Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
20/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

  Обединен проект от приетите на първо четене на 20 октомври 2004 г.
  законопроекти
  № 402-01-53, внесен от Министерски съвет на 11.10.2004 г.,
  № 454-01-103, внесен от н.п. Анастасия Мозер и гр.н.п. на 13.10.2004 г.
  и М 454-01-85, внесен от н.п. Петър Жотев и гр. н.п.,
  Доклад
  за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

  (Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 44, 62,
  64, 103 и 111 от 1999 г,, бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28,
  45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от 2003 г. и бр. 53 и 70 от 2004 г.)
  Обединен проект от приетите на първо четене на 20 октомври 2004 г.
  законопроекти
  № 402-01-53, внесен от Министерски съвет на 11.10.2004 г.,
  № 454-01-103, внесен от н.п. Анастасия Мозер и гр.н.п. на 13.10.2004 г.
  и М 454-01-85, внесен от н.п. Петър Жотев и гр. н.п.,
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  § 1. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
  § 2. Създава се чл. 6а:
  “Чл. 6а. (1) Не е доставка по смисъла на този закон прехвърлянето на собственост или ограничени вещни права върху стоки или извършването на услуги в резултат на:
  1. преобразуване на търговски дружества по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
  2. прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон;
  3. извършване на непарична вноска в търговско дружество.
  (2) В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките и услугите, става правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правата по чл. 68 и 70 и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 81 и 82.
  (3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато стоките и услугите са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по този закон лице.”
  § 3. В чл. 29, ал. 2, т. 2 думите “пътен данък” се заличават.

  § 4. В чл. 41, т. 4 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  § 5. В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 и 2а думата “(инвалиди)” се заличава.
  2. В т. 7 думите “инвалиди, деца с увредено здраве” се заменят с “хора с трайни увреждания, деца с увреждания”.
  § 6. В чл. 53 думите “20 на сто” се заменят с “18 на сто”.
  § 7. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: “Специфични ставки”
  2. Създава се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:
  “(2) Ставката за хляба е 5 на сто.
  (3) Ставката е 7 на сто за:
  1 .лекарствата по смисъла на Закона за лекарствата и лекарствените средства в аптеките и хуманната медицина;
  2. прясното и кисело мляко (без сухото мляко);
  3 кравето сирене;
  4. кравето масло;
  5. яйцата;
  6. пилешкото месо.
  (4) Ставката е 10 на сто за:
  1. посадъчен материал за трайни насаждения;
  2. детските храни;
  3. детските облекла и обувки;
  4. учебниците и тетрадките до завършване на средно образование”.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
  § 8. В чл. 59, т. 11 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  § 9. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. В ал.1:
  а) в т. 2 думите “три поредни едномесечни данъчни периоди” се заменят с “два поредни едномесечни данъчни периода”
  б) в т. 5. думите “тези три едномесечни периода” се заменят с “тези два едномесечни периода”.
  в) в т. 6 думите “започва да тече нов тримесечен период” се заменят със “започва да тече нов двумесечен период”
  2. В ал. 2:


  а) в изречение първо думите “45-дневен срок” се заменят с “30- дневен срок”.
  б) в изречение второ думите “В същия срок се възстановява данъкът” се заменят с “Данъкът се възстановява в 45-дневен срок”.
  § 10. В чл. 81, ал. 5 т. 1 се отменя.
  § 11. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Регистрираните земеделски производители, които са физически лица могат да се регистрират по ДДС дори и ако не са надхвърлили предвидения в закона праг.”
  2. Досегашните ал. 2- 5 стават съответно ал. 3- 6.
  3. Създава се ал. 7:
  “(7) Алинея 1 не се прилага по отношение на чуждестранно лице, за което са налице едновременно следните условия:
  1. не е установено в страната;
  2. няма обект на територията на страната;
  3. извършва доставки с място на изпълнение на територията на страната само на посочени в чл. 22, ал. 1, т. 5 услуги, по които получатели са регистрирани по този закон лица.”
  § 12. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава нова т. 2:
  “2. когато регистрираното лице почине, ако е физическо лице, или престане да съществува, ако е юридическо лице.”
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 6 думите “което не е търговец” се заличават, а думите “дейността си” се заменят с “осъществяването на независима икономическа дейност”.
  § 13. В чл. 119, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. Създава се т. 4:
  “4. смърт на регистрирано по този закон лице - едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира по реда на чл. 1246 само за наличните активи към датата на регистрацията.”
  § 14. В чл. 120 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:

  “В случаите по чл. 117, ал. 1, т. 2 регистрацията по този закон се счита за служебно прекратена от деня, следващ деня на смъртта, съответно деня, в който лицето е престанало да съществува, като в тези случаи не се издава акт за прекратяването й.”
  2. В ал. 4 се създава изречение второ:
  “При прекратяване на регистрацията на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 ревизията не е задължителна.”
  § 15. Създава се чл. 124б:
  “Чл. 124б. (1) Има право да се регистрира по този закон лице, което поеме по наследство или по завет предприятието на починало лице - едноличен търговец, което е било регистрирано по този закон към датата на смъртта му.
  (2) Правото по ал. 1 може да се упражни до 14 дни от вписването в търговския регистър на поемането на предприятието, но не по-късно от 6 месеца от откриването на наследството.
  (3) Лице, регистрирано на основание ал. 1, не може да прекрати регистрацията си по този закон на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 до изтичането на 18 месеца от датата на регистрацията му.”
  § 16. Член 125 се изменя така:
  “Чл. 125. (1) Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие на някое от основанията по чл. 6а, ал. 1 стоки и услуги от регистрирано по този закон лице.
  (2) Регистрацията по ал. 1 се извършва по реда на чл. 111. Лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписването на обстоятелството по чл. 6а в търговския регистър.
  (3) Независимо от чл. 109 и 112 за дата на регистрацията в случаите по ал. 1 се счита датата на вписване на обстоятелството по чл. 6а в търговския регистър.
  (4) Лице, регистрирано на основание ал. 1, може да упражни правото си по чл. 68 и 70, като подаде регистрационния опис на наличните активи към датата на регистрация до третия ден включително след датата на връчване на удостоверението или данъчния акт за регистрация.
  (5) Лице, регистрирано на основание ал. 1, не може да прекрати регистрацията си по този закон на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 до изтичането на 18 месеца от датата на регистрацията му.”
  § 17. В чл. 126 ал. 3 се изменя така:
  “(3) При прекратяване на регистрацията данъчният орган незабавно отразява това в териториалния данъчен регистър.”
  § 18. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

  1. B ал. 1:
  а) думите “възникване на задължението за регистрация до датата на регистрацията по този закон” се заменят с “изтичането на срока за подаване на заявлението за регистрация до датата на регистрацията или датата, на която са отпаднали основанията за регистрацията му”;
  б) създава се изречение второ:
  “Независимо от глобата или имуществената санкция по този член за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата на регистрацията или датата, на която са отпаднали основанията за регистрацията му, нарушителят дължи и данък като регистрирано по този закон лице.”
  2. В ал. 2 думите “не се дерегистрира” се заменят с “не подаде заявление за дерегистрация”.
  §19. Навсякъде в закона думите “тримесечен” се заменят с “двумесечен, а думите “три месеца” се заменят с “два месеца”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 20. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  София, 20 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума