Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2002

  Консултативен съвет по законодателството
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: законопроектите за изменение и допълнение на
  Закона за Данък добавена стойност,
  № 202-01-72/17.10.2002 г., внесен от Министерския съвет и№ 254-01-87/11.10.2002
  На свое заседание на 29.10.2002 г. Направлението по Конституционно, административно и финансово право на Консултативния съвет по законодателството разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Данък добавена стойност, внесени от Министерския съвет и от народния представител Муравей Радев, като прави следните предложения за подобряване на законопроектите.

  I. ОБЩА БЕЛЕЖКА
  Препоръчваме в чл. 20 на ЗДДС да се даде определение на понятието “вносител”, което е от съществено значение за облагане е ДДС на вноса на стоки, като се имат предвид § 7, 8 и 13 от законопроекта. Препратката в сега действащия чл. 11, ал. 3 не е достатъчна, тъй като Закона за митниците само в един текст използва понятието “вносител”, а Правилника за прилагане на закона за митниците не използва това понятие.
  Могат да се направят някои конкретни бележки свързани с редакцията на съответните текстове и подобряване на съдържанието на законопроекта.
  II. КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ
  1. По § 2, чл. 20, т. 3 и 13.
  Необходимо е препратката да бъде към съответните членове на Търговския закон и на Закона за туризма.
  2. По § 3, чл. 27.
  Необходимо е точно да си изпише къде в текста на чл. 27 думата “начисляване се заменя “с вземането под отчет” или да се измени целият текст на разпоредбата.
  3. По § 8, нов чл. 58в, ал. 4.
  Не е предвидено, по кой ред ще се обжалва отнемането на разрешението. Тъй като е възможно да възникнат спорове дали то е по ЗАП, доколкото нищо не е посочено или следва да бъде по реда на ДПК, доколкото отнемането става с данъчен акт, по-добре ще бъде да се посочи съответният ред.
  4. По § 10, чл. 64, нова ал. 3, изр. 2.
  Предвидена е солидарна отговорност на получателя за всички данъчни задължения на платеца по този закон, ако получателят не възстанови в определения срок преведени без основание суми по ДДС сметка. Прилагането на института на солидарната отговорност в данъчното право е спорно от гледна точка на чл.60 от Конституцията, тъй като данъчните задължения се определят според доходите и имуществата на лицето, а също и сложното прилагане на регресни искове. Когато такава възможност е допусната от закона, обикновено тя е се свързва с неправомерно поведение на две или повече лица. В случая не са ясни мотивите на вносителя за предвиждане на солидарна отговорност. Необходимо е да се обмисли, не би ли могло да се предвиди глоба, респ. имуществена санкция.
  5. По § 14, нов чл. 75.
  Предвижда се при продажба на вещи служещи като обезпечение да се начислява ДДС. Не ясно дали това се отнася и за случаите, когато собственикът не веща не е регистрирано по ЗДДС лице.
  6. По § 19, чл. 91л.
  Думата “регламентират” е по-удачно да се замени с “уреждат”.
  7. По § 20, чл. 92, ал. 2
  Думата “кофинансиране” да се замени със “съвместно финансиране”
  8. По § 26, чл. 110, ал. 1.
  Вместо числото “50” да се изпише “50 000”, а вместо “25” да се изпише “25 000”.
  9. По § 31, чл. 118, ал. 1.
  Числата “75” и “50” да се изпишат съответно “75 000” и “50 000”.
  10. По § 34, чл. 135, новата ал. 2.
  След думата “глоба” да се добави “за физическите лица нетърговци”, а след “имуществена санкция” да се добави “за юридически лица или еднолични търговци”, с цел ясното посочване на администативнонаказателно отговорните лица.
  11. По § 35, нов ЧЛ.147.
  Няма пречка размерът на санкцията да бъде определен на принципа “от... до...”, например “в размер от 1000 лв. до размера на данъка по доставката”.
  Форма за търсене
  Ключова дума