Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
06/12/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  (Обн., ДВ, бр. 19 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 58 и 70 от 1995 г., бр. 21, 56
  и 107 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 103 от
  1999 г. и бр. 102 от 2000 г.)
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “като същите количества се освобождават от
  облагане с акциз и в случаите, когато физическите лица дават собствени
  суровини и материали за производство на вина и ракии от регистрирани и
  лицензирани производители” се заличават.
  2. Точка 7 се изменя така:
  “7. международни и други пощенски пратки, както и личния багаж
  на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на разрешения
  безмитен внос съгласно Закона за митниците;”
  3. Създава се т. 8:
  “8. стоки, внасяни съгласно закон или международен договор,
  ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено
  освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други вземания
  (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и по ппинпип по
  т. 3
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 1, т. 3 (новосъздадена т. 8) думата “стоки” се заменя с
  “горива ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:

  В § 1, т. 1 се изменя така:
  “1. В т. 3 изречение второ се заличава. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков и Алекси Алексиев:
  В§1.
  1. т. 1 да отпадне.
  2. В т. 3 изразът “ши други вземания (плащания, облагания) с
  ефект, еквивалентен на косвен данък.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “като същите количества се освобождават от
  облагане с акциз и в случаите, когато физическите лица дават
  собствени суровини и материали за производство на вина и ракии от
  регистрирани и лицензирани производители” се заличават.
  2. Точка 7 се изменя така:
  “7. международни и други пощенски пратки, както и личния
  багаж на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на
  разрешения безмитен внос съгласно Закона за митниците;”
  3. Създава се т. 8:
  “8. горива, внасяни съгласно закон или международен договор,
  ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено
  освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други
  вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен
  данък.”
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “писмено заявление” се заменят с “писмена
  декларация”.
  2. В ал. 3 думата “заявлението” се заменя с “декларацията”.
  3. В ал. 4 думата “заявлението” се заменя с “декларацията”.
  4. Създава се ал. 6:
  “(6) Когато данъчен орган констатира, че лице отговаря на
  условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го
  регистрира по собствена инициатива с данъчен акт. В този случай за дата
  на регистрацията се счита датата на връчването на данъчния акт.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков UH.IL Алекси Алексиев:
  В § 2., т. 4 да отпадне.
  2  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2 със
  следната редакция:
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по раздел III от тарифата” се заменят със “за
  лично потребление по чл. 2, т. 3”.
  2. В ал. 2 думите “писмено заявление” се заменят с “писмена
  декларация”.
  3. В ал. 3 и 4 думата “заявлението” се заменя с “декларацията”.
  4. Създава се ал. 6:
  “(6) Когато данъчен орган констатира, че лице отговаря на
  условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го
  регистрира по собствена инициатива с данъчен акт. В този случай за
  дата на регистрацията се счита датата на връчването на данъчния
  акт.”
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите ”за 1 литър на база начално екстрактно
  съдържание, определено в тегловни проценти (градус плато)” се заменят с
  ”на хектолитър за градус плато”.
  2. Създава се т. 9а:
  “9а. за кафето - като абсолютна сума в левове за 1 килограм;”
  3. Точка 10 се изменя така:
  “10. за бензини за двигатели, специални бензини, бензинови
  фракции за преработка и производство на автомобилни бензини, други
  въглеводородни смеси, средни масла, газьол, толуол, тежки горива,
  котелни горива, тежки масла, нефтен газ и други газообразни
  въглеводороди - като абсолютна сума в левове за 1 тон.”
  4. Точка 11 се изменя така:
  “11. за хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване
  на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и
  други хазартни съоръжения в игрално казино - като абсолютна сума в
  левове на всеки игрален автомат, работна място за залагания върху
  резултатите от надбягванията, игрална маса, друго игрално съоръжение,
  които са вписано в издадени разрешения.”
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  В § 3:
  1. Точка 9а да отпадне.
  2. В новата редакция на т. 10 думите “нефтен газ и други
  газообразни въглеводороди ” да отпаднат.
  з  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков и н.п. Алекси Алексиев:
  1. Точка втора да отпадне.
  2. Да се създаде в чл. 4, т. 14 със следното съдържание:
  “т.14. за кафе:
  а/ “робуста ” - 40 на сто на база осреднена борсова цена от
  предходния месец на Лондонската борса;
  б/ “арабика” - 40 на сто на база осреднена борсова цена от
  предходния месец на Ню Йоркска борса;
  в/ “кафе екстракт ” - 40 на сто фактурната стойност;
  г/ “капучино 20 на сто от фактурната стойност;
  д/ чай (без билков и плодов) - 40 на сто от фактурната стойност.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В чл. 4а ал. 3 се изменя така:
  “(3) Физическите лица - производители на плодове и грозде, могат
  да ги предоставят за обмен срещу произведени вина и спиртни напитки
  или за преработка на ишлеме на регистрирани и лицензирани
  производители на вина и спиртни напитки, като получените вина и
  спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за
  акцизите, като спиртните напитки се облепват с бандерол.”
  Комисията подкрепя предложението за § 4 със следната
  редакция;
  § 4. В чл. 4а се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Физическите лица - производители на плодове и грозде,
  могат да ги предоставят за обмен срещу произведени вина и спиртни
  напитки или за преработка на ишлеме на регистрирани и
  лицензирани производители на вина и спиртни напитки, като
  получените вина и спиртни напитки се бутилират, облагат се по
  раздел I от Тарифата за акцизите, като спиртните напитки се облепват
  с бандерол.”
  2. В ал. 4 думите “и раздел III от Тарифата за акцизите” се
  заличават.
  4  § 5. В чл. 5, ал. 1, изречение първо думите ”или на тази, на която
  най-късно е следвало да се издаде” се заличават, а в изречение второ
  думите “в 3-дневен срок от” се заменят с “на”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Лицата, които организират хазартни игри, внасят акциз в
  съответната териториална данъчна дирекция, където са данъчно
  регистрирани, за игрални автомати, за съоръжения за осъществяване на
  залаганият върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка в
  игрално казино и други игрални съоръжения, на тримесечни вноски и
  изпращат копие от платежното нареждане до териториалната данъчна
  дирекция по местонахождение на игралната зала, обекта за осъществяване
  на залаганията или казино и до контролния орган по хазарта. Акцизът се
  внася за всеки обект за хазартните дейности с отделно платежно
  нареждане, в което се посочва местонахождението и адреса на субекта.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато лице получи разрешение за организиране на хазартни
  игри, дължи акциза от деня на получаване на разрешението.”
  Комисията подкрепя предложението за § 6 със следната
  редакция:
  § 6. В чл. 7, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Лицата, които организират хазартни игри, внасят акциз в
  съответната териториална данъчна дирекция, където са данъчно
  регистрирани, за игрални автомати, за съоръжения за осъществяване
  на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета,
  рулетка в игрално казино и други игрални съоръжения, на авансови
  тримесечни вноски и изпращат копие от платежното нареждане до
  териториалната данъчна дирекция по местонахождение на игралната
  зала, обекта за осъществяване на залаганията или казино и до
  контролния орган по хазарта. Авансовите вноски се правят съответно
  до 3 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври. Вноските се внасят за всеки
  обект за хазартните дейности с отделно платежно нареждане, в което
  се посочва местонахождението и адреса на обекта.”
  Предложение на Комисията за нов § 7:
  § 7. Създава се чл. 7а:
  “Чл. 7а. (1) При промяна на продажните цени на тютюневите
  изделия от местно производство и от внос и на вътрешния пазар
  5  търговците, получили разрешение за продажба на тютюневи изделия
  представят в териториалната данъчна дирекция по място на
  регистрация инвентаризационен опис на стоките по вид и количество
  в 14-дневен срок от влизане в сила на новите цени на тютюневите
  изделия.
  (2) При реализацията на тютюневите изделия търговците
  доплащат разликата между вече платения до дължимия акциз за
  реализираните количества, съгласно справка-декларация, която се
  подава в териториалната данъчно дирекция по място на регистрация
  до 14-то число на месеца, следващ месеца на реализацията на
  тютюневите изделия.
  (3) Определеният по реда на ал. 2 акциз се внася в
  републиканския бюджет по сметка на съответната териториална
  данъчна дирекция в 14-дневен срок от изтичането на месеца, следващ
  месеца на реализацията на тютюневите изделия.
  (4) При проверка, търговците представят документи,
  доказващи доставката и реализацията на стоките за съответния
  период по вид, количество и цена.”
  § 7. В чл. 9, ал. 3 думата “вината” се заменя с “пакетираното кафе”:
  Предложение на н.п. Михаил Миков и н.п. Алекси Алексиев:
  В чл. 9, ал. 1 изразът “ по ред, определен с правилника за прилагане
  на закона ” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението по принцип за § 7, който
  става § 8 и предлага следната редакция:
  “§ 8. В чл. 9, ал. 3 думата “вината” се заличава.“
  § 8. Създава се чл. 9а:
  “Чл. 9а. (1) Когато в международни договори, спогодби,
  споразумения, конвенции или други подобни, по които Република
  България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, е
  предвидено освобождаване от косвен данък, налог или вземане с
  еквивалентен на косвен данък ефект по повод придобиването на горива,
  освобождаването или възстановяването на платен данък по повод
  придобиването на горива в изпълнение на тези договори се извършва по
  ред, определен с правилника за прилагане на този закон.
  6  (2) Данъкът по ал. 1 се възстановява в 45-дневен срок, считано от
  датата, на която лицето е подало справката-декларация за възстановяване
  на данъка по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението като § 9.
  § 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Министърът на финансите определя реда за документиране и
  отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и утвърждава
  образеца, формата и реквизитите на документите по този закон с
  правилника за прилагането на закона. Образците на бандерол и
  бандеролен знак (стикер) се утвърждават със заповед на министъра на
  финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”.”
