но за получателя й възниква задължение за регистрация. Същевременно, с цел това да не доведе до получаване на необосновани данъчни предимства, се предвижда получателят на апорта да поеме всички права и задължения по закона, които е имало лицето, извършващо вноската;
  - създава се специална уредба на данъчното третиране при смърт на физическо лице и се определят ясно правата и задълженията на наследника. Измененията предвиждат регистрацията по закона да се прекратява при смъртта на лицето, като се дава възможност на лицата, поели предприятието на едноличния търговец по наследство или по завет, да се регистрират доброволно без оглед на оборота. В тези случаи няма да се начислява данък за наличните към датата на дерегистрацията активи;

  Законопроекта на Валентин Василев и група народни представители беше представен от н.п. Валентин Василев.
  Основните промени в законопроекта са:
  - данъчната ставка да бъде намалена от 20 на сто на 18 на сто;
  - да се намали срока за възстановяване на данъчния кредит по чл. 77 от три на два месеца;
  - да се намали прага за доброволна регистрация от 50 хил. лв. на 25 хил. лв.
  Законопроекта на Петър Жотев и група народни представители беше представен от н.п. Петър Жотев.
  Основните промени в законопроекта са :
  - данъчната ставка да бъде намалена от 20 на сто на 18 на сто.
  - да се намали срока за възстановяване на данъчния кредит по чл. 77 от три на два месеца.
  Законопроекта на Сергей Станишев и група народни представители беше представен от н.п. Петър Димитров.
  Основните промени в закоопроекта са :
  - въвеждане на диференцирани данъчни ставки за лекарства, хляб и млечни изделия;
  - намаляване срока за възстановяване на данъчния кредит по чл. 77 от три на два месеца;
  - предлага се да се даде възможност от ДДС-сметката да се теглят средства когато салдото й превишава 25 % от средния размер на дължимите вноски за последните 12 месеца.
  Законопроекта на Мирослав Севлиевски и група народни представители беше представен от н.п. Румяна Георгиева.
  Законопроектът предвижда да се даде възможност на фирмите да търсят по съдебен ред обезщетение за вредите, причинени от невъзстановяване в срок на ДДС.
  Законопроекта на Анастасия Мозер и група народни представители беше представен от н.п. Димитър Стефанов.
  Основните промени в законопроекта са:
  - въвеждане на диференцирани данъчни ставки за хляб, лекарства, детски храни и др.;
  - даване възможност на физически лица, които са регистрани земеделски производители да се регистрират по ЗДДС без да са достигнали предвидения в закона праг.
  2

  По законопроектите се проведе дискусия при която се поставиха въпроси относно възможността за намаляване прага за доброволна регистрация по данък върху добавената стойност, намаляване ставката на данъка, необходимостта от законодателни промени за въвеждане на праг, над който плащанията да се извършват задължително по безкасов път, с цел ограничаване укриването на доходи и данъци и др.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати:
  1. по законопроекта на Министерския съвет: “За”- 13 народни представители, “Въздържали се “ - 4, без “Против” ;
  2. по законопроекта на н.п. Валентин Василев и група народни представители: “За”- 7 народни представители, “Въздържали се “ - 12, без “Против”;
  3. по законопроекта на н.п. Петър Жотев и група народни представители: “За”- 7 народни представители, “Въздържали се “ - 12, без “Против” ;
  4. по законопроекта на н.п. Сергей Станишев и група народни представители: “За”- 2 народни представители, “Въздържали се “ - 15, без “Против”;
  5. по законопроекта на н.п. Мирослав Севлиевски и група народни представители: “За”- 8 народни представители, “Въздържали се “ - 10, без “Против”
  6. по законопроекта на н.п. Анастасия Мозер и група народни представители. “За”- 7 народни представители, “Въздържали се “ - 13, без “Против”
  Въз основа на гореизложеното. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроектите, внесени от н.п. Валентин Василев и група народни представители, от н.п. Петър Жотев и група народни представители, от н.п. Сергей Станишев и група народни представители, от н.п. Мирослав Севлиевски и група народни представители и от н.п. Анастасия Мозер и група народни представители.
  София, 15 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума