Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2002

  Консултативен съвет по законодателството
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: Законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за облагане доходите на физическите лица,
  № 202-01-69/17.10.2002 г., внесен от Министерския съвет
  На свое заседание на 29.10.2002 г. Направлението по
  Конституционно, административно и финансово право на
  Консултативния съвет по законодателството разгледа Законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите
  лица, внесен от Министерския съвет, като прави следните предложения за
  подобряване на законопроекта.

  1. По § 12, чл. 36, ал. 1.
  С оглед на предлаганото изменение липсва съюзът “и”.
  2. По § 15, чл. 41, ал. 4 и 5
  Предвижда се в думата “местоживеене” да се замени с “постоянен
  адрес”. В чл. 32 от ДПК обаче е предвидено, че данъчния адрес на
  физическите лица е адресът по местоживеене, и/или постоянния адрес.
  Поражда се колизия между двата текста.
  3. По § 16, чл. 43, ал. 2 и 3 нова.
  В изменението се предвижда деклариране на обстоятелства
  непосредствено преди настъпването им. Не е правно издържано да се
  декларират факти преди настъпването им. Всяка декларация е
  извънсъдебно признание за настъпили факти и обстоятелства, което не
  обвързва данъчните органи.
  В новата ал. 3 предлагаме срокът да е 14-дневен. Думите “особени,
  непредвидени и непредотвратими обстоятелства“ нямат правно
  съдържание и като критерии за преустановяване на дейността, поне
  следва да са дадени алтернативно. Не всяко обстоятелство може да се
  удостовери с акт на компетентен орган. Текстът се нуждае от сериозна
  редакция, за да се посочат ясно условията, при които ще се намали
  размера на данъка при прекратяване на дейността подлежаща на облагане
  с патентен данък.
  4. По § 17, чл. 51 ал. 2 и § 18, чл. 54, ал. 1.
  Необходимо е да се прецени замяната на “местоживеене” с
  “постоянен адрес”, с оглед на колизията с чл. 32 от ДПК.
  Форма за търсене
  Ключова дума