  2. В ал. 2 думите “вина и” се заличават и след думата “напитки” се
  добавя ”и пакетирано кафе”.
  3. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Забранява се облепването на пакетирано кафе с бандероли, на
  които е указано количество, по-малко от съдържащото се в съответната
  опаковка.”
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата “напитки” се
  добавя “пакетирано кафе”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  6. Създават се ал. 9 и 10:
  “(9) Бутилираните спиртни напитки, тютюневите изделия и
  пакетираното кафе, предназначени за износ, се облепват с бандерол, на
  който е написано “ЗА ИЗНОС”. Такъв бандерол не се поставя при транзит
  на стоки, както и в случаите, когато стоките са облепени с акцизен
  бандерол на държавата, за която са предназначени.
  (10) Бутилираните спиртни напитки, тютюневите изделия и
  пакетираното кафе, предназначени за търговските обекти, лицензирани за
  безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската
  опаковка бандерол, на който е написано “DUTY FREE”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  По чл. 11:
  1. Думите “и пакетирано кафе” да отпаднат навсякъде.
  2. Предложената нова ал. 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  7  Предложение на н.п. Михаил Ми кое и н.п. Алекси Алексиев:
  В § 9:
  1. Да отпаднат т. 2, 3, 4 и 5.
  2. В т. 6, в ал. 9 и 10 да отпадне изразът “и пакетирано кафе ”
  3. В чл. 11, ал. 3 числото “60” да се замени с “30”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и не подкрепя
  предложението по т. 3.
  Предложение на н. п. Георги Пирински:
  По §9:
  “1. В т. 1, изречение първо се изменя така: ”Реда за
  документиране и отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1
  и образеца, формата и реквизитите на документите по този закон се
  определят с правилник, утвърден от МС. ”
  2. В т. 6 - необходимо е да се определят ясно видовете бандероли и
  стикери, като ясно се дефинират и онези, предназначени за реализация
  на вътрешния пазар. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 9. който става § 10:
  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Министърът на финансите определя реда за документиране
  и отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и утвърждава
  образеца, формата и реквизитите на документите по този закон с
  правилника за прилагането на закона. Образците на бандерол и
  бандеролен знак (стикер) се утвърждават със заповед на министъра на
  финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”.”
  2. В чл. 11, ал. 2 думите “вината и” се заличават.
  3. Създават се ал. 8 и 9:
  “(8) Бутилираните спиртни напитки и тютюневите изделия,
  предназначени за износ, се облепват с бандерол, на който е написано
  “ЗА ИЗНОС”. Такъв бандерол не се поставя при транзит на стоки,
  както и в случаите, когато стоките са облепени с акцизен бандерол на
  държавата, за която са предназначени.
  (9) Бутилираните спиртни напитки и тютюневите изделия,
  предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
  търговия, се продават само с поставен върху потребителската
  опаковка бандерол, на който е написано “DUTY FREE”. “
  8  § 10. В чл. 11a думите “Комитета по стандартизация и метрология”
  се заменят с “Държавната агенция по стандартизация и метрология”.
  Комисията подкрепя предложението като 8 11.
  § 11. Създават се чл. 11и, 11к и 11л:
  “Чл. 11 и. Платеният акциз за насипното (непакетирано) кафе,
  вложено в производството на пакетирано кафе, се възстановява по ред,
  определен от министъра на финансите.
  Чл. 11к. Производителите на течни горива са длъжни да отчитат
  количествата чрез контролно-измервателни уреди, одобрени и
  регистрирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  Изискванията към тези измервателни уреди се одобряват от министъра на
  финансите по предложение на председателя на Държавната агенция по
  стандартизация и метрология.
  Чл.11л. (1) При установяване на липси или при бракуване на стоки,
  се начислява акциз, когато такъв не е бил начислен, платен или е бил
  възстановен.
  (2) Акцизът по ал. 1 се начислява на датата, на която е установена
  липсата или е бракувана стоката.
  (3) Акцизът по ал. 1 не се начислява при:
  1. липси и брак, причинени от непреодолима сила;
  2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни
  размери на естествените фири, и липси на стоково-материални ценности
  при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените
  стандарти, нормали и други нормативни актове;
  3. технологичен брак в допустимите норми, определени на базата
  на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с
  технологичната документация за съответното производство или дейност.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков и Алекси Алексиев:
  1. Да отпадне чл. 11 и.
  2. В чл. Ил, ал. 3, т. 2 след израза “нормативни актове” да се
  добави “с изключение на горива
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя
  предложението по т. 2.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 12, а
  новопредложеният чл. 11и да отпадне и предложените нови чл. 11 к,
  11л стават съответно чл. 11и и 11к.
  9  § 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “заявление” се заменя с “декларация”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Регистрацията по закона на лице, което не е изпълнило
  задълженията си по ал. 1 и 2 или не може да бъде открито по реда на
  Данъчния процесуален кодекс от данъчните органи на посочения от него
  данъчен адрес, се прекратява по инициатива на данъчния орган. Дата на
  прекратяване на регистрацията е датата на връчване на данъчния акт, с
  който регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на данъчния
  орган.”
  Комисията подкрепя предложението като § 13.
  § 13. В чл. 12а думите “и съоръжения за хазартни игри” се
  заличават.
  Комисията подкрепя предложението като § 14.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 13а:
  “§13а. Член 12в се изменя така:
  “Чл. 12в. (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени
  в зоните за митнически контрол на аерогарите, граничните пунктове и
  пристанищата, в самолетите, корабите и влаковете в международен
  рейс и в специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия
  корпус, се осъществява само от местни юридически лица след получаване
  на разрешение от Министъра на финансите.
  (2) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и
  контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в
  разрешението за безмитна търговия, се определя с наредба на
  министъра на финансите. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 15.
  § 14. В чл. 12г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и насипно (непакетирано) кафе”.
  2. В ал. 2 накрая се добавя “и за продажби на насипно
  (непакетирано) кафе на лица, които ще го влагат в производството на
  пакетирано кафе”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  10  Предложение на н.т Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  § 14 се отменя.
  Предложение на н.п. Михаил Миков и Алекси Алексиев:
  § 14 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 14.
  § 15. Създават се чл. 12ж и 12з:
  “Чл. 12ж. (1) Държавните и местните органи са длъжни, когато
  това е поискано от орган на данъчната администрация, да оказват
  съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или
  установяването на факти, пряко свързани със задълженията и правата на
  задължените по този закон лица.
  (2) Органите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните
  работи, сезирани от орган на данъчната администрация за наличие на
  доказателства за нарушение на този закон или на данни за извършване на
  престъпление, свързано с този закон, уведомяват писмено органа за
  предприетите действия или за отказа да предприемат такива действия в
  срок един месец от получаването на преписката.
  Чл. 12з. (1) Българската данъчна или митническа администрация
  има право да използва информация, получена от данъчна или митническа
  администрация на друга страна в резултат на официално запитване, при
  определяне на правата и задълженията на лицата по този закон, както и да
  използва тази информация като доказателство при административни и
  съдебни процедури.
  (2) Събраната по реда на ал. 1 информация се счита за ново
  обстоятелство при определяне на правата и задълженията на лицата по
  този закон.”
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  Предлаганите нови чл. 12ж и 12 з да отпаднат -
  систематичното им място е в ДПК.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 16.
  § 16. В чл. 15, ал. 1 думите “чл. 5 и” се заменят с “чл. 5, чл. 11л
  или”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  11  В чл. 15, ал. 1 думите “но не по-малко от 500 лева” се заменят с
  “като начисления акциз остава дължим. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 16. който става § 17
  със следната редакция:
  § 17. В чл. 15, ал. 1 думите “чл. 5 и” се заменят с “чл. 5, чл. 11к
  или”, а думите “но не по-малко от 500 лева” се заменят с “като
  начисления акциз остава дължим.”
  § 17. В чл. 17, ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  “(1) Лице, получило разрешение за организиране на хазартни игри,
  което ги провежда, без да е заплатило дължимия акциз, се наказва с глоба
  - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция -
  за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 3 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на
  имуществената санкция не може да бъде по-малък от 5000 лв., като
  съоръженията за хазартните игри се отнемат в полза на държавата.
  (3) Лице, което организира хазартни игри без разрешение или
  използва, държи или съхранява в игрална зала по-голям брой игрални
  автомати и игрални съоръжения от посочения в разрешението, се наказва
  с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена
  санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния
  размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3 000 лв., като
  съоръженията за хазартните игри, за които няма разрешение, се отнемат в
  полза на държавата.
  (4) При повторно нарушение по ал. 3 размерът на глобата или на
  имуществената санкция не може да бъде по-малък от 5 000 лв., като
  съоръженията за хазартните игри, за които няма разрешение, се отнемат в
  полза на държавата.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 17, ал. 3 се отменя.
  Комисията подкпепя предложението по принцип и предлага
  следната редакция за § 17. който става § 18:
  § 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Лице, което провежда хазартни игри или използва игрални
  автомати и игрални съоръжения, без да е заплатило дължимия акциз,
  се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или
  12  имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните
  търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от
  3 000 лв.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или
  на имуществената санкция е в двойния размер на дължимия акциз, но
  не по-малко от 5000 лв.”
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  4. В ал. 5 цифрата “4” се заменя с “2”.
  § 18. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение” и
  думите “размер от 1 000 до 5 000 лв. при първо нарушение и от 2 000 до
  10 000 лв. при повторно нарушение” се заменят с “двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от
  2000 лв. при повторно нарушение”.
  2. В ал. 2 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “и не повече от 5000” и “до 10 000” се заличават.
  3. В ал. 5 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “10 000 при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно
  нарушение” се заменят с “5 000 лв. при първо нарушение и от 10 000 лв.
  при повторно нарушение”.
  4. В ал. 6 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 5 или 6”.
  5. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение на
  територията на страната, включително в търговски обект, лицензиран за
  безмитна търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол “ЗА ИЗНОС”, се
  наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с
  имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в
  двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо
  нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.”
  6. Създават се ал. 8 и 9:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение,
  различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия,
  акцизни стоки, облепени с бандерол “DUTY FREE”, се наказва с глоба - за
  физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за
  юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от
  2000 лв. при повторно нарушение.
  (9) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или
  облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл
  срок на валидност, или с бандерол “ЗА ИЗНОС” или с бандерол “DUTY
  13  FREE” в автомати за продажба на тютюневи изделия, санкциите по ал. 1 и
  2 се налагат на лицето, което е получило разрешение за търговия с
  тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското
  законодателство. ”
  1. Досегашната ал. 7 става ал. 10, като думите “ал. 1-6” се заменят с
  “ал. 1-9”.
  Комисията подкрепя предложението за § 18. който става § 19
  със следната редакция:
  § 18. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение” и
  думите “размер от 1 000 до 5 000 лв. при първо нарушение и от 2 000 до
  10 000 лв. при повторно нарушение” се заменят с “двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. при първо нарушение и
  от 5 000 лв. при повторно нарушение”.
  2. В ал. 2 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “1 000 и не повече от 5000 лв. при първо нарушение и от 2 000
  до 10 000” се заменят с “2 000 лв. при първо нарушение и от 5 000 лв.”.
  3. В ал. 5 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “10 000 при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно
  нарушение” се заменят с “5 000 лв. при първо нарушение и от 10 000
  лв. при повторно нарушение”.
  4. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение
  на територията на страната, включително в търговски обект,
  лицензиран за безмитна търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол
  “ЗА ИЗНОС”, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са
  търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и
  едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не
  по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно
  нарушение.”
  5. Създават се ал. 8 и 9:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско
  помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна
  търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол “DUTY FREE”, се
  наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с
  имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните
  търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от
  1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  (9) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или
  облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с
  изтекъл срок на валидност, или с бандерол “ЗА ИЗНОС” или с
  14  бандерол “DUTY FREE” в автомати за продажба на тютюневи
  изделия, санкциите по ал. 1 и 2 се налагат на лицето, което е получило
  разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати
  съгласно българското законодателство.”
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 10, като думите “ал. 1-6” се
  заменят с “ал. 1-9”.
  7. Създава се ал. 11:
  “(11) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 7а, ал. 1 и 2 се
  налага глоба, съответно имуществена санкция в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. при първо нарушение и
  не по-малко от 5 000 лв. при повторно нарушение.”
  § 19. В чл. 176 след думата “лиценза” се добавя “или
  разрешението”.
  Комисията подкрепя предложението като § 20.
  § 20. В чл. 17в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лица, които извършват търговия с насипно (непакетирано)
  кафе, се наказват с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.,
  като насипното (непакетирано) кафе се отнема в полза на държавата.”
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  В чл. 17в, новата ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Михаил Миков и Алекси Алексиев:
  § 20 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложенията и предлага § 20 да
  отпадне.
  § 21. Създават се чл. 17з и 17и:
  “Чл. 17з. (1) Физическо лице, което държи на склад или в
  търговско помещение, или в превозно средство предлага, продава или
  превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и т. 14-18а от Тарифата за акцизите
  без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или 3 от закона
  15  или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или
  обезпечаването на акциза, се наказва с глоба в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от
  2000 лв. при повторно нарушение.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на
  склад или в търговско помещение, или в превозно средство предлага,
  продава или превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и т. 14-18а от
  Тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията на чл. 10,
  ал. 2 или 3 от закона или друг документ, удостоверяващ плащането,
  начисляването или обезпечаването на акциза, се налага имуществена
  санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв.
  при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  Чл. 17и. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11к, се наказва с
  имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. при първо
  нарушение и от 100 000 до 500 000 лв. при повторно нарушение.”
  Комисията подкрепя предложението за § 21 и предлага в чл.
  17и думите “чл. 11к” да се заменят с “чл. 11и”.
  § 22. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Данъчния процесуален кодекс” се заменят със
  “Закона за административните нарушения и наказания”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Актовете за нарушения се съставят от данъчните органи, а
  наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или
  от упълномощено от него длъжностно лице.”
  Комисията подкрепя предложението за § 22.
  § 23. В § 2 се създават т. 16 - 26:
  “16. “Пакетирано кафе” е кафето в потребителска опаковка,
  облепена с бандерол от производителя или вносителя.
  17. "Насипно (непакетирано) кафе" е всяко кафе, различно от това
  по
  т. 16.
  18. “Пиво” е всеки продукт с код по Митническата тарифа на
  Република България 2203 или всеки продукт, представляващ смес от пиво
  и безалкохолни напитки, с код по Митническата тарифа 2206, с
  действително алкохолно съдържание и в двата случая превишаващо 0,5
  обемни процента.
  19. “Специални бензини, бензинови фракции за преработка и
  производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси” са
  16  продуктите, различни от бензините за двигатели, включени в позиция
  2710 и отговарящи на дефинициите за “леки масла и препарати”,
  “специални бензини” и “минерален терпентин” към глава 27, и
  продуктите, описани в позиции 2707 50 и 2707 99 като “други смеси на
  ароматни въглеводороди” и “сурови масла” на Митническата тарифа на
  Република България.
  20. “Средни масла, включително керосина за реактивни двигатели
  и осветителния керосин” са продуктите, включени в позиция 2710 и
  отговарящи на дефиницията за “средни масла” към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България.
  21. “Тежки горива” са продуктите, включени в позиция 2710 и
  отговарящи на дефиницията “тежки горива” към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България.
  22. “Газьоли всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации” са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на
  дефиницията за “газьол” към глава 27 на Митническата тарифа на
  Република България.
  23. “Котелни горива” са горивата, предназначени за изгаряне в
  корабни и стационарни горивни уредби, промишлени пещи и парни котли,
  различни от газьолите и тежките горива.
  24. “Тежки масла, предназначени за преработка” са продуктите,
  включени в позиция 2710, отговарящи на дефиницията за “тежки масла”,
  предназначени да претърпят специфична или химическа преработка по
  смисъла на Забележките към глава 27 на Митническата тарифа на
  Република България и които са различни от газьола и тежките горива.
  25. “Толуоли” са продуктите, съдържащи повече от 50% толуен от
  позиция 2707 20 и толуен, представен самостоятелно като съединение с
  определен химичен състав, от позиция 2902 30 на Митническата тарифа
  на Република България.
  26. “Нефтен газ и други газообразни въглеводороди” са газовете,
  получени при преработката на сурови нефтени масла и газовете, получени
  чрез химични методи от позиция 2711 на Митническата тарифа на
  Република България.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 23 се създава т. 27:
  “27. “Безмитна търговия” е продажбата на дребно на стоки, за
  които не са заплатени мита, акциз и данък добавена стойност, а
  заплатените се възстановяват по ред определен в Правилника за
  приложение на Закона за акцизите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  17  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В §23, т. 16 и 17 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  В § 23, новите точки 16, 17 и 26 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението в частта за отпадане на
  новите т. 16 и 17.
  Окончателен текст на § 23:
  § 23. В § 2 се създават т. 16 - 25:
  16. “Пиво” е всеки продукт с код по Митническата тарифа на
  Република България 2203 или всеки продукт, представляващ смес от
  пиво и безалкохолни напитки, с код по Митническата тарифа 2206, с
  действително алкохолно съдържание и в двата случая превишаващо
  0,5 обемни процента.
  17. “Специални бензини, бензинови фракции за преработка и
  производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси”
  са продуктите, различни от бензините за двигатели, включени в
  позиция 2710 и отговарящи на дефинициите за “леки масла и
  препарати”, “специални бензини” и “минерален терпентин” към
  глава 27, и продуктите, описани в позиции 2707 50 и 2707 99 като
  “други смеси на ароматни въглеводороди” и “сурови масла” на
  Митническата тарифа на Република България.
  18. “Средни масла, включително керосина за реактивни
  двигатели и осветителния керосин” са продуктите, включени в
  позиция 2710 и отговарящи на дефиницията за “средни масла” към
  глава 27 на Митническата тарифа на Република България.
  19. “Тежки горива” са продуктите, включени в позиция 2710 и
  отговарящи на дефиницията “тежки горива” към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България.
  20. “Газьоли всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации” са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи
  на дефиницията за “газьол” към глава 27 на Митническата тарифа на
  Република България.
  21. “Котелни горива” са горивата, предназначени за изгаряне в
  корабни и стационарни горивни уредби, промишлени пещи и парни
  котли, различни от газьолите и тежките горива.
  18  22. “Тежки масла, предназначени за преработка” са продуктите,
  включени в позиция 2710, отговарящи на дефиницията за “тежки
  масла”, предназначени да претърпят специфична или химическа
  преработка по смисъла на Забележките към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България и които са различни от
  газьола и тежките горива.
  23. “Толуоли” са продуктите, съдържащи повече от 50% толуен
  от позиция 2707 20 и толуен, представен самостоятелно като
  съединение с определен химичен състав, от позиция 2902 30 на
  Митническата тарифа на Република България.
  24. “Нефтен газ и други газообразни въглеводороди” са
  газовете, получени при преработката на сурови нефтени масла и
  газовете, получени чрез химични методи от позиция 2711 на
  Митническата тарифа на Република България.
  25. “Безмитна търговия” е продажбата на дребно на стоки, за
  които не са заплатени мита, акциз и данък върху добавената стойност,
  а заплатените се възстановяват по ред, определен в съответните
  нормативни актове.”
  § 24. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 1 след думата “пиво” се добавя “1,05 лв. на хектолитър за
  градус плато”, ат. 1.1-1.4 се отменят:
  2. В т. 4 се правят следните изменения:
  а) в т. 4.1 числото “30” се заменя с “40”;
  б) в т. 4.2 числото “10” се заменя с “15”;
  в) в т. 4.4 думите “и пурите” се заличават, а цифрата “2” се заменя
  с “1”;
  г) създава се т. 4.5:
  “4.5. Пурите 0,20 лв. за 1 брой +
  10 % от продажната цена”
  3. Точка 6 се изменя така:
  “6. Кафе
  6.1. Кафе - всички видове пакетирано 1 лв. за 1 килограм
  6.2. Кафе -всички видове
  насипно (непакетирано) 0,50 лв. за 1 килограм”
  4. Създава се т. 6а:
  “6а. Чай (без билков и плодов) 30%”
  5. В т. 15 думите “Бензини за технически цели всички видове,
  включително минерален терпентин и бензинови фракции за преработка,
  включително нискооктанов бензин” се заменят със “Специални бензини,
  19  бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни
  бензини и други въглеводородни смеси”.
  6. В т. 16 думите “Керосин - за реактивни двигатели и газ за
  осветление” се заменят със “средни масла, включително керосина за
  реактивни двигатели и осветителен керосин”.
  7. Създава се т. 16а:
  “16а. Тежки масла, предназначени за
  преработка, тежки горива и
  котелни горива 25 лв. за тон”.
  8. В т. 17 думите “гориво за дизелови двигатели и леко корабно
  гориво” се заменят с “всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации”.
  9. Създава се т. 18а:
  “18а. Нефтен газ и други газообразни
  въглеводороди 180 лв. за тон
  10. Точка 22 се изменя така:
  “22. Хазартен игрален автомат
  или за едно съоръжение за осъществяване
  на залагания върху резултати от
  надбягвания с коне или кучета 300 лв. (на 3-месечие)
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  В Тарифата за акцизите предлаганите изменения по т. 6 и 18а да
  отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентин Церов, Теодора Дренака, Хюсеин
  Кауш и Димитър Ламбовски:
  В Тарифата за акцизите в т. 9 числото “180” се заменя със
  “120”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. Предлаганата промяна от вносителя на т. 4.2. - да отпадне;
  2. т. 4.3. се изменя така:
  “4.3. Тютюн за цигари,
  лула, дъвчене и смъркане 5 лв. за 100 грама +
  20 % от продажната цена
  4.4. Пури 4 лв. за 1 брой +
  20 % от продажната цена
  3. създава се т. 4.5:
  20  “4.5. Пурети 2 лв. за 1 брой +
  20 % от продажната цена ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Михаил Миков:
  В Тарифата за акцизите:
  1. т.3 придобива следното съдържание:
  “6.1. Кафе - 40%;
  Капучино - 20 %”
  2. В т. 4 цифрата “30 ” се заменя с “40 ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя по т. 1.
  Предложение на Комисията за § 24:
  § 24. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 1 след думата “пиво” се добавя “1,05 лв. на хектолитър за
  градус плато”, а т. 1.1-1.4 се отменят:
  2. В т. 4 се правят следните изменения:
  а) в т. 4.1 числото “30” се заменя с “40”;
  б) в т. 4.2 числото “10” се заменя с “15”;
  в) в т. 4.4 думите “и пурети” се заличават, а цифрата “2” се
  заменя с “1”;
  г) създава се т. 4.5:
  “4.5. Пурети 0,20 лв. за 1 брой +
  10 % от продажната
  цена”
  3. точка 6 се изменя така:
  “6. Кафе:
  6.1. Кафе печено - всички видове 1,3 лв. за 1 килограм
  6.2. Кафе сурово (не печено)
  - всички видове 1 лв. за 1 килограм
  6.3. Екстракти от кафе 3,5 лв. за 1 килограм
  6.4. Прахообразни смеси със съдържание на
  екстракт от кафе над 10% 1,3 лв. за 1 килограм”
  4. Създава се т. 6а:
  “6а. Чай (без билков и плодов) 40 %
  21  5. В т. 15 думите “Бензини за технически цели всички видове,
  включително минерален терпентин и бензинови фракции за
  преработка, включително нискооктанов бензин” се заменят със
  “Специални бензини, бензинови фракции за преработка и
  производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси”.
  6. В т. 16 думите “Керосин - за реактивни двигатели и газ за
  осветление” се заменят със “средни масла, включително керосина за
  реактивни двигатели и осветителен керосин”.
  7. Създава се т. 16а:
  “16а. Тежки масла, предназначени за
  преработка, тежки горива и
  котелни горива 25 лв. за тон”.
  8. В т. 17 думите “гориво за дизелови двигатели и леко корабно
  гориво” се заменят с “всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации”.
  9. Създава се т. 18а:
  “18а. Нефтен газ и други газообразни
  въглеводороди 120 лв. за тон
  10. Точка 22 се изменя така:
  “22. Хазартен игрален автомат
  или за едно съоръжение за осъществяване
  на залагания върху резултати от
  надбягвания с коне или кучета 300 лв. (на 3-месечие)
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 25. Заявените и получени бандероли за бутилираните вина могат
  да бъдат върнати на съответната териториална данъчна дирекция до 28
  февруари 2002 г. при условията и по реда на чл. 11, ал. 6 от закона.
  Предложение на н. п. Михаил Миков и н.п. Алекси Алексиев:
  § 25 да отпадне и да се създаде нов § 25 със следното
  съдържание:
  “§ 25. Главно управление “Митници ” ежемесечно определя цените
  по чл.4, ал. 14.
  22  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 25.
  § 26. Навсякъде в закона думата “валутна” се заменя с “безмитна”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  “§ 26 се изменя така:
  “§26. (1) Навсякъде в закона думата “валутна” се заменя с
  “безмитна ”.
  (2) Лицата, получили разрешение за извършване на безмитна
  валутна търговия по реда на Постановление № 15 на Министерския
  съвет от 1991 г. за изменение на валутния режим (обн., ДВ, бр. 12 от
  1991 г.; попр., бр. 16 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 17, 57 и 85 от 1991 г., бр.
  2 от 1992 г., бр. 46 от 1993 г., бр. 6, 13 и 30 от 1994 г., бр. 30, 64 и 65 от
  1996 г.; Решение № 454 на Върховния съд от 1996 г. - бр. 69 от 1996 г. ;
  изм. и доп., бр. 74 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г. и бр. 30 от 1999 г.; отм.,
  бр. 31 от 2000 г.), могат да извършват безмитна търговия до
  изтичането на срока на договора, сключен между тях и Главното
  управление на митниците, удължен с 10 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага
  окончателен текст за § 26:
  “§ 26. (1) Навсякъде в закона думата “валутна” се заменя с
  “безмитна”.
  (2) Лицата, получили разрешение за извършване на валутна
  търговия по реда на Постановление № 15 на Министерския съвет от
  1991 г. за изменение на валутния режим (обн., ДВ, бр. 12 от 1991 г.;
  попр., бр. 16 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 17, 57 и 85 от 1991 г., бр. 2 от
  1992 г., бр. 46 от 1993 г., бр. 6, 13 и 30 от 1994 г., бр. 30, 64 и 65 от 1996
  г.; Решение № 454 на Върховния съд от 1996 г. - бр. 69 от 1996 г.; изм. и
  доп., бр. 74 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г. и бр. 30 от 1999 г.; отм., бр. 31 от
  2000 г.), заварени към 1 декември 2001 г., могат да извършват
  безмитна търговия до изтичането на срока на договора, сключен
  между тях и Главното управление на митниците, удължен с 10 месеца.
  (3) За 10-месечния период по ал. 2, лицата правят ежемесечни
  отчисления в размер на 2 на сто от реализирания стокооборот от
  обектите за безмитна търговия по сметка на Агенция “Митници”.
  23  (4) Разходите, свързани с ползването на обектите за безмитна
  търговия са за сметка на лицата по ал. 2.”
  § 27. В чл. 30, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
  (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996
  г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г. и бр. 33 и 102 от 2000 г.) се създава
  т. 11:
  “11. от автомати за продажба на тютюневи изделия в обектите,
  лицензирани за безмитна търговия.”
  Комисията подкрепя предложението за § 27.
  § 28. В чл. 2116 от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.;
  изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г. и бр. 63 от 2000
  г.) цифрата “3” се заменя с “4” и след думата “митницата” се поставя
  запетая и се добавя “за компетентната териториална данъчна дирекция”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става т. 1.
  2. Създава се точка 2:
  “2. § 56 от Преходните и заключителни разпоредби в Закона за
  митниците се отменя. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 28:
  § 28. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и
  дои., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г. и бр. 63 от 2000 г.) се
  правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2116 цифрата “3” се заменя с “4”, а след думата
  “митницата” се поставя запетая и се добавя “за компетентната
  териториална данъчна дирекция”.
  2. § 56 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.”
  Предложение на Комисията за нов § 29:
  § 29. Член 42, ал. 2 от Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. 51 от
  4.06.1999 г., изм. и дои., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г.,
  бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 30.06.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., бр.
  102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се отменя.
  24  § 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г., с изключение на § 8,
  т. 2 относно задължението за продажба на пакетираното кафе с бандерол,
  §8, т. 6, § 10 относно чл. 11и и чл. 11к и § 12, които влизат в сила от 1
  април 2002 г.
  Предложение на н.п. Михаил Миков и н.п. Алекси Алексиев:
  В § 29 текстът след думите “1 януари 2002 г. ” да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 29. който става § 30
  със следната редакция:
  “§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2002г., с изключение на
  § 10, т. 3 и § 12 относно чл.11и, които влизат в сила от 1 април 2002 г. и
  § 26, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в
  “Държавен вестник”.”
  София, 6 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума